Jezsuiták

PÁRBESZÉDBEN

Címkék

gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo

2014.06.11. 00:34 Ky-Lí

tumblr_m8j3xfV4cP1qb0bzxo1_1280.jpgA katolikus egyházban most zajló folyamatok a közhiedelemmel ellentétben nem Ferenc pápa megválasztásával, hanem korábban kezdődtek (Jakab Attila: Lassú víz c. írásából). Már II. János Pál (†2005) utolsó éveiben érzékelhetővé vált az a törésvonal, amely az egyház jövőjéért ténylegesen aggódókat szembeállította a kialakult rendszer változatlan fenntartásában érdekeltek körével. Mindez alapvetően a Kúria berkeiben zajlott, ellenben a konfliktusok ténye napvilágra került (lásd Discepoli di verità, A beteg pápa árnyékában. II. János Pál pápa nómenklatúrájának visszásságai, Debrecen, 2003).

Ferenc pápa megválasztása valójában egy folyamat része és következménye, amely egyben az erőviszonyok elmozdulását, megváltozását is tükrözi. Magyarországon – sok minden más, a nemzetközi térben zajló történésekhez hasonlóan – mindez azért hat az újdonság erejével, mert hazánkban valójában alig van odafigyelés arra, ami a világban történik. Ez még hatványozottabban igaz az egyházi/vallási kérdéseket illetően, aminek a magyarázata banális: az ismeretek hiányában keresendő. Az újságíró társadalom nem tehet arról, hogy ma Magyarországon nincsen intézményes hely, ahol az összefüggésekre hangsúlyt fektető, színvonalas egyetemes vallástörténeti/vallástudományi ismeretekre tehetne szert. Hazai viszonylatban a vallástudomány megrekedt Mircea Eliadénál, és az ő – ma már egyre kétesebb értékű – munkásságánál. Egyben ki is merül az erre a „tudományos” alapra épülő/építhető néprajzban (népi vallásosság, sámánizmus) és vallásfilozófiában. Elsősorban azért, mert mindez jól összegyeztethető a teológiával.

2005-ben a következőket írtam: „Joseph Ratzinger, teológus és bíboros, 24 éven keresztül a Hittani Kongregáció prefektusa, 2005. április 19-én lett Róma 265. püspöke, és egyben a Római Katolikus Egyház feje – vagyis pápa. Gyors megválasztása mindenképp azt bizonyítja, hogy a katolikus egyházban ma már nincsenek erőviszonyok – a vezetést egyértelműen a keményvonalas, a hagyományt sajátságosan és tekintélyelvűen értelmező konzervatív irányzat (illetve az Opus Dei) uralja.” (Jakab A., „Nursiai Szent Benedektől XVI. Benedekig”, Egyházfórum 20 (6. új) évf., 2005/2, 5. old.).

XVI. Benedek már első beszédeiben világosan meghatározta, hogy pápaként ő birtokolja a tanítói (2005. május 7) és a kormányzói tekintélyt és hatalmat (2005. május 15). Ezzel szemben valójában semmin nem sikerült urrá lennie, mert a szellemileg és fizikailag fokozatosan leépülő II. János Pál utolsó évei alatt a Vatikánban önálló és önjáró hatalmi al-struktúrák épültek ki. Benedek pápa még arra is rákényszerült, hogy a Kúriát kellett védelmeznie, ahelyett hogy a Kúria segítette volna őt a kormányzásban. Regnálása alatt tehát az egyház válsága tovább mélyült (2006: regensburgi beszéd; 2009: Williamson ügy; 2010: pedofília). A vatikáni központi hivatalokban eluralkodott a valóság nem érzékelése, az intolerancia, a gyűlölködés, a becstelenség, illetve a különböző érdekcsoportok könyörtelen hatalmi harca. Mindezt tetézte a – geopolitikai fogalmakkal jól megragadható, hatalomgyakorlási és szellemiségi szempontok által is meghatározott – centrum és periféria/perifériák között is egyre nyilvánvalóbbá váló (teológiai, etikai, egyházkormányzati) problémák felhalmozódása. Ugyanakkor a „világgal” is megsokasodtak a konfliktusok. Ezeknek kezeléséhez a vatikáni apparátus alkalmatlannak bizonyult; és ráadásul Benedek pápa nélkülözte elődje karizmatikus személyiségét. A kegyelemdöfést a Vatileaks-botrány (lásd G. Nuzzi, Őszentsége XVI. Benedek titkos iratai, Pécs, 2013) adta meg (amely időközben gyakorlatilag elült, nincs semmiféle folytatása!).

A katolikus egyház egy olyan piramidális vertikalitásban felépülő hierarchikus rendszer, amelyet az engedelmesség határoz meg, és tart össze. Merő illúzió, hogy alulról meg lehet(ne) reformálni. Egy ilyen rendszert csak maga a csúcsvezetés képes (át)alakítani, hiszen az egyházban a pápa politikai és spirituális teljhatalommal rendelkezik. Ezért is döntő és meghatározó az irányító döntéshozók humán minősége. Fontos lecke mindazoknak, akik napjainkban gőzerővel dolgoznak a humán- és társadalomtudományok leépítésén és elsilányításán.

XVI. Benedek pápa nagysága abban rejlik, hogy képes volt szembenézni a személyes kudarccal, és levonni a tanulságokat.  Páratlan bátorsággal meglépte az elképzelhetetlent: lemondott! A bíborosi kollégium pedig felismerte, hogy egyedül egy „kívülről” érkező (vagyis a kúriális rendszeren kívülálló) pápa rendelkezhet csak azzal a mozgástérrel (a személyes kötődésektől való mentességgel), aki a falhoz szorított egyházat új pályára állíthatja. Bergoglio latin-amerikai jezsuita bíboros megválasztása egyértelműen annak a bizonyítéka, hogy az egyház rendelkezik a megújuláshoz elengedhetetlen humán erőforrásokkal. Sőt. Egy kiélezett válsághelyzetben a csúcsvezetés képes volt az intézményrendszer érdekét mindenek fölé helyezni.

Ma már egyértelmű, hogy XVI. Benedek a változás érdekében mondott le; azért a változásért, mely Ferenc pápával kétséget kizáróan garantált. Dőreség lenne azonban azt hinni, hogy ebben az egész folyamatban neki nem volt meghatározó szerepe.

Ferenc pápa, aki a mondhatni „rivális” rend alapítójának nevét vette fel, már első, egyszerűséget és közvetlenséget sugalló fellépésével jelezte, hogy új szellemiséget visz a Vatikánba. Az elmúlt időszak pedig azt tanúsítja, hogy módszeresen és következetesen ennek meghonosításán, megszilárdításán fáradozik. Ehhez próbál olyan embereket választani, akikkel vizióját megvalósíthatja. Általánosságban elmondható, hogy egy olyan egyházban gondolkodik, amelyik már nem az Opus Deinek a gazdasági, pénzügyi és politikai hatalmasságok befolyásolásának és döntéshozói gócpontokba való beépülésének stratégiáját követi, hanem a globalizmus és a neoliberalizmus által az útszélen hagyott szegények, kisemmizettek, elnyomottak mellé áll, mérsékeli a pompát és a külsőségeket. Ennek az egyházfelfogásnak kulcsszavai az egyszerűség, a mértékletesség, az empátia, a szegények felkarolása, a társadalmi igazságosság hangsúlyozása és szorgalmazása.

Ferenc pápa egy olyan argentin katolikus egyházból érkezett Rómába, amely elsősorban a „nép egyháza”. Ő bíborosként is mindig közel élt a néphez; azokhoz, akiknek „nincs szavuk”. Személyiségét nem a (tévedhetetlen) főpapi mivolt, hanem az (esendő, tévedéseknek kitett) emberi lét tudata határozza meg. Ebből kifolyólag pápaságát nem annyira hivatalként, a hatalom csúcsaként, hanem sokkal inkább szolgálatként fogja fel. Nem uralkodó, hanem lelkipásztorkodó egyházban gondolkodik. Önmagát elsősorban Róma püspökeként határozza meg, mert történetileg ebben gyökerezik a pápaság, valójában a nyugati (a késő antikvitás idején a latin) kereszténység pátriárkai tisztsége. Az egyenlők között az első apostoli szék (Róma) tekintélye ugyanis nem azonos a mindenek és mindenki fölött álló irányító hatalommal. Az előbbi jövőbe mutató ókeresztény hagyomány; míg az utóbbi egy történeti fejlődés hozadéka, ami túlléphető. Egy globalizált, átalakuló, válságokkal küszködő és folyamatosan kihívásokkal szembesülő véges (!) világban a katolikus egyház jövője a decentralizációban, a szubszidiaritásban, a klerikális hatalmi struktúrák legalább részleges leépítésében, a laikusoknak az egyház életébe és menedzselésébe történő aktívabb bevonásában (lásd Ferenc pápának a fogamzásgátlásra, a homoszexualitásra és az elváltak áldozására vonatkozó kérdőíves egyházi közvéleménykutatása), valamint a helyi kulturális sajátosságok nagyobb figyelembevételében rejlik.

Ferenc pápa újszerűnek mondható magatartása, hogy világosan megkülönbözteti az Egyház és a Vatikán (mint politikai entitás) irányítását. Ez utóbbi ügyeinek (pl. bank, vagyonkezelés) rendbetételére szakértői bizottságokat hozott létre. Azonban kétség nem fér ahhoz, hogy elsődleges szívügye maga az Egyház. Életet akar lehelni bele, és hitelessé kívánja tenni. Ennek természetesen az a feltétele, hogy maguk az egyháziak is osszák a pápa koncepcióját, és vizióját. A megfelelő helyekre olyan megfelelő emberek kellenek, akik véghezviszik az átgondolt rendszerátalakítás(ok) lassú folyamatát.

„Időt kell hagyni az időnek” (F. Mitterrand, francia elnök). Ez az, amit a botrányokra éhes, és az abból élő média nem igazán kedvel. Mert időbe telik, amíg a katolikus egyház hatalmas gépezete megmozdul, és lendületbe jön. Arról nem is beszélve, hogy ehhez a fékező erőket is le kell győzni. Hiszen nem mindenki osztja Ferenc pápa koncepcióját, és sokan ellenérdekeltek a körvonalazódó változásokban. Mindez egy ekkora tömegű, még mindig feudalisztikus vonásokat viselő, rendkívüli mértékben hierarchizált és bürokratikus rendszerben teljesen természetes.

Ugyanakkor az sem hagyható figyelmen kívül, hogy nagyon hosszú, göröngyös és buktatókkal telített az út a centrumtól a perifériákig. Ez utóbbiak sokszínűek. A nagyon konzervatív, az Opus Dei által meghatározott egyházi vezetésű helyi egyházak (mint pl. a magyarországi) minden bizonnyal a lehető legtovább kivárnak, csigalassúsággal mozdulnak, és mindent megszűrnek, ami a centrumból érkezik. Sőt. Lesznek olyanok is – bizonyára nem kevesen –, akik majd megpróbálnak keresztbe tenni.

"Azt azonban látni kell, hogy az egyházban meglévő centrum – perifériák közötti, illetve lokális törésvonalak nem újdonságok; azok mindig is léteztek. Ferenc pápával a hangsúlyok és az irányvonalak rendeződnek át. Úgy tűnik, hogy az egyház felhagy a modernitás kárhoztatásával, és a modern világgal való szembehelyezkedéssel. Inkább tudomásul venni látszik azt, és megpróbálja megkeresni benne a helyét. Ahogy az őskeresztények is figyelmet fordítottak mindazokra (szegényekre, özvegyekre, árvákra), akiket a korabeli görög-római társadalom az út szélén hagyott, úgy Ferenc pápa is arra az álláspontra helyezkedett, hogy a mai egyháznak is figyelnie kell a neoliberális (vad)kapitalizmus számkivetettjeire és kisemmizettjeire; azokra, akik nem érnek semmit, mert nincs semmijük!

„Lassú víz, partot mos”! Ferenc pápa tulajdonképpen egy folyamat megalapozásán dolgozik. Nem törekszik látványosságra, ellenben az egyházban meghonosítani látszik az átláthatóságot és a nyilvánosságot. Mindebben kétséget kizáróan segítségére van, hogy maga mögött tudhat egy olyan sokoldalú, felkészült, strukturált, és hozzá mindig mindenben hű „hadigépezetet”, mint a jezsuita rend. A világ különböző részein (pl. Montréal, Kolumbia, Venezuela) a jezsuiták elől járnak a szegénység strukturális okainak feltárásában, és a társadalmi igazságosságért folytatott küzdelemben. Ez a rend talán a katolikus egyház egyik legfejlődőképesebb formációja. Az ellenreformáció óta hatalmas változásokon ment keresztül, jóllehet már a modernitás kezdetén (XVII. század) is sokrétű arcát mutatta. Ebbe pl. belefért mind a dél-amerikai bennszülöttek jogainak védelme, mind pedig a kínai kultúra tisztelete.

„Akinek van füle a hallásra” (Mk 4,9) az mindenképpen érzékeli, hogy új, a megújhodás valódi szelei kezdtek fújni a Vatikánban!

 

Szerző: Jakab Attila: Lassú víz
Források: http://vs.hu/versus/milyen-papa-eddig-ferenc

68 komment

Címkék: egyház konzervatív vatikán progresszív szegények ferencpápa

A bejegyzés trackback címe:

https://jezsuita.blog.hu/api/trackback/id/tr996294256

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

pacsy 2014.06.11. 07:33:45

nem értek egyet a cikk sok észrevételével és egész hangnemével. a szemlélet, amelyet tükröz, szerintem arról árulkodik, hogy szerzőjének nem sok fogalma van az Egyház lényegéről.

én a ferenceseket biztosan nem "rivális rendként" látom és érzékelem. fáj a magyar egyházra tett érzéketlen utalás (fura vkitől, aki az empátiát dicséri a jelenlegi pápa irányvonalában) és persze felháborít az "újságírótársadalomra" (sic!) tett leegyszerűsítő, általánosító és lekicsinylő kitétel. aki megpróbálja kijátszani egymás ellen a két pápát (a "folytonosság megtörésének hermeneutikája"), annak nincs sok érzéke a katolicizmushoz.

az az Egyház, amit én ismerek (és amelynek szolgálatára az életemet tettem) NEM mindenek előtt egy "piramidális vertikalitásban felépülő hierarchikus rendszer, amelyet az engedelmesség határoz meg, és tart össze", melyben "a pápa politikai és spirituális teljhatalommal rendelkezik". ez egy döbbenetesen egyoldalú leírás, amellyel a fent tulajdonított értelemben nem tudok azonosulni.

az Egyház inkább Jézus Krisztus tanításának letéteményese (így hierachikus IS!) annak érdekében, hogy "sacramentum salutis universale" (GS 45, LG 48) lehessen. rengeteg mélyen elkötelezett emberből áll, akik keresik Isten arcát, szabadon igyekeznek követni a felismert akaratát, és így Isten és embertársaik szeretetétől motiváltan élnek és dolgoznak (az intellektuális apostolkodástól kezdve a szociális munkán át az imádság szolgálatáig sokféle területen). röviden: Isten országát építik a földön.

a fenti cikk csaknem egyetlen találó meglátásának a Mitterrand-idézetet tartom: valóban történelmileg kell gondolkodnunk; s ebben az értelemben a cím igaz: a lassú víz tényleg partot mos. vallásos nyelven: Isten a történelemben tevékeny, különös tekintettel az egyháztörténelemre. egészében véve azonban az írás - szerintem - ugyanolyan elfogult és felületes észrevételekből áll, mint a 2005-ös (önidézett) cikk, melyre a konkrét élet olyan fényesen rácáfolt...

Endrosz 2014.06.11. 09:40:35

Noha a cikk valóban erősen konfrontatív-ellenséges hangnemet képvisel, és szerintem is túl messzire megy egy-két helyen, azt erőteljes túlzásnak tartom, hogy egyetlen jó meglátás lenne benne. Egyetértek pl. az alulról jövő reformálás képtelenségével, noha ez semmit sem von le abból, hogy aktív és felelős egyháztagnak kell lennünk. Aki Krisztus bolondságában hisz, annak a szélmalomharcot és a sziszifuszi tologatást is folytatnia kell, ha arra indítja a Lélek.

kaleidoscope · http://kaleidoscope.blog.hu 2014.06.11. 10:05:47

Ky-Lí - köszönet a publikációért. Felettébb tanulságos!
Egyben hadd hívjam fel a figyelmet egy másik írásra is, melyet egy új posztban ismertettem:
kaleidoscope.blog.hu/2014/06/11/befogadas_felsofokon

tomasszo 2014.06.11. 10:40:53

@Endrosz: miféle bolondságról tetszik beszélni??

vigyüktúlzásbaadolgokat 2014.06.11. 11:57:53

@pacsy: "nem értek egyet a cikk sok észrevételével és egész hangnemével. a szemlélet, "

Érdekes, én amíg olvastam, pont erre gondoltam végig: végre egy cikk a jezsuitáknál, aminek nagyjából minden észrevételével és a hangnemével egyet tudok érteni!
Szerintem a piramidális-vertikális csak egy tényszerű megállapítás, nincs benne semmi elítélés.
Benedekről pont hogy telibetalál a szerző, én így látom, mert ha Benedek nem mond le, akkor még most is a konzervatív katolikusok bezzegeznének a többiek fölött. De hát én nem járok templomba, nem tudhatom.

Endrosz 2014.06.11. 12:27:40

@tomasszo:

Uh, így utólag olvasva átugrottam egy-két metaforikus lépcsőt, és a végeredmény tényleg furcsa lett. Íme, ami a fejemben volt:

"Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje." 1Kor 1, 18

Azt akartam mondani, hogy evilág pragmatizmusa szerint -- többek között -- a katolikus egyház megújhodásáért cselekedni az elvesztegetett idő. De ahogy más "elvesztegetett idő" esetében is, itt is inkább Istennek kell engedelmeskedünk, mint embereknek.

@pacsy:

Még annyi eszembe jutott, hogy a te ajánlásodra ismertem meg az erőszakmentes kommunikációt, amit ezúton is köszönök. (Többieknek: hu.wikipedia.org/wiki/Er%C5%91szakmentes_kommunik%C3%A1ci%C3%B3, www.youtube.com/watch?v=YwXH4hNfgPg). Talán azzal segítenél a legtöbbet, ha a rendtársadat is szelíden a zsiráfbeszéd megértése felé terelnéd, mert valóban nagyon sakálszerű hangon szólalt meg, ezt elismerem.

Dr. szpahi 2014.06.11. 13:38:29

Én úgy látom, hogy bár egy kicsit radikális a hangvétel, de sok igazság van benne. Krisztus szavai és a hozzá tartozó kontextus jutott eszembe róla: "Kemény beszéd ez, ugyan ki hallgatja" (János 6:60-61)

pacsy 2014.06.11. 14:11:32

@Endrosz: pontosításul: nem a rendtársam beszélt, csak idézett (vö. aláírás :) amúgy meg én pártolom a sokszínűséget - erőt látok benne.
(de most elhallgatok, mert még rám szólnak, hogy "rendőrködöm"... :)

vigyüktúlzásbaadolgokat 2014.06.11. 14:32:36

@Izrael misztériuma: pacsy:
Nekem ezek tetszettek a legjobban:

" ... a globalizmus és a neoliberalizmus által az útszélen hagyott szegények, kisemmizettek, elnyomottak mellé áll, mérsékeli a pompát és a külsőségeket.
Fontos lecke mindazoknak, akik napjainkban gőzerővel dolgoznak a humán- és társadalomtudományok leépítésén és elsilányításán.
... az egyház rendelkezik a megújuláshoz elengedhetetlen humán erőforrásokkal. Sőt. Egy kiélezett válsághelyzetben a csúcsvezetés képes volt az intézményrendszer érdekét mindenek fölé helyezni."

andronikos · http://andronikosz.blogspot.hu/ 2014.06.11. 16:06:07

Maximálisan osztom @pacsy: Egyház-képét. Az Egyház számomra is mindenek előtt és mindenek felett egy szakrális és spirituális szentségi közösség, az összes többi paramétere csak ezután jöhet szóba.

Azonban pacsyval ellentétben én is @vigyüktúlzásbaadolgokat: és @Izrael misztériuma: véleményét osztom. Még a cikk hangvétele sem zavar.

Egy dolog azonban régóta foglalkoztat, ami most pont témába vág.

Rendben van, hogy az egyház az "útszélén hagyott szegények, kisemmizettek, elnyomottak" mellé áll.

De vajon ezt tényleg mint "egyház" kell hogy tegyük?
Ne értsetek félre, nem azt akarom mondani, hogy az egyház ilyet ne tegyen.

Hanem oda akarok kilyukadni, hogy a társadalmi szolidaritás az egyik legalapvetőbb keresztényi kötelességünk. Kutya kötelességünk a munkahelyünkön, a lakóhelyünkön, a buszon, a plázában, a menzán és az élet ÖSSZES színterén társadalmi szolidaritást gyakorolnunk.

Na de ha valóban gyakorolja ezt mindenki és mindenhol, akkor az egyháznak mint olyannak nem kell ilyen feladatot felvállalnia. Elég, ha csak útmutatást és lelki vezetést ad a társadalmi szolidaritásban jeleskedő híveinek.

És most kanyarodok vissza az első gondolatomhoz. Ha az egyház a szakrális és spirituális szerepére fókuszálna rá mégjobban, akkor lehet, hogy közvetve ugyan, de mégiscsak hatékonyabb tudna lenni a társadalmi szolidaritás terén is. Mint így, hogy a társadalmi szerepvállalására koncentrál, időnként a szakrális-spirituális dimenziója rovására.

vigyüktúlzásbaadolgokat 2014.06.11. 16:12:37

@m-athos: "Ha az egyház a szakrális és spirituális szerepére fókuszálna rá mégjobban, akkor lehet, hogy közvetve ugyan, de mégiscsak hatékonyabb tudna lenni a társadalmi szolidaritás terén is."

Én érteni vélem, hogy mire gondolsz. A társadalmi szerepvállalása szerintem azért fontos, mert egy ember egyedül nem tudja kitalálni, hogy mégis mi legyen az elburjánzott vadkapitalizmus helyett! Pont egy tanult egyházi ember az, aki érthet a közgazdasághoz, és a Szentlélektől kaphat útmutatást, hogy mit is kezdjen vele! Erre egy materialista közgazdász talán soha nem lesz képes.

andronikos · http://andronikosz.blogspot.hu/ 2014.06.11. 16:31:39

@vigyüktúlzásbaadolgokat: Ebben igazad van, már ami a Szentlelket és a materialista közgazdászt illeti. Bár mint tudjuk, a Lélek ott fú, ahol akar :)

Az én dilemmám ott van, hogy nem biztos, hogy 'egyházi ember' kell hogy legyen a közgazdasági tudását jól használó ember. Lehet ő "csak" egy egyszerű laikus hívő is, amennyiben mélyen megéli hitét.

csaba carmarthen 2014.06.11. 16:48:45

www.youtube.com/watch?v=YcBQuT6rmUg

...Votum maximum nostrum quo vovimus nos in Christo esse mansuros /A keresztség a legnagyobb fogadalmunk, melyben fogadalmat teszünk, hogy Krisztusban maradunk/.

Ugyanezt mondják az egyházjogászok is: Proecipuum votum est quod in baptismate facimus.

Azonban ki tartja meg ezt a nagy fogadalmat? Ki az, aki hűen megtartja a szent keresztségben tett ígéreteket? Nem szegi-e meg szinte minden keresztény a hűséget, amelyet a keresztségben Jézus Krisztusnak ígért?

Honnan eredhet ez az általános rendetlenség, ha nem onnan, hogy keresztségi ígéreteinkről és kötelezettségeinkről megfeledkezve élünk, és önszántából szinte senki sem lépteti életbe azt a szövetségi szerződést, amelyet keresztapja vagy keresztanyja által Istennel kötött? (1)

www.youtube.com/watch?v=agr9s3uGn1Q

...Ez olyannyira igaz, hogy a sens-i zsinat, melyet Jámbor Lajos parancsára hívtak össze

a keresztények között felmerülő nagy bajok orvoslására,
www.youtube.com/watch?v=4svMhXTaRow
leszögezte, hogy ennek az erkölcsi romlottságnak a fő oka onnan ered, hogy az emberek megfeledkeztek keresztségi kötelezettségeikről vagy nem ismerik azokat.

Egy ily nagy baj orvoslására a zsinat nem talált jobb eszközt, mint arra késztetni a keresztényeket, hogy megújítsák keresztségi fogadalmaikat és ígéreteiket. (2)

A tridenti zsinat katekizmusa, a szent zsinat hűséges tolmácsolója arra buzdítja a plébánosokat, hogy ugyanezt tegyék..(3)

Ha tehát a zsinatok, az egyházatyák és maga a tapasztalat azt bizonyítják, hogy a legjobb eszköz a keresztények között lévő rendetlenség orvoslására az, ha emlékeztetjük őket keresztségi kötelezettségeikre, és fogadalmaik megújítására buzdítjuk őket, nem ésszerű-e ezt most tökéletes módon megtenni ezzel az áhítattal és önmagunk Urunknak való felajánlásával az Ő Szentséges Anyja által?

Hangsúlyozom: tökéletes módon, mert önmagunk Jézus Krisztusnak való felajánlásánál az eszközök legtökéletesebbikéhez, azaz a Szentséges Szűzhöz folyamodunk.

(1)-127.
(2)-128.
(3)-129.
louisgrignion.pl/download/ertekezes.pdf

>>
Én, a ti édesanyátok

jólétetekért,

szükségleteitekért

és személyes megismerésetekért vagyok veletek.

A Mennyei Atya szabadságot adott nektek, hogy magatok döntsetek és magatok jussatok el a megismerésre.

Segíteni szeretnék nektek.

Édesanyátok és az igazság tanítója szeretnék lenni számotokra, hogy a nyitott szív egyszerűségében

megismerjétek a mérhetetlen tisztaságot és világosságot,

amely belőle árad és szétzúzza a sötétséget,
a világosságot, amely reményt hoz.

Gyermekeim,

ismerem fájdalmaitokat és szenvedéseiteket.

Ki érthetne meg benneteket jobban, mint az édesanya?

És ti gyermekeim?...

www.medjugorjeportal.hu/Home/2014majus2

2014.06.11. 18:04:57

"A kereszténység nálunk sem a maga saját alakjában, hanem egy meglehetősen idegen alakban él, abban, amelyet a középkor hozott létre."
(Ratzinger a II. VZS alatt vetette papírra)

"Mindaz, ami a Római Egyház nem keresztény része, és ami meghatározza vagy inkább akadályozza teljes evangéliumi és profetikus elkötelezettségét" (Yves Congar), a római birodalmi vallás öröksége.
"Semmi döntő nem történhet addig, míg a Római Egyház teljesen maga mögött nem hagyja feudális és világi jellegét. Mindezt le kell rombolni: és le is lesz rombolva!"
(Congar a II. vatikáni zsinat alatt)

nálunk minden maradt a régiben, mintha mise történt volna...

csaba carmarthen 2014.06.11. 18:41:13

Christus heri hodie et semper

www.youtube.com/watch?v=QAYyELiUGJI

...E tekintetben Ézsau – amint azt a szentatyák megjegyzik, az olyan emberek előképe, akik könnyen össze tudják egyeztetni az Istent és a világot,

és egyszerre akarják élvezni az égi és a földi gyönyöröket is.

Ézsau jajgatásától meghatódva Izsák végül megáldotta fiát,

de földi áldással és fivérének alárendelve.

Ezért Ézsauban oly heves gyűlölet támadt Jákob iránt, hogy alig várta, mikor hal meg az apjuk, hogy megölhesse fivérét.

És Jákob nem kerülhette volna el a halált, ha kedves anyja, Rebekka meg nem mentette volna leleményességével és jó tanácsaival, amelyeket fiának adott, és az megfogadott.

(184.
louisgrignion.pl/download/ertekezes.pdf )

www.youtube.com/watch?v=liiXyVqKSk8

Ő, az antikrisztus, több nyelven fog beszélni, de egyetlen latin szó sem fogja elhagyni az ajkát.

www.masodikeljovetel.hu/o-az-antikrisztus-tobb-nyelven-fog-beszelni-de-egyetlen-latin-szo-sem-fogja-elhagyni-az-ajkat/

IILiliII 2014.06.12. 11:58:26

@Endrosz:
köszönöm a linket!!!! Nagyon, szívből!
olyan távlatok nyílnak meg, hogy még mindig szédülök... :-)

/aki esetleg, mint én, nem ért annyira angolul, megvan felirattal is:/
www.youtube.com/watch?v=g8dDDtjrrow

csaba carmarthen 2014.06.12. 19:44:30

Szükségem van arra, hogy Egyházam e két oszlopa találkozzék és megszilárdítsa Egyházamat.

Egyházam nem állhat szilárdan egyetlen oszlopon. Azzal bíztam meg õket. hogy oltalmazzák Egyházamat.

De alighogy visszatértem az Atyához, megtörtént elszakadástok és Testemet azok a kezek osztották ketté, amelyeket Atyám teremtett.

Azóta rettenetes dolgok rendítettek meg.

Ma mélyen meghat teremtményeim legkisebb igyekezete is, amely düledezõ házamat akarja helyreállítani. Az egész menny örül az egység felé vezetõ legkisebb lépésnek is. Atyám haragját enyhíti minden imádság, amelyet Testem felépüléséért ajánlanak fel... áldásaimat árasztom azokra a találkozókra , amelyeket az egység érdekében az én Nevemben hívnak össze, és megáldom azokat, akik ezeken részt vesznek. Szemem õrködik azok felett, akik szeretnek engem, és akik tökéletlenségük ellenére eleget tesznek forró vágyaimnak.

Jöjjetek hát össze, és együtt terítsétek meg az asztalt tiszteletemre! Ti ismeritek kelyhem és kenyerem ízét.

Mindketten megízleltétek táplálékomat, a harmadik nyelv azonban még nem ismer teljesen engem, de te, aki megõrizted hagyományomat, rendíthetetlen voltál.

Hiszen hallhattad:

"A szükség idején segítség a testvér,
de méginkább megment majd a nagylelkûség."*

Siettessétek dicsõségem napját! Keletrõl nagylelkû szívet támasztok, aki hûségében békeszövetséget fog megpecsételni a Nyugattal...

www.tlig.org/hu/humsg/hum878.html

vigyüktúlzásbaadolgokat 2014.06.13. 14:34:47

@m-athos: "Bár mint tudjuk, a Lélek ott fú, ahol akar :) ... Lehet ő "csak" egy egyszerű laikus hívő is, amennyiben mélyen megéli hitét."

Bocsánat, hogy régebbi vitánkra emlékeztetlek. Ángyán tudtommal egy vallásos ember, legalábbis a jelentései mindig Biblia-idézettel kezdődnek. És mégis, az itteni jobboldaliak mekkora gyanakvással vannak az őáltala is támogatott Kishantos iránt! Szóval ezért van szerintem nagy jelentősége, ha valaki az Egyház berkeiből áll elő egy anti"vad"kapitalista-programmal! Mert az ő szava több emberhez eljut, mint egy kis körben ismert szakemberé.

www.szabadfold.hu/aktualis/milyen_kezekbe_kerultek_az_allami_foldek_jon_az_uj_angyanjelentes

vigyüktúlzásbaadolgokat 2014.06.13. 14:40:20

@Izrael misztériuma: "ami meghatározza vagy inkább akadályozza teljes evangéliumi és profetikus elkötelezettségét" (Yves Congar), a római birodalmi vallás öröksége."

Vekerdy mondta egy előadásában, hogy a Római Birodalom, mielőtt összeomlott, megtette nekünk azt a "szívességet", hogy átmentette a kereszténységet ... nem ezekkel a szavakkal ("szembevitte a barbárokkal"), de ez volt az értelme. Fura dolog, hogy ami akkor jó volt, most mennyire gátjává tud válni a fejlődésnek.

csaba carmarthen 2014.06.13. 20:55:22

>Tiltsátok meg a latin miseliturgiát, a szentségimádást és az énekeket, mert ezek a titok iránti tisztelet érzését hozzák létre. Állítsátok be ezeket jósok „hókuszpókuszaiként”. Az emberek így már nem fognak a papokra, mint nagy intelligenciájú és tiszteletreméltó, titokzatos személyekre fölnézni...

akv1.wordpress.com/szabadkomuves-terv-a-katolikus-egyhaz-tonkretetelere/

www.youtube.com/watch?v=uO8iS6oRYvc&feature=kp

kaleidoscope · http://kaleidoscope.blog.hu 2014.06.13. 21:53:49

@vigyüktúlzásbaadolgokat: Az Egyház "társadalmi szerepvállalása" engem is erősen foglalkoztat. Egyrészt szükségszerűnek, de másrészt nagyon sok kockázattal járó, nagyon szerteágazó missziónak tartom. Most legutóbb a legfrissebb hazai demográfiai adatok kapcsán elemeztem, hogy mennyit használt, vagy ártott a magyar társadalomnak az egyházi szerepvállalás a családjog alakításában, befolyásolásolásában. kaleidoscope.blog.hu/2014/06/13/bizonyitvanyosztas_975

fasírt 2014.06.13. 22:53:54

@m-athos: Jó hogy szóba hoztad a témát, de én nem értek egyet Veled. Szerintem, egy mai budapesti katolikus (értsd gyakorló kat.) lehet "szolidáris a menzán", de ez nagyon kevés. A mai átlag templomba járó ember olyan középosztálybeli, aki szépen elbástyázza magát a lecsúszott rétegektől, egyénileg is közösségileg is. Én legalább is ezt látom( jómagam is beleértve!). Itt a fővárosban és környékén, ahol nagyon jól kiépített a szociális háló, a lelki szegénységben élők (idősek, elváltak, betegek,pszichiátriai problémákkal élők) vannak többségben, akik nagyon is vágynának befogadó közösségekre, de valamiért nem tudjuk megszólítani őket. Az egyház hiába ül a spiritualitásán, ha nem nyitunk, ahogy a plébánosunk mondta, gittegyletté válunk. Bárki felé nyitott közösségek kellenének, amik hirdethetnének imaalkalmakat rendszeresen, nem kampányszerűen!, önsegítő csoportokat, keresztény szemlélődő csoportokat, idős "elhagyott" pszichiátriai betegeket felkaroló csoportokat stb. Ehhez pedig jó ha mindenki a szaktudását adja, mert a professzionális segítség hatékonyabb lehet.

2014.06.13. 23:21:55

@fasírt: nagyon aktuális, amit írtál!

kaleidoscope · http://kaleidoscope.blog.hu 2014.06.14. 08:04:25

@Izrael misztériuma: Köszönöm. Ahogy a posztból, és a hozzáfűzött kommentekből is jól lejön, van itt egy tyúk-tojás probléma: azért ilyen az ország, mert a 2/3-os többséggel bíró hatalmi elit ilyenné teszi, vagy azért lett 2/3-a (másodszorra is) a jelen hatalmi elitnek, mert ma olyan emberek élnek többségében Magyarországon, akik ezt a stílust és politikát akarják? Nyílván ezek egymást feltételező, és erősítő tényezők, de azért nagyon nem mindegy, hogy melyik a primer ok, hiszen ha az előbbi, akkor abból az következne, hogy elegendő elzavarni a jelenlegi hatalmi elitet, és attól spontán minden rendbe jön, míg abban az esetben, ha az utóbbi a primer ok, akkor közgondolkodást kellene először átalakítani, és a hatalmi elit majd kvázi leköveti a változást. Én azt hiszem ez utóbbi az igaz, és bár az előbbi sem lenne könnyű (hiszen most kapott a jelenlegi hatalmi elit újabb négy évre bizalmat), de az utóbbi még sokkal nehezebb. Az előbbi ellen szól, hogy 2002-ben megtörtént, és az eredmény elmaradt, sőt, 8 évvel később még nagyobb erővel tért vissza a hatalomba ugyanaz az elit. Ha viszont tényleg az utóbbi az igaz, akkor az olyan stratégiát kíván, amire egyelőre nem nagyon látok példát senkitől. Ahhoz ugyanis, hogy egy alapvető szemléletváltozás következzen be, nem elég azt mondani ez, vagy az nem jó, hanem egy vonzóbb jövőképet kellene az emberek elé vetíteni, mint amilyet a most uralkodó hatalmi elit nyújtani tud. Ez az, amire az ellenzék totálisan képtelennek bizonyult négy éve, és most is. A változást akaróknak tudomásul kell venniük, hogy a "fűszálak gyökereitől" ("input from the grass-roots", ahogy a Baldisseri bíboros is mondta a vatikáni kérdőív közzététele kapcsán) kell kiindulnia a változásoknak. Itt, a gyökereknél kell az új, éltető, és erőt adó táplálékkal megerősíteni a jövő nemzedékét. Magam is erre törekszem. Igaz, vannak, akik erre azt mondják, hogy megmérgezem a gondolataimmal a "fűszálakat", de ha tudom, hogy ez nem igaz, akkor nem érdekel, hogy ki mivel vádaskodik. Ezért szoktam mindig valami előremutatóval, valami olyannal befejezni az írásaimat, amerre haladni kellene szerintem az Isten népének, hogy javítani tudjon saját maga, és a hazája helyzetén.

vigyüktúlzásbaadolgokat 2014.06.14. 14:29:25

@kaleidoscope: "mennyit használt, vagy ártott a magyar társadalomnak az egyházi szerepvállalás a családjog alakításában, befolyásolásolásában."

Ott a pont nálad! Ha a társadalmi igazságosság ( pl. a szegények) érdekében kampányol az Egyház, az nagyon fontos, és erről szól a fenti cikk, Ferenc pápa munkássága, és én is ezt dicsértem. Jézus is megmondta: mindenkinek megélhetést biztosít a Föld, a mezők liliomait és az ég madarait is beleértve. Az eddigi gazdasági rendszerek részigazságokon alapultak, ezért nem lehettek hosszú távon fönntarthatóak, de kellettek a fejlődéshez, én így látom. Muszáj (lenne) kampányolni a fenntarthatóért, mert különben pusztulás lehet a vége.
Ha megpróbálnak "a papok" beleszólni a családtervezésbe, annak a a cikked szerint is, elég felemás lehet a vége. Nem mondom, hogy az őskorban vagy az ókorban nem volt erre szükség, hogy kötelező szabályokat adjanak a népnek. De ugye Jézus ezen változtatott, és a szabályok nem kötelező érvényűek, "csak" ajánlottak szerintem.

vigyüktúlzásbaadolgokat 2014.06.14. 14:34:51

@kaleidoscope: "azért ilyen az ország, mert a 2/3-os többséggel bíró hatalmi elit ilyenné teszi, vagy ... mert ma olyan emberek élnek többségében Magyarországon, akik ezt a stílust és politikát akarják?"

Én most hajlok az 50-50 %-ra. Mert minden népnek olyan kormánya van, amilyet megérdemel, de ha az aktuális elit nem áramoltat szabadon minden információt?
Hétvégén rokonoknál voltunk ebéden, és nem tudták, ki az a Mészáros Lőrinc! Pedig én nem nézek Híradót, míg ők néznek.
Azóta még nem kérdeztem őket, de szerintem a Reteklub TV-től biztos megtudták. :))

vigyüktúlzásbaadolgokat 2014.06.14. 14:38:23

@fasírt: "Bárki felé nyitott közösségek kellenének, amik hirdethetnének imaalkalmakat rendszeresen, nem kampányszerűen!, önsegítő csoportokat, keresztény szemlélődő csoportokat, idős "elhagyott" pszichiátriai betegeket felkaroló csoportokat stb."

Nálunk két éve a helyi Családsegítőnél felavatott nem tudom melyik felekezet egy közösségi házat -alkoholbetegek részére. Nem tudom, milyen lehet belülről, mert más betegek ugye nem kapnak meghívót, vagy csak én tudom, hogy ennek mi a szakmai magyarázata.

2014.06.14. 14:54:41

@vigyüktúlzásbaadolgokat:
szerintem az alulról szerveződő családias jellegű kicsiny és önfenntartó közösségek hiányoznak leginkább, ehelyett mindenki csak ül karba tett kézzel és felülről várja a mannát, pedig ez elsősorban nem pénzkérdés lenne...

(a Jó Pásztor számon tartja a juhait)

andronikos · http://andronikosz.blogspot.hu/ 2014.06.14. 15:23:34

@fasírt: Értem mire gondolsz. De azt továbbra sem tudom eldönteni, hogy egyet tudok-e vele érteni :)

"Az egyház hiába ül a spiritualitásán, ha nem nyitunk, ahogy a plébánosunk mondta, gittegyletté válunk."

Ezt nem így gondolom. Az egyik az, hogy néhány örvendetes jelenségtől eltekintve, az egyház spiritualitása erősen erodálódik. Hiába "ülünk rajta", előbb-utóbb kimállik a fenekünk alól, és akkortól már nem lesz semmi létalapunk, létjogosultságunk. A másik pedig az, hogy tényleg azt gondolom, hogy ha egy ember vagy egy közösség spiritualitásában megerősödik, akkor a világi egyéb dolgai már sokkal könnyebben mennek a maguk útján.

"Bárki felé nyitott közösségek kellenének, amik hirdethetnének imaalkalmakat rendszeresen, nem kampányszerűen!, önsegítő csoportokat, keresztény szemlélődő csoportokat, idős "elhagyott" pszichiátriai betegeket felkaroló csoportokat stb."

A nyitott közösségekkel egyetértek. De hogy ezek speciális csoportok legyenek (melynek tagjai valamilyen szempontból "azonos cipőben járnak") ezzel inkább nem értek egyet.

Az egyház lelkivezetése hagyományosan két síkon zajlik. Az egyik az általános sík, ami mindenkire egyformán vonatkozik. Ezzel találkozunk a templomban, hittanon és egyéb fórumokon. A másik sík a személyes sík, az egyéni lelkivezetés, ami 1 fő lelkivezető és 1 fő lelkivezetett között zajlik, a lehető legkonkrétabban a lehető legaktuálisabb helyzet szerint.

De nincs - és szerintem nem is kell - kiscsoportos szint. A pszichológiában és a pszichiátriában lehet sikeres a csoportterápia. (Bár általában előre kiszelektálják, hogy nem minden segítségre szoruló vehet részt ilyenen, hanem csak azok, akikkel már előre garantáltnak látszik a terápia sikere.)

Viszont a spirituális lelkivezetésben szerintem nincs értelme egy ilyen szintnek.

Ha van egy nyílt imacsoport, melynek résztvevőit nem szelektálják speciális paraméterek szerint, akkor az a közösség majd úgyis közösségként működik, és spontán segíteni fogja az egyes tagjainak a mégoly speciális problémáit is.

andronikos · http://andronikosz.blogspot.hu/ 2014.06.14. 15:30:09

@Izrael misztériuma: "szerintem az alulról szerveződő családias jellegű kicsiny és önfenntartó közösségek hiányoznak leginkább"

Ezzel teljesen egyetértek.

"ehelyett mindenki csak ül karba tett kézzel és felülről várja a mannát"

Ez is sajnos jellemző. De tudok olyanokat a szűkebb környezetemben, akiknek ez volt a céljuk, csak egyszerűen nem jött össze nekik. Másokat meg pont amiatt csináltak ki, mert ez volt a céljuk.

Lenne egy OFF kérdésem. Nemrég valahol ismertetted a korabeli zsidó irányzatokat, farizeus, szadduceus stb. Az lenne a kérdésem, hogy volt-e valamilyen összefüggés a törzsek és az irányzatok között? Jellemző volt-e hogy mely törzsek tagjai mely irányzathoz tartoztak, vagy ilyen összefüggés nem volt?

2014.06.14. 17:16:45

@kaleidoscope:
A civil kurázsit bizony nagyon hiányolom. Nem a fenyegetések miatt nem megyek Magyarországra. Nem félek, de fel vagyok háborodva. Nemcsak Orbán, a Fidesz, a Jobbik miatt, hanem a nép, az istenadta miatt. A nép mindig úgy tesz, mintha ártatlan lenne, holott nem az. Ők választanak. Tehát az én visszatérésemhez egy minőségi változásra lenne szükség a magyar társadalomban. A Fidesz meg fogja nyerni a választásokat, ha nem is olyan kirobbanó sikerrel, mint legutóbb. Ha tévednék, az nagyon örvendetes lenne, de azt gondolom, hogy a magyar viszonyok orvoslásához nem elég egy esetleges kormányváltás. A közgondolkodásnak kell alapvetően megváltoznia.

"Németország nem szállta meg Magyarországot" – interjú Schiff Andrással
magyarnarancs.hu/zene2/schiff-andras-nemetorszag-nem-szallta-meg-magyarorszagot-89445

mustármag, kovász...

kaleidoscope · http://kaleidoscope.blog.hu 2014.06.14. 20:14:03

@Izrael misztériuma: Köszönöm. Ezek szerint a frissen lovaggá ütött hazánkfia ugyanúgy látja a helyzetet, mint én. (Valaki nem tudna elintézni nekem is angol lovagi címet? :))
Van azonban egy fontos kérdés, amellyel kapcsolatban egy keresztény hívőnek tovább kell vinnie Schiff András gondolatát, aki így fogalmazott: "a magyar viszonyok orvoslásához nem elég egy esetleges kormányváltás. A közgondolkodásnak kell alapvetően megváltoznia". Fel kell tennünk a kérdést: mit kell ehhez nekem, hívő keresztényként tennem? Mit tehet(ne) ennek érdekében az Egyház?
Elgondolkodtató, hogy miközben most zajlik Justin Welby Centerbury érsekének második hivatalos látogatása a Vatikánban, hétfőn Ferenc pápával tárgyalásokat folytatnak arról, hogy a két egyház hogyan tudna fellépni az emberkereskedelem és a modern rabszolgaság ellen, minderről a hazai médiában semmit nem lehet hallani. Sem a világi médiában, sem az egyháziban (ha valaki tudja ezt cáfolni, kérem jelezze!). Minket nem érint? Nem fordult elő, hogy magyarokat, magyar romákat, és más kelet-európaiakat elcsábítottak nyugatra, majd lényegében rabszolgaként dolgoztatták őket? Hogy lehet az, hogy minderről itthon egy szót sem hallani? Legalább tájékoztatnák a híveket arról, hogy ez a téma napirenden van! Tenni kellene ellene itthon is! Hozzá kellene járulni a pápa és az anglikán vezető közös erőfeszítésének sikeréhez azzal, amivel tudunk! Bemutathatnánk pl. azoknak az élethelyzetét, akik az emberkereskedők áldozatává szoktak válni Magyarországon, mert ezt nyílván mi tudnánk megtenni. Biztos történt valamilyen lépés az érintettekkel foglalkozók részéről annak érdekében, hogy ne essenek a modernkori rabszolgaság áldozataivá, de erről miért nem tudunk szinte semmit? Vagy tud valaki ilyen konkrét információt adni?

kaleidoscope · http://kaleidoscope.blog.hu 2014.06.14. 21:49:21

Előző hozzászólásom aktualitását illusztrálandó ajánlom mindenki figyelmébe az alábbi cikket: www.blikk.hu/blikk_aktualis/napi-husz-kuncsaftot-fogadtak-a-magyar-szexrabszolgak-2259083

2014.06.14. 22:29:05

@kaleidoscope:
Elköteleződés a szegények mellett

23. Az egyháznak, Alapítója példáját és parancsát követve, különös szeretettel kell gondoskodnia a szegényekről, a hátrányos helyzetbe kerültekről, az elnyomottakról. Ez a katolikus társadalmi tanítás egyik legfontosabb szempontja, amely az elmúlt száz évben egyre határozottabb és sürgetőbb parancsként jelentkezett. "Az egyének jogainak védelmében elsősorban az alsóbb osztályokra és a szegénysorsúakra kell tekintettel lennie. A gazdagok amúgy is körül vannak véve saját védőbástyáikkal, s így kevésbé szorulnak rá az állami védelemre, míg a szegények tömegei, akik semmilyen saját eszközzel nem rendelkeznek érdekeik megvédésére, kizárólag az államra támaszkodhatnak" - mondotta XIII. Leó pápa (RN 29). Az egyház tehát elsősorban azokért emeli föl szavát, akik önmaguk nem képesek érdekeiket, igényeiket kifejezni és megvédelmezni.

II. János Pál is kiemeli "a szegények melletti állásfoglalás és az irántuk való megkülönböztetett szeretet" szükségességét. "Éppen a szegények iránti megkülönböztetett szeretet és az ebből ered megfontolások miatt napjainkban nem hagyhatjuk figyelmen kívül az éhezők, a koldusok, a hajléktalanok, az orvosi segítségre szorulók, de mindenekelőtt a kilátástalanságban élő emberek mérhetetlen tömegét... Ha ezekről nem veszünk tudomást, hasonlítunk a dúsgazdag emberhez, aki úgy tett, mintha nem ismerné a koldus Lázárt, aki az ajtaja előtt feküdt" (SRS 42).

"Az egyház tudatában van annak, hogy társadalmi üzenete inkább a tettek tanúsága által válik hitelessé, mintsem szerkezeti egysége és belső logikája miatt. Ez a meggyőződés vezeti akkor, amikor a szegények mellé áll, ami persze nem kizárólagos, nem zárja ki a többi társadalmi csoportot. (...) Közismert, hogy a modern társadalomban, a szegénységnek számos változata létezik: nemcsak anyagi, de kulturális és vallási szegénységet is ismerünk. A szegények iránti szeretet, amely alapvető jellemzője és örökségének tartós eleme, arra ösztönzi az egyházat, hogy a világ felé forduljon, amelyben a technikai és gazdasági fejlődés ellenére is fennáll annak a veszélye, hogy a szegénység gigantikus méreteket ölt" (CA 57).

Igazságosabb és testvériesebb világot!
A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele
www.katolikus.hu/korlevel/korlevel.html

fasírt 2014.06.15. 09:16:16

Köszönöm a választ! Én azt tanultam előző plébánosomtól, hogy jó ha az ember két egyházi közösséghez legalább tartozik. Az egyikben spirituálisan kap, a másikban ad. A tematikus csoport és elsősorban pszichiátriai probléma szerint értettem, hanem akár kor, életállapot stb. pedig nagy összetartó erőt képvisel. (nyilván egy fiatal egy másik fiatallal jobban össze tud kovácsolódni). Saját gyengeségeinket és az abból merített kegyelmeket állítva középpontba ( tematizációs szempontként akár), pedig sokkal inkább adnánk lehetőséget a kapcsolódáshoz, mint a tökéletesek gyülekezete látszatát keltő közösségeink . Ha lesz időm és érdekel bárkit kifejtem bővebben.

kaleidoscope · http://kaleidoscope.blog.hu 2014.06.15. 09:41:59

@Izrael misztériuma: Köszönöm a linket. Tanulságos. Az oldal utolsó sora:
"Módosítva: 1999. 03. 29." Ma 2014. 06. 15. van. Milyen új konkrét lépést tett a Katolikus Egyház itthon, Magyarországon a szegények érdekében ez alatt az öt év alatt, ami több, vagy más, mint amit addig is tett?

kaleidoscope · http://kaleidoscope.blog.hu 2014.06.15. 09:42:58

@fasírt: "Ha lesz időm és érdekel bárkit kifejtem bővebben." - engem érdekel.

2014.06.15. 09:55:09

1. SZOCIÁLIS VISZONYOK ÉS EGÉSZSÉGÜGY

A) Helyzetkép
Szociális feszültségek, elszegényedés
13. Magyarországon ma gyökeres társadalmi, politikai és gazdasági átalakulások mennek végbe. Ezt a mélyreható átalakulást súlyos nehézségek, a társadalom életét megrendítő válságok kísérik. Ennek terhét a társadalom jelentős része veszteségként, nemritkán gyötrelmes áldozatként kénytelen elszenvedni. Az átmenet korának áldozata a betegségtől, a magánytól, a létbizonytalanságtól, a megélhetési gondoktól, nemritkán a jogfosztottságtól, a hajléktalanságtól, a munkanélküliségtől és a kitaszítottságtól szenvedő sok-sok ember. A nyolcvanas évek végéig fenntartott szociális biztonság lebomlása akkor is aggasztó, ha indoklására vannak gazdasági és más érvek, hiszen fedezetét nagyrészt csak hitelekből lehetett megteremteni, és sok tekintetben csak látszólagosnak bizonyult.
14. Hazánkban a legsúlyosabb problémák közé tartozik a növekvő szegénység, amit a nélkülözők számának rohamos növekedése jellemez. Egyre többeknek hiányzik a megfelelő lakás, ruházkodás, táplálék és az emberhez méltó élet többi feltétele. Az elszegényedés folyamata rohamosan halad előre: már a Világbank vizsgálata is megállapította, hogy 1989-ben 5% volt a szegények aránya az összlakossághoz képest, 1993-ra viszont ez a szám megötszöröződött. A KSH létminimum számításait alapul véve az 1980-as években egymillió, 1992-ben kétmillió, 1995-ben már megközelítően 3,5 millió embert élt a létminimum alatt.
15. A pártállami rendszerben létrejött alapvető szociális feszültségek nem csökkentek, sőt tovább növekedtek. A súlyos társadalmi egyenlőtlenségeket eredményező folyamatokat nem sikerült megállítani, sőt azok a piacgazdaságra való átmenet során tovább mélyültek, és újabb formákat öltöttek, jelentősen növelve a szakadékot egy hirtelenül és aránytalanul meggazdagodott szűk réteg és a megélhetés nehézségeivel egyre inkább küszködő nép között. A világszerte tapasztalható irányzat ma már hazánkban is érvényesül: a gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények pedig egyre szegényebbek lesznek. 1995-ben a gazdagok és a szegények élethelyzete közötti különbség már nagyobb volt, mint a nyugat-európai országok átlagában, bár a legkisebb a kelet-európai országok között.
16. Különösen válságos helyzetet idéz elő átalakulóban lévő társadalmunkban az, hogy a szociális ellátórendszerek és a társadalombiztosítás átalakítására a gazdasági visszaeséssel, az elosztásra kerülő források nagy mértékű csökkenésével egy időben kerül sor. A pártállami időszakban meglévő szociális védőháló mára elveszítette hatékonyságát: A megváltozott társadalmi-gazdasági viszonyoknak megfelelő új rendszerű szociális gondoskodás pedig még csak részben működik, és több vonatkozásban még ki sem alakult. Kiemelkedő problémát jelent az elmondottakon belül az, hogy a tartósan munkanélküliek, a jövedelempótló támogatásban részesülők, és a már abból is kiesettek szociális segélyezése, a számukra szükséges szolgáltatásokkal történő ellátása még ma is csak töredékrészben megoldott.
17. Az államháztartás átalakítása a gazdagabb nyugat-európai országok tapasztalata szerint is elkerülhetetlen. Nálunk a közkiadások csökkentése és a szerkezeti változtatás összemosódik. Az előbbit gyakran nem kísérik átgondolt szerkezeti reformok, illetve azok sokáig elhúzódnak. A megszorítások hatása viszont azonnal érzékelhető, az emberek életkörülményei nehezülnek, miközben nem látszik világosan, mi volt a célja a meghozott áldozatoknak.
18. Az átalakulás során néhány társadalmi csoport többszörösen hátrányos s ezért különösen veszélyeztetett helyzetbe került.
(uo.)

2014.06.15. 09:58:20

@Izrael misztériuma:
(folytatás)
Az elszegényedés egyik legfőbb okát a növekvő munkanélküliségben kell keresnünk. Ennek nagyságáról eltérőek ugyan a becslések, de a munkanélküliek száma az aktív korú lakosságnak mintegy 10%-át teszi ki a nyugat-európai átlaghoz hasonlóan. A piacgazdaságra való átmenet együtt jár a "kapun belüli" munkanélküliség korábbi gyakorlatának megszüntetésével, a munkahelyek és a termelés racionálisabb megszervezésével. A modernizálással egyebek között az is elkerülhetetlenül együtt jár, hogy számos munkahely megszűnik vagy úgy alakul át, hogy a korábbitól eltérő, többnyire magasabb képzettséget kíván, ennek elsajátítására pedig sokan képtelenek. Elfogadhatatlan azonban, ha mindezt csupán gazdasági kérdésként kezelik.
A leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek kerültek. 1994-ben a 19 év alatti fiataloknak 45%-a élt olyan háztartásban, amelyben az egy főre jutó jövedelem alacsonyabb volt a létminimumnál. A szegények közé kerülés kockázata erősen növekszik az eltartott gyermekek számával. A gyermekvállalás elszegényítő hatásai az utóbbi években erősödtek a gazdasági és szociális helyzet romlásával, de számos - a gyermeket vállaló családokat sújtó - kormányzati intézkedés következtében is. Nem fogadható el az a gyakorlat, hogy több gyermek vállalása különleges hősiességet követeljen, és szükségképpen szegénységbe taszítson. A családi pótlék reálértéke az utóbbi években jelentősen csökkent; ugyanakkor pedig megszűnt a gyermekek után járó jó néhány kedvezmény.
Az ország jövőjének egyik legszilárdabb alapját alkotják azok a családok, amelyek nemcsak a gyermekek világrahozását vállalják, hanem fölnevelésüket is: a jó családi környezet nemcsak a boldog gyermekkor biztosítéka s így a megszülető gyermekeknek adható legnagyobb ajándék, hanem a társadalomszámára hasznos és értékes állampolgárok nevelésének leghatékonyabb háttere.
A művi vetélést nagy arányban szociális indokok alapján kérik. A súlyos, sokak számára kétségbeejtő szociális helyzet is felelős azért, hogy a művi vetélések száma 1995-ben 77 ezer körül mozgott. Elsősorban a 20-29 éves, három vagy több gyermekes anyák körében nőtt a terhesség-megszakítások száma, ami nyilvánvaló következménye az 1995 tavaszán meghozott intézkedéseknek, hiszen ezek számos korábbi szociálpolitikai kedvezményt szüntettek meg úgy, hogy a társadalomnak nem volt módja felkészülni az új helyzetre. Pedig a gyermeket vállaló szülő alanyi jogot formálhat fokozott szociális támogatásra, anyagi és erkölcsi támogatásra, úgy, hogy minden születendő és megszületett gyermek esélyegyenlőségé biztosított legyen.
Az utóbbi években jelentősen romlott a nyugdíjból élő idős korosztály helyzete. A nyugdíjak reálértéke a fizetések értékcsökkenésénél is nagyobb mértékben zsugorodik össze. Az egy nyugdíjasra jutó nyugdíj reálértéke az elmúlt öt év alatt 23%-kal csökkent. Az infláció, azon belül is a gyógyszerárak rohamos emelkedése a beteg és az idős embereket sújtja legerősebben. Nem hunyhatunk szemet az előtt a fájdalmas tény előtt, hogy azok a nemzedékek, akik átélték a háború s az azt követő évek szenvedéseit, akik évtizedeket töltöttek el becsületes munkában, most, életük utolsó szakaszában egyre súlyosabb anyagi gondokkal kénytelenek szembenézni. Az idős kor terhe mellett rájuk nehezedik a magukra maradottság, a kilátástalanság, a fölöslegesség tudata: úgy érzik - s ezt a közvélemény és a sajtó is nemegyszer sugallja -, hogy ők csak terhére vannak a többieknek. Sokuknak pedig nemcsak megkeseredik, hanem meg is rövidül az élete, mert képtelenek gondoskodni megélhetésükről, anyagi ellátásukról. A nyugdíjasok száma ma már megközelíti a hárommillió főt, és ez a szám a következő években folyamatosan növekedni fog. Növeli a gondot az egész népesség elöregedése is, ami egyre nagyobb anyagi terhet ró a társadalomra.
Kisebbségi politikánk nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét, nem hallgathatjuk azonban el, hogy például a társadalom roma népességének nagyságrendekkel kisebbek az esélyei az emberhez méltó élethez, mint a társadalom egyéb csoportjainak. Illusztrációként csak egyetlen, 1995-ös adatot említünk: az aktív korú, nem roma lakosság 10,6%-a munkanélküli, az aktív korú romáknak viszont 45,5%-a. Az elkövetkező időszakban fokozottabb figyelmet kell szentelnie a társadalomnak a kisebbségek problémáira. Ma még nemigen tulajdonítunk fontosságot az országban tartózkodó menekültek és menedékesek jelenlétének, holott számuk várható növekedése nyomán evvel előbb-utóbb mindenképpen szembe kell néznünk.
Rohamosan nő a hajléktalanok száma, ezzel együtt szaporodnak a velük kapcsolatos tennivalók is: jelenleg kb. 30-40 ezer ember él megfelelő otthon nélkül; de erről még pontos adatokkal sem rendelkezünk.
(uo.)

2014.06.15. 10:02:19

@fasírt:
nagyon tetszik, amit írtál, én is örülnék, ha részletesen kifejtenéd!

vaccinium 2014.06.15. 11:35:26

@fasírt: Én is kíváncsi vagyok. (Még mindig ezen morfondírozom: "nagyon is vágynának befogadó közösségekre, de valamiért nem tudjuk megszólítani őket." )

fasírt 2014.06.15. 16:17:55

@vaccinium és kedves mindenki: Köszi, a biztatást (: Az előző kommentem zagyvára sikeredett, nagyon siettem, elnézést. Én pszichiáterként dolgozom (novemberben lesz szakvizsgám ) és sok olyan valláshoz igen, de egyházhoz nem kötődő emberrel találkozom, akinek a központi problémája spirituális szinten van, így a pszichiátria eszköztárával nem megoldható. Legalább a felük elmagányosodott, csak a szűk család vagy még az sem áll mellettük. Sokszor gondolok arra, hogy tovább irányítanám őket,de hova? Egyfelől jó lenne vmilyen befogadó közösség az illető lakóhelyén, mert a katekumen csoport még túl korai nekik, jó lenne infrastruktúra, hogy ne nekem kelljen az összes plébánost ill. csoportvezetőt végig telefonálnom, mert az orvosi munkám mellett, nem nagyon van ilyesmire időm stb. Befogadó csoportként a feladat szerintem először csak egy süti egy jó szó és 10 perc ima, egyszerű üzenetként: nem vagy egyedül. Ez nem is kell hogy tematikus legyen, egy egyszerű befogadó csoport. Ilyesféle csoportot talán azok az egyházi emberek tudnának kezdeményezni, akik találkoztak már a saját magukban élő szegény és sérült önmagukkal, így azok, akik valamiért kilógnak a sorból, de szerencséjükre egyházi közösséghez tartoznak és a közösségük által alkalmasnak találtatnak. Egy személyes példa: ha nem is a szakmámat és a kívül rekedteket nézem, hanem csak a saját igényemet : én is szívesen járnék olyan csoportba, a saját plébániámon, ahol azokkal tudnék együtt imádkozni, akik hozzám hasonlóan vegyes (más-vallású vagy vallástalan párral) házasságban élnek. Más problémákkal szembesít minket az élet, mint ahol zavartalan az egység. Nyilván ezért is jobban megértem az kívülállókat és a "felemásokat": ez is egy kegyelem, (meg persze egy kereszt is. ) Ha túl leszek a vizsgán előmerészkedem és ha nem is a pápának telefonálok, de a plébánosunkat megkeresem.

2014.06.15. 17:30:44

@fasírt:
nem gyógyít más, csak a szeretet...
(Sziénai Szent Katalin)

kaleidoscope · http://kaleidoscope.blog.hu 2014.06.15. 22:20:23

@fasírt: "Egyfelől jó lenne vmilyen befogadó közösség az illető lakóhelyén, mert a katekumen csoport még túl korai nekik," - írod. Személyes tapasztalatom ugyan nincs velük, de ha jól értem, akkor pont ilyen küldetése van az Alpha-kurzusnak, amelyről itthon keveset tudunk, de az alapítója holnap részt vesz Welby érsek és Ferenc pápa találkozóján, amelyről korábbi kommentemben írtam:
jezsuita.blog.hu/2014/06/11/gutta_cavat_lapidem_non_vi_sed_saepe_cadendo/fullcommentlist/1#c23269927
A találkozó részletei megtalálhatóak pl. itt: www.thetablet.co.uk/news/899/0/pope-and-welby-to-be-joined-by-alpha-s-nicky-gumbel-for-meeting-focused-on-combating-slavery
Ha valakinek van személyes tapasztalata az Alpha-krurzussal, kérem ossza meg.
Mindazonáltal itthon biztos, hogy nagyon hiányoznak a jól működő kisközösségek.

vaccinium 2014.06.16. 15:59:22

@fasírt: A pápának ne telefonálj, ő mintha tudna a problémáról :-). A plébánosod megkereséséhez sok sikert kívánok.
Alpha kurzusról személyes tapasztalatom nincs, de vannak Magyarországon is. Talán az Új emberben olvastam róla pár éve, bár a kereső inkább protestáns/kisegyházas találatokat adott ki most. Szerintem egyébként sok kezdeményezés van országszerte, csak valóban nincs egységes, pláne internetes adatbázis (pont ma láttam egy baptista teadélután-féle meghívóját a bolt melletti hirdetőtáblán.)

Kajla 2014.06.16. 18:34:46

@vaccinium: @kaleidoscope: Feleségem részt vett Alpha kurzuson néhány éve a Városmajorban, nagyon kedves emberekkel jött össze, utána még többször találkoztak.

Antal József 2014.06.20. 13:30:46

Teljesen máshogyan látom:
II. János Pál pápa alatt annyira lemaradt az egyház a társadalom igényeitől, hogy Benedek pápa már akármit is próbált tenni egy lehetősége maradt lemondott. Ebben az egy dologban érdemli meg a dicséretet.
Én Ferenc pápától sem "dobok hátast" mert kizárólag azt teszi ami elvárható lett volna már mióta.
Viszont jó csendben van a múltról és nem ostorozza azokat akiket már régóta kellett volna.
Eltűri, hogy a pénzváltók a Templomokban ügyködjenek.
A magyar katolikus egyháznál még rendszerváltás sem történt!!!

Itt nem csendes eső nincs itt mészköveket építenek a régi barlangok vizei.

Nagy szégyen!!!

2014.06.24. 06:43:13

„Nincs receptem, de emlékeztetlek benneteket arra, hogy emberek millióit szorítják ki a társadalomból”.
(Ferenc pápa)

Ferenc pápa és ellenzéke
Interjú MARCO POLITI Vatikán-szakértővel – www.rossoporpora.org, 2014. június 4.
www.merleg-digest.eu/ferenc-papa-es-ellenzeke/

jelenleg nálunk a nemzeti-keresztény kormány erős középosztály előállításán fáradozik, amelyet úgy képzel el, hogy a szegényektől elveszi, azt amijük még egyáltalán maradt és azt odaadja a gazdagoknak, és ebben a történelmi egyházakban méltó szövetségesekre talált, ők a rendszer leghűségesebb támogatói, mert ezek zsarolhatók, korruptak és ezért aprópénzért megvehetők...

kaleidoscope · http://kaleidoscope.blog.hu 2014.07.14. 08:49:32

Abban talán mindannyian egyetértünk ezen a fórumon, hogy az Egyház októberben egy nagyon fontos mérföldkőhöz érkezik. A Püspöki Szinódus soron kívüli ülése meghatározó jelentőségű lesz a Katolikus Egyház életében. Vannak akik éppen ezért azt kezdeményezték, hogy a szinódusi közgyűlés legyen teljesen nyilvános: kaleidoscope.blog.hu/2014/07/13/legyen_nyilvanos_a_puspoki_szinodus_ulese

2014.12.07. 18:39:20

Ferenc pápa rendet csinált...
A Vatikánban találtak néhány százmillió eurót
The days of ripping off the Vatican are over
www.catholicherald.co.uk/issues/december-5th-2014/the-days-of-ripping-off-the-vatican-are-over/

csaba carmarthen 2014.12.07. 23:36:43

(érdekes sztori...

I János Pál pápa át akarja világíttatni a vatikáni bankot, de sietve meghal (mintegy 33 napon belül)

(15:15
www.youtube.com/watch?v=NW7VwFb6Uzo )

XVI Benedek nem akar hozzányúlni bankhoz, előle csupán elapadnak a források...egy jó hónappal a lemondása előtt...

(
www.youtube.com/watch?v=GuWuugXiVHw

www.businessinsider.com/the-vatican-to-go-cash-only-2013-1

news.sky.com/story/1033112/vatican-goes-cash-only-card-payments-stopped

)

És most ...hirtelen...

"találtak néhány százmillió eurót"

ami eddig nem volt látható a számlákon .. most hirtelen láthatóvá vált...

www.reuters.com/article/2014/12/04/us-vatican-economy-pell-idUSKCN0JI1CG20141204

)

2014.12.23. 19:30:05

„Akinek van füle a hallásra” (Mk 4,9) az mindenképpen érzékeli, hogy új, a megújhodás valódi szelei kezdtek fújni a Vatikánban!"

A Szentatya tizenöt pontban foglalta össze a Római Kúria lehetséges hibáinak és kísértéseinek katalógusát, közöttük a halhatatlanságérzést, a túlzott funkcionalizmust, a mentális és spirituális „megkövülést”, amikor december 22-én az Apostoli Palota Kelemen-termében fogadta a kúria tagjait.

A Római Kúria lehetséges „betegségeit” katalogizálta Ferenc pápa
www.magyarkurir.hu/hirek/a-romai-kuria-lehetseges-betegsegeit-katalogizalta-ferenc-papa

csaba carmarthen 2014.12.23. 22:29:18

Kúria

'Az Egyház vezetői gyakran önimádók voltak, hízelgőktől vették magukat körül, és udvaroncaik rossz felé vitték őket. Az udvar a pápaság leprája'

Jó és rossz

'A hittérítés egy óriási butaság, egyáltalán semmi értelme. Meg kell ismerni, meg kell hallgatni a másikat, és a körülöttünk levő világot kell jobban megismerni. … … Közülünk mindenkinek megvan a szemlélete a jóról és a rosszról is...Nekünk arra kell buzdítanunk, hogy a felé mozogjon, melyet ő a jónak ismert fel.'

Felszabadítási teológia

'Képviselői közül sokan argentinok voltak. ,,, Teológiájukban bizonnyal politikai követelések is voltak, de közülük sokan hívők voltak, és az emberiességről magas elképzelésük volt.'

Antiklerikalizmus

'Ez velem is megtörténik: Ha egy klerikálist látok magam előtt, azonnal feltámad bennem az antiklerikalizmus." …

Kedvenc szentek

'Szent Pál fektette le vallásunk és Credónk alapköveit.'

Kegyelem

' A kegyelem nem tartozik a tudati léthez, a kegyelem egy fénykvantum, amit a lélekben bírunk.'

Assisi Szent Ferenc

'Ő az egyik legnagyobb, mert ő minden egyszerre. A tettek férfija, rendet alapít és szabályzatot ad neki, utazik és misszionárius, költő és próféta, misztikus..'

Reformok

'Természetesen én nem vagyok Assisi Szent Ferenc, és bennem se az ő ereje, se az ő szentsége nincs meg. De én Róma püspöke vagyok és a katolikus világ pápája. Elsőnek azt döntöttem el, hogy nyolc bíborosból álló csoportot nevezek ki, akik a tanácsadó testületemet alkotják. Nem udvaroncok, hanem bölcs személyek, akiket ugyanazok az érzések mozgatnak, mint engem.'

www.repubblica.it/cultura/2013/10/01/news/papa_francesco_a_scalfari_cos_cambier_la_chiesa-67630792/

2014.12.23. 23:52:09

1. A betegség, hogy „halhatatlannak”, „felmentettnek”, vagy még inkább „nélkülözhetetlennek” érezzük magunkat
Ennek következtében elhanyagoljuk a szükséges és rendszeres felülvizsgálatokat. Az a kúria, amely nem végez önkritikát, nem napra kész, nem igyekszik jobb lenni, beteg test. Hasznunkra lehet, ha rendszeresen felkeressük a temetőket, és megnézzük sok ember sírfeliratát, akik közül néhányan halhatatlannak, felmentettnek, nélkülözhetetlennek gondolták magukat. Ez az evangéliumi gazdag betegsége és azoké is, akik urakká válnak, és azt hiszik, hogy mindenki fölött és nem mindenki szolgálatában állnak. Gyakran ez a hatalom patológiájából, a „kiválasztottak kompexusából” ered, a nárcizmusból, amely lelkesen tekint önmaga képére, és nem látja meg Isten arcát másokban. E járvány ellenszere a kegyelem, hogy bűnösöknek érezzük magunkat, és teljes szívvel azt mondjuk: „Haszontalan szolgák vagyunk. Nem tettünk többet, mint ami kötelességünk.” (Lk 17,10)

2. A „mártaizmus”, a túlzott szorgosság – Mártától eredő – betegsége
Olyan emberek ők, akik elmerülnek a munkában, és elkerülhetetlenül elhanyagolják a „legjobb részt”, vagyis hogy leüljenek Jézus lábához (vö. Lk 10,38–42). Ezért hívta Jézus a tanítványait, hogy „pihenjétek ki magatokat egy kicsit” (vö. Mk 6,31). A szükséges pihenés elhanyagolása stresszhez és nyugtalansághoz vezet.

3. A mentális és spirituális „megkövülés” betegsége
Olyanokról van szó, akiknek kőből van a szívük és „keménynyakúak” (ApCsel 7,51–60), akik elvesztették belső derűjüket, életerejüket és bátorságukat. Veszélyes elveszteni az emberi érzékenységünket, amely szükséges ahhoz, hogy együtt sírjuk azokkal, akik sírnak, és együtt örüljünk azokkal, akik örülnek! – mutatott rá Ferenc pápa. Azok betegsége ez, akiknek az idő múlásával megkeményedik a szívük, és képtelenné válnak arra, hogy feltétel nélkül szeressék az Atyát és felebarátjukat (vö. Mt 22,34–40). Kereszténynek lenni annyit jelent, hogy „ugyanaz az érzés legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt” (Fil 2,5), vagyis hogy rendelkezünk az alázat, az ajándékozás, az eltávolodás és a nagylelkűség érzéseivel.

4. A túlzott tervezés és funkcionalizmus betegsége
Amikor az apostol mindent alaposan megtervez, és azt gondolja, hogy a tökéletes tervezés által a dolgok hatékonyan mennek előre, könyvelővé válik. Szükség van rá, hogy mindent jól előkészítsünk, de anélkül, hogy beleesnénk abba a kísértésbe, hogy a Szentlélek szabadságát bezárjuk és vezessük, amely mindig nagyobb, nagylelkűbb minden emberi tervezésnél (vö. Jn 3,8). Valójában az egyház olyan mértékben marad hűséges a Szentlélekhez, amennyiben nem akarja beszabályozni, háziasítani a Szentlelket, ami a frissesség, a fantázia és az újdonság – hívta fel a figyelmet a pápa.

5. A rossz koordináció betegsége
Amikor a tagok elvesztik az egymás közti szeretetközösséget és a test elveszíti harmonikus működését és józanságát, olyan zenekarrá válik, amely csak lármát csinál, mert tagjai nem működnek együtt, nem élik meg a szeretetközösség, a csapatmunka lelkületét. Amikor a láb azt mondja a karnak, hogy „nincs rád szükségem”, vagy a kéz a fejnek, hogy „én irányítok”, akkor kényelmetlenséget és botrányt okoz.

6. A spirituális Alzheimer-kór
Az „üdvösségtörténet”, az Úrral való személyes történet, az „első szeretet” (Jel 2,4) elfelejtése. A lelki képesség növekvő hanyatlásáról van szó, mely hosszabb-rövidebb idő alatt súlyos fogyatékosságot okoz az embernek, alkalmatlanná téve őt bárminemű önálló tevékenységre, amikor is – a gyakran képzeletbeli – látásának teljes függőségi állapotába kerül. Azokon láthatjuk ezt, akik elvesztették az Úrral való találkozásuk emlékezetét, akik teljesen a jelen pillanatuktól, szenvedélyeiktől, szeszélyeiktől, mániáiktól függenek, akik falat építenek maguk köré.

2014.12.23. 23:53:54

7. A versengés és az önteltség betegsége
Ebben az esetben a látszat, a ruhák színei és az elismerő kitüntetések lesznek az élet elsődleges célkitűzései, elfeledtetvén Szent Pál szavait: „Semmit se tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból! Inkább mindenki alázatosan a másikat tartsa magánál kiválóbbnak” (Fil 2,3–4). Ez a betegség hamis „miszticizmus” és hamis „kvietizmus” felé sodorja az embert.

8. Az egzisztenciális tudathasadás betegsége
azoké, akik kettős életet élnek, ami a képmutatás gyümölcse. Jellemzője a középszerűség és a növekvő lelki üresség, amit sem doktori, sem akadémiai fokozatok nem töltenek be. Többnyire azokat érinti, akik elhagyják a lelkipásztori szolgálatot, és megelégszenek bürokratikus tennivalókkal, miközben elvesztik kapcsolatukat a valósággal és a konkrét személyekkel.

9. A szófecsérlés, a panaszkodás és a pletykálás betegsége,
amiről már oly sokszor beszéltem, de nem eleget. Ez egy súlyos betegség, mely egyszerű csevegéssel indul, de hamar a konkoly magvetése lesz belőle. A meghunyászkodók betegsége ez, akik nem mernek szemtől szembe beszélni, csak a másik háta mögött.

10. A főnökök istenítésének a betegsége
azoké, akik hízelegnek elöljáróiknak, azt remélve, hogy ezzel elnyerik jóindulatukat. A karrierizmus és az opportunizmus áldozatai ők, aki emberi személyeket tisztelnek, és nem az Istent. Csak arra gondolnak, amit el akarnak érni, és nem pedig arra, amit meg kellene csinálniuk. Az elöljárókat is sújthatja ez a betegség, amikor a beosztottaknak azért hízelegnek, hogy elérjék az ő alárendeltségüket.

11. A közömbösség betegsége mások iránt,
amikor mindenki csak magára gondol, és elveszti az emberi kapcsolatok őszinteségét és melegét. Amikor a tapasztaltabb nem osztja meg a saját tudását a kevésbé tapasztaltabbal, és amikor féltékenységből vagy számításból örömet talál mások bukásában.

12. A gyászos arc betegsége
a mogorva és barátságtalan embereké, akik azt tartják, hogy az ő komolyan vételükhöz búskomor és szigorú arcot kell vágni, és főként a gyengébbek és kisebbek felé merevek, kemények és arrogánsak. Ennek a betegségnek a teátrális szigorúság és a terméketlen pesszimizmus a tünete. Ezzel szemben legyünk udvariasak, örömteliek, ne veszítsük el érzékünket a humor iránt, és tudjunk nevetni saját magunkon.

13. A felhalmozás betegsége
azt jelenti, hogy az ember a szív egzisztenciális hiányát próbálja anyagi javak felhalmozásával betölteni, jóllehet nincs valódi szüksége rá, csak biztonságérzetből teszi azt, hiszen a „halotti lepelnek nincs zsebe”. A felhalmozás csak megnehezíti és lefékezi a mozgást.

14. A zárt körök betegsége,
ahol a csoporthoz tartozás erősebb, mint a testhez, vagy akár a Krisztushoz tartozás. Ez is jószándékkal kezdődik, de hamar rabszolgává teszi a tagokat, és rákos daganattá válik, mely az egész testet veszélyezteti.

15. Az utolsó betegség az e világi nyereség és a magamutogatás,
amikor az apostol a szolgálatát hatalommá alakítja, a hatalmát pedig áruvá teszi, hogy e világi nyereségre vagy még nagyobb hatalomra tegyen szert. Kielégítetlenül próbálja megsokszorozni a hatalmát, ezért képes akár vádaskodni, másokat lejáratni és hitelteleníteni, akár a sajtón keresztül is. Mindezt azért, hogy másoknál nagyobbnak, többnek mutatkozzon. Sokat árt ez a betegség az egész testnek, mert saját célja érdekében képes minden eszközt felhasználni.

csaba carmarthen 2014.12.24. 00:13:56

Nem látjátok és nem értitek, hogy tévedéseitek ismétlõdnek meg? Megismételitek Fatima tévedéseit.

www.youtube.com/watch?v=2-lqE2fTdrU

www.youtube.com/watch?v=uNmCB_j3Vhg

A garabandali jelenések hitelesek, terjeszteni és tisztelni kellene Õket. Szentesítsétek Garabandalt!

www.youtube.com/watch?v=Xgv4zUV7Tn4

www.youtube.com/watch?v=AVhIOh0_q7Q

Nem látjátok és nem értitek, hogy tévedéseitek ismétlõdnek meg? Megismételitek Fatima tévedéseit. Ó teremtés, mikor fogsz bennem hinni?

"Ie emphanises itan."

(...)

Ha szeretnek, azzal megvigasztalnak. Jöjj, arra emlékeztetlek, hogy én, Jézus, közéjük fogok állni,

Káin és Ábelem közé.

Káin ez alkalommal velem kerül szembe testvére helyett: Ha kezét ütésre emeli, engem kell megütnie. Leleplezõdik és rádöbben, hogy csupaszon áll elõttem, Istene elõtt.

Ábelem, drága Ábelem! Ez alkalommal te maradsz életben, véred, amely az én Vérem, nem lesz kiontva, kertemet az én illatom fogja széppé tenni: ugyanazt a kertet, amelyben Ábelem vérét ontották ki. Jöjj virágom, jelenlétemre akarlak emlékeztetni, légy éber!

www.tlig.org/hu/humsg/hum204.html

csaba carmarthen 2014.12.24. 00:47:16

POPE RESIGNS, HUGE SIGNS IN THE HEAVENS

www.youtube.com/watch?v=xR9fGFMjiyw

Eljön ugyanis az idõ, amikor a józan tanítást nem hallgatják szívesen az emberek, hanem ízlésük szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat és csiklandoztatják a fülüket..2Tim4,3
mazsola.iit.uni-miskolc.hu/~drdani/biblia/bd/2Tim/chap004.html

az utolsó idõben gonosz csúfolódók lépnek föl, akik kényük-kedvükre élnek, s azt kérdezgetik:
"Hol marad megigért eljövetele? Hiszen, mióta atyáink elhúnytak, minden úgy maradt, mint a teremtés kezdetétõl fogva!" 2Pet3,3-4

mazsola.iit.uni-miskolc.hu/~drdani/biblia/bd/2Pt/chap003.html

2014.12.28. 10:50:11

@csaba carmarthen:
na és mi a véleményed Ferenc pápa 15 pontjáról?

studiorum 2014.12.29. 20:09:50

@Izrael misztériuma: Nekem az, hogy kivétel nélkül mindenkinek tanulnia kell belőle.

csaba carmarthen 2014.12.31. 04:09:39

Kúria

'Az Egyház vezetői gyakran önimádók voltak, hízelgőktől vették magukat körül, és udvaroncaik rossz felé vitték őket. Az udvar a pápaság leprája'

Jó és rossz

'A hittérítés egy óriási butaság, egyáltalán semmi értelme. … Közülünk mindenkinek megvan a szemlélete a jóról és a rosszról is...Nekünk arra kell buzdítanunk, hogy a felé mozogjon, melyet ő a jónak ismert fel.'

(...)

'Természetesen én nem vagyok Assisi Szent Ferenc, és bennem se az ő ereje, se az ő szentsége nincs meg. De én Róma püspöke vagyok és a katolikus világ pápája. Elsőnek azt döntöttem el, hogy nyolc bíborosból álló csoportot nevezek ki, akik a tanácsadó testületemet alkotják. Nem udvaroncok, hanem bölcs személyek, akiket ugyanazok az érzések mozgatnak, mint engem.'
...

http://www.repubblica.it/cultura/2013/10/01/news/papa_francesco_a_scalfari_cos_cambier_la_chiesa-67630792/

............................................................................

"A betegség, hogy „halhatatlannak”, „felmentettnek”, vagy még inkább „nélkülözhetetlennek” érezzük magunkat"...

Ez a kuriahoz intezett minosites, akar mintegy indirekt valasz Kelly Browning kerdesere...

"Miért támogatja erőteljesen a más véleményen lévő bíborosokat, akik eretnek engedményeket terveznek ezáltal befolyásolva a szent tanítást, míg könyörtelenül elmarasztalja, lefokozza vagy hatalmuktól megfosztja azokat a Püspököket, akik a Tanítás iránti hűségükről ismertek?

Miért szentel Őszentsége különös figyelmet azoknak az embereknek, akik még csak nem is akarják a Hitet gyakorolni, akik hajlanak annak megtámadására, miközben hatalmas ellenállást generál azok iránt, akik őrzik?"

twoheartspress.com/blog/open-letter-to-pope-francis-are-you-planning-to-redefine-church-doctrine/

(...és felvetheti, hogy lesznek tovabbi tömeges leváltások, pl a következő színodusra jobban felkészülendö...mert "for now the Pope and his supporters did not get their way" 0:25.... ?)

www.youtube.com/watch?v=LRQFJ0SE_qA

......................................................................

" a „kiválasztottak kompexusából” ered, a nárcizmusból, amely lelkesen tekint önmaga képére"

versus

"Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.
Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek.
Ha gyûlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyûlölt ti nálatoknál."

"Ha gyûlöl titeket a világ"
vs
"kiválasztottak kompexusa"

www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%A1nos+15%3A16-18&version=KAR

...........................................................................

A „mártaizmus”, a túlzott szorgosság – Mártától eredő – betegsége. Olyan emberek ők, akik elmerülnek a munkában, és elkerülhetetlenül elhanyagolják a „legjobb részt”, vagyis hogy leüljenek Jézus lábához (vö. Lk 10,38–42).

Ezért hívta Jézus a tanítványait, hogy „pihenjétek ki magatokat egy kicsit” (vö. Mk 6,31). A szükséges pihenés elhanyagolása stresszhez és nyugtalansághoz vezet.

versus

Maria Jezus labanal eltoltott ideje nem a fizikai pihenesrol hanem a Jezussal eltoltott idorol, az imadsagrol szol.

Jézus nem azt mondja Máriáról, hogy Mária a pihenést választotta, és a pihenést nem is veszti el soha ....hanem "a jobbik részt" az Úrral eltöltött időre, az Úrra való figyelésre, az Úr imádására vonatkoztatja.
(a pihenés egy másik evangéliumi rész másik témája)..
>>>>

38 Útközben Jézus egy faluba érkezett, ahol egy Márta nevű asszony látta vendégül. 39 Mártának volt egy testvére — Mária —, aki leült az Úr lábához, és úgy hallgatta a szavait. 40 Mártát eközben a sok munka teljesen lefoglalta. Odament Jézushoz, és ezt mondta: „Uram, nem törődsz vele, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Szólj neki, hogy segítsen nekem!”

41 De az Úr így felelt: „Márta, Márta! Túl sokat vállalsz magadra, és sokat aggodalmaskodsz! 42 Pedig csak kevés dolog van, amely igazán fontos, sőt valójában csak egyetlen egy. Mária jól választott! Ezt soha el nem vehetik tőle.”

www.biblegateway.com/passage/?search=Luk%C3%A1cs+10%2C38&version=KAR;ERV-HU

studiorum 2014.12.31. 11:10:44

@csaba carmarthen:

Sok mindent hamisan fordítanak vagy félreértelmeznek. Ne higgy válogatás nélkül a hírforrásoknak.

2015.01.19. 19:19:38

„A döntő forradalom számomra annyit tesz, mint visszatérni a gyökerekhez, elismerni őket, és szemügyre venni, mit mondhatnak nekünk ma. Nincs ellentmondás a forradalmiság és a gyökerekhez visszatérés között. Ellenkezőleg: meggyőződésem, hogy igazi változások csak az identitást megőrizve lehetségesek.”
(Ferenc pápa)

Az egyház gyökerei és jövőbeli alakja
Ferenc pápa teológiája
Marlis GIELEN/ Joachim KÜGLER
www.merleg-digest.eu/az-egyhaz-gyokerei-es-jovobeli-alakja/
süti beállítások módosítása