Jezsuiták

PÁRBESZÉDBEN

Címkék

boldogság (8) egyház (48) európa (8) ferencpápa (9) gondolat (9) gondolatébresztő (16) hit (20) ima (15) isten (19) jezsuita (10) jézus (10) katolikus (8) lelkiség (10) orbán (9) pápa (18) politika (25) szabadság (9) szeretet (10) társadalom (9) tudomány (11) vallás (13) vallások (10) Címkefelhő

Friss topikok

Ferenc pápa kreatív hűsége a II. Vatikáni zsinathoz - I. rész

2017.05.16. 10:52 Satori

„...kincseiből régit és újat hoz elő.” (Mt 13,51)

jezsuita_blog_hu_ferenc_papa.jpg2013. március 13-án a bíborosi konklávé Ferenc pápát Róma püspökévé és az egyetemes egyház pápájává választotta. A pápa lelkipásztori és teológiai tevékenységét azóta is sokan és sokféleképpen értékelik, az egyházon kívül és belül egyaránt. Olykor szélsőséges vélemények, nemegyszer szenvedélyes vádaskodások is elhangzanak: egyesek azt emlegetik, hogy a pápa szakít az egyház korábbi tanításával és radikális újdonságokkal lép fel; mások szerint a tanítás lényegi tartalma nem változott, legfeljebb új kommunikációs stílusról van szó. Az ellentétes körülmények között nem könnyű eligazodni. Az alábbiakban – jórészt a jezsuita teológus Gerald O’Collins útmutatásait követve – azt vizsgálom, hogy hogyan viszonyul Ferenc pápa az egyház legutóbbi egyetemes zsinatának tanításához. A II. Vatikáni zsinattal való számvetésnek különös időszerűséget ad, hogy nemrégiben emlékeztünk bezárásának 50. évfordulójáról (2015. december 8.).

Hogyan kapcsolódik tehát Ferenc pápa a II. Vatikáni zsinathoz? Mennyiben örököse annak, illetve mennyiben tér el útmutatásaitól? Hadd előlegezzem meg a választ: bár Ferenc pápa nem hangsúlyozza lépten-nyomon a szoros kapcsolódását II. Vaticanum tanításához, mégis kimutatható, hogy tevékenysége és teológiája számos tekintetben a zsinat nagy témáinak életre váltását, illetve annak elméleti és gyakorlati továbbfejlesztését jelentik. A pápa tehát olyan módon hűséges a II. Vatikáni zsinathoz, amit a jezsuita lelkiségben „kreatív hűségnek” szokás nevezni.

 

Ami a használt forrásokat illeti: Ferenc pápa pontifikátusának „programját” az 2013-ban közzétett Evangélii Gaudium  (EG) kezdetű, az evangélium öröméről szóló apostoli buzdítás hirdette meg. A pápa ebben kifejezi, hogy „megtartani és intenzívebbé tenni” kívánja az egyház kapcsolatát a „nem keresztényekkel” (EG nr. 251). Ezen igéret beváltása a Laudato si’ (LS) kezdetű, az ökológia témájáról szóló enciklika is, mely 2015-ben jelent meg és „közös otthonunk”, a föld „gondozását” tűzte ki témájául. Ez a szöveg éppúgy meg kívánja szólítani a nem hívő avagy más vallásokat követő embereket, mint a keresztényeket. Ugyanebben a vonalban áll a pápa Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítása is, amely a családban megélt szeretet öröméről szól. A pápa azon fáradozik, hogy ne csupán az „aklon belül” lévőkhoz beszéljen, hanem eljuttassa a keresztény kinyilatkoztatás örömhírét a földön élő valamennyi ember számára. Az Amoris Laetitia 2016-ból származik és a két korábbi évben tartott püspöki szinodus eredményeinek figyelembevételével készült. Ezek az iratok tehát már célkitűzéseiket tekintve is a II. Vatikáni zsinat tanításának vonalában állnak: a zsinat által sürgetett párbeszéd eszközei kívántak lenni, annak gyakorlati életre váltását tűzték ki célul, azaz elzárkózás helyett kapcsolatot keresnek a „modern világgal” (Gaudium et spes), a „nem keresztényekkel” (Nostra Aetate) is. Most O’Collinst követve vizsgáljunk meg közelebbről nyolc nagy témát, annak reményében, hogy azok által Ferenc pápa tanításának a II. Vaticanummal való folytonossága jól szemléltethető lesz. (Az alábbi írás az ausztrál teológus cikkének szabad átirata.)

 

  1. Krisztus a középpont

Mint ismeretes, a II. Vatikáni zsinat – az I. Vaticanummal ellentétben – nem bocsátott ki külön dokumentumot Jézus Krisztus személyével kapcsolatban. Ez persze korántsem jelenti, hogy elhanyagolta volna annak a mai megértési horizonton történő tisztázását, hogy kicsoda Jézus és mit tett, és tesz ma is értünk. Krisztus személye nem csupán jelenvaló, de egyenesen központi szerepet tölt be a zsinat mind a 16 közzétett dokumentumában. A modern világban létező egyházról a szóló konstitúció hangsúlyozza, hogy ő „valóban egy lett közülünk” (Zsid 4,15), „emberi kézzel dolgozott, emberi értelemmel gondolkodott, emberi akarattal cselekedett, emberi szívvel szeretett” (Gaudium et spes 22). Ugyanez a szöveg Krisztust „az emberi történelem céljá[nak], [...] az emberi nem középpontjá[nak]” nevezi, akiben „minden szív öröme és kívánságai [...] beteljesed[nek]” (nr. 45). A szent liturgiáról szóló zsinati konstitúció kijelenti, hogy az eukarisztia végzése az egész egyház legfőbb tevékenysége, amely a híveket „a Krisztus sürgető szeretetére vonzza és gyújtja meg” (Sacrosanctum Concilium, 10).

Ferenc pápát is nyilvánvalóan „Krisztus és az ő népe iránti szenvedély” fűti (EG 268). Az Evangelii Gaudium vezérfonala Jézus szerete és az ő követésének vágya. A pápa a II. Vatikáni zsinat tanítása alapján tisztában van vele, hogy minden az egyház megújítására és megreformálására vonatkozó igyekezet spirituális szempontból teljes mértékig terméketlen és visszhangtalan marad (tanbelileg pedig téves), ha legbelsőbb ihletét nem magából a kereszténység alapítójából, Jézus Krisztusból meríti.

 

  1. Bűnbánat

Az ökumenizmusról szóló zsinati dekrétum (Unitatis Redintegratio) arról a Krisztusról beszél, aki „szüntelen megújulásra hív [...], melyre az Egyháznak mint emberi és földi intézménynek állandóan szüksége van” (nr. 6). Ennek eszköze a „szívbéli megtérés” és az „életszentség” (nr. 7-8). Ezzel a dokumentummal egy napon tették közzé az egyházról szóló dogmatikai konstitúciót is (1964. november 21.), amely elismeri, hogy az egyház „egyszerre szent és mindig megtisztulásra szorul”, ezért állandóan követnie kell „a bűnbánat és a megújulás útját” (Lumen Gentium, 8). A zsinat tehát kifejezi a reform és a megbánás szükségességét. Bár általános fogalmakat használ, e sürgető igényt az egész egyházra vonatkoztatja.

Ferenc pápa több alkalommal is konkretizálta a megújulás és megtérés fontosságát, például amikor azt saját magára, hivatalára és a Római Kúriára alkalmazta. Az Evangelii Gaudiumban ezt olvassuk: „Mivel arra kaptam meghívást, hogy meg is éljem azt, amit másoktól kérek, a pápaság megtérésére is gondolnom kell. [...] A pápaságnak és az egyetemes Egyház központi struktúráinak is meg kell hallaniuk a lelkipásztori megtérésre hívó felszólítást.” (EG 32). Nem véletlenül nevezte az olasz sajtó ezt a dokumentumot – némiképp szenzációvadás újságírói fordulattal – a „pápaság megtérésére” szóló apostoli buzdításnak. Abban a hosszú interjúban, amelyet Ferenc pápa 2013. augusztusában Antonio Spadaro-nak, a Civilta’ Cattolica főszerkesztőjének adott, saját maga „leghelyesebb megharátozása[ként]” ezt jelölte meg: „én egy bűnös vagyok”. („Ez a legigazabb definíció. És ez nem üres szólam, nem elcsépelt frázis.”) Ugyanő 2014-ben, a Római Kúriával való karácsony előtti találkozása során keményen ostorozta a Római Kúria bűneit, amelyet 15 pontban sorolt fel. Olyan konkrét dolgokat nevezett meg, melyek megkísérthetik a Vatikánban dolgozókat is: a „pletyka terrorizmusát”, például, vagy a „hatalom patológiáját”, amely azzal kísért, hogy a személyes előremenetelt úgy állítsa be, mint amit érdemes minden más elé helyezni; továbbá ostorozta az úgynevezett „spirituális Alzheimer-kórt”, amely elfelejteti velük, hogy a keresztényeknek valójában örömtelinek kellene lenniük.

Ferenc pápa ugyanezt a hagyományt folytatta 2015. október 24-én, a szinóduson résztvevők előtt mondott záróbeszédében, amikor figyelmeztette a püspököket a „bezárt szív” veszélyére, amellyel úgymond „gyakran még az Egyház tanítása és jószándéka mögé” is el lehet „rejtőzni”. Másnapi prédikációjában, a szinódus zárómiséjén, a pápa Mark evangéliumának egy szakaszát kommentáta, amely a Bartímeusról, a Jézus által meggyógyított vak koldusról szól (Mk 10,46-52): „A tanítványok közül egy sem állt meg, hogy – Jézushoz hasonlóan – beszéljen a vak embererel. Ha Bartímeus vak volt, akkor ők süketek. Az ő problémáját nem tekintették a sajátjuknak”.

 

  1. Kollegialitás

Mint emlékezetes, a Lumen Gentium kezdetű konstitúció egész harmadik fejezete az „egyház hierarchikus alkotmányáról” szól, és egyebek között a „püspökök közti kollegialitás” fontosságát is hangsúlyozza. A zsinati atyák szerint a kollegialitást a pápának azokkal szemben kell gyakorolnia, akik osztoznak vele, Róma püspökével, abbéli felelősségében, hogy lelkipásztorilag ellássák és irányítsák Krisztus egész világon elterjedt egyházát (nr. 21-23). Bár a II. Vatikáni zsinat elsőként elfogadott dokumentuma, a Sacrosanctum Concilium, nem használja a „kollegialitás” szót, sürgeti a kollegiális eljárásmód érvényre juttatását a püspökökkel és a püspöki konferenciákkal szemben, amikor azok összeülnek, hogy megreformálják és lefordítsák a liturgikus szövegeket (nr. 22, 36, 38-40). Ahogy a püspökök találkozóin – tehát a katolikus egyház egyetemes zsinatain is – gyakorolni kell a kollegialitást, ugyanúgy annak érvényre kell jutnia a nemzeti püspöki konferenciákon és a helyi egyházak kisebb összejövetelein is (például a plébániákat vezető papokkal, szerzetesekkel és laikusokkal való kapcsolatban is, akikkel a hierarchia tagjai megosztják felelősségüket). A kollegialitás tehát a II. Vatikáni zsinat tanítása és gyakorlatba átültetett hatása, és fontosságát aligha lehet túlbecsülni elsősorban a püspükök testületén belül, amelynek – a történelem során először – valóban globális szinten kell együttműködnie.

Ha csak egy pillantást vetünk is a küspöki kollegialitás mai orgánumaira – a Rómában működő püspöki szinódusra, a nemzeti püspöki konferenciákra, valamint az olyan nemzetközi testületekre, mint amilyen a latin-amerikai püspüköket tömörítő CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano), vagy az ázsiai püspükök együttműködését koordináló FABC (Federation of Asian Bishops’ Conferences) –, azt kell mondanunk, hogy egyelőre még elég messze vagyunk ettől az ideáltól. A püspökök kollegiális együttműködését esetenként a konkrét szabályozás is akadályozza. Például a II. János Pál pápa által 1998-ban kibocsátott Apostolos Suos kezdetű motu proprio tanbeli (doktrinális) kérdésekben korlátozza  a püspöki konferenciák hatalmát a latin rítusú egyházban. A jelenlegi szabályozás szerint ugyanis a vitás kérdések esetében a püspökök egyhangú egyetértésére van szükség; ennek hiánya esetén a püspöki konferenciák tanítását Rómának kell benyújtani jóváhagyásra. Ezzel kapcsolatban nem árt emlékeznünk arra, hogy bár a II. Vatikáni zsinaton elfogadott dokumentumok végső szövegét minden esetben túlnyomó többséggel szavazták meg, nincs olyan tanbeli kérdéssel foglalkozó dokumentum, amely egyhangúan igenlő szavazatot kapott volna (azaz kivétel nélkül valamennyi püspök jóváhagyta volna). Mindig volt néhány „különutas”, akik nemmel szavaztak. II. János Pál pápa tehát magasabb elvárást támasztott a püspöki konferenciákkal szemben, mint amit az egyetemes zsinaton sikerült elérni – s ez bizony túlzásnak tűnik.

Szoros összefüggésben áll a kollegialitással a szubszidiaritás alapelve is (vö. LG 23). Ez lényegében azt jelenti, hogy azokat a döntéseket, amelyek természetüknél fogva alacsonyabb szintre tartoznak, nem kell magasabb szinten meghozni. Ez a princípium tehát szemben áll a római centralizálással, amely az egyház működtetését a modern korban egészen a legutóbbi időkig jelentősen nehezítette. (A kollegialitásról, szubszidiaritásról, valamint a túlzott centralizmusról vö. például Gerald O’Collins, Living Vatican II: The 21st Century, Mahwah, NJ: Paulist Press, 2006, 35-38; 40-43; 154-159.)

Az Evangelii Gaudium-ban Ferenc pápa szembehelyezkedett a „túlzott centralizációs” törekvésekkel, amely úgymond „megnehezítik az egyház életét és [megtörik] annak misszionáriusi dinamikáját”. A dokumentum kifejezetten elismeri, hogy a püspöki konferenciák „autentikus tanbeli tekintélyé[nek]” gyakorlata mindeddig „nem volt elégségesen kidolgozva” (nr. 32). Az apostoli buzdítás továbbá a világ számos püspöki konferenciája által közzé tett dokumentumra utal: idéz például az afrikai, a brazil, a francia, az indiai, a fülöp-szigeteki, az Egyesült Államok-beli konferenciák irataiből, valamint a CELAM harmadik, illetve ötödik – Pueblában (1979) és Aparecidában (2007) tartott – általános konferenciáján jóvá hagyott szövegekből. Ugyanígy az önreferenciális stílus üdítő meghaladásáról tanúskodik az ökológiai és klímához kapcsolódó kérdésekről szóló enciklika, a Laudato Si’ (2015) is, amely nem kevesebb, mint tizenhat püspöki konferencia dokumentumából idéz, továbbá merít a CELAM és a FABC megállapításaiból. Így valóban elmondható, hogy a tanítóhivatali immár kollegiális módon működik, hiszen az öt kontinensen élő egyház tapasztalatait és megfogalmazott véleményét is figyelembe veszi.

Ugyanígy az Amoris Laetitia (A szeretet öröme) kezdetű, 2016. március 19-án közzétett apostoli exhortáció is, amely a családról szóló szinódust követte, kereken 75 alkalommal utal a szinódus végső dokumentumára (Relatio Finalis), továbbá átvesz megállapításokat a világ sok részének (Ausztrália, Argentína, Chile, Columbia, Olaszország, Kenya, Korea, Mexikó és Spenyolország) püspöki konferenciáitól. Ez a stílus meglepő, amennyiben meglehetősen éles ellentétben áll azokkal a pápai exhortációkkal, amelyek a II. János Pál pápa idejében tartott szinodusokat követték. Egy akkoriban közzé tett dokumentum ugyanis, amelyet az 1999-ben tartott Ázsiai Szinodus után bocsátottak ki, nagyjából egészében figyelmen kívül hagyta azt a rendkívül gazdag tanítást, amelyet hosszú éveken keresztül a FABC működése nyomán érlelődött ki. A családról szóló szinodus azonban, amely 2015. október 25-én ért véget, valamint a későbbi Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás, hűen tükrözi Ferenc pápa azon törekvését, hogy többeket hagyjon gondolkodni, és tanítan is az egyházban. Mindez csak helyeselhető, ha alapelvként elfogadjuk, hogy Jézus Krisztus az egyházat nem egyedül egy ember kezébe helyezte, hanem püspökök és más felelős vezetők gondjaira bízta, akik ráadásul számos különböző kontextuson belül dolgoznak, többféle földrészen élnek és maguk is sokféle nemzethez és kutúrához tartoznak.

A teljesebb kollegialitásra szóló zsinati felhívás hatástalan marad, ha az egyház vezetését tekintve is nem válik egyre inkább földrész-közivé, azaz kifejezetten globális egyházzá (World Church, World Christianity). Alig egy hónappal megválasztása után Ferenc pápa jelezte ezirányú szándékát, amikor kinevezett egy nyolc bíborosérsekből álló, azóta is működő tanácsadó testületet. A grémiumban részt vevő kardinálisok mind a hat kontinens kereszténységet képviselik. Feladatuk abban áll, hogy tanácsot adjanak a pápának egyes, az egyetemes egyházat illető kérdésekben, valamint a Római Kúria reformjával kapcsolatban. A valóban kollegiális Egyháznak valóban globlis egyházzá kell válnia.

A bíborosok első két konzisztóriumán, amelyet addig öszhívott (2014 és 2015) Ferenc pápa megkezdte az európai és az észak amerikai dominanciájának csökkentését, ami a nyolcvan év alatti (tehát válaszható és választó) bíborosokat illeti. Azzal, hogy Latin Amerikból, Afrikából, Ázsiából és Óceániából is kreált kardinálisokat, a pápa fontos lépést tett abba az irányba, hogy elismerje: a katolikusok jóval több mint 60 százaléka Latin Amerikában, Afrikában, Ázsiában és Óceániában él, tehát már csak demográfiai alapon is joguk van ahhoz, hogy ők is hallathassák hangjukat egy új pápa megválasztása során. Persze ez az átalakulás időbe telik. Még ma is az Európából és Észak Amerikából származó bíborosok teszik ki a konklávén választható és választó bíborosok jóval több, mint 50 százalékát.

Vö. Gerald O’Collins SJ, Pope Francis and the Second Vatican Council (1.) The Pastoral Review, Voluma 12,  Issue 6, pp. 4-6. (Folytatás következik!)

 

62 komment

A bejegyzés trackback címe:

http://jezsuita.blog.hu/api/trackback/id/tr2412508477

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben.

khamul 2017.05.16. 17:57:41

Van még egy lényeges újdonság. Eddig mindig lehetett tudni, hogy mit akar mondani a pápa. Sajnos mostanra a kreativitás mintha a hűség fölé kerekedett volna.

csaba_carmarthen 2017.05.16. 21:31:26

1960 volt az év amikor nyilvánosságra kellett volna hozni...

A 3. Fatimai Titok továbbra is elhallgattatva...
www.youtube.com/watch?v=rEAXKn44jrI&t=4s
The 3rd Secret of Fatima is Still Silenced.........

A Fatimai titok és a jövő kapcsolata

Oly sok ártatlan és bizalomteljes lélek, nem ismeri fel mind azt a rosszat, ami most a világban történik. Gyermekeim, most azokat is ide sorolom, akik csak kíváncsiságból olvassák ezeket az üzeneteket, és ellentmondást éreznek azzal kapcsolatosan, ami lelkük gyógyulását illeti, figyeljetek a következőkre:

Ti és a társaitok és a testvéreitek, most abban a világban éltek, amelyet az utolsó Fatimai titokban megjövendölt csoportosulás határoz meg. Mivel nem voltatok teljesen beavatva ebbe a titokba, figyeljetek a következőkre:

1. Pénznemetek értéktelen lesz és egyedüli fizetőeszköz az arany és az ezüst lesz.

2. Csoportokban fogtok imádkozni és olyan szent papot kell keresnetek, aki elég bátor lesz ahhoz, hogy kitartson az üldözés idején.

3. Olyan helységet kell keresnetek, ahol majd imádkozni tudtok, mert templomaitokat nyereség ellenében eladják.
www.youtube.com/watch?v=oIALMbJ69Rs&t

www.youtube.com/watch?v=Fc34lEtfHv0

4. Vigyázzatok a Szentírásra, lehet, hogy van olyan köztetek, aki még nem olvasta, mert abban biztosak lehettek, hogy a jövőben még másolatokat sem lehet majd vásárolni belőle.

5. Szervezzetek imacsoportokat, imádkozzatok az emberiség gyógyulásáért, három év múlva tudni fogjátok, hogy miért volt ez olyan fontos.

nagyfigyelmeztetes.hu/2011-01-01-a-media-cenzurazasa/

1917 Május 13 - Október 13
2017 Május 13 - Október 13
www.youtube.com/watch?v=lAAkEp0BV9Q&t=3s

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.05.23. 22:26:47

A First Things amerikai katolikus portál „Benedeket temetve” címmel közli írását: www.firstthings.com/web-exclusives/2017/05/burying-benedict . Az írás utolsó mondata: „Függetlenül attól, hogy ki fog először meghalni, Benedek túl fogja élni Ferencet.”

Satori 2017.06.08. 14:23:37

Kedves @matthaios:

" Benedek túl fogja élni Ferencet" - ez retorika! Érveket, érveket! ;-)

Én inkább úgy látom, hogy az egyház most lépett elszőr valóban globális fázisba, nem csak de facto elterjedtségét, hanem teológiáját illetően is. Ehhez persze arra volt szükség, hogy önkorlátozást gyakoroljon, azaz adott esetben elismerje/kijelölje tulajdon Tanítóhivatalának korlátait. Ez történt meg például az Evangelii Gaudiumban, ahol Ferenc pápa így ír:

"Azt sem hiszem, hogy a pápai Tanítóhivataltól végső vagy teljes érvényű szót kellene várni az Egyházra és a világra vonatkozó összes kérdésre vonatkozóan. Nem helyénvaló, hogy a pápa helyettesítse a helyi püspöki karokat mindazon problémák megítélésében, melyek az ő területükön mutatkoznak. Ebben az értelemben úgy érzem, hogy egyfajta üdvös „decentralizáció” irányában kell előrehaladni" (EG 16).

Én azt hiszem, hogy ez és az ehhez hasonló tanítás csak akkor válhatna időszerűtlenné, ha sikerülne visszafelé forgatni a történelem kerekét és visszatérni egy Európa-központú világba. De - sajnos vagy nem - egyre inkább úgy látszik, hogy egy többpólusú felé tartunk.

@khamul: igen, az egyértelműségre nagy igény van - és nyilván van is helye némelyütt. A matematikában és a formális logikában például.

A vallás azonban (valamint a történelem, a művészet stb.) más lapra tartozik. Ott kevés tere van az ellentmondás elvének (bár ettől az még nem válik érvénytelenné). Még a paradoxonnak is helye van (bár azt én is nehezebben emésztem).

Déli pályaudvar 2017.06.08. 15:11:40

@Satori:
Ezt írod:
„Ott (a vallásban) kevés tere van az ellentmondás elvének (bár ettől az még nem válik érvénytelenné).”

Az ilyen mondatoktól halok meg. Most akkor kevés tere van az ellentmondás elvének a vallásban, vagy pedig nem válik érvénytelenné? Vagyis ha mondunk valamit, akkor a következő tagmondatban ne állítsuk ugyanannak az ellenkezőjét.

Déli pályaudvar 2017.06.08. 15:31:40

@Déli pályaudvar:
Az ellentmondás elve biztos, hogy igaz, mivel mindenki, aki tagadja, a tagadás során ellentmondásba keveredik önmagával, vagyis zöldségeket beszél.

khamul 2017.06.08. 15:47:20

@Satori:

Zavarban vagyok. Egyfelől megtisztel, hogy válaszra méltatja rövid kommentjeimet, másfelől úgy érzem, mintha lenne valami kimondatlan akadálya annak, hogy köztünk értelmes vita folyjék.

'"Azt sem hiszem, hogy a pápai Tanítóhivataltól végső vagy teljes érvényű szót kellene várni az Egyházra és a világra vonatkozó összes kérdésre vonatkozóan. Nem helyénvaló, hogy a pápa helyettesítse a helyi püspöki karokat mindazon problémák megítélésében, melyek az ő területükön mutatkoznak.'

Nagyon sok dologban el tudok képzelni decentralizációt. Viszont nem szeretnék olyan Egyházhoz tartozni, amelynek nincs egyértelmű álláspontja azzal kapcsolatban, hogy ki áldozhat, azaz ki lehet része a communio-nak, és hogy mit lehet házasságnak tekinteni.

'Én azt hiszem, hogy ez és az ehhez hasonló tanítás csak akkor válhatna időszerűtlenné, ha sikerülne visszafelé forgatni a történelem kerekét és visszatérni egy Európa-központú világba.'

Ezt szerintem rosszul látja. Pont az a baj, hogy a gazdag, de elkényelmesedett, kihalás szélén álló nyugat-európai katolikus egyházak egyes vezetői úgy viselkedtek, mintha még mindig Európában lenne az egyetemes egyház súlypontja. Aztán amikor rádöbbentek, hogy ez nincs így, akkor gyakorlatilag felmentést kértek a szentségi házassággal kapcsolatos egyházi törvények alól.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.06.08. 15:54:02

@Satori:

Az Egyház mindig is globális volt. Ugyanakkor meg egypólusú. Jézus Krisztus Péternek és utódainak, Római püspökeinek mondta, hogy rájuk mint sziklára épül az Egyház. Ez azonban sajnos nem jelenti azt is, hogy Péter minden utóda hivatása magaslatán áll.

A hit titkait nem tudjuk mindig egyértelmű fogalmakkal leírni, itt sokszor analóg fogalomhasználatról van szó. Az analógia azonban nem mentesít a helyes fogalomhasználattól. Az analóg fogalmak helytelen használatából általában eretnekségek keletkeztek. Az analóg fogalomhasználat nem zárja ki az ellentmondás elvét, a logikát, ezek ekkor is nélkülözhetetlenek. A hegel-i dialektika eretnekségek forrása. Az isteni dolgokat teljes mélységükben fölfogni nem tudjuk, de ezek nem értelmetlenségek. Nem látjuk át, hogy az egyetlen isteni természet hogyan lehet három személy természete, de ez nem ellentmondásos értelmetlenség.

Pandit 2017.06.08. 15:54:38

@Déli pályaudvar:
Ó nem, csak ez is retorika! Talán még inkább. :(

@Satori:
"az egyértelműségre nagy igény van". Inkább szükség! "Igény" talán még nagyobb van a két- meg többértelműségre is, de arra viszont egyáltalán nincsen szükség. (Némelyütt. :)
(Mert pl. a humorban, vagy egyes taktikai húzásokban jól jöhet, node örök érvényű, sorsdöntő, egzisztenciális stb kérdésekben? Komolyan?

A konkrét esetben:
""Azt sem hiszem, hogy a pápai Tanítóhivataltól végső vagy teljes érvényű szót kellene várni az Egyházra és a világra vonatkozó összes kérdésre vonatkozóan. "
Hát ez teljesen elfogadható, igaz.
Meg ez is:
"Nem helyénvaló, hogy a pápa helyettesítse...."
Még jó nem is a "főnök" szokott "helyettesíteni", inkább fordítva. :)
Csakhogy az a kérdés, hogy mik azok a kérdések amikre a fentiek érvényesek és mik azok amikre nem.
Ez akár változhat is, hogy "időszerű legyen" a tanítás, na de pont ebben kellene egyértelműnek lenni.
Szerintem.

Az meg teljesen mindegy (és mindegy is volt a kezdetektől fogva), hogy hány központú a világ és az a központ Európa-e vagy más (is). Katolikusnak kell lennie.

Pandit 2017.06.08. 16:16:43

@khamul:
".....Aztán amikor rádöbbentek, hogy ez nincs így, akkor gyakorlatilag felmentést kértek a szentségi házassággal kapcsolatos egyházi törvények alól."

Igen. megelőztél.
Szerintem is inkább úgy tűnik az egyértelműséggel szemben(!) támadt "igény". Jó dolog ezt kiszolgálni?

khamul 2017.06.08. 16:55:32

@Pandit:

Állítólag Richelieu mondta egyszer azt a francia diplomatáknak, hogy 'fogalmazzanak homályosan'.

Mintha itt is valami ilyesmi folyna. Valami érvényes is meg nem is, tisztára mintha a 'Mátyás király és az okos lány' című mesét olvasná az ember.

Hol lenne most a kereszténység, ha az első századok vitáit hasonló nagyvonalúsággal folytatták volna le?

Déli pályaudvar 2017.06.08. 17:31:53

@Déli pályaudvar:
Az ellentmondás elvének tagadása egyébként tipikus posztmodern jellegzetesség. Az Isten által teremtett valóságot kényszernek érzi, amely korlátozza szabadságát. Csak akkor érzi magát szabadnak, ha léte valamennyi adottságától megszabadul, valamennyi adottságát lebontja (dekonstrukció) és tetszése szerint újraalkotja. Még a nemét is.

A posztmodern szövegnek sincs saját jelentése, mert a saját jelentést a posztmodern ember erőszaknak érezné. Ahány olvasó, annyi értelmezés. A posztmodern ember választási szabadságát még egy szöveg sem korlátozhatja. A tőlünk független jelentés erőszak, amelytől meg kell szabadulnunk.

Nagyon szomorú és tragikus, mikor mindez az Egyházon belül is megjelenik.

Déli pályaudvar 2017.06.08. 17:56:58

@Déli pályaudvar:
Ferenc pápa „forradalma” sok szempontból posztmodern „forradalom”, vagyis a szavak állandó jelentésének elbizonytalanítása, a szavak állandó jelentéséhez ragaszkodók farizeusként történő megbélyegzése.

Úgy halad előre, hogy megfoghatatlan legyen, amit csinál.

A világos kérdésekre (négy bíboros levele) nem válaszol. A kritikus változtatást (Amoris Laetitia) lábjegyzetben fogalmazza meg. Mikor megkérdezik, változtat-e valamit az egyház fegyelmi rendjén, azt válaszolja, hogy nem, de az apostoli buzdítás helyes értelmezése iránt érdeklődőket Schönborn bíboroshoz irányítja, aki viszont azt mondja, hogy dehogynem.

Vagyis aki ragaszkodik a szavak állandó jelentéséhez, az begyöpösödött, szívtelen, törvénykező farizeus. Aki pedig hajlandó részt venni a szavak értelmének posztmodern kiforgatásában, az irgalmas és nyitott a Szentlélek meglepetéseire.

csakpozitivan 2017.06.08. 19:41:04

@satori: elég kreatív hűség: "Isten nem tud Isten lenni az ember nélkül: nagy ez a titok!" (by Papa Francesco) Annyira nagy, hogy talán nem is igaz?

Déli pályaudvar 2017.06.09. 08:29:00

@csakpozitivan:
Gondoltam, kicsit részletesebben reagálok arra, amire fenti hozzászólásodban utalsz:

A teljes bekezdés Ferenc pápa szövegéből:

„Kedves testvéreim, sosem vagyunk egyedül! Mi lehetünk távoliak, ellenségesek, „istentelennek” is vallhatjuk magunkat, de Jézus Krisztus evangéliuma feltárja előttünk, hogy Isten nem tud meglenni nélkülünk: ő sosem lesz „embertelen” Isten; ő nem tud meglenni nélkülünk, és ez nagy titok! Isten nem tud Isten lenni az ember nélkül: nagy ez a titok! És ez a bizonyosság a mi reményünk forrása, ezt foglalja magában a Miatyánk minden egyes kérése. Amikor segítségre szorulunk, Jézus nem azt mondja, szomorkodjunk és zárkózzunk magunkba, hanem azt, hogy forduljunk az Apához, és kérjünk tőle bizalommal. Minden szükségletünkben – kezdve a mindennapi legelemibb szükségletekkel, mint amilyen az étel, az egészség, a munka, egészen addig, hogy bocsánatot nyerjünk és segítséget kapjunk a kísértésben – a magányunk tükröződik: van viszont egy Apánk, aki mindig szeretettel néz ránk, és aki biztos, hogy sosem hagy el minket.”

Ferenc pápa fenti szavai miatt nagy felháborodás tört ki a katolikus blogoszférában. Ezúttal nem értek egyet velük.

Ahhoz, hogy valakit megértsünk, szerintem némi jóindulat is szükséges, vagyis hogy tényleg akarjuk érteni, amit az illető mond, és ne eleve azt feltételezzük, hogy hülyeséget beszél.

Van egy értelmi sérült barátom. Rendkívül rossz természetű ember, és nagyon rosszul tudja kifejezni magát.

Mi viszont kezdettől nagyon megszerettük egymást, és kezdettől az volt az élményem, hogy akármilyen rosszul fejezi is ki magát, és akármilyen zavaros dolgokat mond is, én értem, amit mond, pontosabban, amit mondani akar.

Évekig egy közösségbe jártunk (ahol rajta kívül nem volt más értelmi sérült). A közösségben mindig volt egy olyan kör, ahol ki-ki elmondhatta, hogyan érintette meg a felolvasott evangéliumi rész. Amikor erre a barátomra került a sor, rajtam kívül senki sem igen értette, mit mond. Erre mindig hozzám fordult: te sem érted? Erre én elmondtam, hogy szerintem mit akar mondani, mire ő buzgón helyeselt, hogy persze-persze, hát ő is ezt mondja. Pedig nem ezt mondta, csak ezt akarta mondani. Amit mondott, az tényleg nagyon zavaros volt, de én valami rejtélyes módon mégis értettem, valószínűleg azért, mert kezdettől fogva nagyon szerettem.

Én most Ferenc pápánál is ezt érzem. Értem, hogy mit akar mondani. Nyilván teológiailag nem igaz, hogy „Isten nem tud meglenni nélkülünk” és hogy „Isten nem tud Isten lenni az ember nélkül”, és nyilván az sem szerencsés, ha egy pápa teológiailag pontatlanul beszél. Ezt elismerem. De – mint az értelmi sérült barátomnál – értem, hogy mit akar mondani, és amit mond, az nagyon igaz és nagyon szép: az, hogy Isten nem olyan, amilyennek mi ösztönösen gondoljuk, hanem valami egészen elképzelhetetlenül jó.

Pandit 2017.06.09. 08:58:08

@Déli pályaudvar:
Hű, de jól gondoltad!!!
Ez egy elképesztően jó példázat volt. Nagyon nagyon köszönöm. Most megemeltem az összes képzeletbeli kalapomat. :)

Egyébként teljesen egyetértek, a teljes szövegből (köszi ezt is) nekem is "átjött", hogy mi lehetett a pápa gondolata. Vagyis én is így értettem.
(meg hát hát bizony az "Isten" szó egy nagyon érdekes dolog. De ebbe nem mennék bele, mert biztos butaság lenne belőle. Talán majd matthaios :) )

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.06.09. 09:05:26

@Déli pályaudvar:

A paragrafusok szerint ítélő isten éppen olyan rossz fogalom arról az Istenről, akiről inkább tudjuk, hogy mi nem, mint ami (Aquinói Szent Tamás), mint amilyen a mindent elnéző nagypapa. Ferenc pápáról föltételezhető, hogy nem értelmileg sérült és ő a Katolikus Egyház legfőbb tanítója. Mindaz, amit elmondott, elmondható lett volna heterodox kijelentések nélkül is. Az Atya irántunk való szeretetéről így ír Szent János apostol: „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy mindaz aki benne hisz, el ne vesszen”.

khamul 2017.06.09. 09:28:32

@matthaios: @Déli pályaudvar:

'Ferenc pápáról föltételezhető, hogy nem értelmileg sérült'

Igen, és elvárható tőle, hogy precízen kommunikáljon. Mintha nem mindig érezné, hogy mit jelent Péter apostol utódának lenni.

'Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk: [...] Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást' (ApCsel 15,7-12)

Péter szól, és csend lesz. Ferenc szól, és fokozódik a hangzavar.

csakpozitivan 2017.06.09. 19:57:41

Azzal "vádolni", hogy nem vagyok lojális (az egyházhoz), azt hiszem aki ismer, az tudja, hogy nem lehet. Sőt!
Ferenc pápát szeretem a jó értelemben vett szeretettel. Kevésbé feltételezem, hogy értelmi fogyatékos. Azt tapasztalom, hogy ha úgy fogalmazok, ahogy ő szokott, nem sok apostoli eredményem van. Demagógia lenne, ha az "igen, igen, nem, nem"-re hivatkoznék. De mégis, nem ennek lenne értelme? Miért kell "hülyén" fogalmazni? Miért kell "provokálni"? Ilyenkor megfontoltan imádkozzuk el a 2Tim4-et. És akkor jezsuita blog lévén megemlíthetném Sosa generális több félreérthető fogalmazását is. (pl. az ördög szimbólum, stb.)

khamul 2017.06.10. 10:55:50

@Satori:

'A vallás azonban (valamint a történelem, a művészet stb.) más lapra tartozik. Ott kevés tere van az ellentmondás elvének (bár ettől az még nem válik érvénytelenné). '

Kifejtené kicsit bővebben, hogy mit ért ezalatt?
Mi a helyzet például a házasságtörés és az áldozás kapcsolatával? Mi változott (és mikor), hogy azzal foglalkoznia kellett Rómának?

sollertia 2017.06.10. 11:36:54

Mindent elnéző nagypapa :)

Benedek emeritus pápa sokakat fogott meg azzal, ahogy az Igazságról tanít. Engem is. Megtérésem előtt sok pápai megnyilatkozást nem ismertem. De amikor először olvastam a Hit, Igazság, Tolerancia c. könyvet, aznap vele álmodtam, megköszöntem neki (nem jellemeznek az ilyen élmények, sem az elvakult tekintélytisztelet). Nagypapaság ide-oda, de ő is beszél az irgalmasság teológiájáról. Vajon miért nem segíti jobban Ferenc pápát helyes (bölcseleti/teológiai) alapokra helyezni, hogy megértsük mit jelent?

csaba_carmarthen 2017.06.10. 23:01:40

@sollertia:

Daily Mail UK - UPDATED: 19:48, 10 February 2012:

A senior Vatican cardinal has sensationally claimed Pope Benedict XVI could be ‘the victim of an assassination plot’ within the next 12 months, it emerged today....

www.youtube.com/watch?v=GuWuugXiVHw&t=166
...The plot was revealed in Italian newspaper Il Fatto Quotidiano which published a 'very confidential' document dated 30 December 2011 said to had been given to retired Colombian Cardinal Dario Castrillon...

www.dailymail.co.uk/news/article-2099276/The-Pope-victim-assassination-plot-year-claims-senior-Vatican-cardinal.html

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

>>Miután Szentséged megállapította, hogy magas rangú vatikáni körökön belül az egyházi szabadkőművességhez tartozók valóban eltökélték, hogy az életedre törnek, elhatároztad a lemondásodat.

Néhány napon belül közölted testvéreddel, Georg Ratzinger atyával, hogy el fogod hagyni Szent Péter székét, hisz soha nem gondoltad volna, hogy az „Egyháznak ezt az arcát” fogod egyszer megismerni. Karácsony előtt már meghoztad a döntést a lemondásodat illetően, bár nyilvánosan nem jelentetted azt be egészen 2013. február 11-éig.

Nem mintha féltél volna megválni az életedtől, hiszen tudvalevő, hogy bíborossá való kinevezésedtől fogva ígéretet tettél, hogy kész vagy az életedet adni Krisztusért.

Sokkal inkább az Egyház javát keresve cselekedtél így, tekintetbe véve azt, hogy amennyiben tényleg sikerrel járt volna az ellened irányuló merénylet, úgy a halálod mintegy földrengésként hatott volna, amely a kúria belső ellentéteiből fakadóan szabadjára engedett volna egy befolyásszerzéstől és mesterkedésektől fűtött alvilági harcot az utódlás kapcsán. Nem a halálfélelemtől vezérelve, hanem az Egyháznak okozott lehetséges kár elkerülése érdekében döntöttél úgy, hogy tanácsosabb félrehúzódnod, hogy így semlegesítsd a fenyegetést és előmozdítsd a békés utódlást. Ezt pedig sikeresen elérted.

Egy Arnaldo Zenteno jezsuita atya tollából származó jelentés, amelyet 2013. április 9-én tettek közzé a grupobasesfys.blogspot.mx oldalon, beszámolt róla...
totowill.blogspot.co.uk/2014/01/level-benedek-papanak.html

www.youtube.com/watch?v=dv4H2E86B9s&t=64s

www.youtube.com/watch?v=MB481jGJC7A

sollertia 2017.06.11. 00:40:18

@csaba_carmarthen:

Elméletektől függetlenül (jobb talán óvatosnak lenni velük, illetve főleg mert a róluk való találgatás nem is tartozik az egy szükségeshez, sőt), örülök én is, hogy Benedek e. pápa még él, figyel és dolgozik.

csaba_carmarthen 2017.06.11. 01:54:42

@sollertia: "él, figyel és dolgozik"
tehat az egeszsegi allapotaval komolyabb problema nincs...
ergo nem elmeletekrol beszelunk...

(
ahogy JFK sem "elméletekről" beszelt...
www.youtube.com/watch?v=RhkjYJAHCjM
...es ebbe halt bele..
(sajat szavaival -elhallgattattak - "its dissenters are silenced, not praised")
)

Egyebkent kerdesedre valaszolva....XVI Benedek pápa megtörte a csendet

Cos’è la fede? Ecco le parole di Benedetto XVI
www.avvenire.it/agora/pagine/facciamoci-plasmare-da-cristo-

es probalna is segiteni, - kerdesedet mintegy elore megvalaszolva- probalna...

>>

"Benedek pápa feltette a legfontosabb kérdést, amit ebből az Egyházban kézzelfoghatóan tapasztalható változásból ered:

“Miért is győzzük meg az embereket arról, hogy fogadják el a keresztény hitet, ha bármilyen más vallásban is üdvözülhetnek?” "

lumine-fidei.blogspot.co.uk/2016/03/xvi-benedek-emeritus-papa-megtorte.html

Benedek papa ezen szavaival pl segíteni akarja "jobban Ferenc pápát helyes (bölcseleti/teológiai) alapokra helyezni"

pl ezzel a szinkretista elemeket boseggel tartalmazo videoval kapcsolatban (is):

www.youtube.com/watch?v=ROvJgdoWqSk

Szavai azonban lathatoan nem talalnak meghallgattatasra...

sot, sokakhoz el sem jutnak, mint ahogy a jelek szerint hozzad sem jutott el... (akar ugy is mondhatnank, hogy ...szavait elhallgattatjak...)

sollertia 2017.06.11. 06:13:44

@csaba_carmarthen:

Bocsánat, ha félreérthető voltam, nem Ferenc pápát gondoltam helyes alapokra helyezni, hanem hogy mit értsünk a Jóisten végtelen irgalmán. Szerintem Benedek e. pápa nem csak kompenzálni tud, hanem támogatni is. Ahogy a csend megtörésekor is tette. De ha valami elkerülte a figyelmemet, az könnyen elképzelhető, nem követem szorosan az egyházi történéseket.
(Egyébként egy szellemi embernek rivaldafényben, kifelé élni, (elméletektől függetlenül) szerintem lehetett megterhelő az egészségére nézve.)

Maradjunk annyiban, hogy mindkettejükért lehet imádkozni.
Szép vasárnapot. :)

Déli pályaudvar 2017.06.11. 07:34:05

@matthaios:
Igazad van: tényleg el lehetne mondani ugyanezt nem eretnek módon is. Vagyis önmagában az, hogy értem, hogy mit akart mondani a pápa, nem mentség arra, amit mondott.

sollertia 2017.06.11. 07:36:26

@csaba_carmarthen:

u.i.: szorosan nem követem az egyházi történéseket, azt az ominózus videót azonban sajnos ismerem. Hogy a végeredményen rajta volt-e a pápa áldása, azt azonban nem tudom. Van olyan sejtésem, hogy nem.

csaba_carmarthen 2017.06.11. 08:42:48

@sollertia: bizonyara nem volt rajta az aldasa (mint rengeteg mas dolgon ...-lenyegeben semmin- az elmult 4 evben ) amelyek viszont arra utalnak, hogy itt nem csak a ket papaert, hanem lenyegileg egy nagyon erosen aktiv csoportert is imadkozni kell, akik az ominozus videohoz hasonlo megnyilvanulasokat folyamatosan tejesztik...

Ok terjesztettek el (es terjesztik folyamatosan- es nagyon hatekonyan-) azt is, hogy a valosaggal kapcsolatban ...
www.youtube.com/watch?v=xf2b0xrQV3Y
www.youtube.com/watch?v=VRVsyl5dm2Y&t=233s
...csak elmeletekrol beszelunk...

Mig az elmelet(ek).. -pl. az olyan elmeletek amelyeknek lenyegileg semmi tudomanyos alapjuk nincs -
www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-declares-evolution-and-big-bang-theory-are-right-and-god-isnt-a-magician-with-a-magic-9822514.html
...pedig maguk a valosag.

Ugyanakkor FP-ert azert is imadkozni kell, mert, ugy tunik, kovetkezetesen a Kereszt es Isten <<bukasat>> hirdeti
idokjelei.hu/2015/09/ferenc-papa-tenyleg-a-kereszt-bukasarol-beszelt-new-yorkban/

Mikozben a katolikus egyhaz masok bukasarol tanit...pl a katekizmusban
www.katolikus.hu/kek/kek00325.html#N72

khamul 2017.06.11. 10:44:08

csaba_carmarthen ugyanott folytatja, ahol csaba carmarthen és csab carmarthen abbahagyták.

Kérek mindenkit, hogy a www.jozan-katolikus.hu/ -n megjelenő írásokat csak erős fenntartásokkal olvassa.

csaba_carmarthen 2017.06.11. 11:31:41

Józanok legyetek és vigyázzatok. 1Pét5,8
szentiras.hu/SZIT/1Pt5

KEK 675

AZ EGYHÁZ UTOLSÓ PRÓBATÉTELE

675 Krisztus eljövetele elõtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatételen, mely sokak hitét meg fogja ingatni.

[639] Az üldözés, mely kíséri az Egyház földi zarándokútját, [640] fölfedi a "gonoszság misztériumát" egy vallási megtévesztés formájában, mely az embereknek problémáik látszólagos megoldását kínálja föl cserében azért, hogy elpártolnak az igazságtól.

A legnagyobb vallási megtévesztés az Antikrisztusé, azaz egy ál-messianizmusé, amelyben az ember önmagát dicsõíti Isten és az Õ testben eljött Messiása helyett. [641]

677 Az Egyház az Ország dicsõségébe csak ezen utolsó Húsvéton át léphet be, melyben követi Urát halálában és föltámadásában....
www.katolikus.hu/kek/kek00624.html#N113

www.youtube.com/watch?v=lAAkEp0BV9Q&t=100

sollertia 2017.06.11. 17:03:38

@csaba_carmarthen:

Az Úr Jézus földi élete vajon látszólag nem kudarccal végződött? Azokon kívül, akik Vele a kereszt alatt maradtak, mindenki így láthatta. Van boldogunk, aki a küldetéséhez egyedül ebből merített erőt, életét pedig minden látványos eredmény nélkül élte le.

Nem minősítettem az elméleteket, hogy valóságosak-e vagy sem. De igyekszem Benedek e. pápa azon szavait sem elfelejteni – szabadon idézem, úgyhogy remélem nem rosszul: a legkisebb jó megtétele nagyobb a legnagyobb jó elgondolásánál. Hát még – ezt én teszem most hozzá – a legnagyobb rossz elgondolásánál.

csaba_carmarthen 2017.06.11. 18:04:55

@sollertia: itt nem csupan elgondolasrol van szo, hanem valos tunetekrol...(mindamellett, hogy a media folyamatosan sulykolja az ellenkezojet... igy sokan elhiszik, hogy ezek valoban csak elmeletben letezo tunetek...es ez igy is szokott maradni amig nem erzi az ember a sajat boren...) annak ellenere, hogy mindez mar tortenik:

PROGRAMME PEILLON: DESTRUCTIONS DES ÉGLISES EN FRANCE
www.youtube.com/watch?v=HNiRIsftYyA

PROGRAMME PEILLON: FINIR DE DÉTRUIRE LA CHRÉTIENTÉ EN FRANCE
www.youtube.com/watch?v=uJlmsdDktJI&t=28

Persze van gyogyszer.

De a gyogyszert csak akkor fogod alkalmazni, ha szembeneztel a betegseggel. (amig mindezt elmeletnek nevezed, vagyis a szamos tunet ellenere,
www.youtube.com/watch?v=dwcVULr5Scg&t=52
tagadod a betegseg letezeset... akkor nem is keresel ra orvossagot, esetleg addig a pontig, amikor mar tul keso)

Pedig van gyogyszer...

Tobbfele formaban is..
engesztelok.hu/magyarorszag-engesztelo-hivatasa

Akkor is ha sokan elutasitjak....

"Drága gyermekek! Ahogyan más helyeken is, ahová eljöttem, úgy itt is az imádságra hívlak titeket.

Imádkozzatok azokért, akik nem ismerik Fiamat; azokért, akik nem ismerték meg Isten szeretetét; a bűn ellen; a megszenteltekért, akiket Fiam meghívott, hogy legyen szeretetük és lelki erejük számotokra, az egyházért.

Imádkozzatok Fiamhoz, és a szeretet, amelyet megtapasztaltok közelsége által, erőt fog adni nektek, hogy az Ő nevében készségesek legyetek a szeretet cselekedeteinek véghezvitelére. Gyermekeim, legyetek készen.

Ez az idő fordulópont.

Ezért újra a hitre és a reményre hívlak benneteket. Megmutatom nektek azt az utat, amelyen járnotok kell, ez pedig az

evangélium igéinek útja.

Szeretetem apostolai, a világnak annyira szüksége van a ti ég felé, Fiam felé, a Mennyei Atya felé nyújtott kezeitekre. Sok alázatra és a szív tisztaságára van szükség. Legyen bizalmatok Fiamban, és tudjátok azt, hogy mindig lehettek jobbak. Édesanyai szívem azt szeretné, hogy ti, szeretetem apostolai a világ kicsi fényei legyetek, és bevilágítsátok azokat a helyeket, ahol a sötétség akar uralkodni, hogy imáitokkal és szeretetetekkel igaz utat mutassatok és lelket mentsetek. Veletek vagyok. Köszönöm nektek."
Medjugorje 2017 junius 2

Crusade Prayer (155) For Protection of the Mission of Salvation

O dearest Mother of Salvation, hear our call for the protection of the Mission of Salvation and for the protection of God‘s children.
We pray for those who defy the Will of God in this great moment in history.
We ask that you protect all those who respond to your call and the Word of God, to save everyone from the enemies of God. Please help release those souls, who fall prey to the deceit of the devil and open their eyes to the Truth.

O Mother of Salvation, help us poor sinners to be made worthy, to receive the Grace of perseverance at our time of suffering in the Name of your beloved Son, Jesus Christ.

Protect this Mission from harm. Protect your children from persecution. Cover all of us with your Most Holy Mantle and favour us with the Gift of retaining our faith, every time we are challenged for speaking the Truth, for conveying the Holy Word of God, for the rest of our days now and forever. Amen.
crusadeprayergroup.org/crusade.html

sollertia 2017.06.11. 21:17:43

@csaba_carmarthen:

Nem a tünetek elméletek, éppen azt próbáltam megosztani, milyen volt először olvasni egy ennyire pontos diagnózist. Osztozom az aggodalomban.
Csak arra utaltam, hogy akár különleges időket élünk, akár nem, (sőt, akármi történik a falak mögött) ugyanarra az egyetlen orvosságra van szükségünk, aki a mi Urunk, Jézus Krisztus.

sollertia 2017.06.14. 10:37:33

@csaba_carmarthen:

Az engesztelésnek egyébként vannak "kanonikusabb" gyökerei és formái - nem mintha feltételekhez lenne kötve ((bocsánat, nem hagyott nyugodni, hogy ne írjam le. És ráadásul nem tudhatom, milyen életállapotból, honnan stb. írsz.))
Ahol (a körülmények miatt is) a média sulykolásának csökken a jelentősége, viszont, éppen ezért is, megnő a tere annak, hogy "véghezvigyük a szeretet cselekedeteit".

csaba_carmarthen 2017.06.17. 23:29:53

@sollertia:
Természetesen. Ugyanakkor ez a hivatkozás nem hatalmazza fel a küzdő egyházat, hogy fellázadjon a Megdicsőcsőült Egyház ellen. (2 Tessz 2, 3-4)

Még "kanonikusabb" formáiban sem...
www.youtube.com/watch?v=6LmOpcP0M40

Ti. mintha a Szentlélek adott volna arra jele(ke)t, hogy nem ő tette le Benedek pápát...
www.bbc.co.uk/news/av/world-europe-21421810/lightning-strikes-st-peter-s-basilica-as-pope-resigns

Persze ez utóbbi is csak egy természeti jelenség, mint ahogy Krisztus keresztrefeszítésekor és halálakor a földrengés volt...és a Templom függönyének kettészakadása.

Igen mi Urunk, Jézus Krisztusra van szükségünk, feltéve ha úgy fogadjuk figyelmeztetéseit, ahogy Ninive tette.

De akkor lehet, még valamire szükségünk van:

Ninive attitüdjére.

szentiras.hu/SZIT/J%C3%B3n3

sollertia 2017.06.18. 14:06:56

@csaba_carmarthen:

Kedves Csaba. Az Egyháznak fehérvértanúkra szüksége van. Szeretnék nem gondolni erről kevesebbet, mint Te.
De azt is hiszem, hogyha Isten kedvében szeretnék járni, ahhoz elsősorban Őt kell jobban megismernem, az időket és a jeleket nem. Minden időben készen kell állni, mint az okos szüzek, nem?
Szeretem az Egyházat, úgy, mintha egy személy volna. El lehet-e hagyni, Te elhagynád-e bármilyen öreg vagy beteg? Már akkor szerettem, amikor még igazán nem is ismertem.

csaba_carmarthen 2017.06.19. 09:39:31

@sollertia:
" Őt kell jobban megismernem, az időket és a jeleket nem."

Jézus mást mond:

A föld meg az ég jeleiből tudtok következtetni. Hát ezt az időt miért nem tudjátok felismerni?

Lk 12, 56
szentiras.hu/SZIT/Lk15,1-3;11-32

sollertia 2017.06.19. 21:58:51

@csaba_carmarthen:

Igen, bocsánat, a helyes szórend: elsősorban Őt kell jobban megismernem, nem az időket és a jeleket. Hiszen az Emberfia maga is jel (Lk 12, 56). Hogy mindig készen kell állni, és hogy a pokol kapui nem vesznek erőt az Egyházon, ezeket szintén mondja Jézus.

Magam számára írom, de talán egyetértesz, eggyel több kattintás helyett néha többet ér eggyel többször felidézni: "Tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt"

csaba_carmarthen 2017.06.20. 07:57:17

@sollertia: Hogy tudod szeretni Istent, ha azokat az erofesziteseit, amelyeket a jelenben tesz, amelyeket folyamatosan tesz, ignoralod...(??)
sőt!! - masokat is erre buzditsz.

csaba_carmarthen 2017.06.20. 07:59:36

ne fojtsátok el a Lelket,

aki most munkálkodik közöttetek, amikor hitehagyástok elérkezett tetőfokára.

Ne mondjátok majd az ítélet napján:

"Sohasem hallottam, sohasem tudtam ezt." Jézus és én ezeket már azelőtt kinyilvánítjuk, mielőtt még megtörténnének,

hogy ne mondhassátok, amikor színről színre találkoztok Istennel: "Nem tudtam róla."

www.tlig.org/hu/humsg/hum559.html

www.youtube.com/watch?v=VO7jnR8F3Pg

csaba_carmarthen 2017.06.20. 08:40:35

The Forced Collective Suicide Of European Nations
www.youtube.com/watch?v=-aPRjg8ViF0&t=65s

Soros Funds Pro-Islamic Thugs Attacking Americans On The Street
www.youtube.com/watch?v=ze_gR4nGnAs

csaba_carmarthen 2017.06.20. 08:45:01

"ne fojtsátok el a Lelket,

aki most munkálkodik közöttetek, amikor hitehagyástok elérkezett tetőfokára.

Ne mondjátok majd az ítélet napján:

"Sohasem hallottam, sohasem tudtam ezt." Jézus és én ezeket már azelőtt kinyilvánítjuk, mielőtt még megtörténnének,

hogy ne mondhassátok, amikor színről színre találkoztok Istennel: "Nem tudtam róla."

www.tlig.org/hu/humsg/hum559.html

www.youtube.com/watch?v=VO7jnR8F3Pg

sollertia 2017.06.22. 06:20:05

@csaba_carmarthen:

Igyekszem semmit nem ignorálni (különösen azokat az erőfeszítéseket, amiket az én életemben tesz), és ami egységben van az Egyházzal.

csaba_carmarthen 2017.06.22. 09:00:14

@sollertia: rendben

louisgrignion.pl/download/ertekezes.pdf

www.youtube.com/watch?v=E47ak-DnkCo&t=16m36s

“Segíts nekünk drága Jézus, hogy bátran kiálljunk a Te nevedben, és hordozzuk Szeretetlángodat, minden nemzeten át. Add meg nekünk, gyermekeidnek, az erőt, hogy szembenézzünk a gyalázkodásokkal, amelyekkel szembe fogunk kerülni mindazok között, akik nem hisznek igazán a Te Irgalmadban. Ámen.”

nagyfigyelmeztetes.hu/2011/12/imahadjarat-10-szeretetlangod-hordozasa/#sthash.R11l6BpH.dpuf

medjugorje.org/frjozoletter.htm

sollertia 2017.06.23. 07:40:57

@csaba_carmarthen:

Grignion Szent Lajos művét ismerem :), egy antikváriumban találtam. (Azt azonban nem egészen értem, hogy a Nagyfigyelmezetetést miért veszed a többivel egy sorba.)

csaba_carmarthen 2017.06.23. 08:54:10

@sollertia:
ertem, tehat antikvariumokban te ilyeneket szoktal talalni..
louisgrignion.pl/download/ertekezes.pdf
Lehet hogy II. Janos Pal papa, akkor meg Karol Wojtyla is egy antikvariumban talalta... viszont kesobb eletprogramjava valt...amelyet te eleg jol ideztel..."Tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt"...(lehet, hogy ezt az idezetet is egy antikvariumban talaltad......??)

Az Egyhaz harom reszbol all, szenvedo, kuzdo, es megdicsoult
a Szentirasban az Ur napja-kent van megjovendolve ez az esemeny

www.tlig.org/en/spirituality/speeches/dayof/

sollertia 2017.06.23. 09:13:00

@csaba_carmarthen:

Az életprogram egy kezdő gyakorló számára még nem olyan világos, de köszönöm a figyelmeztetést. :)
(Az antikvárium az én szótáramban éppen hogy nem szitokszó.)

csaba_carmarthen 2017.06.23. 09:18:20

@sollertia:

ertem, tehat antikvariumokban te ilyeneket szoktal talalni..

louisgrignion.pl/download/ertekezes.pdf

Lehet hogy II. Janos Pal papa, akkor meg Karol Wojtyla, is egy antikvariumban talalta... viszont kesobb eletprogramjava valt...amelyet te -mindenesetre- eleg jol ideztel..."Tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt"...(lehet, hogy ezt az idezetet is egy antikvariumban talaltad......??)

Az Egyhaz harom reszbol all, szenvedo, kuzdo, es megdicsoult Egyhazbol. Lathatoan II Janos Pal papa nem sorolta a Megdicsoult Egyhaz erofesziteseit ...az Egyhazzal "nem egysegben levo" kategoriaba...
www.youtube.com/watch?v=VO7jnR8F3Pg

A megdicsoult Egyhaz pedig evtizedek ota probalja felkesziteni Isten nepet -es az emberiseget- arra az esemenyre, amely a Szentirasban az Ur napja-kent van megnevezve...

www.tlig.org/en/spirituality/speeches/dayof/

...Idonkent , - talan h. erthetobb legyen- Figyelmezteteskent emlitve...

www.youtube.com/watch?v=2-lqE2fTdrU

>> YHWH-nak az a szándéka, hogy hamarosan keresztül halad közöttetek.

Halljam hát forró imátokat!

Kérdezzétek meg magatoktól: "Mit fog jelenteni számomra az Úr napja?"

Aki rosszat forral, saját romlását idézi elő.

Ezért mondom nektek: Jöjjetek, és vessétek el a béke és a kiengesztelődés magjait, hogy ízletes legyen gyümölcsötök a Mindenható számára, és a menny lesz a ti jutalmatok...>>

www.tlig.org/hu/humsg/hum979.html

Bálint József II. 2017.07.15. 18:42:00

@khamul:
Tisztelt khamul,
Miért kell a honlapomon szereplő írásokat fenntartással olvasni???
Igyekszem, hogy sem tárgyi, sem teológiai tévedések ne szerepeljenek rajta, és többször kértem olvasóimat, ha ilyenekbe botlanak, figyelmeztessenek. Úgy gondolom továbbá, minden alternatív véleménynek helyet adtam, illetve a téves állításokat illő módon, a kinyilatkoztatott katolikus tanítás alapján megcáfoltam. És természetesen azonnal revidiálom állításaimat, ha megfelelő érveléssel találkozom.
De miféle katolikus megközelítés ez, hogy fenntartással olvasni? Amúgy engem nem zavar ez sem. Olvassa mindenki, akár fenntartással is.
Bálint József

khamul 2017.07.15. 20:42:44

@Bálint József II.:

'Miért kell a honlapomon szereplő írásokat fenntartással olvasni???'

Azért, mert keverednek a helyes, vállalható hitvédelmi írások, és a vállalhatatlan hangvételű illetve paratudományos bejegyzések.

Bálint József II. 2017.07.15. 21:01:42

@khamul:
Hangvétel: Lehet benne valami. A stílust már a plébánosom is kifogásolta. De azt mondanám, ez vérmérséklet kérdése. Foglalkozzunk inkább a tartalommal.
Paratudományos: Hát ettől hanyattestem.
Még egyszer: Vannak érvek, és ellenérvek. Nem pedig címkézés.
Várom az ellenérveket akármelyik saját vagy idézett állításomra.

csaba_carmarthen 2017.07.16. 02:14:42

@Bálint József II.:

az itt felmerulo problemakorre
van egy szemleletes videoklip:

www.youtube.com/watch?v=Rr8ljRgcJNM
(we all're living in America* -es ist wunderbar)

Mas szoval, paratudomanyos az, aki a tudomanyos ervek alapjan allitja, hogy ember sohasem jart a Holdon...
www.youtube.com/watch?v=d3jrLXkuKcw

Paratudomanyos az is, aki tudomanyos eszkozokkel megvizsgalva az evolucio elmeletet felismeri hogy az evolucio mellett egyetlen tudomanyos erv sem szol...

Az is paratudomanyos, aki nem kivanja a csaladjat reggeltol estig GMO-val tomni...
www.youtube.com/watch?v=a6OxbpLwEjQ
mert " a tudosok megmondtak" (ti. a Monsanto tudosok)

*Az az <America> a tavaly novemberi valasztasokon megbukott...
www.youtube.com/watch?v=w9nt9xMNniY

az <es ist wunderbar> meg nem bukott meg

Bálint József II. 2017.07.16. 10:11:08

@csaba_carmarthen:
Bocs, Csaba,
nincs időm videoklipket nézegetni.
Tehát, ha úgy gondolod, hogy bármelyik állításom nem állja meg a helyét, ezt írd le a vonatkozó írás alatt. Ha jól gondolom, az evolúcióval van problémád, illetve az én megközelítésemmel. Idézhetsz más megállapításokat, más nézeteket valló tudósokat, de mindent szigorúan tudományos keretek között.
A régi görögök nagyon helyesen mondták ki:
Tézis - antitézis - szintézis.

csaba_carmarthen 2017.07.16. 11:42:25

@Bálint József II.:
csak annyit akartam kifejezni, hogy abban az idoszakban elunk, amelyrol a Szentiras igy ir:

" tévútra vezettek minden nemzetet "
Jel 18.23
mek.oszk.hu/00100/00176/html/jel.htm

A KEK pedig igy:

AZ EGYHÁZ UTOLSÓ PRÓBATÉTELE

675 Krisztus eljövetele elõtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatételen, mely sokak hitét meg fogja ingatni.

[639] Az üldözés, mely kíséri az Egyház földi zarándokútját, [640] fölfedi a "gonoszság misztériumát" egy vallási megtévesztés formájában, mely az embereknek problémáik látszólagos megoldását kínálja föl cserében azért, hogy elpártolnak az igazságtól.

A legnagyobb vallási megtévesztés az Antikrisztusé, azaz egy ál-messianizmusé, amelyben az ember önmagát dicsõíti Isten és az Õ testben eljött Messiása helyett. [641]

(...)

677 Az Egyház az Ország dicsõségébe csak ezen utolsó Húsvéton át léphet be, melyben követi Urát halálában és föltámadásában....
www.katolikus.hu/kek/kek00624.html#N113

Ugyhogy kerlek, ne aggodj... amit neked cimeztem az nem neked szolo kritika volt.

Az evolucio elmelettel nincs problemam, csak egyszeruen a ugy nem igaz ahogy van - megis a biologia tudomanyai mintegy axiomakent tekintenek ra.

A mutaciok betegsegeket, fogyatekossagokat eletkeptelensegeket okoznak..(erre ezerszamra van pelda) nem pedig evolucios fejlodest (ti. erre egyetlen pelda sincs - az antibiotikum rezisztencia kialakulasa sem pelda erre, mert az is vegsosoron destrukciot/betegseget okoz).

Hasonlokeppen miota elkeszultek a genterkepek, kiderult hogy az egyes fajok genallomanya olymertekben kulonbozo, hogy evolucios atmenet kozottuk lehetetlen

a peldakat lehetne sorolni szazszamra...

A te a honlapodon a Szaga nevu hozzaszolonak azzal ervelsz, hogy Isten nem bizna az ember kialakulasat evolucios veletlenek sorozatara. Ez onmagaban igaz - de az Egyhaz tanitasa ezt a leheteoseget ki is zarja, ui a vilag ilyen modon valo teremtese a Deizmus tevtanat erositene..azaz a gep forog az alkoto pihen. (ergo ha valaki katolikuskent az evolucio mellett ervel -ez utobbi a szempontbol is onellentmondasban van (jobb esetben); rosszabb esetben masokat szandekozik felrevezetni)

A Deizmus ugyanis nem az Egyhaz tanitasa. Az Egyhaz tanitasa szerint az Isten a vilagot folyamatosan teremti, Teremto igenjevel fenntartja. Ha Isten visszavonna ezt a folyamatos teremtoi IGEN-jet akkor az egesz vilag osszeomlana.
A fejlodes gondolata termeszetesen belefer Isten Teremto szeretetebe (>>anyám méhében te szőtted a testem.139. Zs,13 szentiras.hu/SZIT/Zsolt139 ),
az evolucio elmelete ezzel szemben tudomanyos onellentmondasban van, es sajat magat uti ki.

Mindamellett az evolucio elmelet jo taptalaja a 20-21. szazad nagy genocidumainak/holocaustjainak, mert az embert, az egyen erteket devalvalja - quasi as allat szintjere.
darwintohitler.com/hitlers-ethic/

Igy tehat nem csoda, hogy szabadkomuvesseg kezdettol fogva tamogatta az evolucioelmeletet, mert utat nyitott egyeb projectjeik elott- ugymint a fasizmus, kommunizmus vagy epp esetleg a jelenlegi torekvesuk, a globalokommunizmus elott.

A te megkozeliteseddel egyebkent nem volt semmilyen problemam (ti en ideztem be a honlapodat eloszor...ha visszaolvasol...((Arra persze nem szamitottam hogy a honlap szerkesztoje is majd feltunik ezen a feluleten :)) ))...
mindamellett, hogy nem ismerem az egesz honlap tartalmat, de az igazsag kereseset mint celt eleg jol megfogalmaztad:) tehat bocs ha nem jott at, hogy nem teged kritizaltalak

Ket dolgot tudnek csak hozzatenni:

1/Az ima fontossagat ajanlom figyelmedbe nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/

2/ az iman belul pedig figyelmedbe ajanlom azt, amit Szt Maximilian Kolbe atya mondott: vagyis, hogy a vilag osszes tevtanja Szuz Maria altal fog legyozetni.
(Ide sorolnam az a katolikus egyhazban -, de pl. a tudomany vilagaban jelenlevoket is)

Udv:

Csaba

khamul 2017.07.16. 19:27:55

@Bálint József II.:

'Várom az ellenérveket akármelyik saját vagy idézett állításomra.'

Vegyük például az alábbi bejegyzést:

www.jozan-katolikus.hu/2012/01/29/konyvismertetes-95-tezis-az-evolucio-ellen-iv/

84. pont:

Édesvíz vagy tengervíz borította a Föld felszínét a vízözön alatt? Ha előbbi, akkor a tengeri állatokról kellett gondoskodni, ha utóbbi, akkor a folyami/tavi állatokról.

Vajon mekkora bárka és milyen infrastruktúra (akvárium, víztisztító...) kellett volna ehhez?

Nem foglalkozom sem kozmológiával sem őstörténettel, de azt elég nehezen tudom elhinni, hogy a világ összes geológusa, paleontológusa és biológusa egy hatalmas megtévesztés áldozata lenne, és Földünk nem öregebb 6000 évesnél.

A természettudomány fejlődése nem mindig egyenletes, vannak zsákutcák, de ott van benne az önkorrekció lehetősége is.
Katolikusként soha nem éreztem, hogy félnem kéne a tudománytól. Sem akkor, amikor szerzetestanáraim először beszéltek hit és tudomány, Egyház és evolúció kapcsolatáról, sem később, amikor magam kezdtem el kutatással foglalkozni.

Hadd idézzem még II. János Pál pápát:

'A történelem arra tanít bennünket, hogy igen káros, ha a szellem tevékenységét megbénítják azzal, hogy az uralkodó ideológia követelményeinek szolgálatába állítják.
A kultúrának szüksége van az igazi szabadságra MÉG A VALLÁSOS HITTEL SZEMBEN IS. '
(kiemelés tőlem)

(II. János Pál pápa találkozása a tudomány és a művészet személyiségeivel, Budapest, MTA székház,1991. augusztus 17.)

Elérhető itt: uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=85

Nagyon tisztelem azokat a világi katolikusokat, akik hittel, Egyházzal foglalkozó blogot indítanak (Ön, matthaios, Heidl György, és még sokan mások, akiktől elnézést kérek, hogy nem írom le a nevüket).

Ez nagy felelősség, és aligha várható el valakitől, hogy átlássa ennek az igen összetett területnek minden részletét.

Éppen ezért TISZTELETTEL KÉREM, hogy ne foglalkozzon az evolúcióval. A kreacionizmus és az intelligens tervezés lényegében az amerikai fundamentalista protestantizmus terméke. Nem hiszem, hogy egy katolikus hitvédő blogon helye lenne, még akkor sem, ha gyengeségből vagy tájékozatlanságból sok katolikus is a csapdájába esik.

csaba_carmarthen 2017.07.16. 23:50:12

@khamul: @Bálint József II.:

Ron Wyatt megtalalta Noe barkajat Ararat hegysegben, Torokorszagban.

www.youtube.com/watch?v=IoTkguzRaCU

Published on 17 Jun 2015
The story of the evidence which led the Turkish authorities to recognize the discovery of Noah's Ark in the mountains of Ararat.

www.youtube.com/watch?v=q9-pTgPIPlo

Published on 11 Aug 2016
Ron Wyatt archaeologist founder of True Locations of Sodom and Gomorrah, Noahs Ark, Red Sea Crossing, Mt. Sinai, and The Ark of the Covenant.

hu.wikipedia.org/wiki/Arar%C3%A1t-hegy

tanítvány 2017.07.18. 22:10:38

Elkeserítő Ferenc pápa sok sok megnyilatkozása és az irányvonal, ami Európa hanyatlásához vezet.
Miért nincs igazi reagálás a vele kapcsolatos furcsa hírekre, eseményekre?
Pl. a muszlimokhoz való viszonyulására; a migránskérdés; az új ködösítő teológiája. Más hírforrásokon már az egyházszakadásról beszélgetnek, itt meg baljós csend.
Még sok más, ezeknél hitelesebb források is vannak, melyek közeli szakadást jósolnak.
avilagtitkai.com/articles/view/ferenc-papa-megdobbento-kijelentese-a-jezussal-valo-kapcsolat-veszelyes-es-artalmas

avilagtitkai.com/articles/view/van-ebben-a-kepben-valami-szomoru-es-szimbolikus

Merünk nyíltan, lényegretörően kommunikálni?
A Kommentelők válaszát is várnám...
És persze vissza a topikhoz, folytathatjuk a kezdetekkel, maga a 2. Vatikáni Zs. történetével, amely után a szerzetesek jelentős része "kilépett" szolgálatából, látván a konzervatív bíborosok elhallgattatását (A Rajna a Tiberisbe ömlött).
Üdvözlettel

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.07.19. 11:56:39

@tanítvány:

Ferenc pápa a törvényes pápa, a tőle való elszakadás valamilyen értelemben véve Jézus Krisztustól való elszakadás. Ferenc pápa azonban nem félisten. A pápaválasztás nem tesz senkit ilyenné. Tehát neki lehetnek és vannak nagyon is látható hibái. Ez sem újdonság a pápaság történetében. Csak egy példa. II. Gyula pápa (1503-1513), aki egyben az egykori Egyházi Állam feje is volt, leginkább hadvezéri képességeiről volt híres. Sok ellenfele volt, akik ellen személyesen vezetett hadjáratokat. A hadjáratok előtt kiközösítgette azokat, akik ellen harcolt. De hol van már II. Gyula pápa, az Egyház pedig még mindig itt van. Ezt (többek között) még a nem hivataluk magaslatán álló pápák sem tudták lerombolni. Mintha Ferenc pápában lennének politikai ambíciók. Ez egy nagy teher a pápaságra nézve és a hit hirdetésének is akadálya, mert a politikájukban megtámadottak nem biztos, hogy meg tudják tenni azt a megkülönböztetést, ami a pápa mint az Egyház legfőbb tanítója és a pápa mint egy adott politikai álláspont képviselője között van. Ezt a megkülönböztetést azonban meg kell tennie minden katolikusnak. Ha lelkiismerete és az Egyház erkölcsi tanítása szerint nem képvisel erkölcsileg elítélhető politikai álláspontot, akkor bizony vallhat a Szentatyával ellenkező politikai nézetet, ezzel együtt megtartva a pápával való egységet a hitben, a szentségekben és a hierarchiában.

Ha pedig a pápa miatt a hit kerülne veszélybe (ilyen is volt már az Egyház történetében), akkor sem szabad kilépni a Ferenc pápa által vezetett Egyházból, de figyelembe kell venni Aquinói Szent Tamás megjegyzését, aki így ír a testvéri feddésről (correctio fraterna) szóló kérdésében:

„Tudnunk kell azonban, ahol a hitet veszély fenyegeti, az alárendeltnek a főpapot nyilvánosan is meg kell feddnie. Ezért Pál, aki Péter alárendeltje volt, a hittel kapcsolatos fenyegető botrány miatt Pétert nyilvánosan megfeddte. És amint Ágostonnak a galatáknak írt levél 2. fejezetéhez (Gal 2, 11) írt glosszája mondja, maga Péter adott példát az elöljáróknak arra, hogy amikor ők esetleg a helyes ösvényt elhagyják, ne tartsák méltatlannak, ha egy alárendeltjük kijavítja őket” (ST II/II q. 33 a. 4).

Természetesen itt nem arról van szó, hogy bárki bármikor, indulatból kritizálja a pápát, mert alaposan meg kell győződni arról, hogy tényleg veszély fenyegeti a hitet. Sajnos Ferenc pápa egyoldalú, félreérthető, tisztázatlan kijelentései miatt ez már előfordult.

tanítvány 2017.07.23. 19:06:53

Köszi a választ matthaios, nagyjából egyet is értek.
A fenti honlap: világtitkai nem túl hiteles forrás. Kiragad és értelmez, szóval félrevezető lehet...
Mégis, van itt sok minden ami arra utal, hogy a pápánk tudatosan előkészít dolgokat ami bizony az "összeesküvés" elmélet gyakorlata lesz. A kép sok kis mozaikból áll, van sok belső egyházi és külső profán forrás.
Vannak pap barátaim, ismerőseim, akik pl. Kanadában is jártak, ott már elterjedt a templomokban a melegek zászlajának kitétele a sokszínűség elfogadásának nevében. Már csak egy kis lépés és ott leszünk mint sok ország evangelikus egyháza: elfogadják, megáldják, stb.
Közben megy a nagy ökumené felé vezetés... Ferenc lehet az új Luther irja egy cikk... (régen azt is meg kellett gyónni ha bementél egy református templomba).
A világ, a vallás egységesülés felé halad, s Ferenc nem úszik az árral szemben.
Kezdem azt hinni hogy ő az utolsó pápa. Benedek félre lett állítva! Olyan beteg, hogy könyvet tudott írni... a válságról.
Érdekes.
Igen, látni törekvést az Új Világrend létrehozására, ehhez a pápa is kell és Ferenc erre is tökéletes.
A klímaváltozással kapcsolatos dokumentumhoz: vatikáni szóvivő szerint 6 Mrd-al kevesebben kéne lennünk a földön
avilagtitkai.com/articles/view/a-vatikan-szovivoje-az-uj-vilagrendre-es-6-milliard-ember-kiirtasara-tett-utalast

Vatikáni csillagászat

www.netextra.hu/a-vatikan-felkeszul-a-foldonkivuli-elet-bejelentesere/

www.vilaglato.info/a-vilag-vallasai-egyesulnek-html/

Sztem ez az egész egy nagy kutymasz az Ufókkal, egyedül az új Világrend kiépítése ad hívő magyarázatot: az ufók a Gonosz megtestesülései, léteznek, s az "elhitetetés" eszközei, az antikrisztusé.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.07.23. 19:44:23

@tanítvány:

Nem Benedek az utolsó pápa. Nem tudjuk, még hány pápa lesz, de Bergoglio pápa és a Ferenc nevet választotta magának. Nehéz, de talán az Egyház történelmében nem teljesen egyedülálló helyzetről van szó. Nem is beszélek tovább, inkább Fellay (SSPX) püspököt idézném. A szöveg mélyen katolikus:

„ …Kérjük az Istent, segítsen, hogy ezt a titkot jobban megértsük, minden emberi nyomorúság ellenére, annak ellenére, hogy a pápa mostanában hihetetlen dolgokat mond az erkölcsről és megpróbálja nekünk azt mondani, hogy a bűn a kegyelem állapota – amit ma hallunk, hihetetlen és hallatlan – ennek ellenére ez a pápa véghez tud vinni olyan tetteket, amelyek megszentelnek és megmentenek. Isten nem vonta meg tőle az oldás és a kötés hatalmát (Mt, 16, 9). Képes a jót tenni és teszi is ezt. Ugyanez a helyzet a püspökökkel. Ezek nagy titkok, de nem jelentik azt, hogy elfogadjuk azt, ami rossz. Inkább elvetjük ezt és megőrizzük magunkat ettől. De ezzel együtt felismerjük, hogy az Egyházban van valami erősebb és nagyobb, mint amit látunk: a végtelenül szent és jóságos Isten van jelen. Csak egyetlen üdvösség felé vezető út adatott nekünk, ezen kívül nincs más. Ha üdvözülni akarunk, ezt csak az Egyházon, a Római Katolikus Egyházon keresztül érhetjük el: nincs más út. Kitalálhatunk bármit is, ez nem ér semmit. Ez az egyetlen út, nem hagyhatjuk el az Egyházat.”