Jezsuiták

PÁRBESZÉDBEN

Címkék

Friss topikok

Tolle et lege!

2012.08.04. 21:29 Ky-Lí

Snari.jpgólyom László:

"Tisztelt Aszófőiek!

1. Mindenekelőtt köszönöm a kedves meghívást Aszófőre, a település immár hagyományos falunapjára. Szívesen jöttünk feleségemmel, hogy együtt ünnepeljünk. Nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy falunapra hívtak – ez pedig a közösség ünnepe, az összetartozás kifejezése, a 800 évre visszatekintő falu életerejének vidám megnyilvánulása. Tehát a falunap semmiképpen sem az az alkalom, amikor helye lenne vészjósló próféciának vagy győzelmi jelentésnek, vagy akár csak tudóskodó beszédnek az ország helyzetéről és kilátásairól. Ámde Aszófő mégiscsak Magyarországon van, és semmiképpen sem árt, ha a maga lehetőségeit az ország állapotához méri, vagy ha utánagondol, hogy hangulatának, csüggedésének vagy derűlátásának milyen okai és forrásai vannak, azaz mennyire indokoltak. Föltételezem, hogy azért hívták meg korábban a külügyminisztert, most meg engem, hogy a tájékozódáshoz a saját pozíciónkból támpontokat, legalábbis meggondolni valókat adjunk.

2. Meggondolni való szempontokra pedig nagy szükség van, az általános hangulatot ugyanis a tanácstalanság jellemzi. Ennek jele a pártot nem választók egyre növekvő, immár hatalmas tábora, a választáson részt venni nem akarók nagy aránya, amelyekről a közvélemény-kutató intézetek folyamatosan beszámolnak. A pártoktól és pillanatnyi politikájuktól való elfordulást én egyelőre nem tartom bajnak. A józan ítélőképesség jelentkezését látom benne, annak kifejezését, hogy a politika az emberek várakozásainak nem tett eleget. Annak is jele ez, hogy az egyoldalú kommunikációt, az elfogult magyarázatokat egyre kevesebben fogadják el, hogy a politikát uraló fehér-fekete szemlélet, amely a csakis a barát és ellenség megkülönböztetésre képes, egyre kevésbé hiteles. És hogy egyre kevesebben viselik el azt a lebecsülést, ami a magyarázat nélküli, erőszakos kormányzati lépésekből éppúgy árad, mint abból, amikor megérdemelten hitelüket vesztett ellenzékiek lármáznak a demokrácia védelmében. Persze a kiábrándulásból többfelé vezet az út. Vagy a teljes érdektelenségbe, az apátiába – vagy pedig a politikával szembeni igények megfogalmazásába. Sőt, arra a belátásra is juthatunk, hogy a pártpolitikán kívül is van élet; sőt annál jobb élet, minél inkább magunkra építünk.

Ne legyenek kétségeink: a hatalom megszerzésére és megtartására összpontosítók megtalálják a módját, hogy a politikától az érdektelenségbe menekülést hasznukra fordítsák. Például az új választójogi törvény már nem követel meg eredményességi küszöböt. Úgy látszik, az oly sokszor hivatkozott felhatalmazáshoz bármilyen kevés felhatalmazó is elég. Az előzetes feliratkozás nemrég felmerült ötletéről pedig tudni kell, hogy az az Alaptörvénybe és az Emberi Jogok Európai Egyezményébe ütközik.

A politikától való eltávolodás másik, és ezúttal értelmes útja az, hogy az ember nem tér ki a gondolkodás feladata elől. A távolságot éppen arra használja, hogy kellő perspektívából átlássa a helyzetet. Ebben a visszavonultságban érdemes megfogalmazni, hogy egy következő választáson kit és mit érdemesítsünk bizalmunkra.

3. A tárgyilagos véleményalkotást nagyon megnehezíti, hogy a közbeszédet, a médiát az érzelmekre ható, mindig a felületen maradó, soha végig nem gondolt, kielégítően soha ki nem elemzett témák uralják. Ennek káros voltára hadd mondjak egy példát. Természetesen minden magyar embert érint és foglalkoztat Magyarország híre és megítélése a világban. Indokoltan kelt felháborodást az országot rossz színben feltüntető külföldi újságcikkek hangneme, a gyakori ténybeli tévedések, a felületesség, az egyoldalúság. Sokak számára volt megdöbbentő és kiábrándító az Európai Parlamentben zajló vita Magyarországról. Érthető a megbántottság kitörése és a méltatlan bírálatok elleni tiltakozás, például a békemenetben. Ám a politika nem maradhat meg az érzelmek és az összeesküvés-elméletek szintjén. Ez ugyanis csak arra jó, hogy a tárgyilagos, megalapozott kritikát megnehezítse. Aki így szólal meg, azt is az ellenséghez sorolják – a húsz éve nem hallott szóval: könnyen ellenforradalmár lehet.

Mert egyrészt nyilvánvaló, hogy Magyarországon szó sincs lopakodó fasizmusról, és diktatúráról sem. S az Alaptörvény ellen felhozott kifogások legnagyobb része – a házasság, mint férfi és nő kapcsolata, a magzat védelme, Isten nevének szerepeltetése – mondvacsinált. Másrészt azonban mégiscsak vannak súlyos bajok. Újságcikkek elfogultságára könnyű rámutatni. S talán nem volt haszontalan látni, hogy az Európai Parlament is csak olyan, mint más parlamentek, ahol a színjátékot a pártok paktumai, az Unión belüli pozíciószerzés mozgatják. De a Velencei Bizottság, az Európai Unió Bírósága vagy strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága súlyos és szakszerű szavait nem lehet érzelmi politika síkján elütni.

Ezek az intézmények kifogásaikat csak egyes jogi intézkedéseket illetően képesek megfogalmazni és érvényesíteni. Az emberek viszont a megélhetést, az ország gazdasági kilátásait érzik olyannak, ami közvetlenül érinti őket. Precízen megfogalmazott jogi kifogások jelentőségét, a dolog horderejét talán nem is könnyű azonnal belátni, és érzelmi reakciókat is nehezebben váltanak ki. Pedig a gazdaságnak, az állam működésének, de ugyanúgy az emberek közérzetének is a biztonság az alapja. Tehát nemcsak azon a szinten kellene jogbiztonság, amit a beruházók hiányolnak – hogy ti. kiszámítható-e az adózás és a vállalkozás jogi környezete. Hanem mindenek előtt az alapok, az ország működése alapjainak biztonságára van szükség – röviden az alkotmányosságra. Hogy ezek a szilárd alapok megvannak-e, érvényesülnek-e, azt mindenki megérzi. Megint példára hivatkozom. A kilencvenes évek elején szólásmondás volt, hogy „menj az alkotmánybíróságra!”. Akkor nem kellett kötelezően felállítani az alkotmány asztalát, nem kellett nyilatkozatokat kifüggeszteni. Viszont mindenki tapasztalhatta, hogy az új rendszerben az alkotmány alapelvei és jogai érvényesülnek, és ezt bárki a törvényhozással szemben is kikényszeríthette. Az alkotmánybíróság mindenki számára nyitva állt, és működése révén mindenki láthatta, hogy a hatalomnak korlátai vannak, amelyet a törvényhozó és a kormány sem léphet át. Ez nem egyedül az akkori alkotmány szövegén múlott. Kellett hozzá természetesen az is, hogy működjön a kormányzati hatalmat fékező és kiegyensúlyozó szervek rendszere. A biztonság legfontosabb eleme azonban az volt, hogy az alkotmány alapján kiépült egy alkotmányos kultúra. A kultúra, a kulturált viselkedés önuralmat jelent, íratlan közös szabályokhoz igazodást, a többiek megbecsülését. Mindenki érti, hogy mire gondolok, ha azt mondom: van, amit nem tesz meg az ember. Van, amit jóérzésű, rendes ember akkor sem tesz meg, ha a jog betűje szerint megtehetné.

Az utóbbi két évben az alkotmányos kultúra a törvényhozásban és a kormányzásban odaveszett. A kétharmados többség nem ismer korlátot maga fölött, nincs, amit meg ne tenne. Az alaptörvény többé nem a politika határait húzza meg, hanem a napi politika puszta eszközévé vált. A magyar alkotmány, majd a helyébe lépő Alaptörvény elvesztette szilárdságát, feltétlen érvényét. Elveit állandó, napi érdekű módosítások rombolják. Nyilvánvalóan alkotmányellenes szabályokat vesznek fel az alkotmányba azért, hogy ne lehessen megtámadni őket. Előfordult, hogy rögtön az után, hogy az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánított egy törvényt, azt az alkotmány részévé tették. Ezzel kibékíthetetlen belső ellentmondásokkal terhelik meg az alaptörvényt. A legsúlyosabb ilyen beavatkozások az alkotmánybíráskodást és a független bírósági rendszert érintették.

Ez a falunapi bevezető nem alkalmas mindennek kifejtésére. Azonban váratlanul tükröt kaptunk a romániai eseményekben. Azt, amit itthon érzelmi okok, pártszimpátia, propaganda stb. elhomályosít, azt most megrökönyödve, de hideg tárgyilagossággal szemlélhetjük a szomszéd országban. Romániában korlátozták az alkotmánybíróságot, megváltoztatták a választójogot, felfüggesztették az államelnököt – bár lehet, hogy ez végül nem fog sikerülni. S lehet persze magyarázkodni, hogy mindez más, azonban a különbségek a lényeget nem érintik. A magyar alkotmánybírák jelölésének megváltoztatása, az alkotmánybíróság hatáskörének megnyirbálása vagy a Legfelsőbb Bíróság elnökének eltávolítása nem volt különb. S az alapállás ugyanaz: a kormánytöbbség előtt nincs akadály, maga az alkotmány sem az.

4. Az emberek tanácstalanságának itt kereshetjük a gyökerét: a kormányzás módjában, eszközeiben, röviden: stílusában. Ez azonban nem mellékes. Az ismert mondás szerint a stílus maga az ember. S így: a stílus maga a rendszer. A kormányzati célokban feltehetően széles egyetértés volna. Ki ne akarna több munkahelyet, növekvő gazdaságot, nemzetközi tekintélyt és mozgásteret, az egész magyar nemzet egységét? Kétségtelen az is, hogy az emberek alapvető változásokat akartak, hiszen ezért mértek olyan súlyos vereséget a korábbi kormányra. A várakozások mellett mindenki elismeri azt is, hogy a válság korlátozza a kormány mozgásterét. Azonban célokat, amelyekben egyetértés volna, a deklarált jó szándékot a megvalósítás módja, az alkalmazott eszközök lerontják. A biztonság kultúrája nemcsak a jogrendszerből tűnik el. Gőzerővel, kíméletlenül folyik mindennek az átalakítása, a törvénygyárban valóságos sztahanovista mozgalom működik. De a nagy átalakítás mégis átláthatatlan. Nem csoda az emberek tanácstalansága, ha nem látják a stratégiai célokat. A változásoknak nincs magyarázata, és eredményük is bizonytalan, hiszen a törvényekhez, intézkedésekhez nem készül hatástanulmány. A politikai és gazdasági hatalom bebetonozásán és központosításán túl legfeljebb pillanatnyi, taktikai célok ismerhetők fel. S nem lehet belátni, hogy az egyes intézkedésekhez valóban szükség volt annyi rombolásra, sérelem okozására, nemzetgazdasági veszteségre, amennyi történt. Ezeket érdemben soha meg nem indokolták. Az Európai Unió, illetve az euró zóna országai is kénytelenek voltak rendkívüli terheket tenni például a bankok nyakába, de ehhez nem rombolták le alkotmányos kultúrájukat és intézményeiket. És partnereink a visegrádi együttműködésben: Lengyelország, Csehország és Szlovákia úgy előzött meg, és jár már messze előttünk, és úgy kezelte a válságot egyes nyugati országokénál sikeresebben, hogy megőrizte alkotmányos kultúráját. Sőt, Lengyelország és Szlovákia sikerének része volt, hogy még ha egy-egy kitérő után is, de mindig visszatért erre az útra. S nagyon fontos tudni, hogy az eddigi magyar intézkedések eredménye szintén elérhető lett volna alkotmányosan kifogástalan úton is.

A jó célok és megvalósításuk ellentmondására jó példa a nyugdíj ügye. A fenntartható nyugdíjrendszernek még körvonalai sem láthatók, a korábban kötelezővé tett magán-nyugdíjpénztárak pénze az államadósság csökkentésre ment el. Vajon a közalkalmazottak esetleg túl nagy létszámát egy általános kényszernyugdíjazással kell megoldani – miközben stratégiai cél, hogy minél többen dolgozzanak? Vagy így kényszerítjük a volt alkalmazottat,  hogy betanított munkásnak álljon? Vagy egy másik kérdés: Miért javulna attól az iskolák színvonala, hogy a tanárok kinevezésébe a helyi közösség ezentúl nem szólhat bele? Vajon nem inkább a nagyon színvonalas tanárképzést és a tanári pálya megbecsülését kellene hosszú távú állami programmal elérni? Tartózkodnék attól, hogy az életszínvonallal és gazdasági mutatókkal dobálózzak; lehet, hogy az eredmények később mutatkoznak meg. De eddig nem a középosztály erősödött, hanem a társadalom felső tizede.

Milyen nagy ígéret és megkönnyebbülés volt nagyon sokaknak, hogy magyarságuk és a magyar nemzet egységének megvallását immár nem fogja kísérni sem hivatalos elzárkózás, sem kiszolgálóinak gúnyos mosolya. Persze, fontos a magyar állampolgárság lehetővé tétele a külhoni magyarok számára. Számomra is megrázó élmény volt átadni a magyar útleveleket Kolozsvárott. De hol van az a nemzetstratégia, amely – állampolgárságtól függetlenül – elismeri a határon túli magyar társadalmak önállóságát és közösen megszervezi együttműködésünket, méghozzá a nemzetrészekkel egyeztetett szomszédságpolitikától elválaszthatatlanul? Alapvetően helyes és fontos kormányzati törekvés a Balti tengertől az Adriáig húzódó Kelet-Közép-Európai régió együttműködése, erős uniós tényezővé fejlesztése. A központosított nemzetállamokat azonban nem ünnepelném: ezek mindenféle autonómia elfojtói, s az összmagyar érdekkel ellentétesek. Ennek legfrissebb példája: a vajdasági autonómia korlátozása alig három héttel ezelőtt.

Ha tehát mérleget csinálunk, értékelni kell, hogy a kormánytöbbség hozzányúlt megalvadt struktúrákhoz, rosszul működő rendszerekhez. De biztos, hogy az eddig felmutatható eredményekhez képest túl sok a felesleges és indokolatlan költség, köztük nehezen és csak lassan helyreállítható emberi és nemzetgazdasági károk. S mivel az ellenzék sem állt elő stratégiával, s nem nyújtott többet napi piszkálódásoknál, érthető az emberek visszavonulása a pártpolitikától.

5. A helyzet viszont az, hogy van hová visszavonulni. Sőt, ha meggondoljuk, ez nem visszavonulás, hanem saját területünk elfoglalása. Fel kell tehát térképeznünk, mennyiben számíthatunk magunkra, s mi a saját erőnk. Ahhoz, hogy eldöntsük, mennyi bizalmat adunk az egész rendszernek, elsősorban önbizalom kell. Nyugodtan építhetünk önbecsülésünkre, és bízhatunk abban, hogy az alkotmányos kultúrának sok hordozója maradt: intézmények, mint az ombudsman vagy az önkormányzatok, és főleg minden öntudatos ember, aki tudja, hogy ő maga is ellensúly a politikai rendszerben, sőt, hogy ő hatalom forrása.

Aszófő falunapján tehát fontos arról beszélni, hogy a helyi közösségek nem tehetetlen tárgyai a központi igazgatásnak. Ellenkezőleg. Saját ügyeinek intézéséhez a helyi közösségnek alapvető alkotmányos joga van. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzás jogát nem az állam adja Aszófőnek, ez eredetileg is létezik. Az állam csupán elismeri, és köteles tiszteletben tartani. Ha az alkotmányos kultúra hanyatlását, mint mondtuk, az jelzi, hogy a kormányzati hatalom mértéktelenül központosít és igyekszik jelentéktelenné tenni ellensúlyait – akkor belátjuk annak a jelentőségét, hogy a helyi önkormányzatok is ellensúlyt képeznek. Ennek a szerepnek a megőrzéséért állandóan küzdeni kell – ugyanakkor természetesen együtt is kell működni a többi hatalommal. Ez nehéz feladat.

A helyi önállóság hangsúlyozása nem azt jelenti tehát, hogy kiiratkozunk a politikából. De azt igen, hogy ami önerőből megtehető, nem kérjük mástól. Az is a helyi közösségek ereje, hogy itt minden átlátható. Mondhatnám, ezek az igazság helyei, ahol a feladatok és megoldásuk is a politikai szólamoktól függetlenek. Nem véletlen a sok „független” polgármester a kisebb községekben. Sajnálnám, ha ez prédikációnak hatna. Pedig mindenki azonnal láthatja, ha csak átautózik egy-egy helységen, hogy az a falu rendben van-e, vagy már az utcaképről üvölt a gazdátlanság, a hanyatlás. Egy-egy község mindig találhat megoldást. Elnökségem alatt tanúja voltam, hogyan küzdött sok kistelepülés iskolája megtartásáért – legalább az alsó tagozatért, hogy a gyerekek a faluban maradjanak. Volt, ahol az önkormányzat és a helyi vállalkozók közösen inkább a tanárokat utaztatták – de nem a gyerekeket. Azt is láttam, hogy egy-egy iskolaigazgató, jó tanár, akit a helyi közösség alkalmazott, csodákat tett. Most az iskolaügyből az épületek fenntartása maradt az önkormányzatokra. Az új helyzetre nem tudok tanácsot adni, csak a reményt kifejezni, hogy az önkormányzás joga és igénye – ha él a közösség – megtalálja a maga útjait. Így Aszófőnek azt kívánom, élje túl, hogy elveszíti jegyzőjét; és ragaszkodjon ahhoz, hogy maradjon helyi ügyintézés. Nem tartozom azok közé, akik a kormánynak esnek, mert a foglalkoztatás jelentős részét egyelőre közmunkával próbálja megoldani. Viszont egyedül Aszófő önkormányzata tud arról dönteni, hogy a közmunkás valóban értelmes és hasznos munkát végezzen; vagyis a közmunkások száma és feladata meghatározásának a helyi önkormányzatoknál kell maradnia ahhoz, hogy ez a foglalkoztatási forma elérje célját.

6. Az önkormányzatok esélyeit illetően két élményemet osztanám meg. Az egyik lehangoló, a másik meggondolandó.

Egy hónapja részt vettem a magyar polgármesterek világtalálkozóján, Gödöllőn. Soha ennyi polgármester nem ült a parlamentben, mint most. Ennek ellenére a résztvevő több száz polgármester tele volt keserű panasszal az új önkormányzati törvény miatt, és aggodalommal a járások miatt. De ezt a találkozón megjelent két államtitkár már nem hallotta. Ők elmondták tájékoztatójukat, hogy mi, hogyan lesz ezentúl az önkormányzatokkal és a járásokkal, majd távoztak.

Ugyanitt, a világtalálkozó minden alkalommal elismeréseket ad át polgármestereknek – ezüstláncot, aranygyűrűket – méghozzá egy-egy kisközség és nagyobb város polgármesterének, Magyarországról és a határon túlról is. Történetük megmutatja, hogy nehéz körülmények között is milyen sokat lehet tenni azért, hogy jó legyen az adott községben vagy városban élni. Mindennek utána lehet nézni az interneten, s az aszófőiek is biztosan ismernek hasonló eseteket.

Szándékosan mégsem valamely település konkrét példáját hozom fel pozitív példaként, hanem egy olyan szervezetét, amely a politikától független, saját programjai és sok kis egységből fölépülő országos szervezete van; amely eredményes, s emellett az önzetlenség és közösségteremtés jellemzi. A Magyar Máltai Szeretetszolgálatról van szó. Azért hivatkozom rájuk, mert ismerem és tisztelem a szervezetet; módszerét nem egyszer ajánlottam az államnak is meggondolásra. Hiszen a cigánykérdésben, a szociális téren ők valódi eredményeket tudnak felmutatni. Még egyszer kiemelem a módszert, a stílust – ez az, ahol a helyi önkormányzatok meríthetnek a példából, hiszen a stílus, a módszerek tekintetében valóban szabad kezük és korlátlan lehetőségük van. Tehát a máltaiaknál nincs parancsolgatás – hanem személyes részvétel, megbeszélés és példamutatás van. Nincs fűnyíróelv és az érintettek egy részére méltánytalan általános intézkedés. Minden a konkrét körülményekre van szabva. A tarnabodi befogadó falu, bármilyen sikeres, ismételhetetlen – a máltaiak közreműködését kérő közeli településen már egészen más rendszer működik. Itt is érvényes elv, hogy nincs ingyenebéd – aki nem annyira elesett, hogy mozdulni sem képes, saját magának is tennie kell a kiemelkedésért. Itt van a közelben a veszprémi pokoli torony példája – ahogy a nyomorteleppé züllött magasházat emeletről emeletre rehabilitálják. Ám ott csak kártyás órával lehet áramhoz jutni, csak az kap anyagot, aki megcsinálja ajtaját és ablakát, és így tovább. A legfontosabb azonban a személyes jelenlét. Itt és más nyomortelepeken ott él a rezidens, aki ismeri az embereket, az igényeket, azt, hogy ki képes hatni a közösségre, kivel, miről érdemes tárgyalni és megállapodni. S az önkéntesek hatalmas számát még nem is említettem – bennük rejlik a szervezet függetlensége és ereje. 

Egy helyi önkormányzat persze nem civil szervezet. De súlyát és szabadságát csak növeli, ha együttműködik a helyi civil szervezetekkel, hiszen egy közösséget alkotnak. Egy rendszeresen és méltón megtartott falunap, a bor-út működtetése, az egymással és a választókkal együttműködő képviselőtestület – mindez bizony önálló erő egy demokratikus társadalomban, méghozzá nehezen korlátozható, tényleges ellensúly. Jó ennek tudatában lenni. Ezért örülök a meghívásnak, és az alkalomnak, hogy az aszófőiek vendégeként ehhez hozzájárulhattam."

Sólyom László beszéde 2012. augusztus 4-én, hangzott el Aszófőn.

177 komment

Címkék: választás alkotmány sólyom lászló Címkék aszófő

A bejegyzés trackback címe:

https://jezsuita.blog.hu/api/trackback/id/tr434696018

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

eichikarl 2012.08.16. 01:28:47

@macikuckó:
Ahogy korábban is írtam, más a hátterünk, nagyon nehezen értünk szót, és egymás stílusára sem vagyunk vevők - ezt tényszerűen így látom.

Én is elevennek élem meg a trianoni sebet és nem "tagadnám" meg a magyaroktól a gyászt sem. Csak az Isten szerelmére, senki ne írja elő a másiknak, hogy mit kell éreznie, csak. Lehessen IS. Együtt lehet gyászolni a magyarokkal, akik Trianonnal elvesztették a kapcsolatot a nemzettestvéreikkel, akik nagyon kiszolgáltatott, sokszor jogfosztott helyzetbe kerültek. Aztán együtt lehessen gyászolni a magyarországi szlovákokkal, németekkel, akiktől a 19. század végétől évtizedekig megtagadták a megfelelő szintű anyanyelvi oktatást, akiknek erővel bezáratták az iskoláikat, vagy megvonták tőlük az állami támogatást, vagy olyan törvényeket dolgoztak ki, amelyek szerint heti két órában biztosítható az anyanyelvi nevelés. Aztán persze a zsidókat se hagyjuk ki, és másokat sem, akik mind itt éltek és gazdagították ezt a kultúrát. Az én problémám az, hogy egy hagyományos, 19. századi nemzetállami struktúrában élünk ma is, amelynek a sokkjaink nagy részét köszönhetjük és nincs valódi összefogás, mert mindenki az övéit mosdatja és a másikokat teszi mindenért felelőssé. És ha a másik nem pontosan azt mondja, amit ő, akkor különféle módokon minősíti.

Azt hogy minek tartom magam, legyen az én dolgom, és légy szíves ne te határozd meg. Ilyen stílusban számomra a "Kedves Barátom!" - megszólítás is megalázó.

Szeretném hangsúlyozni, hogy én azt a sok-sok fájdalmas dolgot, amit Trianon a magyarság szempontjából jelentett, nem tagadom. Meg is ismerhettem az utóbbi 20 évben. Az én benyomásom az, hogy a többiek szenvedését nem nagyon lehetett megismerni, talán a zsidóké kivételével, amit a nemzetközi közvélemény is támogatott, de ami a magyarságban inkább csak ellenállást szült - és persze az is, hogy a magyarság sérelmeiről sem volt szó évtizedeken keresztül.

Azt írod, hogy amit én mondok, az a nemzeti érzékenység és tudatosság ellen hat - én pedig azt mondom, hogy számomra mindez az igazság része, vagy elfogad így a "nemzet", vagy "idegenszívűnek" bélyegez. Igen, az anyám magyar nyelvet tanított nekem, de az apámtól más nyelvet tanultam volna, ha ő megtanulhatta volna az anyanyelvét, amitől a dédanyám még nem, de a nagyanyám már meg lett fosztva, politikai intézkedésekkel és megfélemlítéssel.

A Pest környéki sváb falvakban lévő helyiségnévtáblákról beszélsz. Számomra ezek egy szomorújáték utolsó kellékei. A teljes anyanyelvvesztés utolsó előtti stádiuma. Ezzel szemben, bár fájdalmas tény, igaz, hogy a Romániához került szász vidékeken, ahol megmaradt az iskolarendszer a 80-as években lévő Németországba való áttelepedési és kivásárlási hullámig szinte teljesen meg tudták őrizni az anyanyelvüket és kultúrájukat az ottaniak, miközben az államnyelvet sem tudták rosszul.

Hogy az nem számítana, hol vagyok, mit csinálok, mit gondolok, "ide" tartoznék - számomra nem egészen érthető gondolatmenet. Számomra az egyik fontos identifikációs nyelv és kultúra a magyar, amelyet tisztelek és szeretek és nem kívánok lemondani róla, de nem az egyetlen. És tudom, hogy nem mi alkotjuk a többséget, de azért vagyunk néhányan.... hungarusok

macikuckó 2012.08.16. 08:47:30

@eichikarl: Trianon sok mindent hozott, például a mai szlovákiai nyelvtörvényt és a mai románok magyarellenességét. Ez egy ilyen kör. Nekem ne mond, hogy a svábok elvesztették nyelvüket, hoiszen nap mint nap látom milyen kultúrális élet van ezekben a falvakban. időm nagy részét ott töltöm. Német iskolába járnak helyben, német népzenei körök vannak stb... Hol van ma Romániában vagy Szlovákiában ez meg? Nekem tudod az fáj, hogy Magyarországot vádolják, holott itt minden nemzetiség szabadon élheti meg a saját kultúráját. A románok román kéttannyelvű iskolába járhatnak, a svábok németbe. Itt nincsen antiszemitizmus, csak egy politikai hisztériakeltés. Én ezért vagyok túl érzékeny erre ? Engem viszont az sért, ahogy elemezgeted és sulykolod a kettőnk közti különbséget. SZerintem is fejezzük be. Szerbusz.

2012.08.16. 10:52:14

bár a magyar feltádásra még egy kicsikét várni kell, a gazdaság recesszióba süllyedt és még nem értük el a gödör alját, lesszmég ennél lejjebb jövőre, de az NGM alá tartozó Idegenforgalmi Szövetség már felvette a harcot a turizmus érdekében:

www.tdmszovetseg.eu/allasfoglalas_a_borus_hangu_idojaras-elorejelzesek_ellen

ez nem vicc, pártunk és kormányunk már uralja az időjárást is, bár egyenlőre csak a média szintjén, de azért kéretik kellő komolysággal végigolvasni a felhívást!

2012.08.16. 11:38:24

Sólyom László szerint Magyarország működésének alapjai bizonytalanná váltak azzal, hogy az alkotmány a "napi hadműveletek puszta eszközévé lett", a kormányzat és a törvényhozás lerombolta az alkotmányos kultúrát; a volt köztársasági elnök erről a Heti Válasz című lapnak adott interjújában beszélt.

nol.hu/belfold/solyom_laszlo__az_eretnekseg_gyanuja_vetul_az_eloreigsztraciora

egyérintő 2012.08.16. 13:27:16

@eichikarl:

A Liszt idézettel mi a bajod? Ez miért űberelné a magyarságáról és a magyarságról írtakat? Márminthogy ferences is meg cigány is egyben? Szerintem semennyiben, mert nyilván más annak az idézetnek a témája. Különben várok tőled még idézetet, amivel nullázni szeretnéd Liszt szép vallomását.:

"Magyar vagyok ... én is e régi fajhoz tartozom én is fia vagyok e megtörhetetlen nemzetnek, melyre -hiszem- még jobb napok várnak"

YganA 2012.08.16. 14:04:25

Székelyföldön járva néhány hete láttam egy fából faragott táblát a hegyek között, a helyiek által gondosan tartott borvíz kút mellett:

Boldogasszony Anyánk, égi nagy Patrónánk, sok-sok bajban lévén így szólít meg hazánk: István király országáról, édes hazánkról ne feledkezzél el az itt élő népekről.

Igaz, hogy ezt nem olyan könnyű énekelni, mint az eredeti szöveget, de azt sem gondolom, hogy a szekuritate erőltette az arrafelé élő, bölcs emberekre...

A buszban, amivel tettünk egy szép körutat, rajtunk kívül csak román ült. Kezdetben nem köszöntek vissza, amikor egy-egy állomás után beszálltunk. Egyszercsak megtört a jég: a falu utcáján sétálgató fő-mr-morccal találkozva, visszamosolygott. Egy asszony pedig megkérdezte, én mennyiért vettem az övéhez hasonló háncs-szatyrot.

Szeretnék több ILYEN HATALMAS lépést megérni.

eichikarl 2012.08.16. 14:47:20

@macikuckó:
Szervusz

@egyérintő:
nem értem, miért keresel ellenséget, ahol nincs. Én semmit nem akarok lenullázni, csak kiegészíteni, mert így teljes. :-)

uszo 2012.08.16. 15:03:21

Köztársasági elnök korában Orbánban és a fideszben látta az igazság helyét, kicsit azon is gondolkodott, hogy esetleg a jobbikban meg a gárdában van e, most meg az önkormányzatokban találta meg.

"A volt államfő az interjú végén kiemelte a helyi közösségek, mint "az igazság helyeinek" fontosságát,"
nol.hu/belfold/solyom_laszlo__az_eretnekseg_gyanuja_vetul_az_eloreigsztraciora

ezzel szemben ez igazság helyei így működnek.

"A félreérthető és sokféleképpen magyarázható szövegrészlet megjelenést követően a hódmezővásárhelyiek szerették volna megtudni, kik készítették a megvágott felvételt - mondta Molnárné Kecskeméti Rita, hozzátéve: a hódmezővásárhelyi Fidesz szervezete ezért az érintettek - Havranek Ferenc (Zöld Baloldal) önkormányzati képviselő, egy helyi rádió tulajdonosa és egy technikusa - arcképét, nevét és telefonszámát tartalmazó szórólap formájában tájékoztatták erről a lakosságot."
www.nepszava.hu/articles/article.php?id=575986&referer_id=toplist

Persze ezt csak azért tudjuk mert ez is egy hírös város. De aki a valóságos Magyarországban él nem a sólyomi utópia földjén az tudja, hogy ez az ország önkormányzatostól olyan amilyen. Lehetne még példákat sorolni Esztergom stb.. Ez a gyakorlat nem elszigetelt jelenség hanem általánosság függetlenül attól hogy milyen a vezetés pártállása. Általában a pőre haszonelv és a hatalomvágy, vagy a hedonizmus motiválja a döntéshozókat.

Inkább ezt kéne neki hangsúlyosabban kifejteni, amit az aszófői beszédben is elfelejtett, de úgy tűnik időközben rájött vagy szóltak neki.

"az alkotmányos kultúrának sok intézménye és hordozója maradt". Elsősorban persze minden öntudatos ember, aki tudja: ő maga a hatalom forrása".

uszo 2012.08.16. 15:36:33

Ahol sz igazság tanyázik.

A kardinális kérdésekben, ha a FIDESZ-KDNP nem szavazza meg az előterjesztést -az esetek döntő többségében a polgári oldal akarata érvényesül- beindul azonnal a polgármesteri kanca kavar és mint tudjuk azt a történelemből a bugyi háborúknak jó vége nincsen".
nol.hu/belfold/a_fideszes_kepviselo__lekancazta__a_polgarmester_asszonyt

"Ritka, hogy egy kistelepülés oly tartósan felkerüljön a politikai térképre, ahogy Monok. A Borsod megyei települést a szociális szakma kétségbeesett felháborodással említi, mások lelkesednek és követendő modellnek tartják az ottani kísérleteket"
www.nol.hu/belfold/a_polgarmester__aki_felulirja_a_jogszabalyokat

A Miskolci Városi Ügyészség Szepessy Zsolt és társa ellen jogosulatlan gazdasági előny megszerzése bűntett és más bűncselekmények miatt emelt vádat, a vádemelést két hete nyújtották be a Miskolci Városi Bírósághoz.
hvg.hu/itthon/20100827_vadat_emeltek_monoki_polgarmester_ellen

egyérintő 2012.08.16. 16:04:23

@eichikarl:

"Én semmit nem akarok lenullázni, csak kiegészíteni, mert így teljes. :-)"

Ha neked így teljes a Liszt, akkor nálad problémák lehetnek szerintem, merthogy az általad leírtak messze nem mondanak semmit Lisztről.

Ezt teljességnek kimondani nem más, mint nullával szorozni a teljességet... :)

eichikarl 2012.08.16. 23:33:25

@egyérintő:
Sajnálom, hogy így látod. Nekem más a véleményem, számomra nem ennyire fekete-fehér a dolog. Liszt nagyon őszinte, amikor a muzsikus cigányokkal való lelki rokonságára utal - vándor- és "nagy" természetére, szenvedélyességére. A ferences lelkisége pedig nemcsak faktum, hanem évtizedek alkotásaiban nyomon követhető. Mindez egyáltalán nem zárja ki, hogy magyarnak érezze magát, ahogy ebben az idézetben írta - azért kíváncsi vagyok, hogyan mondta eredetiben - de nem azért mintha kételkednék a fordítás hitelességében, csak a pontos szóválasztás érdekelne.
Persze lehet, hogy az a mondás valamiképpen az 1870-es évekből, a budapesti idejéből már eredetileg tőle származik. Akkor már némi korrekcióval maga is meg tudta volna fogalmazni magyarul. Lényegét tekintve azonban ez mindegy számomra. Ha eredetileg nem magyarul mondta, akkor sem von le semmit az értékéből annak, amit mondott.

2012.08.17. 08:46:15

@uszo:
ünnep előtti számvetés: helyzetjelentés a zország állapotjáról...

Ebben a helyzetben csak a legelkötelezettebb választók számítanak. Belőlük az aránytalanul kis népességű vidéki választókerületekben kevés is elég. Részben ez magyarázza a kormány ideológiájának reakciós irányú kiélezését, radikalizálását. A tét a jobboldali választók motiválása, s ebben ideológiai verseny van a Fidesz és a Jobbik között. A székelyudvarhelyi Nyirő-cirkusz, a tusnádfürdői szónokverseny, a borzonti EMI-tábor (Dorka panzió, Hargita megye, Székelyföld, Erdély, Románia) irredenta szónoklatai, turáni-hun nagy népi hurál (tudom, tudom: Kurultaj) a bugaci pusztán – a négyből három közös Fidesz–Jobbik-demonstráció – szépen mutatja, hogy itt nem a kívülállókat akarják meggyőzni, hanem mozgósítani az övéiket, különösen a szélsőjobb felé menetelő fiatal középosztályt (amelynek a másik fele nyugati egyetemek, pizzériák és mosodák felé menetel).

Ezek a jobboldal rituális belügyei: ahol a fő ellenség a finnugor összehasonlító nyelvtörténet, a már rég nem létező zsidó banktőke, a tanácsköztársaság, a kisantant, Efraim Zuroff és az Európai Unió – egyszerre! –, ott nyilván nem az ilyesmikre a vállukat vonogató választók millióit, hanem az elkötelezett és regisztrált kisebbséget akarják aktivitásra serkenteni.
(TGM)

nol.hu/belfold/20120817-kozertheto_cikk

lesz még magyar fel támadás???

2012.08.17. 08:57:11

ez pedig itt egy állatorvosi ló, ahol a morbus hungaricus összes baját felvonultatja a nemzeti-keresztény-polgári kormány miniszterelnök helyettese...

Semjén: világméretekben is szinte példátlan sikertörténet
Interjú - Semjén Zsolt a nemzetegyesítésről, Prohászkáról, Nyirőről és Kövér László lekiismeretéről
Én azt állítom, Prohászka munkásságát ismerve, hogy ha élt volna abban a vészkorszakban, a zsidómentés egyik fő személyisége lett volna - mondta lapunknak Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, aki a kormány nemzetpolitikájáért felel. Mit szól a KDNP-s politikus, hogy a számára kijelölt területen mások is mozognak, Kövér László ráadásul markáns ellenvéleményt fogalmaz meg?

nol.hu/belfold/20120817-_ez_maga_a_tortenelem_

no comment...
és Nektek mi a véleményetek a cikkben foglaltakról?

egyérintő 2012.08.17. 11:19:48

@eichikarl:

A ferences vs cigány lelkület számomra annyira a csapongó művészi lelkületre mutat rá, hogy el sem tudtam képzelni, hogy mást is jelenthet neked. Például azt, hogy ez összevethető a véresen komoly, magyarság iránt elkötelezett idézetével.

Ez tényleg valami különös lelkiség nálad, amit azért nem neveznék hungarusnak, merthogy előttem ez a név valahol a hun identitásra utal. Az pedig nem köthető össze az általad felvezettekkel.

egyérintő 2012.08.17. 11:24:26

@eichikarl:

Ami az általad hungarusnak vs magyar tematizálást illeti, egy idézet. :

"A Nemzeti Érdekről

A győzni tudás képessége abban áll, ha másképp cselekszünk, mint a legyőzöttek.

Magyarországot ma olyanok vezetik, akik képesnek tartják a magyarokat ügyeik intézésére, és erőforrásokat szabadítanak fel annak érdekében, hogy létrejöjjön egy olyan politikai közösség, amely úgy kezdi a mondatait, amikor önmagáról beszél, hogy „mi, magyarok”.

Azt gondoljuk, hogy ma a „nemzeti érdek” kifejezés jelenti azt a koordináta-rendszert, amelyben a kormányzás kérdései nem csupán felvetődnek, de megoldásukat is elnyerik. A „nemzeti érdek” ugyanis a mozgástér, a cselekvőképesség, az érdekérvényesítés, azaz a szuverenitás minden eszközzel történő fenntartása. Az a kormány tehát, amely a nemzeti érdek nevében jár el, életét a nemzeti ügyek jegyében szervezi meg, egy ilyen kormány nem tesz mást, mint hogy a politikai mérlegelés, az egymással ütköző értékek és érdekek konfliktusában azt nézi, mi szolgálja leginkább a magyar politikai közösség érdekét.

Nem magától értetődő gondolat – különö­sen Magyarországon van ez így –, hogy ha valaki a kormányzás érvényes keretének a nemzetet tartja, az ne „elmaradott”, „nacionalista” vagy „Európa-ellenes” álláspontot is képviseljen egyben. Akik így gondolkodnak, azokat nem árt emlékeztetni, hogy Európában mindenütt magától értetődőnek számít, hogy egy kormány elsősorban a sajátjainak az érdekét nézi. Így tesznek a franciák, a németek, az angolok, és vajon mi, magyarok miért ne tehetnénk így? A kétkedők válasza jól ismert: kicsik és gyengék vagyunk, a legjobb, amit tehetünk, ha alkalmazkodunk.

Akik így gondolkodnak, azok a magyarok sorsát és az arról való döntést mindig másokra bíznák. Nem mindegyik politikai szótárban lelhető fel ugyanis a „nemzeti érdek” kifejezés, léteznek olyan politikai gyakorlatok, amelyek számára teljesen ismeretlen ez a szócikk."

www.szazadveg.hu/kiado/nemzeti-erdek.html

eichikarl 2012.08.17. 14:44:51

@egyérintő:

Hogy mi a véresen komoly, és mi nem, nem tudom. Liszt életében és munkásságában mindegyiknek nagy szerepe van, nem választható el egymástól. Ha megnézzük a müveit, akkor nem arra a következtetésre jutunk, hogy azoknak a többsége közvetlen magyar kapcsolódást mutatna. A közel 75 évéböl, ha a gyarekkorát is beszámítjuk, akkor mondhatjuk, hogy összesen 15-20 évet töltött Magyarországon.

Érdekes a megérzésed, a hungarus megnevezésnek semmi köze a hunokhoz, hanem a középkori "Hungaria" (semmi köze a hungarizmushoz) - a hungarus mindenkire vonatkozott aki itt élt anyanyelvre és vallásra való tekintet nélkül. A szlovák nyelvben is megvan a kettösség: az Uhorsko az ún. Nagy-Magyarországot jelenti a Mad´arsko pedig a 93.000 km2-t. Fontos, hogy a hungarus latin kifejezés. A latin 1844-ig volt hivatalos nyelv, garantálva ezzel a nemzetiségek és az államalkotó nemzet egyenlö(bb) nyelvi érdekérvényesítési lehetöségeit.
A magyar nyelv hivatalossá tétele nagy sokk volt a nemzetiségek számára. Ebben az idöben a magyar anyanyelvüek az ország lakosságának 35-40%-t alkották. (Már a 1810-1820-as évektöl kezdve erös volt a magyarosítási tendencia, így az etnikai magyarok meg voltak erról gyözödve, hogy a nemzetiségeknek 20-25 év állt volna rendelkezésükre, hogy alkalmazkodjanak. Azt nem vették figyelembe, hogy ebben az idöben a magyar nyelv - mint a német kivételével a többi nemzetiségé is - csak korlátozottan volt alkalmas a tudomány, a politika, a müvésztek müvelésére, egyszerüen nem volt még meg a szókincs. A nemzetiségeknek tehát egy szilárd, bevált alapot (latin, német) kellett volna elhagyni egy épülöben lévö bizonytalanért, amihez évszázadokik alog volt közük. Miközben (a német kivételével) az ö nemzeti nyelveik is éppen akkor kezdtek alakulgatni. Az aradi 13 tábornok közös nyelve (szakmai alapon) a német volt. Jól magyarul csak 3-4-en tudtak.
Kicsit az volt, mint az EU-n belül néhány évtizede az angollal ill. valamelyest a franciával, hogy azok jutnak nagy elönybe, azok tudják az érdekeiket képviselni, akiknek angol vagy francia az anyanyelve. A nemzetközi vállalatokban is a vezetök között felülreprezentáltak. A nyelv hatalom. Akkor is az volt.
Én nem mondom, hogy igazságos volt 1920-ban azt mondani több ezer felvidéki értelmiséginek, hogy vagy négy héten belül alkalmazkodik a nyelvi váltáshoz, vagy kap egy fél vasuti vagont és jöhet a 93.000 m2-re. Mert ott sok-mindenkit igen felkészületlenül ért ez a lépés. Nem mondta nekik 20 évvel ezelött senki, hogy tessék rendesen szlovákul is megtanulni, mert pont fordítva volt akkor a módi. Nem a kisebbségi elitnek kellett szlovákul tanulni, hanem a többségi "nem-elitnek" magyarul. De hát ahogy korábban írtam: a szerencse forgandó.

"Gyözni" többféleképpen lehet - alapjában véve ésszel vagy erövel (persze leginkább ezek keverékével). Persze az a kérdés, mi a cél. Ha a diadalmámor, és a függetlenség demonstrálása, akkor ahhoz persze sok erö kell.
A hungarus mentalitás nem a kardcsörgetöké, hanem azoké, akiknek évszázadokig az volt a tapasztalatuk, hogy együttmüködéssel boldogabb az élet, mint folyamatos konfrontációval. De persze a boldogság is kinek-kinek mást jelent.
Az etnikai magyarok sosem voltak az együttmüködés bajnokai. Nem ez a mentalitásuk - kettö magyar hármat akar. Mikor hösiesség, vitézség kell, konfrontáció kell, akkor remekül helytállnak. Van úgy, hogy tényleg valami ELLEN kell küzdeni, akkor - minden irónia nélkül - ott vannak nagyon is. Kérdés, hogy ez önmagában mindenkinek elég-e a boldogsághoz, vagy a közdelem arra irányul-e, hogy jobb körülmények és lehetöségek jöjjenek létre, amiket aztán kitarttó együttmüködéssel ki kell aknázni és kamatoztatni kell....

YganA 2012.08.17. 18:32:00

@eichikarl: Azt hiszem, nagyon értelek és egyetértek.

Egy dolog zavar egy kicsit: ki az etnikai magyar? Én pl. az ilyen-olyan ükszülőimmel (is), mi vagyok? (Ki nem állhatom a kardcsörtetést).

És azt hiszem, remélem, nem vagyok egyedül. Csak itt születtem, itt élek, ez a hazám, ez az anyanyelvem. Büszke vagyok, ha a népem jól szerepel, és szomorú, ha butaságokat csinál.

De fontosnak tartom mindenkinek megadni a tiszteletet

YganA 2012.08.17. 18:32:47

@YganA: és az egyenlő elbánást.

egyérintő 2012.08.17. 18:33:30

@eichikarl:

Komolyan mondom tényleg jól elszórakoztatod a népet... :)

Ami Lisztet illeti egyszerű a dolgom, csak kopiznom kellett:

"Liszt Ferenc nemzetiségét számos életrajzi tanulmány tárgyalja.[1] Míg a legtöbb életrajzi mű azt boncolgatja, hogy Liszt német vagy magyar nemzetiségű volt-e, olyan tanulmányokkal is találkozhatunk, amelyek azt állítják, hogy Liszt szlovák nemzetiségű volt.[2] A zeneszerző nemzetiségének hovatartozása csak 1918 után lett vita tárgya, 1918 előtt Lina Ramann (Liszt kortársa, biográfusa) három kötetes életrajza (Franz Liszt als Künstler und Mensch [Liszt Ferenc – a művész és ember]) teljesen elfogadottnak számított. Ramann – aki művében levezette a Liszt család eredetét, családfáját – állítása szerint Liszt „apja magyar volt, anyja osztrák”.[3]
Liszt nemzeti hovatartozása a trianoni békeszerződés után vált igazán viták tárgyává. Ekkor lett Doborján Ausztria része, nem sokkal ezután került Liszt szülőházára a német nyelvű emléktábla is. Ezt követően Peter Raabe 1931-ben megjelent kétkötetes, Liszt Ferenc című Liszt-életrajzában azt írta, hogy a zeneszerző német eredete nem bizonyított.[4] A nemzetiszocialista időszak (1933–1945) német szerzői mind Liszt Ferenc német származását hangsúlyozták. A vita a Liszt-emlékévben, 1936-ban csúcsosodott ki: számtalan cikk és tanulmány jelent meg, könyveket is írtak róla. Ekkor történtek az első tudományos próbálkozások is: anyakönyvi kivonatok tanulmányozása, családfák felállítása. Bár a kutatók ugyanazokat az iratokat vizsgálták, az eredmények ellentmondásosak voltak. Ennek oka a kutatók politikai pártállásával magyarázható. Liszt Ferenc doborjáni szülőházán ma két márványtábla található. Az egyiken, magyar nyelven, a következő olvasható: „Itt született Liszt Ferenc 1811. október 22-én. Hódolata jeléül a Soproni irodalmi és művészeti kör.” Ezt a táblát a zeneszerző jelenlétében leplezték le 1881. április 7-én. A másik táblán német nyelvű felirat olvasható: „Itt született 1811. október 22-én Liszt Ferenc. Ezt az emléktáblát a német nép állította a német mesternek.” E táblát 1926-ban a német birodalmi kormány, az osztrák szövetségi kormány és a burgenlandi tartományi kormány állította.[5]
Liszt Ferenc magát magyarnak tartotta, ezt számos kijelentésében meg is erősítette. Az egyik legjelentősebb bizonyíték az, hogy bár hosszú ideig élt Párizsban, Weimarban és Rómában, soha nem vette fel sem a francia, sem a német, vagy az olasz állampolgárságot, de soha nem volt osztrák állampolgár sem. Utazásai során minden alkalommal magyar útlevelet használt, az illetőségi hely, amely útlevelében szerepelt, Sopron volt.[6] Továbbá Liszt gyermekei is magyar állampolgárok voltak, ez egy 1845-ös leveléből derül ki: „Mivel az én gyermekeim apjuk állampolgárságát … követik, tehát akár akarják, akár nem, magyarok.” (Liszt Lamennais abbénak írt levele)[7]
Liszt minden származására vonatkozó kijelentésében magyarnak vallotta magát, de mégis problémái voltak a magyar nyelvvel [8]. Ismeretes többek közt az 1823. május 1-jei pesti koncert plakátja, melyet saját kezűleg készített.[9] De erre utalnak az 1838. évi pesti árvíz kapcsán tett cselekedetei és nyilatkozatai, melyben magyarnak vallotta magát.[10][11] Apja, Liszt Ádám családnevét a pozsonyi gimnázium anyakönyvébe is Lisztnek és nem Listnek írták be. 1823-ban kiállított útlevele is magyar volt, és saját magát magyarnak vallotta. Egyetlen olyan feljegyzés sem maradt fenn, melyben azt állította volna, hogy osztrák vagy német lenne."

hu.wikipedia.org/wiki/Liszt_Ferenc

egyérintő 2012.08.17. 19:00:03

@eichikarl:

Ami a nemzeti kérdést illeti, úgy teszel, mint a Gyurcsány. Nem bontod ki az igazság minden részletét. Lássuk a Wikipédiát:

"A magyarországi nemzetiségek egész a 19. század közepéig békességben éltek a magyarokkal, amíg az 1843-44-es országgyűlés el nem fogadta a magyar nyelv hivatalossá tételét. Ezután a nemzetiségek is követelték, hogy használhassák a saját nyelvüket. A követeléseik megtagadása miatt kezdetét vette a magyarság és néhány magyarországi nemzetiség közötti viszálykodás hosszú korszaka. Az ellentétek a magyar szabadságharc idején fegyveres konfliktusokba torkolltak. A magyar politikusok példája Franciaország volt, aminek a XVIII. sz végén még alig 50%-át alkották a francia anyanyelvű emberek, a XIX. század közepére már 85% felett volt a francia anyanyelvűek aránya.

Az első lépés a nemzetiségek ügyének rendezésére az Eötvös József által megalkotott 1868-as nemzetiségi törvény volt. Ez egyben a világ első nemzetiségi törvénye. Szól a nemzetiségek önálló kultúraápolási jogáról, illetve a közigazgatásban és az oktatásban is lehetőséget biztosít a nemzetiségi nyelvek gyakorlására, ha az adott körzetben a nemzetiségi lakosok aránya eléri a 20%-ot. A törvény mindenképp óriási lépés volt a nemzetiségek fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtésében, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy a végrehajtásával gondok akadtak, mivel a körzeteket általában úgy határozták meg, hogy a nemzetiségek aránya ne érje el a 20%-os küszöböt. Néhány középiskolában volt nem magyar nyelvi oktatás, egyetem viszont csak magyar nyelvű volt.[2] "

Amint látod, a franciákkal és az angolokkal szemben nem nyomtuk le a magyar nyelvet a nemzetiségeink torkán, melyek amúgy a pánszláv és Nagyrománia eszme nacionalista hevében izzottak. Sőt! Az Eötvös 68-as nemzetiségi törvény ma is példamutató lehetne némely nép számára.

A magyarosítók példaképe Franciaország és Anglia volt, amely országok eredetileg hozzánk hasonló arányú, kb 50 %-os francia, angol nyelvű népességgel rendelkeztek. Végül a francia, angol nyelvre való áttérés szinte 100 %-os volt.

Nálunk Apponyinak az 1907-es iskoláztatási törvénye volt az, amely a kimondott magyarosítást célozta meg. Tehát az állami magyarosítás időpontja nem 1810-20, ahogy láttatni akarod, hanem 1907, ami azért óriási különbség.

eichikarl 2012.08.17. 21:09:05

@YganA:
Én azt tartom etnikai magyarnak, akinek a felmenői jobbára vagy teljesen magyarok, más kultúrával (nyelvi, kulináris, építészeti stb.) csak az országhatáron kívül találkozott, már amennyire. Ahhoz a majdnem ötven 50%-hoz tartozik, aki az anyanyelvén kívül semmilyen más nyelvet nem beszél. Minden irónia nélkül mondom ezt, mert ebből számomra tényleg következik is, hogy mindenféle "gonoszság" nélkül ők vannak leginkább gettó veszélyben. Ebben a gettóban a dolgok feketék és fehérek. Minden, ami közfelfogás szerint (!) az etnikum javára van jó, ami meg nem úgy látszik, rossz.
Kétségtelen, hogy az etnikai magyarságot sok megpróbáltatás érte - részben saját hibájából (összefogásra való képtelenség), részben nem. Így érthető a "magára hagyatottság" évszázados toposza és részben a gettómentalitás is, amely veszélyeztetve érzi az identitást.

@egyérintő:

Amit előrebocsátva szeretnék kérni, hogy 1. ne hasonlíts senkihez, főleg indirekt minősítő módon. 2. én nem szeretnélek meggyőzni, mert a felfogásom szerint ennek nem is lenne értelme, hiszen a történelem konstrukció, amelyből ki-ki a háttere, kontextusa szerint válogat. Az én célom csak annyi - szórakoztatni sem szeretnék - hogy aki ide téved és mindezt olvassa, az legalább csak néhány impulzust kapjon annak a megértésére, hogy vannak velük élők, akik látszólag ugyanazt a valóságot másképpen élik meg és értelmezik, és hogy még is sok-sok minden köti őket össze, és hogy rajtuk múlik, hogy mikor mire helyezik a hangsúlyt.

A wikipedia szerintem rendben van. De mindent egy bizonyos kontextusból írnak. A tények említése vagy nem említése az egyik dolog, a másik az értelmezésük. A Liszt cikket teljesen elfogadom. A származás az identitás egy része, a nyilatkozat, hogy hova tartozónak tartja magát egy másik része, az életmű, az alkotások megint csak egy része. Amikor Liszt Ferenc fölcseperedett nem is volt az ő szintjén magyar nyelvű művészeti képzés, és ahol az első éveit töltötte nyelvileg teljesen vegyes volt. A nyugat-magyarországi nemesek németül jobban tudtak, mint magyarul. Nagycenk Doborjántól úgy 20 km-re van. Széchenyi éppen a húszas években hadnagyként magyar katonák között az Alföldön dönti el, hogy magyar akar lenni. Van erről egy megkapó leírás. Sokat hallgat, figyeli őket, hogyan tréfálkoznak, énekelnek, és akkor, mint később Liszt is hoz egy emocionális döntést. És persze sokkal jobban tud majd nála magyarul később, mert eleve többet él magyar környezetben.

az angol, francia párhuzam megint előkerült. Már írtam róla részletesebben. Egyszerűen nem volt meg az a kulturális és gazdasági fölény, ami Franciaországban és Angliában megvolt. A francia és angol kultúrkör hatalmas gyarmatbirodalmakat is létre hozott, nem véletlenül. Több évszázados előnyben voltak. És jól látható, hogy ez az előnyük nagyon sokáig a német nyelvű területekkel szemben is megvolt. Ez a (lépés) előny a Római Birodalom és az az utáni időig nyúlik vissza. Tehát számomra ők nem összehasonlítási alap.

Azt nem írtam, hogy az 1810-1820 években állami magyarosítás lett volna, tendenciákról beszéltem, amelyek akkor kezdődtek. Az 1868-as törvény valóban nagyon jó volt, kár hogy egyre kevésbé tartották be. Valóban példamutató lenne. A nemzetiségek állandóan erre hivatkoztak, hiába. Mert le lehet valami írva, ha a többség ellenőriz. Számtalan dokumentum van főleg az 1880-as évektől, amelyben pl. arról van szó, hogy az államilag nemzetiségi helyre kiküldött tanító nem hajlandó csak magyarul megszólalni és tanítani. Vagy befolyással rendelkező népszámlálási biztosok megfenyegetik a lakosságot. Nagyon "vicces" adatok vannak tényleg. ugyanabban a faluban a nemzetiséghez tartozók aránya 10 éven belül 40%-al csökken majd megint vissza. De egyszerűen az akkor ilyen kor volt, a nemzetállamok létre jötte. Vegyünk a kezünkbe akár milyen vicclapot, vagy a Magyar Nyelvőrt ebből az időből. Össznépi mozgalom volt a magyarosítás. Teljesen "normális", elfogadott dolog volt nevetségessé tenni, megbélyegezni, ami nem magyar. Arany János egy szinten kezeli a pesti piszkot, meg a német szót. Pedig hát hogy beszélne másként az Isten adta polgár, mint ahogy az anyjától tanulta: (bécsi) németül, tótul, jiddisül. A 20. század fordulóján egyértelműen Budapest a legnagyobb szlovák város, Pozsonyban kevesebben élnek mint itt: 100.000-n. Több újságjuk is van. Föl kell menni a Széchenyi Könyvtárba és kikérni. Újságot kiadni egy dolog - nem nehéz. De iskolát fenntartani nem.

Hangsúlyozom, hogy nem akarlak meggyőzni, mert nincs is értelme. Nem tudom, miért gondolod, hogy magyarellenes vagyok. Egyszerűen csak dokumentumok tanúsága szerint azt állítom, hogy a szlovákok, románok Trianon után alig találtak ki újat. Csak azt csinálták, amit 30-50 évvel korábban velük a magyarok. De a magyarok se teljesen saját kútfőből vették, hanem az osztrákoktól.

Tessék, a törököt még ki sem tessékelték és máris itt volt a merkantilizmus kézikönyve - hogyan lehet optimális hasznot húzni, a helyiek kizsákmányolásával persze (bár nem ez az elsődleges cél):
en.wikipedia.org/wiki/File:%C3%96sterreich_uber_alles_wann_es_nur_will.jpg
És mindez wohlmeinender Fürschlag (Vorschlag) jószándékú javaslatnak van beállítva. A kérdés, kivel szemben jószándékú. Rákóczyt és később más felszabadulási törekvéseket is több nemzetiség támogatta, míg egyértelműen kiderült, hogy amikor megváltoztak a hatalmi viszonyok, akkor az aktuális erősek csinálták ugyanazt, amit velük is addig csináltak.

Nekem az a szubjektív véleményem, hogy ebből az ördögi körből kellene most kiszállni. Megismerni a saját sérelmeken kívül a másikét is. Föladni az egyetlen (saját) értelmezés igényét. Ezek a sérelmek így "szépen" (szomorúan) megférnek egymás mellett, el lehetne végre gyászolni őket. De ez jelenleg elenyésző kisebbségi pozíció, mert fél és háromnegyed igazságok ill. a süketek párbeszédének módszerével tovább folytatódik a bűnbakkeresés az egyik, a szerecsenmosdatás a másik oldalon. Mindenki azt várja, mikor kerül olyan politikai vagy gazdasági helyzetbe, hogy a másikra erőltethesse az akaratát, vagy legalább belerúgjon a másikba, ha másra nincs ereje. Persze diplomatikusabban történik minden a hivatalos politika szintjén. Közben mindnyájan veszítünk. Győztes csak látszólagosan van. Mert összefogással, adottságait tekintve ez a régió már sokkal előrébb tarthatna. De ezt senki nem fogja megoldani helyettünk. A franciák és a németek 1950-től fogva képesek voltak arra, hogy 20-30 év leforgása alatt évszázados viszálykodás után új alapra helyezzék a kapcsolataikat, és létre hozták az EU gazdasági magját (persze ennél sokkal többnek kellene lennie, de már ez is valami). 1990 óta itt eltelt 22 év. Mi mire jutottunk?

YganA 2012.08.17. 22:52:27

@eichikarl: Értem a definiciódat az etnikai magyarságról. Szerencsére nekem az a benyomásom, hogy ez az 50% egyre kisebb. Sokan utaznak, nyelveket tudnak, nézelődnek, gondolkoznak, és ha az utcákat járod akárhol az országban, főleg a nagyvárosokban, érzed, hogy nem vagyunk már olyan különálló fajta.

Csak az "etnikai magyarságnak" néha nagyon, túl erős a hangja. A többiek csöndesebben teszik a dolgukat, nem csörtetnek sem kardot, sem mást. És ha gondolkoznak, akkor azon, hogy lehetne ebből a zűrös világból legalább a következő nemzedékek számára valamilyen nyugodalmasabb, világosabb színű jövőt elkezdeni, ahol nem tép már régen a balsors.
:-)

egyérintő 2012.08.17. 23:27:18

@eichikarl:

" 1. ne hasonlíts senkihez, főleg indirekt minősítő módon. 2. én nem szeretnélek meggyőzni,"

1. Valahogy mégiscsak reagálnom kell olyan állításaidra, amelyek a véleményem szerint ellentmondanak a valóságnak, a közmegegyezésnek.
2. Én sem a te vállveregetésed miatt írok, hanem azért, mert szeretném, ha az általam igaznak tartott verzió is bekerülne a beírások közé.

Rögtön itt van a Liszt Ferenc példája, ahol az alábbit állítottad hamisan:

"Ha megnézzük a müveit, akkor nem arra a következtetésre jutunk, hogy azoknak a többsége közvetlen magyar kapcsolódást mutatna. A közel 75 évéböl, ha a gyarekkorát is beszámítjuk, akkor mondhatjuk, hogy összesen 15-20 évet töltött Magyarországon."

Válaszom után elismered, hogy igaza van a bekopizott Liszt anyagnak, melyben Liszt határozott magyar identitását olvashatjuk ki. De jössz azzal, hogy a művészete nem volt magyar, merthogy akkor nem volt magyar zeneoktatás.

Ezt kissé nevetséges olyan ember fejéhez vágni, aki a Zeneakadémiát megalapította, vezette, aki sok magyar témájú művel gazdagította a zeneirodalmat.

Gyakori, hogy egy akkori arisztokrata felnőttkorában tanulta a magyar nyelvet. De ez nem jelenti azt, hogy ne lett volna magyar identitása. A Széchenyi példád speciel nem jó. Ha láttad a Bereményi filmjét, akkor talán emlékszel rá, hogy miért. A nagypapa a családi étkezésen az asztalfőre ültette a magyar idős parasztembert, odavezette a kis Széchenyit és megcsókoltatta vele az öreg paraszt kezét, aki neki egész életének a munkájával az ételt adja. Egy ilyen gesztus nem múlik el nyomtalanul. Lehet mondani, hogy az arisztokráciánk egy jelentős része ilyen mentalitású volt, bár kommunista divat volt alázni az arisztokráciánkat.

A francia, angol felfogásod sem tetszik. Miért is sikerült a franciáknak és az angoloknak 100 %-ra késztetni a lakosságot? Szerinted azért, mert kultúrfölényük olyan meggyőző volt, hogy elsöprő módon mindenki francia, angol lett. Ez megintcsak egy ilyen kintről hozott érv.

A francia forradalom volt az, amely a francia nemzeti öntudatot emelte a monarchia fölé oly módon, hogy akinek ez nem tetszett, az nyaktiló alá küldték. Ez azért komoly motiváció lehetett az ottani idegen nyelvűek számára. Másrészt a franciául nem beszélő népeknek nem volt olyan erős nacionalista hátterük, támogatásuk mint a magyarországi szlávoknak, szerbeknek, meg románoknak. Lásd pánszláv mozgalmat támogatók, Nagyrománianál a román támogatók.

Az Angliában a szigetországi helyzet miatt egyszerűen nem volt, aki támogatta volna kívülről a angol nyelv terjesztése ellen fellépőket. Nem úgy, mint nálunk, ahogy a fentiekben leírtam.

Hogy megemlítsük Németországot, 1906-ban még a vallásukat sem volt szabad a saját nyelvükön beszélni az ottani nemzetiségeknek.

Lehet kultúrfölényről beszélni a francia, angol esetben és erre hivatkozni de ez csak az hungarus beszéd részedről. Ugyanis Magyarországon éppen hogy a képzettebb németek és zsidók tanultak meg magyarul, míg a képzetlenebb szláv, román lakosok nem tanultak meg magyarul. Lehet azt hozod ebből ki, hogy esetünkben fordított a kultúrfölény miatt tanultak magyarul….

Amit az 1810-20-as évekről írsz, miszerint a magyarosítás akkor kezdődött, bár nem állami szinten, nemigazán értem mire gondolsz. Ilyen alapon mondhatjuk azt, hogy a nemzetiségiek harca a magyarok ellen akkor kezdődött.

Azt mondod, hogy: „Össznépi mozgalom volt a magyarosítás. Teljesen "normális", elfogadott dolog volt nevetségessé tenni, megbélyegezni, ami nem magyar. Arany János egy szinten kezeli a pesti piszkot, meg a német szót.”

Igazán nem tudom, hogy mit vársz, hogy Világos, Arad után az az Arany, aki király kitüntetését még csak fel sem bontotta, majd tapsikol a kollaboráns német szónak. No meg általában tapsikol a magyarság a vele szemben különben hadban állt nemzetiségeknek.

Azt írod, hogy: „Egyszerűen csak dokumentumok tanúsága szerint azt állítom, hogy a szlovákok, románok Trianon után alig találtak ki újat. Csak azt csinálták, amit 30-50 évvel korábban velük a magyarok.”

Igazán megfelelt volna egy Eötvös féle nemzetiségi törvény Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken, Őrvidéken, Kárpátalján. Csakhogy az utódállamok a hazugságra építették az államiságukat, amelyet a nagyhatalmak szemüket behunyva támogattak. Masaryk kiváló szervező volt, aki az USA, Anglia Franciaország egyetemein, parlamentjeiben szervezte a szláv önállósodást, hazudozva. Univerzális ember volt, a nyugati kémelhárításban is szerepet játszott. A Csehszlovák légió szervezésében is részt vett, amely cseh és szlovák egységekből állt, nem kispályás ember volt sajnos.

Amit Rákócziról írsz nemigazán értem, nem tudom hová helyezni, talán megmagyarázhatnád: „Rákóczyt és később más felszabadulási törekvéseket is több nemzetiség támogatta, míg egyértelműen kiderült, hogy amikor megváltoztak a hatalmi viszonyok, akkor az aktuális erősek csinálták ugyanazt, amit velük is addig csináltak.”

Sajnos a jelenkori szándékodból Linder Bélát, meg az szdsz humanizmusát hallom ki. Az önfeladást.

eichikarl 2012.08.18. 00:44:08

@egyérintő:
Úgy érzem, hogy bár a beszélgetésnek biztosan lennének érdekes részletei, azonban elsősorban a stílus miatt úgy gondolom, hogy abbahagyom, mert számomra két különböző dolog egy véleménnyel nem egyet érteni, illetve egy kérdés más aspektusát kiemelni, illetve a vélemény képviselőjét személyében minősíteni. A másik pedig racionálisabb ok. Valószínűleg a minősítések hatására számos kijelentésemet nem úgy értelmezed, ahogy oda van írva, odaértelmezel, odagondolsz dolgokat, amik nincsenek ott és elhagysz olyan információkat, amelyek pedig ott vannak. Így eléggé körben forgunk, és én már szédülök...
Szervusz!

eichikarl 2012.08.18. 00:53:14

@YganA:
Én is így hallom, ahogy írod, hogy már csökken ez az arány.

egyérintő 2012.08.18. 11:01:36

@eichikarl:

Nagyon szépen leírtad: "a történelem konstrukció, amelyből ki-ki a háttere, kontextusa szerint válogat."

Miután válogattál a könyvtárak, történészek által felhalmozott anyagokból, hasonlóképpen válogattam én is, majd válaszoltam az általad felvetett kérdésekre. 1:1

Ami a személyedet és annak minősítését illeti nem én voltam az, aki kiindulási alapként beemelte a személyedet a központba és kéretlenül minősített másokat, így engem is. Te voltál az, aki a saját személyét, a saját értelmezésű, hungarus vs magyar ellentétből vezette le. :

"Te valószínűleg magyarnak vallod maga, míg én hungarusnak. A kettő között van némi különbség. OV és a fidesz által megszólítottak legnagyobb része magyar. Ők nem képviselik az identitásomat, de nem is kell, mert nekem, mint a legtöbb hasonszőrűnek ilyen igényem nincs. "Mi" inkább az élni és élni hagyni törvénye szerint működünk - bár belátom, hogy ezen a vidéken csak "magyar" uralkodói mentalitással lehet hatalomra kerülni és azt megtartani. "

Miután engem is minősítettél a magad "objektív", mindenki fölé emelkedő módján, panaszkodhattam volna a fölényes stílusra, no meg a beszélgetésen végigvonuló, a személyeskedésre folyamatosan visszatérő érvelésedre. Ehelyett maradtam a témánál, csak néha engedtem meg az általad konstruált személyes vonal mellett egy-egy személyes megjegyzést.

Ezek után azt, hogy bezárva a beszélgetést arra hivatkozol, hogy személyeskedem veled, nem minősítem.

Üdv!

eichikarl 2012.08.18. 14:27:51

@egyérintő:
Köszönöm az idézetet, és meg kell, hogy mondjam, hogy újra olvasva, úgy látom, igazad van.
Fölényeskedni ezzel együtt sem volt szándékom - talán ezt mutatja a többi kifejezetten kiegyenlítettnek szánt hozzászólásom. Illetve annak a minduntalan hangsúlyozása, hogy ez az én szubjektív véleményem. De erröl az itteni publikum ítélhet inkább. @YganA: már részben meg is tette.

Ez nem magyarázkodás akar lenni, de ami biztos, hogy ez a fórum müfaj sok árnyalat kifejezésére nem alkalmas, vagy legalább is én még mindig nem tudom kellöképpen használni.

egyérintő 2012.08.18. 18:12:44

@eichikarl:
Köszönöm, hogy azt olvashattam, igazam van, a személyeskedés nálad indult el. Nem mindennapi dolog ez, a fórumozás során ritkán fordul elő, hogy egy fontos kérdésben igazat adnak a másiknak.

Ugyanakkor nem lepett meg, hogy továbbra is fent tartod a véleményed erről a hungarus vs magyar, személyválogató konstrukcióról azzal, hogy ennek az igazságát megítélhették a beírók, olvasók. Ahogyan ezt @YganA: megítélte-tetted hozzá.

Tényleg nem egyszerű műfaj ez a fórumozás...

macikuckó 2012.08.20. 10:12:59

Hihetetlen ez az "eichikarl". Idejön, közli, hogy ő semmiképpen nem magyar, hanem hungarus, pofába vágja, hogy a stílusomat rühelli, és akkor itt nyivákol. Ez eszméletlen. Szerintem eichikarl nehéz eset lehetsz magadnak is. Hogy bírja ezt a környezeted? - Lisztről értekezik, mint egy zenetudós, de tudós a tudósabbnál, és pedzegeti, hogy Liszt nem biztos, hogy magyarnak tartotta magát, legalábbis "kíváncsi lenne, hogy mondta magáról azt, hogy ő magyar" Ez valamiléyen szinten szerintem betegség. Valaki, aki magyar létére ennyire irtózzon ettől a szótól, a jelentésétől és mindentől, ez számomra gyomorforgató és beteges.

egyérintő 2012.08.20. 13:13:08

@macikuckó:

Megszokott szdsz skatulyázás, hogy olyan jellemzőket aggatnak emberekre, embercsoportokra, amelyek teljességgel hamisak. Jelen esetben az un. "magyarok" valamiféle uralkodói mentalitásúak, míg az un. "hungarusok" az élni és élni hagyni mentalitás szerint élnek. Az Orbánra szavazók többnyire a "magyarok" és a többiek a "hungarusok" eichikar szerint.

Eichikar csak azt felejti el, hogy az Orbánra szavazó 2/3 jelentős része szintén az "élni és élni hagyni" elv szerint cselekszik, dolgozik, bánik embertársaival. Másrészt a 2/3-os Orbánra szavazók jelentős része protest szavazó volt 2010-ben, akik X évvel ezelőtt még akár Gyurcsányra is szavazhattak. Eichikar elmélete szerint tehát a "hungarus" ember átválthat „magyar” típusúra. Innen kezdve ennek a csoportosításnak végképp nincs semmi értelme.

Jó kérdés különben, hogy az élni és élni hagyni kitételt, valamint a másik vízválasztó kitételt, az uralkodói mentalitást hogyan értelmezzük. Mind a két kitétel lehet igazságos és lehet igazságtalan. Mindez éppen adott helyzettől és a helyzetre adott választól függ.

Ha az uralkodói mentalitás szerinti országvezetés a keresztyén alapelvek szerint, ezen igazságossága alapján történik, akkor nincs probléma. A közigazgatási szervezetek, az állam csak teszi a dolgát.

Ha az ország vezetése az élni és élni hagyni elvet olyan módon alkalmazza, mint annak idején a Kuncze, miszerint természetes dolog a megélhetési bűnözés, ez ellen nem lehet tenni, nos akkor ebben a helyzetben ennek az élni és élni hagyni elvnek csőd a végeredménye. A "megélhetési bűnözés" elve a közigazgatástól kezdve a társadalom erkölcsét is tönkre teszi.

Szóval tipikus, alapok nélküli ideologizálás szerint bélyegez embereket, embercsoportokat eichikar úgy, hogy teljesen képlékeny a fogalmazása. Magyarul valamiféle látszat alapján ideologizál és megkülönböztet létező alap nélkül. Mindez a saját kénye kedve szerint történik. Ezért is mertem az szdsz-es jelzőt beírni.

2012.08.20. 13:27:29

@macikuckó:
@eichikarl: régi barátunk és az alapító atyák közé tartozik a jezsuita.blog.hu portálon, nagyon nagyra tartom véleményét és mindig elolvasom hozzászólásait, mert táglátókörű: németül és angolul is szokott idézni, valószínűleg nincsen a magyar nyelv börtönébe zárva (mint pl. én is)...

eichikarl 2012.08.20. 16:16:10

@Izrael misztériuma:
Hú ez most igen tanulságos visszajelzés volt számomra. Egyrészt köszönöm a nagyra becsülő jóindulatot.

Másrészt a tényekhez hozzátartozik, hogy sem alapító sem atya nem vagyok.
A magyar nyelvet pedig nem börtönnek érzem, hanem ajándéknak, csak egyszerűen bizonyos témákat, amiket fontosnak tartok, nem találom meg magyarul - valószínűleg mert sok forrás ügyében nem is ismerem jól ki magam.
A német az identitásom szerves része - valószínűleg egyszer-egyszer észre sem veszem, hogy becsúszik ide egy idézet. Azt gondolom, hogy ezek inkább illusztratív jellegűek, tehát a mondani valóm teljesen érthető ezek nélkül is, csak hát ha valakit érdekel a forrás, vagy bővebben a téma.
Angolul és nem sokat tanultam, de aztán rávitt a kényszer az olvasásra, mert ott is rengeteg minden van, ami máshol nincs. Mindkét esetben a nyelvhasználók száma egyszerűen jóval nagyobb, mint a magyar esetében.
Általában valakinek a hozzászólására reagálok. Ilyenkor, ha esetenként idegennyelvű linket teszek be, megpróbálom "megítélni", hogy értené-e a lényegét legalább. Most csak a legutóbbi jut szembe a Murray Bowen féle pontokról @YganA: . részére a szomszéd topicban. Itt megnéztem, van-e valami magyarul. A Magyar Családterápiás Egyesület honlapján ugyan ott a Bowen Center honlapjához vezető link, de ÉN nem találtam mást magyarul. Mivel ez egy rövid szöveg volt, amelyből 4 pontot emeltem ki, megpróbáltam, hátha bejön.
Persze be kell vallanom, hogy eddig nem foglalkoztam a nyelvi kérdéssel, pedig körültekintő akkor lettem volna, ha csak ugyanannak a személy hozzászólására reagáltam volna idegennyelvű linkkel, aki már visszajelzett, hogy Ok, vettem.

Remélem, sikerült egy-két félreértést eloszlatnom.
Annak tudatában voltam, hogy kisebbségi hátteret és pozíciót képviselek. Lehet, hogy ez valakiknek irritálóan más, mint amit megszoktak, és így megpróbálnak olyan emberek és nézetek közé sorolni, amikkel/akikkel sose volt dolgom. Megpróbáltam ezt jelezni...

2012.08.20. 22:01:16

@eichikarl:
nem fogod elhinni, de végigolvastam az összes hozzászólásodat és ebből láttam, hogy már 2008. nyarán hozzászoltál az egyik jezsuita poszthoz, ezért érdemelted ki nálam az "alapító atya" címet, egyébként a fejtegetésed az angol nyelvről nagyon tetszett!

macikuckó 2012.08.20. 22:51:20

@egyérintő: Nálam ott verte ki a biztosítékot, amikor közölte, hogy a magyarországi sváb falvak német nyelvű névtáblái számára valamiféle végjátékot jelentenének a nemzetiségek elnyomásában. mellesleg az nem érdekli, hogy amíg ma Magyarországon német nyelvű oktátásban részesülnek ezen helységek gyermekei, addig tudjuk mi újság a szomszéd országokban. Azt gondolom, eichikarl jelenség jól beilleszkedik és tul.lépp hullámlovasa az EU-ban megjelenő radikális Magyarország-magyarság ellenes
hangulatkeltésnek. Hihetetlen milyen plasztikusan és a műveltség látszatát keltő módon képesek fújni ugyanezt a nótát. Tényleg szinte szórakoztató. Szerintem tragikomikus.

eichikarl 2012.08.20. 23:35:51

@Izrael misztériuma:
Örülök. :-)
Én nem vagyok ennyire szorgalmas, viszont a Shnirele, perele-t nagyon köszönöm. Szívesen hallgatom és éneklem azóta, hogy felhívtad rá a figyelmet. :-)

Kicsit szokatlan számomra, hogy blog-közszereplő lettem. Inkább a tulajdonosoknak tartanám ezt fönt.

egyérintő 2012.08.20. 23:50:23

@macikuckó:

Nem akarok a feje felett üzengetni. A régi írásait nincs most módom elolvasni, a jelenlegit megvitattuk, a jövőbelit meg majd meglátjuk.

Üdv!

macikuckó 2012.08.20. 23:58:11

@egyérintő: Bocs, kösz, jó, hogy helyretetted ezt a dolgot.

2012.08.21. 06:47:52

@eichikarl:
akkor küldök még egy változatot belőle, amelyen egy szefárd szépség énekli keleti hangszereléssel az askenáz zsidók korai jiddis nyelvén a fenti dalt:

Pharaoh's Daughter Shnirele perele
www.youtube.com/watch?v=kHouILmM5eA

macikuckó 2012.08.21. 09:29:39

Elnézést, még egy: Az "etnikai magyarság" fogalom számomra nagyon megalázó és felháborító. Kicsit olyan, mint a "cionista zsidóság" . Értem én eichikarl! Hihetetlen indulatok és sérelmek vannak benned még 1910-ből......De most 102 évvel tovább vagyunk már!!! Úgy látom ezek a sérelmek a mai nemzetiségek egy részében is benne vannak. Nem tudnak eltávolodni tőlük. Hihetetlen. Olyan, mint mikor a házasságban egy hűtlenség miatt felborul az élet, és a következő két generáció is ennek issza a levét. @eichikarl: erre egy sajnálatos példa.

2012.08.21. 12:14:05

"A magyar kormánynak az az álláspontja, hogy az etnikai alapú magyar pártok jelentik a magyarság megmaradását és a Magyar Állandó Értekezlet ülésére azokat hívják meg, akik etnikai magyar pártként definiálják magukat."
(Semjén Zsolt)

ujszo.com/online/kulfold/2012/03/13/semjen-a-kormany-nem-adja-fel-az-etnikai-alapu-magyar-politika-tamogatasat

akkor most tulajdonképpen mi is a baj az "etnikai magyarság" fogalommal???

eichikarl 2012.08.21. 14:05:48

@macikuckó:
Az "etnikai magyarság" megnevezést én semmiképpen nem minösítönek tartom. Aki ebbe született és ezt vállalja, annak éppen emiatt is ez a "legjobb".
Szintén korábban írtam a sérelmekröl, hogy sokat segítene, ha elismernénk a másikét is egymás mellé (nem alá- vagy föléállítva) és meggyászolnánk. Ebben komoly találkozási pontot és lehetöséget látok.

macikuckó 2012.08.21. 14:23:12

@Izrael misztériuma: Nekem csupán az hogy Semjén nyilvánvalóan a határon túli magyarsággal kapcsolatban fogalmazott így, és az itt a fórumon felmerülő eichikarl által megfogalmazott és szerintem művi úton kreált "hungarus-magyar" konfliktus bemutatásaként is fel lett használva ez a kifejezés. Szerintem ez a mintapéldája annak, amit a magyarok megosztottságáról látni lehet.. Egyik részről az önfeladó magyarázatok, mondvacsinált felfújt értelmezések a "magyar" szóval kapcsolatban, a másik oldalon pedig ennek az ellenkezője. Most nem szeretnék a két oldal szélsőségeivel foglalkozni, például a magyarság antiszemita bűnökkel való vádolásáról, vagy másrészről a jobbik zsidózásáról, ami szerintem tényleg antiszemita attitüddel rendelkezik. Én most az "etnikai magyarság" határon belüli magyarságra vonatkozó értelmezgetésétől vagyok kiakadva. Számomra ez az, amikor valaki nem akarja kimondani azt, hogy magyar, hanem hungarusozik és etnikai magyarozik, mert 1910-ben a családját sérelem érte. És totál félreértelmez dolgokat. nem hajlandó elfogadni azt a nyilvánvaló tényt, hogy itt a német ajkú lakosság anyanyelvén tanulhat helyi, falusi német iskolákban, a románok dettó. Nagyon szép és jól működő nyelvi kulturális életet élhet az aki akar. Ez mindenki számára nyilvánvaló kell, hogy legyen, mert az is. (Nem beszélek a két tannyelvű iskolák tömegéről) Most, hogy a magyar kormány sikereket ér el, nincsen miről beszélni, mint a mondvacsinált dolgokról. Nyilván ekkor jön az antiszemita kártya, az, hogy itt elnyomják a svábokat meg a románokat, meg hasonló baromságok. érdekes, 2 évvel ezelőtt még nem voltak elnyomva, de most igen. Érdekes, hogy a mi jobb oldali kormányzatunk idején a szomszéd baloldali kormány üvöltözik hülyeségeket. Én azért vagyok ennyire fennakadva, mert látható, hogy eichikarl kolléga ebben a hullámvasútban utazik. Nem szimpatikus neki a jobb oldal és ezért írkál itt mindent, és ha valakinek ez nem tetszik akkor megsértődik. Nekem ez erről szól kedves Izrael. Hiába a sok duma itt vagyon az eb elhantolva.

egyérintő 2012.08.21. 14:38:06

@macikuckó:

Érdekes, hogy a kisantant országokban a politikai oldalak pont fordítva állnak a nemzetiségi kérdéshez, mint nálunk. A román, szlovák, szerb szocialista országokban a szocialisták nacionalisták és magyarellenesek. Ezzel szemben a szocik nálunk internacionalisták, és például együtt pezsgőznek a román kormányfővel Erdély elszakadásának évfordulóján. Az 2004 dec.5-ről ne is beszéljünk!

Az utódállamok jobboldali kormányaival viszont sokkal jobb a magyarság viszonya, mind a közigazgatásban, a köz és felsőoktatásban, művészetben, meg általában is. A magyar jobboldali kormányok következetesen védik a magyar érdekeket, meg a nemzetiségek érdekét is. Esetükben szó sincs önfeladásról, mint a magyar szociknál általában.

macikuckó 2012.08.21. 16:28:02

@egyérintő: A szomszéd "szoci" kormányok tényleg nacionalistábbak a mi jobbikosainknál, és valóban úgy van, hogy itthon meg tényleg internacionalisták és EU imádók. A közös ponton gondolkodtam. Mármint a szomszéd és a hazai szocialisták közös nevezőjéről. És az nem más, mint a magyarság, úgy határon túli, mint hazai értelemben- ellehetetlenítése. Nálunk itthon a "magyar kérdést" azonosítják a Fidesszel. Itten van a kutya elásva. Nézd meg mit csinál az a rémséges Göncz Kinga az EU-ban. És a többi szocialista magyar képviselő. Nyilvánvaló, hogy arra megy ki a játék, hogy a Fidesz-magyarság-nak ne legyen mozgástere, ami egyben azt is jelenti, hogy az ország szuverenitása megszűnjön. Mármint az a kicsi szuverenitás, ami lehet, hogy évek alatt egyre nagyobb lenne, ha engednék, hogy az ország a saját gazdaságpolitikáját folytassa. De ez nem így van. És vajon miért nincsen így? Mert itt a kormányoknak szinte nem engednek beleszólást a pénzek feletti rendelkezésbe. IMF Gyurcsány alatt 50% adósságállományról, kb(nem tudom a pontos adatokat) 90% os adósságot "hozott" az országnak, ezzel egy szűk térbe sorolták Magyarországot, ahol kevés a levegő. A Fidesz-magyarság fülkeforradalmár, szuverenitást akaró magyarság szűk levegőtlen térben mozog, mert mindent megtesznek külföldről, hogy ne induljon meg egy olyan folyamat, amiben a többi "nemzetállam" is kitör a nem kívánatos "rablótőke asszimilációs folyamatból" és szuverenitást akar, és a saját dolgaiba való feltétlen beleszólási jogot. De mivel olyan szinten vannak eladósodva ezek az európai országok, nagyon kicsi a játékterük, úgymond nehéz az építkezés, sok és még több idő kellene a talpra álláshoz, amit minden erővel, elementáris akciókkal próbál a nyugat és a pénz világhatalom megakadályozni. mert a jó példa is ragadós. Magyarországon van egy olyan szándék, hogy ezen a rögös úton kell elindulni, mert különben ez a pénz világhatalom mindent felzabál itthon. És a mi példánk alapján itt óriási erővel törhet utat magának a többi európai országban ez a gondolkodás. Ettől vannak berezelve az EU-IMF körökben, ezért akarnak olyan diktátumot állítani Magyarország számára, amire nincs is szüksége. Én ezt gondolom ezekről a folyamatokról. és azt gondolom ezért téma ma Magyarországon a magyar kérdés.

uszo 2012.08.21. 17:22:20

@Izrael misztériuma:
"lesz még magyar fel támadás???"

Látva a tegnapi körmenetet még inkább azt kell mondanom már javában folyik.
A magyar élet és út szimbólumai kísérték a szent ereklyét. Úgy mint kakastollas csendőr szakasz a terep nadrágos nemzeti őrsereg, különféle lovagrendek, a horthy rendőrség egyenruhájában feszítő vénemberek. Az ereklyét sem szerzetesek vagy papok hordozták mint eddig, hanem kivont kardos vezénylésre katonák akiket feltűzött szuronnyal kísért a honvéd szakasz. Sérthetetlen szentkorona személyek virágból manifesztálódva, népviseletes kisleányok koszorújában.
Ha idő utazó lennék és oda csöppentem volna a jövőből, gondolkodni kéne vajon ez egy szekuláris társadalom e?

uszo 2012.08.21. 18:00:18

Sokat beszéltünk már mindazon témákról amiket Semjénnek felhozott a riporter. Semjén fundamentalizmusa, kitudja hová visszanyúló konzervativizmusa, beszédei meredekek nem csak egy humanista ateistának vagy baloldalinak hanem egy régebbi bejegyzés botrányára visszaemlékezve egy progresszív gondolkodású teológus számára is.
Semjén elitista, mint ahogy az egész politikai ideológiai közössége is. Ebből fakadóan kirekesztő a gondolkodása is. Úgy tűnik, számára, aki nem hisz a szentkorona tanban, és abban amit szerinte az jelent az nem is tartozik a nemzethez. Ezért az elitizmus okán van a tanult értetlenség állapotában is, ezért nem akarja érteni hol a gond Prohászkával vagy horthyval stb. Egyébként kíváncsi lettem volna mit válaszol ha Szabó Dezsőről kérdezik mivel nagy tisztelője. Giesswein Sándor legalább olyan érzékeny volt szociálisan mint Prohászka, mégsem része a jobbos kánonnak. Talán azért mert egy egalitárius nem szalonképes az elitisták között.

uszo 2012.08.21. 18:03:36

Ja arról már nem is beszélve, hogy nemsokára egy olyan alkotmány szabályozza az életünket, amely Semjén és elvbarátai hite szerint íródott.

2012.08.21. 20:09:18

@uszo:
מנא ,מנא, תקל, ופרסין
És ez az írás, a mely feljegyeztetett: Mene, Mene, Tekel, Ufarszin! Ez pedig e szavaknak az értelme: Mene, azaz számba vette Isten a te országlásodat és véget vet annak. Tekel, azaz megmérettél a mérlegen és híjjával találtattál…

eichikarl 2012.08.21. 21:40:14

@Izrael misztériuma:
Egy modern közép-európai változat csak refrénnel :-):
www.youtube.com/watch?v=xDdI_I8WNHE

2012.08.21. 22:11:40

@eichikarl:
az egész teremtett világ Dávid Fia a Messiás eljövetelére vár...
Israel from the Heavens (Part 2) The Klezmatics - Shnirele Perele
www.youtube.com/watch?v=1XFHnMZR25E

egyérintő 2012.08.22. 11:40:48

@macikuckó:

Amikor olyan értekezéseket olvasunk, amilyet eichicarl tett ide nekünk magyar vs hungarus ügyben joggal érezzük magunkat kényelmetlenül. Miközben nekünk magától értetődő a magyarságunk, amelyre identitásunk, ismereteink alapján büszkék lehetünk, addig a ballib táborból a magyarságnak pejoratív értelmet adnak. Például tipikus az újságcikk címe : "Fogyik a magyar!". Ennek a kifejezés használatnak aztán számos fordulata van.

Az a gúny, amely mind a magyar ember, mind a magyarok teljesítménye iránt árad, szinte beteges. Már szinte nem is lehet olyan cikket olvasni a ballib oldalon, amelyben a magyar emberről, a magyarságról, magyar népről írnak, hanem mindenhol szimplán a "magyarról" írnak.

Tipikus példája ennek az arisztokrata ősökkel büszkélkedő írónk:

"- A magyar géniusznak két archetípusa van. A bartók és a puskás. A bartók sovány, a puskás kövér.
- A magyarod élete lokális, szerelme globális. Mit akar ezekkel a magyarokkal? Was für ein magyar?
- A csokorba kötött magyart szétbontjuk, és éles késsel ferdén visszavágjuk. Kivétel a fásszárúak, mert azokat törjük vagy kalapáccsal zúzzuk.
- Nehogy megrohadjon a magyar. Az összement magyart a savó leöntése és Trianon után túrónak használhatjuk...
- A magyar emlõs. Egy magyar nem csinál nyarat.
- A magyar a sötét, ahová Európa ugrik.
- A magyar az új nincs. Az új semmi. Az árnyék.
- Ki tartson magyart? Kezdõ magyarbarát inkább kanmagyart tartson, ne szukát! Tanácsosabb fajtiszta magyart beszerezni, mint valami bizonytalan származású magyart.
- Öreg magyart ne vegyünk! A magyart következetesen dicsérjük vagy dorgáljuk! Lágy, barátságos hang: jól van, jó magyar, illetve keményen, határozottan: pfuj, magyar, helyedre!
- A sárgamagyar... a tágasság érzetét kelti. A narancsmagyar....mámoros. A vörösmagyar....meleg. A jómagyarember.... az már a járásáról megismerszik. Mint komor bikáé. Levegõt minden magyar igényel, de nem huzat formájában. A Kárpát-medence huzatos.
- A magyar a tartós fogyasztási cikkek kategóriájába tartozik.
- Olcsó magyarnak híg a leve!"

A nagyszámú állami kitüntetés alapján elméletileg komoly író, egyszerűen azt írja rólunk, amit nem kommentálok:

"A magyar genetikusan alattvaló."

Annyira megszokott ez a hangnem, hogy a legtermészetesebb ezekben a lapokban az ilyen cím, amelyet a mai Portfólióból kopiztam:

"Lassabban fogy a magyar"

Ez a távolságtartó, nem a többes szám első személyre vonatkozó fogalmazás baromira sértő. Nyilván ezt tudják az újságok írói, szerkesztői is, azért is írnak így.

macikuckó 2012.08.22. 12:59:32

@egyérintő: Huhh, nehéz volt olvasnom az Eszterházy idézetet, amit magam is olvastam kb 10 évvel ezelőtt. Tehát ebből is látszik, hogy ez a hangvétel milyen messzire nyúlik vissza. Kertész Imre elhíresült hírhedt idézetét pedig nem régen tudtuk meg, ezzel is mély nyomokat hagyott a normális, nem "magyarkodó" de magyarságával és identitásának magyarázatával nem betegesen játszadozó emberekben.
Azt, hogy miért teszik ezt a ballib újságírók, már látszik. Politikai hovatartozásuk ezt diktálja, de ha mélyebbre nézünk, nem itt van csupán a kutya elásva, hanem ennek mélyebb okai vannak. Pl a családokból hozott elképesztő romboló minta. Arra gondolok, hogy Bauer apja, aki "Körmösbauer" néven híresült el, nyilván nem olyan mintát adott a gyerekének, ami egy konstruktív, a saját népével azonosulni tudó pálya lenne. Mivel a pufajkások pl konkrétan kinyírták a fél országot, így a leszármazottaiknak nehéz lehet azonosulni az áldozatok leszármazottaival, akik mi vagyunk. Ezért magyaroznak. Az, hogy Eszterházy mint kékvérű, akinek deportálták a komcsik a családját, tönkretették a családot- miért akarja keresztbe nyesni a magyarokat - érdekes kérdés, és valahol az írásaiban is megjelenő apjával való konfliktusok, meg nem értettségek magyarázzák szerintem. és itt van a másik ok. A tekintély tiszteletének a képtelensége, vagyis az örökké kamasz viselkedés és attitüd fenntartása. feloldatlan apai konfliktusok.

uszo 2012.08.22. 15:53:34

@Izrael misztériuma:

"Navracsics Tibor úgy véli, „aligha nevezhető töretlennek a leszármazás a Vereckei-hágón átkelt honfoglalók és a mai magyarok között”, az idők során szükségképpen „tompult a magyarok elsődlegesen keleti jellege, legalábbis ami a géneket illeti. A magyar lélek ugyanis továbbra is tartalmaz Európában egyedülálló, keleti vonásokat."
(168ora.hu)

:) Ha már a genetika használhatatlan a nemzetünk különleges minőségének igazolására, emeljük a nemzetet transzcendens magasságokba. És ez lesz a keresztény társadalometika? :)

egyérintő 2012.08.22. 17:47:00

@macikuckó:

Nagyon nem szeretem ezt a magyar ellenes, undormányos hangot. Ezt a gyűlöletet nem tudom máshová visszavezetni, mint az 1800-as évekre. Mintha a nemzetiségeink akkori viszálykodó, háborgó nacionalizmusából származnának. No meg azoktól a magyaroktól, akik a forradalmi lázban égve, többek között ezt tartották akkor modern dolognak. Egyszerűen vannak ilyen honfitársaink, akik annyira nyakig, sőt még fentebb vannak a gyűlölködéssel, hogy észre sem veszik, hogy ez az éltetőjük.

Emlékszem, hogy megütköztem, amikor először találkoztam élőben, nem paraszti környezetben ezzel a hanggal. Valami német témájú kiállítás volt egy múzeumban, kevesen voltunk és élveztük a szép kiállítási anyagot. Egy teljesen normális házaspár is ott sétált, de észre sem vettem őket egészen addig, amíg a pár férfi tagja magából kivetkőzötten el nem kezdett ordibálni a feleségének. Aki csitította. Az egész szöveg már nincs meg, de azt bizonyosan harsogta: "Mit akarnak ezek, hiszen ekkor még nyereg alatt puhították a húst!?"

Szóval az 1800-as éveknek szemmel láthatóan még nincs vége. Ezt amúgy az utódok blogokba beírt szövegei mutatják legjobban.

uszo 2012.08.22. 21:02:30

Izrael misztériuma

"A regionalizáció szükségességét egyre több ország ismeri fel, Magyarország nem tartozik közéjük, pedig ez a fajta, mondjuk úgy, devolúció a legnagyobb magyar nemzeti érdek lenne. Ez lenne az igazi nemzetegyesítés, ennek felismerését várnám el a magyar kormánytól. Tudnék Önnek rajzolni olyan új, európai régiós körzeteket, amely után Trianon értelmét vesztené. Éppen az állami szint elhalványítása a legnagyobb nemzeti érdek, amellyel a kormány most csak azért menne szembe, mert a kormány van azon a szinten, amelyre a jövőben a legkevésbé lesz szükség. A kormány és a közvélemény egy részének Európa-ellenessége hatalmas veszélyeket hordoz magában."
" Az Unió és az IMF nem nézi jó szemmel az unortodoxiát, az alkotmányosság lebontását. A magyar kormány azért néz Keletre, mert a Nyugat nem engedi, hogy leépítse a jogállamot."
nol.hu/belfold/orban_dontheti_el_azt_is__meszaros_antonia_kerdezhet-e_a_kozteveben

Sólyom mellett egy újabb konzervatív bírálat.

macikuckó 2012.08.22. 22:46:49

@egyérintő: Nagyon érdekes, amit írsz, biztosan a lényegre tapintasz. És nagyon érdekes, hogy hogyan fejlődött ez tovább. Ami ma van szerintem, az hátborzongató. Sajnos itt erőteljesen a baloldali propaganda érdekeit látjuk szabadon szárnyalni (mind a szabad demokratikus madarak :((( Nem tudnak érdemben vitatkozni, mert akkor el kellene ismerniük az Orbánék pozitív törekvéseit, és eredményeit. Így a magyar kérdést a saját sajtójukban a saját sajtósaikkal és házi írnokaikkal fújják óriásira, mindez meg van spékelve egy EU-s és Hillary-s (is) aniszemitázással. Én gondolom azt, hogy ezek a nyilvánosságra került antiszemita megnyilvánulásoknak egy része provokáció, amit részben Amerika gerjeszt és itthon szervezik. Szóval téma van. Talált tárgyként kapták fel, mint egy utcán heverő 20000 forintost és most mindenhol kamatoztatják. Talált pénz, mondaná nagyapám. Jól jövedelmez nekik, mert ezzel etetik a népet, témát adnak a választásokig. Erről szól sajnos a mese. A támogatóik pedig nagyon nagy mogulok.

egyérintő 2012.08.22. 23:45:58

@macikuckó:

Ahogy így visszaemlékszem, a történetben még poén is volt. Az abszurdot az is mutatja, hogy mindez egy Dürer kiállításon történt, ahogy visszaemlékszem, vagy 20-30 évvel ezelőttre. Gyönyörű metszeteket lehetett látni....

macikuckó 2012.08.22. 23:51:01

@egyérintő: :-)) de gáz az ilyesmi :))

csaba carmarthen 2012.08.23. 00:03:16

@macikuckó: @egyérintő:

ÉRDEKES ŐSSZEHASONLITANI A MAGUKAT <<GLOBALKOLLEKTIVISTADEMOKRATAKNAK>> KIADOK VALODI TETTEIT..

youtu.be/Gs-77f4Sqh8

-KI ELOTT BORULNAK LE,(EZ MIND A TIED LESZ HA LEBORULVA HODOLSZ ELOTTEM, MERT EN KAPTAM ES ANNAK ADOM AKINEK AKAKROM)

- MIERT DOLGOZNAK VILAGHABORUN,

- KIT AKARNAK URALOMRA JUTTATNI.....A VILAG FÖLÖTT...S MIT AKARNAK BEÜLTETNI AZ EMBER BŐRE ALÁ"KICSINEK ÉS NAGYNAK HOGY CSAK AZ ADDHASON ES VEHESSEN AKI ..."..

ERDEMES OSSZEHASONLITANI EZT HIVATASUNKKAL:

youtu.be/QmlcQyKXE94

ÉRDEMES ÖSSZEHASONLITANUNK EZEKET ISTEN VELÜNK KÖZÖLT TERVEIVEL:

www.nagyfigyelmeztetes.com/index.php/a-nagy-figyelmeztetes-az-uzenetek-idorendi-sorrendben/2012-evi-uzenetek/2012-augusztus/#augtot

Dr. szpahi 2012.08.23. 09:09:04

Ne sírjatok testvérek, és ne sirassátok magatokat, hanem inkább örüljetek az Úrban, aki nap mint nap kiárasztja kegyelmét minden haszontalan teremtményére: zsidóra, görögre és pogányra egyaránt!

"Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. [...] Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek föl az újat, aki állandóan megújul Teremtőjének képmására a teljes megismerésig. Itt már nincs görög vagy zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, barbár vagy szittya, szolga vagy szabad, hanem Krisztus minden mindenben." (Kol 3/ 1-12.)

csaba carmarthen 2012.08.23. 11:13:52

1. Kedves@Dr. szpahi:

A) A beteges elmékkel kapcsolatban testvérem...
(lásd transindex.ro linked)

...Ilyen beteges elme lehetett John F Kennedy aki azt mondta "Amivel világszerte szembeállunk az egy masszív és könyörtelen összeesküvés, mely egyre növekvő befolyását elsősorban rejtett eszközökkel éri el..."4:00-->
youtu.be/FZ0P87w5TIg
és ezt a beszédét nem sokkal élte túl -elmebetegségébe belehalt ugyanis..hasonlóképpen a Kennedy család néhány más elmebeteg tagja..szintén hasonló halált haltak...

Vagy Diána hercegnő -szintén beteges- ilyeneket mondott: "ellenségem a férjem ügyosztálya volt..'mit tegyünk vele?'.. "
youtu.be/hnzmk1E6QmE
betegségébe belehalt -úgy ahogy azt megjósólta

beteges volt az egész lengyel vezetőség 2,5 éve
www.gazetapolska.pl/uploads/zalacznik/2012/15988/lengyel_ujsag.pdf
mert saját kezükben akarták tartani a saját bankjukat, nem akarták bevezetni a globalis vaccinakat stb... ők egy balesetbe betegedtek halálra..

bár volt egy beteges orosz srác -Andrej Mendierev- aki elment a "baleset" szinhelyére ahol felvételeket készített,

youtu.be/KGeHD0SQrYE

amelyeken utólag az látszik hogy a túlélőket "mintha lelőnék"...
Beteges Andrejt azonban valaki véletlenül hasbaszúrta, kórházbavitték, majd oda bizonyos egészségesek utánamantek és még két szúrással végeztek vele..

Ezután új egészséges kormánya lett Lengyelországnak,amely már együttműködik az (saját országától) 'független' központi bank elmélettel és minden egyébbel... (tegye is, ha nem akar elődje sorsára jutni!)

Egyébként a média majd megmondja, hogy miről gondold azt, hogy beteges -neked már gondolkoznod sem kell.

Vagy ha valamiről azt gondolnád hogy igaz - csak biggyeszd hozzá az "elmélet" szót, így helyreáll a realitásérzéked. Csak el ne hidd az igazságot, de addig semmiképpen, amíg nincs késő. (akkor majd esetleg elhiheted)

.....

csaba carmarthen 2012.08.23. 11:14:43

2. kedves @Dr. szpahi:

B) Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre

Úgy legyen!

"Eddig semmi sem tudta a sátánt ennyire megvakítani..és rajtatok áll, hogy ne utasítsátok vissza Szeretetlángomat, mert az hatalmas pusztulást okozna.."...szeretetláng.hu

nagyfigyelmeztetes.hu/2011/12/imahadjarat-10-szeretetlangod-hordozasa/

Nem összeesküvés-elméletek

Figyelmeztetésemet és gyermekeim figyelmeztetését elutasítják, mint összeesküvés-elméletet.

Sajnos, ezek nem azok. Leányom, ez a helyzet nem hirtelen alakult ki. Ez a csoport, – és most csak egy csoportra utalok -, már évszázadok óta összeesküvést sző és mesterkedik, és a társadalom legrangosabbjai közül toborozza tagjait.

Ők gyilkolták meg azokat, akik a múltban leleplezték őket. Az évszázadok során állam- és kormányfőket gyilkoltak meg, közöttük híres és tehetséges személyeket. Ők vértestvérek, és felfalják az emberiség testét.
www.nagyfigyelmeztetes.com/index.php/a-nagy-figyelmeztetes-az-uzenetek-idorendi-sorrendben/2010-evi-uzenetek/2010-november/#112001

egyérintő 2012.08.23. 12:41:51

@csaba carmarthen:

Az Ébresztőfilm 4. részéig jutottam, nincs most több időm rá. Eddig ugyanaz, mint amit a Pat Robertson, amerikai prédikátor, aki szenátor család fia, írt meg, ha jól emlékszem Az Új Világrend című könyvében. Szóval a FED, a Bilderberg csoport, CFR és társai, végül az Új világrend kialakítására tett illegitim erőfeszítések megszokott téma Amerikában. Persze többféle magyarázattal magyarázzák.

YganA 2012.08.23. 17:43:40

@csaba carmarthen: Magam is a fenntartható fejlődésnek drukkolok, de velem még nem kísérelt meg senki összeesküdni. Pedig tudok ám titkot tartani! :-)

csaba carmarthen 2012.08.23. 20:25:58

There is nothing funny in these things...
youtu.be/uMA63h7SwuI
youtu.be/B4TloDWPkMw

"Now, these people who operate in our government right now are criminals; you don't have to agree with me you can disagree with me but time will tell.."
youtu.be/4te0C4NT2H0

lehet persze poénkodni, de Irakban már több mint egymillio a halott
en.wikipedia.org/wiki/ORB_survey_of_Iraq_War_casualties

Kedves @YganA: ..amikor milliárdok élete forog kockán, amire tények, emberek és Isten figyelmeztetnek akkor nem hiszem hogy ez a viccelődés helye volna

nagyfigyelmeztetes.hu/2010/11/globalis-terv-a-vilagnepesseg-csokkentesere-es-a-vilag-vezetoinek-megbuktatasara/

uszo 2012.08.23. 22:06:06

@Izrael misztériuma:
"Európában a magyar iskola a legképtelenebb arra, hogy a szülők társadalmi állapotát ellensúlyozza, s így a szegény diákoknak a legkisebb az esélyük a felemelkedésre, magyarázta Pokorni. Kiemelte: Magyarország adja a kontinensen a legkevesebb időt közpénzből tanórákra, emiatt a jómódúak kénytelenek pluszpénzért megvásárolni gyermekeiknek a tanórán felüli képzéseket."
www.nepszava.hu/articles/article.php?id=579163

Már megint konzervatív bírálat.
Avagy baráti tűzben a kormány.:)
Lehet, hogy a végén ebben fognak elesni?

Dr. szpahi 2012.08.23. 22:41:27

Kedves @csaba carmarthen:

nem voltál elég figyelmes, a cikkíró -- aki különben szociológus, egyetemi docens -- éppen saját magáról mondta humorosan, hogy beteges elme, mert a többséggel ellentétben nem hisz ezekben az elméletekben.:-))

Azért a világ sorsáért való aggódás szüneteiben lehet néha-néha egy kicsit lazítani is. Végtére a szabadkőművesek meg a világkormány sem tevékenykedik állandóan. Pl. éjjel lehet, hogy ők is alszanak.:-))

egyérintő 2012.08.23. 22:55:49

@csaba carmarthen:

Igen, ezekkel a bankárokkal, az önzés kultúrájával lesznek itt a bajok!

Dr. szpahi 2012.08.23. 22:57:08

Komolyra fordítva a szót:

"Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. [...] Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának." (Kol 3/ 13-17.)

csaba carmarthen 2012.08.23. 23:28:33

@Dr. szpahi: amin azt értette -ahogy én kivettem- hogy persze ő az egészséges...:)

csaba carmarthen 2012.08.23. 23:58:13

@Dr. szpahi: @egyérintő:
Komolyra fordítva a szót:
JFK komolyan mondta amit mondott és Diana hercegnő is....és a 3 évvel ezelőtti lengyel kormánynak is volt néhány intézkedése/mondása amelyet egyesek <nagyon komolyra vettek> ..... mindezt aláhúzza
haláluk nem természetes módja...

mindamellett egyetértek...
confitemini Domino quoniam bonus
youtu.be/qryIYotdDRk

egyérintő 2012.08.24. 10:23:19

@Dr. szpahi:

Komolyra fordítva a szót:

Mt.6,24 "Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti: nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak."

egyérintő 2012.08.24. 10:31:29

@macikuckó:

Az utódállamokra, azok magyarellenességére jellemző ez az atrocitás is:

hetivalasz.hu/vilag/az-eset-mult-szombaton-tortent-53451/

csaba carmarthen 2012.08.24. 11:40:07

@egyérintő: @Dr. szpahi:

A pénz ugyanakkor lehet eszköze az élelmezésnek ruházkodásnak és otthonteremtésnek -azaz pozitív emberi céloknak.

A "Független Központi Bank" -azonban független minden pozitív emberi és isteni céltól egyedül a mammonnak és így lucifernek áll szolgálatában.

célja: az országok és az emberiség rabszolgává tétele a mammon (és lucifer) uralma alatt, melynek végső eszköze a bőr alá beültethető chip-bankkártya-adattár-GPS nyomkövető. ( RFID chip )

Volt egy amerikai elnök, aki ellene volt a központi bank elméletének - Abraham Lincolnnak hívták....(R.I.P.)

Volt egy másik is: John F Kennedy. Talán kevesen tudják, hogy kb. 5 hónappal halála előtt elnöki rendeletet adott ki állami ezüstfedezetű bankjegyek kibocsátására (11110 elnöki rendelet)- és a folyamat el is indult több mint 4 milliárd dollárral...
youtu.be/WylJOkTTdqM

ha ez folytatódott volna akkor a FED, az amerikai (nép érdekétől) független központi bank hamarosan elveszti pénzkiadási monopóliumát...hatalmát...

A folyamat azonban megakadt, mert Dallasban egy magányos merénylő - az elnök háta mögül kilőtt golyója, több bűvös kanyar leírása, és több sebesülés okozása után -az elnököt homlokon találta youtu.be/kMBCfxIqP-s
a 'merénylő' tagadott, és egy másik magányos merénylő megkímélte őt a további beszéd lehetőségétől- és emiatt e második börtönbe került, ahol villámgyorsan, csöndesen, betegségben elhunyt.

És milyen érdekes, a jelenlegi elnök tovább kívánja növelni a FED jogkörét...
youtu.be/5PO0i46YfYI

És volt még egy európai ország, amely nem adósodott el, vezetői és banki vezetői makacsul ellenálltak az (emberségtől) független központi bank elvének és bevezetésének, nem akarták bevezetni az eurót, és számos más renitens lépésük is volt (pl a globális vakcinákkal szemben)...

...ez ország kormányát, banki és egyházi vezetőségét 2 éve és 4 hónapja titokzatos baleset érte
www.gazetapolska.pl/uploads/zalacznik/2012/15988/lengyel_ujsag.pdf

nagyfigyelmeztetes.hu/2011/10/bankrendszeretek-osszeomlasa-az-antikrisztus-altal-volt-a-hatterbol-iranyitva/

egyérintő 2012.08.25. 19:08:16

@csaba carmarthen:

Már Jézus korában is gond volt a vámszedőkkel. Már az Aranybullában is azon ment a vita, ki szedi a sápot. De a Fuggerek is uralkodtak az uralkodók felett. A Rotschildék még fentebb törnek. Jézus nem véletlenül beszél a Mammonról és annak hatalmáról. Meg hogy kinek szolgáljunk. Bár a Lk 16.1-13-at olvasva el kell gondolkodnom...

csaba carmarthen 2012.08.25. 20:23:35

@egyérintő:
Mindannyian rászorulunk Isten irgalmára.

Létezik azonban egy lélek
youtu.be/LRYUrWPp2TA
amire Jézus azt mondja:
„Ez a fajta nem megy ki másként, csak imádság és böjt hatására ..." (Mt. 17,21)

Az új amerikai törvény-tervezet szerint (amely pl. egy következő false flag attack esetén bevezethető katonai szükségállapot) mindenki terrorista aki hisz Jézus második eljövetelében (tehát lehetnek muszlimok, zsidók, keresztények).

És ez ellen a politika ellen egyelőre egyetlen politikai szervezet, egyetlen kormány nem merte felemelni a hangját...kivéve talán az előző -2010 ÁPRILISIG MŰKÖDŐ- lengyel kormányt...

CÉLPONTBAN:

AZ ÉPÜLŐ 800 ÚJ AMERIKAI KONCENTRÁCIÓS TÁBOR, KONCENTRÁCIÓS "LAKÓÖVEZETEK", ÉS MILLIÓK SZÁMÁRA ELKÉSZÍTETT KOPORSÓK...:

youtu.be/doQbjQnpRvg

csaba carmarthen 2012.08.26. 02:06:07

Mivel nemzedéketek választott így, és nem én 3, a házamban lévő lázadás lehozza rátok haragomat, és hamarosan a legsűrűbb sötétség zuhan rá a Földre. Ezt nem én választom, hanem ti. Én azt választottam, hogy irgalommal és szeretettel, könyörülettel és békével kiemeljelek benneteket sírotokból, de nézzétek, milyen sokan maradnak érzéketlenek ajánlatomra. Már semmi sem tud megérinteni benneteket....

www.tlig.org/hu/humsg/hum781.html
....
Ó! Imádkozz és böjtölj azért a tűz-keresztségért ezekben az utolsó napokban! ÉN VAGYOK közel van hozzád.

A mai napra választott üzenetünk:

HARAGOM ÉPPOLY HATÉKONY, MINT MEGBOCSÁTÁSOM

Dr. szpahi 2012.08.27. 08:42:03

@egyérintő:

Mt.6,24 "Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti: nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak."

Persze. Csak nem látom, hogy jön ez ide. Talán szerinted, ha valaki nem panaszkodik, és nem minden rosszért azokat az embertásait hibáztatja, akik más nemzetiségűek, fajúak vagy ideológiai beállítottságúak, hanem szelíd, irgalmas, türelmes és megbocsát ellenségeinek akkor a mammont szolgálja? Ez így elég szektás értelmezése az Evangéliumnak.

egyérintő 2012.08.27. 17:54:00

@Dr. szpahi:

Máskor légyszíves jelöld meg, hogy melyik beírásra válaszolsz, akkor nincs félreértés.

Mivel elfelejtetted jelölni, hogy melyik hozzászólásra írsz, úgy értelmezhettem, hogy nekem írsz, a bankárok és az önzés kultúrájáról írtakra. Így kerül be a Mammon idézet.

Dr. szpahi 2012.08.27. 18:33:17

Tulajdonnképpen az történt, hogy két kommentet küldtem egymás után, a második után pedig bekerült a Te írásod. Tehát nem arra válaszként, hanem az írásod előtti komment folytatásaként kell olvasni az idézetet. :-))

Dr. szpahi 2012.08.27. 18:34:44

@egyérintő:

akartam mondani: a második ELÉ pedig bekerült a Te írásod. :-))

egyérintő 2012.08.27. 19:10:14

@Dr. szpahi:

Most kezd bonyolódni a dolog... :)

misikati 2013.03.02. 23:24:36

Kár, hogy nem közvetlen a posztolt Sólyom-beszédről alakult itt beszélgetés.

Mostanában megint nagyon aktuális kérdés, amit a beszéd pedzeget.
Úgy érzem, lassan állást kell foglalnunk: miben hiszünk jobban, az erőskezű államban, ahol a (néha nagy)többség által felhatalmazott kormányra bízzuk magunkat, vagy a klasszikus jogállamban, ahol a hatalmi ágak együttműködése néha bizony alaposan lelassítja a megújulási folyamatokat.
Mire bízzuk magunkat inkább:
A nagyjából egy párt koncepcióját képviselő új Alaptörvényben, vagy a hosszú időn át kidolgozott és kitapasztalt joggyakorlatban? (a véleményem érezhető)

Mit gondol erről a konzervatív értékeket magáénak valló keresztény társadalom?

Kajla 2013.03.03. 07:57:13

Kedves @misikati:

nem hiszem, hogy bárki is felvállalná, hogy a “konzervatív …. keresztény társadalom” nevében nyilatkozzon. Az is nehéz, hogy kit soroltok a “konzervatívok” közé, ez bizonyos elvekhez való elköteleződést jelent? Ha igen melyekhez?

Szóval, csak a magam nevében, (aki kereszténynek gondolná magát), sok-sok éve mélyen egyetértek Sólyom Lászlóval, ez így volta akkor is, amikor balról támadták, és akkor is amikor jobbról. És azt is gondolom, hogy sajnos a demokráciában néha sokkal nehezebben mennek a dolgok (mert meg kell hallgatni az „értetlen” másikat is), mint a központosított rendszerekben, de ennek elviselése megéri, hosszú távon megtérül. De abban is egyetértek Sólyom Lászlóval, hogy habár nem tartok szerencsésnek sok központosító átalakítást, ez nem jelenti, hogy maga a demokrácia felszámolódna.

2013.03.03. 09:57:02

@misikati:
"Az utóbbi két évben az alkotmányos kultúra a törvényhozásban és a kormányzásban odaveszett. A kétharmados többség nem ismer korlátot maga fölött, nincs, amit meg ne tenne. Az alaptörvény többé nem a politika határait húzza meg, hanem a napi politika puszta eszközévé vált. A magyar alkotmány, majd a helyébe lépő Alaptörvény elvesztette szilárdságát, feltétlen érvényét. Elveit állandó, napi érdekű módosítások rombolják. Nyilvánvalóan alkotmányellenes szabályokat vesznek fel az alkotmányba azért, hogy ne lehessen megtámadni őket. Előfordult, hogy rögtön az után, hogy az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánított egy törvényt, azt az alkotmány részévé tették. Ezzel kibékíthetetlen belső ellentmondásokkal terhelik meg az alaptörvényt. A legsúlyosabb ilyen beavatkozások az alkotmánybíráskodást és a független bírósági rendszert érintették."

up to date:
Az alkotmánymódosítás mérgező szemétdomb
index.hu/belfold/2013/03/02/az_alkotmanymodositas_mergezo_szemetdomb/

egy liberális értékeket valló keresztény véleménye...

2013.03.03. 10:07:00

@misikati:
hogy én mit gondolok erről a konzervatív értékeket magáénak valló keresztény társadalomról?

bálványimádók!
elbűvölte őket a vezér és istenként imádják, a hatalom szeretetét pediglen összetévesztik a szeretet hatalmával!

"Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak.
Van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak.
Van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukon."

(agyhalál állapotában vannak, de ez legyen az ő bajuk...)

Kajla 2013.03.03. 16:46:54

@Izrael misztériuma: Ha így írnád, még egyet is értenék:

“Azok a magukat konzervatívnak valló keresztények, akiket elbűvöl a vezér és Istenként imádják, a hatalom szeretetét pedig összetévesztik a szeretet hatalmával: bálványimádók!”

2013.03.03. 17:58:18

Miért bálványimádók azok, akik Orbánt követik, és miért nem azok, akik Sólyomra gerjednek? (A kérdés egyszerre költői és nem.)
@Izrael misztériuma:
"hogy én mit gondolok erről a konzervatív értékeket magáénak valló keresztény társadalomról?
...
agyhalál állapotában vannak, de ez legyen az ő bajuk..."
Ilyen kijelentések után sajnos eszembe jut egy mondás az ilyen határozott emberekről: " Lábon hordta ki az agyhalált." Mostanában egyre inkább Isten leginkább jellemző tulajdonsága számomra az irgalom. Ezért vagyok érzékeny arra, ha ezt vkiben egyáltalán nem érzem. Lett légyen az akár oly magabiztos judeokeresztény is.

2013.03.03. 18:11:48

@Kajla:
ez a pontos kifejezés, köszönöm a helyesbítést, valójában kissé elragadott az az indulat, természetesen én is így gondoltam, nem kívántam általánosítani és főleg nem megsérteni a gondolkodó konzervatív keresztényeket, akik szerintem most rettentő nagy csapdában vannak, mert Isten országát várták és helyette a fidesz-kdnp uralma jött el...

egyérintő 2013.03.03. 20:57:04

@ozorai pippo:
Világszenzáció a Jezsuita blogon, hogy a Krugman blogjára beírt egy nick a magyar alkotmánnyal kapcsolatban! Aki mellesleg elismeri, hogy gyakorlatilag minden korábbi jóslásában tévedett ezzel az alkotmánnyal kapcsolatban.

De most megint jósol egy jót, miszerint mi magyarok módosítani fogjuk az alkotmányt. Hogy honnan veszi ezt nem tudni, de úgy változtatjuk szerinte, ahogy ő azt korábban gondolta.

Ez engem egy viccre emlékeztet, ahol a bolondnak mindenről ugyanaz jut az eszébe...

2013.03.03. 22:42:10

tolle, lege!

Alkotmányos bosszú címmel Paul Krugman blogja Kim Lane Scheppele legújabb elemzését közli a magyar demokráciáról. A Princeton-i Egyetem tanára szerint az eltelt egy évben a Fidesz-kormány egyszerűen kivárta, amíg elül a nagy nemzetközi vihar. Az unió visszatért a megszokott üzemmódba, sőt még több pénzt is ad a magyaroknak, mint korábban. Az ET igazolta, hogy az ország eleget tesz az európai normáknak. Az USA még aggódik, de már csendesebben. Úgy tűnik, hogy Magyarország ismét normális állam, vagy legalábbis tolerálják. A világ megnyugodott, mert a magyar vezetés, úgy tűnt, módosítja a leginkább kritizált reformokat, főként a bírák kinevezése és a média ügyében. Szintén úgy látszott, hogy az Alkotmánybíróság teszi a dolgát. Ám most a hatalom bosszút forral az eddigi vereségekért, és 15-oldalas alkotmánymódosítást kíván életbe léptetni. Ideértve főként, hogy nem lehet majd figyelembe venni azokat a korábbi döntéseket, amelyek széles körben meghatározták és megvédelmezték az alkotmányos jogokat. Az új alaptörvény pl. nem tiltja kifejezetten a halálbüntetést, nem zárja ki határozottan, hogy a személyi számot összekapcsolják az illetőről vezetett többi kormányzati adattal. Ugyanígy nem szavatolja egyértelműen a közmédia pártatlanságát. De idetartozik az abortusz, az egyházalapítás és az állam nyugdíjfizetési kötelezettsége is. Ráadásul hamarosan már 9 olyan bíró lesz a testületben, akit a Fidesz nevezett/nevez ki és eddig Stumpf István kivételével a többiek mindig támogatták a kormányzati álláspontot.
És akkor arról még nem esett szó, hogy a módosítások visszahoznak olyan törvényeket, amelyeket az Alkotmánybíróság érvénytelenített, vagy amelyekről a magyarok azt állították Európában, hogy megváltoztatták azokat. Lásd az igazságszolgáltatás függetlenségét, hogy a Bírói Hivatal elnökasszonya ismét kijelölhet bíróságokat és így tovább. A kompromisszum csupán időleges volt és a megnövelt elnöki jogkört beemelik az alkotmányba, mégpedig az Európát megnyugtató biztosítékok nélkül.

egyérintő 2013.03.04. 14:13:07

@Izrael misztériuma:
Csöppet érték nélkül való ez a kormánykritikád, amikor kb. 20 fajsúlyos témát felvetve -melyek kifejtéséhez könyvek kellenének- három sorban bizonyítod, hogy a kormány a saját népe, a demokrácia ellensége. Hogy rövid legyek én is, nem értek egyet veled legtöbb kérdésben.

2013.03.05. 14:52:48

@egyérintő:
"a kormány a saját népe, a demokrácia ellensége."

helyesbítek:
a kormány önmaga, a saját népe és a demokrácia ellensége...

2013.03.05. 17:02:13

csak semmi összeesküvés elmélet avagy hogyan működnek a bankok a valóságban?

A bankok maguk teremtik a pénzt
kiszamolo.hu/a-bankok-maguk-teremtik-a-penzt/

egyérintő 2013.03.05. 17:53:40

A bankárok véleménye szerint, akik az MNB-től kezdve a Bank of Englandig munkálkodtak valóban nem 50x-es pénzkiadásról beszélnek egy bank esetében, hanem 10x-esről.

Amúgy a pénz valóban értéket teremt. Amint a közgazdászkönyvekben leírt ősrégi példában szemléltetik a közgazdászok. A préri kisvárosának bankjában egy évre letett 100 $-os példája alapján.
süti beállítások módosítása