Jezsuiták

PÁRBESZÉDBEN

Címkék

boldogság (8) egyház (55) eucharisztia (8) európa (10) ferencpápa (9) filozófia (9) gondolat (10) gondolatébresztő (19) hit (24) ima (14) isten (19) Isten (8) jezsuita (16) jézus (11) katolikus (13) lelkiség (10) orbán (9) pápa (19) politika (25) szabadság (9) szeretet (12) társadalom (10) tudomány (12) vallás (16) vallások (10) Címkefelhő

Friss topikok

Ferenc pápa kreatív hűsége a II. Vatikáni zsinathoz - I. rész

2017.05.16. 10:52 Satori

„...kincseiből régit és újat hoz elő.” (Mt 13,51)

jezsuita_blog_hu_ferenc_papa.jpg2013. március 13-án a bíborosi konklávé Ferenc pápát Róma püspökévé és az egyetemes egyház pápájává választotta. A pápa lelkipásztori és teológiai tevékenységét azóta is sokan és sokféleképpen értékelik, az egyházon kívül és belül egyaránt. Olykor szélsőséges vélemények, nemegyszer szenvedélyes vádaskodások is elhangzanak: egyesek azt emlegetik, hogy a pápa szakít az egyház korábbi tanításával és radikális újdonságokkal lép fel; mások szerint a tanítás lényegi tartalma nem változott, legfeljebb új kommunikációs stílusról van szó. Az ellentétes körülmények között nem könnyű eligazodni. Az alábbiakban – jórészt a jezsuita teológus Gerald O’Collins útmutatásait követve – azt vizsgálom, hogy hogyan viszonyul Ferenc pápa az egyház legutóbbi egyetemes zsinatának tanításához. A II. Vatikáni zsinattal való számvetésnek különös időszerűséget ad, hogy nemrégiben emlékeztünk bezárásának 50. évfordulójáról (2015. december 8.).

Hogyan kapcsolódik tehát Ferenc pápa a II. Vatikáni zsinathoz? Mennyiben örököse annak, illetve mennyiben tér el útmutatásaitól? Hadd előlegezzem meg a választ: bár Ferenc pápa nem hangsúlyozza lépten-nyomon a szoros kapcsolódását II. Vaticanum tanításához, mégis kimutatható, hogy tevékenysége és teológiája számos tekintetben a zsinat nagy témáinak életre váltását, illetve annak elméleti és gyakorlati továbbfejlesztését jelentik. A pápa tehát olyan módon hűséges a II. Vatikáni zsinathoz, amit a jezsuita lelkiségben „kreatív hűségnek” szokás nevezni.

 

Ami a használt forrásokat illeti: Ferenc pápa pontifikátusának „programját” az 2013-ban közzétett Evangélii Gaudium  (EG) kezdetű, az evangélium öröméről szóló apostoli buzdítás hirdette meg. A pápa ebben kifejezi, hogy „megtartani és intenzívebbé tenni” kívánja az egyház kapcsolatát a „nem keresztényekkel” (EG nr. 251). Ezen igéret beváltása a Laudato si’ (LS) kezdetű, az ökológia témájáról szóló enciklika is, mely 2015-ben jelent meg és „közös otthonunk”, a föld „gondozását” tűzte ki témájául. Ez a szöveg éppúgy meg kívánja szólítani a nem hívő avagy más vallásokat követő embereket, mint a keresztényeket. Ugyanebben a vonalban áll a pápa Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítása is, amely a családban megélt szeretet öröméről szól. A pápa azon fáradozik, hogy ne csupán az „aklon belül” lévőkhoz beszéljen, hanem eljuttassa a keresztény kinyilatkoztatás örömhírét a földön élő valamennyi ember számára. Az Amoris Laetitia 2016-ból származik és a két korábbi évben tartott püspöki szinodus eredményeinek figyelembevételével készült. Ezek az iratok tehát már célkitűzéseiket tekintve is a II. Vatikáni zsinat tanításának vonalában állnak: a zsinat által sürgetett párbeszéd eszközei kívántak lenni, annak gyakorlati életre váltását tűzték ki célul, azaz elzárkózás helyett kapcsolatot keresnek a „modern világgal” (Gaudium et spes), a „nem keresztényekkel” (Nostra Aetate) is. Most O’Collinst követve vizsgáljunk meg közelebbről nyolc nagy témát, annak reményében, hogy azok által Ferenc pápa tanításának a II. Vaticanummal való folytonossága jól szemléltethető lesz. (Az alábbi írás az ausztrál teológus cikkének szabad átirata.)

 

  1. Krisztus a középpont

Mint ismeretes, a II. Vatikáni zsinat – az I. Vaticanummal ellentétben – nem bocsátott ki külön dokumentumot Jézus Krisztus személyével kapcsolatban. Ez persze korántsem jelenti, hogy elhanyagolta volna annak a mai megértési horizonton történő tisztázását, hogy kicsoda Jézus és mit tett, és tesz ma is értünk. Krisztus személye nem csupán jelenvaló, de egyenesen központi szerepet tölt be a zsinat mind a 16 közzétett dokumentumában. A modern világban létező egyházról a szóló konstitúció hangsúlyozza, hogy ő „valóban egy lett közülünk” (Zsid 4,15), „emberi kézzel dolgozott, emberi értelemmel gondolkodott, emberi akarattal cselekedett, emberi szívvel szeretett” (Gaudium et spes 22). Ugyanez a szöveg Krisztust „az emberi történelem céljá[nak], [...] az emberi nem középpontjá[nak]” nevezi, akiben „minden szív öröme és kívánságai [...] beteljesed[nek]” (nr. 45). A szent liturgiáról szóló zsinati konstitúció kijelenti, hogy az eukarisztia végzése az egész egyház legfőbb tevékenysége, amely a híveket „a Krisztus sürgető szeretetére vonzza és gyújtja meg” (Sacrosanctum Concilium, 10).

Ferenc pápát is nyilvánvalóan „Krisztus és az ő népe iránti szenvedély” fűti (EG 268). Az Evangelii Gaudium vezérfonala Jézus szerete és az ő követésének vágya. A pápa a II. Vatikáni zsinat tanítása alapján tisztában van vele, hogy minden az egyház megújítására és megreformálására vonatkozó igyekezet spirituális szempontból teljes mértékig terméketlen és visszhangtalan marad (tanbelileg pedig téves), ha legbelsőbb ihletét nem magából a kereszténység alapítójából, Jézus Krisztusból meríti.

 

  1. Bűnbánat

Az ökumenizmusról szóló zsinati dekrétum (Unitatis Redintegratio) arról a Krisztusról beszél, aki „szüntelen megújulásra hív [...], melyre az Egyháznak mint emberi és földi intézménynek állandóan szüksége van” (nr. 6). Ennek eszköze a „szívbéli megtérés” és az „életszentség” (nr. 7-8). Ezzel a dokumentummal egy napon tették közzé az egyházról szóló dogmatikai konstitúciót is (1964. november 21.), amely elismeri, hogy az egyház „egyszerre szent és mindig megtisztulásra szorul”, ezért állandóan követnie kell „a bűnbánat és a megújulás útját” (Lumen Gentium, 8). A zsinat tehát kifejezi a reform és a megbánás szükségességét. Bár általános fogalmakat használ, e sürgető igényt az egész egyházra vonatkoztatja.

Ferenc pápa több alkalommal is konkretizálta a megújulás és megtérés fontosságát, például amikor azt saját magára, hivatalára és a Római Kúriára alkalmazta. Az Evangelii Gaudiumban ezt olvassuk: „Mivel arra kaptam meghívást, hogy meg is éljem azt, amit másoktól kérek, a pápaság megtérésére is gondolnom kell. [...] A pápaságnak és az egyetemes Egyház központi struktúráinak is meg kell hallaniuk a lelkipásztori megtérésre hívó felszólítást.” (EG 32). Nem véletlenül nevezte az olasz sajtó ezt a dokumentumot – némiképp szenzációvadás újságírói fordulattal – a „pápaság megtérésére” szóló apostoli buzdításnak. Abban a hosszú interjúban, amelyet Ferenc pápa 2013. augusztusában Antonio Spadaro-nak, a Civilta’ Cattolica főszerkesztőjének adott, saját maga „leghelyesebb megharátozása[ként]” ezt jelölte meg: „én egy bűnös vagyok”. („Ez a legigazabb definíció. És ez nem üres szólam, nem elcsépelt frázis.”) Ugyanő 2014-ben, a Római Kúriával való karácsony előtti találkozása során keményen ostorozta a Római Kúria bűneit, amelyet 15 pontban sorolt fel. Olyan konkrét dolgokat nevezett meg, melyek megkísérthetik a Vatikánban dolgozókat is: a „pletyka terrorizmusát”, például, vagy a „hatalom patológiáját”, amely azzal kísért, hogy a személyes előremenetelt úgy állítsa be, mint amit érdemes minden más elé helyezni; továbbá ostorozta az úgynevezett „spirituális Alzheimer-kórt”, amely elfelejteti velük, hogy a keresztényeknek valójában örömtelinek kellene lenniük.

Ferenc pápa ugyanezt a hagyományt folytatta 2015. október 24-én, a szinóduson résztvevők előtt mondott záróbeszédében, amikor figyelmeztette a püspököket a „bezárt szív” veszélyére, amellyel úgymond „gyakran még az Egyház tanítása és jószándéka mögé” is el lehet „rejtőzni”. Másnapi prédikációjában, a szinódus zárómiséjén, a pápa Mark evangéliumának egy szakaszát kommentáta, amely a Bartímeusról, a Jézus által meggyógyított vak koldusról szól (Mk 10,46-52): „A tanítványok közül egy sem állt meg, hogy – Jézushoz hasonlóan – beszéljen a vak embererel. Ha Bartímeus vak volt, akkor ők süketek. Az ő problémáját nem tekintették a sajátjuknak”.

 

  1. Kollegialitás

Mint emlékezetes, a Lumen Gentium kezdetű konstitúció egész harmadik fejezete az „egyház hierarchikus alkotmányáról” szól, és egyebek között a „püspökök közti kollegialitás” fontosságát is hangsúlyozza. A zsinati atyák szerint a kollegialitást a pápának azokkal szemben kell gyakorolnia, akik osztoznak vele, Róma püspökével, abbéli felelősségében, hogy lelkipásztorilag ellássák és irányítsák Krisztus egész világon elterjedt egyházát (nr. 21-23). Bár a II. Vatikáni zsinat elsőként elfogadott dokumentuma, a Sacrosanctum Concilium, nem használja a „kollegialitás” szót, sürgeti a kollegiális eljárásmód érvényre juttatását a püspökökkel és a püspöki konferenciákkal szemben, amikor azok összeülnek, hogy megreformálják és lefordítsák a liturgikus szövegeket (nr. 22, 36, 38-40). Ahogy a püspökök találkozóin – tehát a katolikus egyház egyetemes zsinatain is – gyakorolni kell a kollegialitást, ugyanúgy annak érvényre kell jutnia a nemzeti püspöki konferenciákon és a helyi egyházak kisebb összejövetelein is (például a plébániákat vezető papokkal, szerzetesekkel és laikusokkal való kapcsolatban is, akikkel a hierarchia tagjai megosztják felelősségüket). A kollegialitás tehát a II. Vatikáni zsinat tanítása és gyakorlatba átültetett hatása, és fontosságát aligha lehet túlbecsülni elsősorban a püspükök testületén belül, amelynek – a történelem során először – valóban globális szinten kell együttműködnie.

Ha csak egy pillantást vetünk is a küspöki kollegialitás mai orgánumaira – a Rómában működő püspöki szinódusra, a nemzeti püspöki konferenciákra, valamint az olyan nemzetközi testületekre, mint amilyen a latin-amerikai püspüköket tömörítő CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano), vagy az ázsiai püspükök együttműködését koordináló FABC (Federation of Asian Bishops’ Conferences) –, azt kell mondanunk, hogy egyelőre még elég messze vagyunk ettől az ideáltól. A püspökök kollegiális együttműködését esetenként a konkrét szabályozás is akadályozza. Például a II. János Pál pápa által 1998-ban kibocsátott Apostolos Suos kezdetű motu proprio tanbeli (doktrinális) kérdésekben korlátozza  a püspöki konferenciák hatalmát a latin rítusú egyházban. A jelenlegi szabályozás szerint ugyanis a vitás kérdések esetében a püspökök egyhangú egyetértésére van szükség; ennek hiánya esetén a püspöki konferenciák tanítását Rómának kell benyújtani jóváhagyásra. Ezzel kapcsolatban nem árt emlékeznünk arra, hogy bár a II. Vatikáni zsinaton elfogadott dokumentumok végső szövegét minden esetben túlnyomó többséggel szavazták meg, nincs olyan tanbeli kérdéssel foglalkozó dokumentum, amely egyhangúan igenlő szavazatot kapott volna (azaz kivétel nélkül valamennyi püspök jóváhagyta volna). Mindig volt néhány „különutas”, akik nemmel szavaztak. II. János Pál pápa tehát magasabb elvárást támasztott a püspöki konferenciákkal szemben, mint amit az egyetemes zsinaton sikerült elérni – s ez bizony túlzásnak tűnik.

Szoros összefüggésben áll a kollegialitással a szubszidiaritás alapelve is (vö. LG 23). Ez lényegében azt jelenti, hogy azokat a döntéseket, amelyek természetüknél fogva alacsonyabb szintre tartoznak, nem kell magasabb szinten meghozni. Ez a princípium tehát szemben áll a római centralizálással, amely az egyház működtetését a modern korban egészen a legutóbbi időkig jelentősen nehezítette. (A kollegialitásról, szubszidiaritásról, valamint a túlzott centralizmusról vö. például Gerald O’Collins, Living Vatican II: The 21st Century, Mahwah, NJ: Paulist Press, 2006, 35-38; 40-43; 154-159.)

Az Evangelii Gaudium-ban Ferenc pápa szembehelyezkedett a „túlzott centralizációs” törekvésekkel, amely úgymond „megnehezítik az egyház életét és [megtörik] annak misszionáriusi dinamikáját”. A dokumentum kifejezetten elismeri, hogy a püspöki konferenciák „autentikus tanbeli tekintélyé[nek]” gyakorlata mindeddig „nem volt elégségesen kidolgozva” (nr. 32). Az apostoli buzdítás továbbá a világ számos püspöki konferenciája által közzé tett dokumentumra utal: idéz például az afrikai, a brazil, a francia, az indiai, a fülöp-szigeteki, az Egyesült Államok-beli konferenciák irataiből, valamint a CELAM harmadik, illetve ötödik – Pueblában (1979) és Aparecidában (2007) tartott – általános konferenciáján jóvá hagyott szövegekből. Ugyanígy az önreferenciális stílus üdítő meghaladásáról tanúskodik az ökológiai és klímához kapcsolódó kérdésekről szóló enciklika, a Laudato Si’ (2015) is, amely nem kevesebb, mint tizenhat püspöki konferencia dokumentumából idéz, továbbá merít a CELAM és a FABC megállapításaiból. Így valóban elmondható, hogy a tanítóhivatali immár kollegiális módon működik, hiszen az öt kontinensen élő egyház tapasztalatait és megfogalmazott véleményét is figyelembe veszi.

Ugyanígy az Amoris Laetitia (A szeretet öröme) kezdetű, 2016. március 19-án közzétett apostoli exhortáció is, amely a családról szóló szinódust követte, kereken 75 alkalommal utal a szinódus végső dokumentumára (Relatio Finalis), továbbá átvesz megállapításokat a világ sok részének (Ausztrália, Argentína, Chile, Columbia, Olaszország, Kenya, Korea, Mexikó és Spenyolország) püspöki konferenciáitól. Ez a stílus meglepő, amennyiben meglehetősen éles ellentétben áll azokkal a pápai exhortációkkal, amelyek a II. János Pál pápa idejében tartott szinodusokat követték. Egy akkoriban közzé tett dokumentum ugyanis, amelyet az 1999-ben tartott Ázsiai Szinodus után bocsátottak ki, nagyjából egészében figyelmen kívül hagyta azt a rendkívül gazdag tanítást, amelyet hosszú éveken keresztül a FABC működése nyomán érlelődött ki. A családról szóló szinodus azonban, amely 2015. október 25-én ért véget, valamint a későbbi Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás, hűen tükrözi Ferenc pápa azon törekvését, hogy többeket hagyjon gondolkodni, és tanítan is az egyházban. Mindez csak helyeselhető, ha alapelvként elfogadjuk, hogy Jézus Krisztus az egyházat nem egyedül egy ember kezébe helyezte, hanem püspökök és más felelős vezetők gondjaira bízta, akik ráadásul számos különböző kontextuson belül dolgoznak, többféle földrészen élnek és maguk is sokféle nemzethez és kutúrához tartoznak.

A teljesebb kollegialitásra szóló zsinati felhívás hatástalan marad, ha az egyház vezetését tekintve is nem válik egyre inkább földrész-közivé, azaz kifejezetten globális egyházzá (World Church, World Christianity). Alig egy hónappal megválasztása után Ferenc pápa jelezte ezirányú szándékát, amikor kinevezett egy nyolc bíborosérsekből álló, azóta is működő tanácsadó testületet. A grémiumban részt vevő kardinálisok mind a hat kontinens kereszténységet képviselik. Feladatuk abban áll, hogy tanácsot adjanak a pápának egyes, az egyetemes egyházat illető kérdésekben, valamint a Római Kúria reformjával kapcsolatban. A valóban kollegiális Egyháznak valóban globlis egyházzá kell válnia.

A bíborosok első két konzisztóriumán, amelyet addig öszhívott (2014 és 2015) Ferenc pápa megkezdte az európai és az észak amerikai dominanciájának csökkentését, ami a nyolcvan év alatti (tehát válaszható és választó) bíborosokat illeti. Azzal, hogy Latin Amerikból, Afrikából, Ázsiából és Óceániából is kreált kardinálisokat, a pápa fontos lépést tett abba az irányba, hogy elismerje: a katolikusok jóval több mint 60 százaléka Latin Amerikában, Afrikában, Ázsiában és Óceániában él, tehát már csak demográfiai alapon is joguk van ahhoz, hogy ők is hallathassák hangjukat egy új pápa megválasztása során. Persze ez az átalakulás időbe telik. Még ma is az Európából és Észak Amerikából származó bíborosok teszik ki a konklávén választható és választó bíborosok jóval több, mint 50 százalékát.

Vö. Gerald O’Collins SJ, Pope Francis and the Second Vatican Council (1.) The Pastoral Review, Voluma 12,  Issue 6, pp. 4-6. (Folytatás következik!)

 

118 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://jezsuita.blog.hu/api/trackback/id/tr4712508477

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Déli pályaudvar 2017.06.09. 08:29:00

@csakpozitivan:
Gondoltam, kicsit részletesebben reagálok arra, amire fenti hozzászólásodban utalsz:

A teljes bekezdés Ferenc pápa szövegéből:

„Kedves testvéreim, sosem vagyunk egyedül! Mi lehetünk távoliak, ellenségesek, „istentelennek” is vallhatjuk magunkat, de Jézus Krisztus evangéliuma feltárja előttünk, hogy Isten nem tud meglenni nélkülünk: ő sosem lesz „embertelen” Isten; ő nem tud meglenni nélkülünk, és ez nagy titok! Isten nem tud Isten lenni az ember nélkül: nagy ez a titok! És ez a bizonyosság a mi reményünk forrása, ezt foglalja magában a Miatyánk minden egyes kérése. Amikor segítségre szorulunk, Jézus nem azt mondja, szomorkodjunk és zárkózzunk magunkba, hanem azt, hogy forduljunk az Apához, és kérjünk tőle bizalommal. Minden szükségletünkben – kezdve a mindennapi legelemibb szükségletekkel, mint amilyen az étel, az egészség, a munka, egészen addig, hogy bocsánatot nyerjünk és segítséget kapjunk a kísértésben – a magányunk tükröződik: van viszont egy Apánk, aki mindig szeretettel néz ránk, és aki biztos, hogy sosem hagy el minket.”

Ferenc pápa fenti szavai miatt nagy felháborodás tört ki a katolikus blogoszférában. Ezúttal nem értek egyet velük.

Ahhoz, hogy valakit megértsünk, szerintem némi jóindulat is szükséges, vagyis hogy tényleg akarjuk érteni, amit az illető mond, és ne eleve azt feltételezzük, hogy hülyeséget beszél.

Van egy értelmi sérült barátom. Rendkívül rossz természetű ember, és nagyon rosszul tudja kifejezni magát.

Mi viszont kezdettől nagyon megszerettük egymást, és kezdettől az volt az élményem, hogy akármilyen rosszul fejezi is ki magát, és akármilyen zavaros dolgokat mond is, én értem, amit mond, pontosabban, amit mondani akar.

Évekig egy közösségbe jártunk (ahol rajta kívül nem volt más értelmi sérült). A közösségben mindig volt egy olyan kör, ahol ki-ki elmondhatta, hogyan érintette meg a felolvasott evangéliumi rész. Amikor erre a barátomra került a sor, rajtam kívül senki sem igen értette, mit mond. Erre mindig hozzám fordult: te sem érted? Erre én elmondtam, hogy szerintem mit akar mondani, mire ő buzgón helyeselt, hogy persze-persze, hát ő is ezt mondja. Pedig nem ezt mondta, csak ezt akarta mondani. Amit mondott, az tényleg nagyon zavaros volt, de én valami rejtélyes módon mégis értettem, valószínűleg azért, mert kezdettől fogva nagyon szerettem.

Én most Ferenc pápánál is ezt érzem. Értem, hogy mit akar mondani. Nyilván teológiailag nem igaz, hogy „Isten nem tud meglenni nélkülünk” és hogy „Isten nem tud Isten lenni az ember nélkül”, és nyilván az sem szerencsés, ha egy pápa teológiailag pontatlanul beszél. Ezt elismerem. De – mint az értelmi sérült barátomnál – értem, hogy mit akar mondani, és amit mond, az nagyon igaz és nagyon szép: az, hogy Isten nem olyan, amilyennek mi ösztönösen gondoljuk, hanem valami egészen elképzelhetetlenül jó.

Pandit 2017.06.09. 08:58:08

@Déli pályaudvar:
Hű, de jól gondoltad!!!
Ez egy elképesztően jó példázat volt. Nagyon nagyon köszönöm. Most megemeltem az összes képzeletbeli kalapomat. :)

Egyébként teljesen egyetértek, a teljes szövegből (köszi ezt is) nekem is "átjött", hogy mi lehetett a pápa gondolata. Vagyis én is így értettem.
(meg hát hát bizony az "Isten" szó egy nagyon érdekes dolog. De ebbe nem mennék bele, mert biztos butaság lenne belőle. Talán majd matthaios :) )

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.06.09. 09:05:26

@Déli pályaudvar:

A paragrafusok szerint ítélő isten éppen olyan rossz fogalom arról az Istenről, akiről inkább tudjuk, hogy mi nem, mint ami (Aquinói Szent Tamás), mint amilyen a mindent elnéző nagypapa. Ferenc pápáról föltételezhető, hogy nem értelmileg sérült és ő a Katolikus Egyház legfőbb tanítója. Mindaz, amit elmondott, elmondható lett volna heterodox kijelentések nélkül is. Az Atya irántunk való szeretetéről így ír Szent János apostol: „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy mindaz aki benne hisz, el ne vesszen”.

2017.06.09. 09:28:32

@matthaios: @Déli pályaudvar:

'Ferenc pápáról föltételezhető, hogy nem értelmileg sérült'

Igen, és elvárható tőle, hogy precízen kommunikáljon. Mintha nem mindig érezné, hogy mit jelent Péter apostol utódának lenni.

'Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk: [...] Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást' (ApCsel 15,7-12)

Péter szól, és csend lesz. Ferenc szól, és fokozódik a hangzavar.

csakpozitivan 2017.06.09. 19:57:41

Azzal "vádolni", hogy nem vagyok lojális (az egyházhoz), azt hiszem aki ismer, az tudja, hogy nem lehet. Sőt!
Ferenc pápát szeretem a jó értelemben vett szeretettel. Kevésbé feltételezem, hogy értelmi fogyatékos. Azt tapasztalom, hogy ha úgy fogalmazok, ahogy ő szokott, nem sok apostoli eredményem van. Demagógia lenne, ha az "igen, igen, nem, nem"-re hivatkoznék. De mégis, nem ennek lenne értelme? Miért kell "hülyén" fogalmazni? Miért kell "provokálni"? Ilyenkor megfontoltan imádkozzuk el a 2Tim4-et. És akkor jezsuita blog lévén megemlíthetném Sosa generális több félreérthető fogalmazását is. (pl. az ördög szimbólum, stb.)

2017.06.10. 10:55:50

@Satori:

'A vallás azonban (valamint a történelem, a művészet stb.) más lapra tartozik. Ott kevés tere van az ellentmondás elvének (bár ettől az még nem válik érvénytelenné). '

Kifejtené kicsit bővebben, hogy mit ért ezalatt?
Mi a helyzet például a házasságtörés és az áldozás kapcsolatával? Mi változott (és mikor), hogy azzal foglalkoznia kellett Rómának?

2017.06.10. 11:36:54

Mindent elnéző nagypapa :)

Benedek emeritus pápa sokakat fogott meg azzal, ahogy az Igazságról tanít. Engem is. Megtérésem előtt sok pápai megnyilatkozást nem ismertem. De amikor először olvastam a Hit, Igazság, Tolerancia c. könyvet, aznap vele álmodtam, megköszöntem neki (nem jellemeznek az ilyen élmények, sem az elvakult tekintélytisztelet). Nagypapaság ide-oda, de ő is beszél az irgalmasság teológiájáról. Vajon miért nem segíti jobban Ferenc pápát helyes (bölcseleti/teológiai) alapokra helyezni, hogy megértsük mit jelent?

csaba_carmarthen 2017.06.10. 23:01:40

@sollertia:

Daily Mail UK - UPDATED: 19:48, 10 February 2012:

A senior Vatican cardinal has sensationally claimed Pope Benedict XVI could be ‘the victim of an assassination plot’ within the next 12 months, it emerged today....

www.youtube.com/watch?v=GuWuugXiVHw&t=166
...The plot was revealed in Italian newspaper Il Fatto Quotidiano which published a 'very confidential' document dated 30 December 2011 said to had been given to retired Colombian Cardinal Dario Castrillon...

www.dailymail.co.uk/news/article-2099276/The-Pope-victim-assassination-plot-year-claims-senior-Vatican-cardinal.html

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

>>Miután Szentséged megállapította, hogy magas rangú vatikáni körökön belül az egyházi szabadkőművességhez tartozók valóban eltökélték, hogy az életedre törnek, elhatároztad a lemondásodat.

Néhány napon belül közölted testvéreddel, Georg Ratzinger atyával, hogy el fogod hagyni Szent Péter székét, hisz soha nem gondoltad volna, hogy az „Egyháznak ezt az arcát” fogod egyszer megismerni. Karácsony előtt már meghoztad a döntést a lemondásodat illetően, bár nyilvánosan nem jelentetted azt be egészen 2013. február 11-éig.

Nem mintha féltél volna megválni az életedtől, hiszen tudvalevő, hogy bíborossá való kinevezésedtől fogva ígéretet tettél, hogy kész vagy az életedet adni Krisztusért.

Sokkal inkább az Egyház javát keresve cselekedtél így, tekintetbe véve azt, hogy amennyiben tényleg sikerrel járt volna az ellened irányuló merénylet, úgy a halálod mintegy földrengésként hatott volna, amely a kúria belső ellentéteiből fakadóan szabadjára engedett volna egy befolyásszerzéstől és mesterkedésektől fűtött alvilági harcot az utódlás kapcsán. Nem a halálfélelemtől vezérelve, hanem az Egyháznak okozott lehetséges kár elkerülése érdekében döntöttél úgy, hogy tanácsosabb félrehúzódnod, hogy így semlegesítsd a fenyegetést és előmozdítsd a békés utódlást. Ezt pedig sikeresen elérted.

Egy Arnaldo Zenteno jezsuita atya tollából származó jelentés, amelyet 2013. április 9-én tettek közzé a grupobasesfys.blogspot.mx oldalon, beszámolt róla...
totowill.blogspot.co.uk/2014/01/level-benedek-papanak.html

www.youtube.com/watch?v=dv4H2E86B9s&t=64s

www.youtube.com/watch?v=MB481jGJC7A

2017.06.11. 00:40:18

@csaba_carmarthen:

Elméletektől függetlenül (jobb talán óvatosnak lenni velük, illetve főleg mert a róluk való találgatás nem is tartozik az egy szükségeshez, sőt), örülök én is, hogy Benedek e. pápa még él, figyel és dolgozik.

csaba_carmarthen 2017.06.11. 01:54:42

@sollertia: "él, figyel és dolgozik"
tehat az egeszsegi allapotaval komolyabb problema nincs...
ergo nem elmeletekrol beszelunk...

(
ahogy JFK sem "elméletekről" beszelt...
www.youtube.com/watch?v=RhkjYJAHCjM
...es ebbe halt bele..
(sajat szavaival -elhallgattattak - "its dissenters are silenced, not praised")
)

Egyebkent kerdesedre valaszolva....XVI Benedek pápa megtörte a csendet

Cos’è la fede? Ecco le parole di Benedetto XVI
www.avvenire.it/agora/pagine/facciamoci-plasmare-da-cristo-

es probalna is segiteni, - kerdesedet mintegy elore megvalaszolva- probalna...

>>

"Benedek pápa feltette a legfontosabb kérdést, amit ebből az Egyházban kézzelfoghatóan tapasztalható változásból ered:

“Miért is győzzük meg az embereket arról, hogy fogadják el a keresztény hitet, ha bármilyen más vallásban is üdvözülhetnek?” "

lumine-fidei.blogspot.co.uk/2016/03/xvi-benedek-emeritus-papa-megtorte.html

Benedek papa ezen szavaival pl segíteni akarja "jobban Ferenc pápát helyes (bölcseleti/teológiai) alapokra helyezni"

pl ezzel a szinkretista elemeket boseggel tartalmazo videoval kapcsolatban (is):

www.youtube.com/watch?v=ROvJgdoWqSk

Szavai azonban lathatoan nem talalnak meghallgattatasra...

sot, sokakhoz el sem jutnak, mint ahogy a jelek szerint hozzad sem jutott el... (akar ugy is mondhatnank, hogy ...szavait elhallgattatjak...)

2017.06.11. 06:13:44

@csaba_carmarthen:

Bocsánat, ha félreérthető voltam, nem Ferenc pápát gondoltam helyes alapokra helyezni, hanem hogy mit értsünk a Jóisten végtelen irgalmán. Szerintem Benedek e. pápa nem csak kompenzálni tud, hanem támogatni is. Ahogy a csend megtörésekor is tette. De ha valami elkerülte a figyelmemet, az könnyen elképzelhető, nem követem szorosan az egyházi történéseket.
(Egyébként egy szellemi embernek rivaldafényben, kifelé élni, (elméletektől függetlenül) szerintem lehetett megterhelő az egészségére nézve.)

Maradjunk annyiban, hogy mindkettejükért lehet imádkozni.
Szép vasárnapot. :)

Déli pályaudvar 2017.06.11. 07:34:05

@matthaios:
Igazad van: tényleg el lehetne mondani ugyanezt nem eretnek módon is. Vagyis önmagában az, hogy értem, hogy mit akart mondani a pápa, nem mentség arra, amit mondott.

2017.06.11. 07:36:26

@csaba_carmarthen:

u.i.: szorosan nem követem az egyházi történéseket, azt az ominózus videót azonban sajnos ismerem. Hogy a végeredményen rajta volt-e a pápa áldása, azt azonban nem tudom. Van olyan sejtésem, hogy nem.

csaba_carmarthen 2017.06.11. 08:42:48

@sollertia: bizonyara nem volt rajta az aldasa (mint rengeteg mas dolgon ...-lenyegeben semmin- az elmult 4 evben ) amelyek viszont arra utalnak, hogy itt nem csak a ket papaert, hanem lenyegileg egy nagyon erosen aktiv csoportert is imadkozni kell, akik az ominozus videohoz hasonlo megnyilvanulasokat folyamatosan tejesztik...

Ok terjesztettek el (es terjesztik folyamatosan- es nagyon hatekonyan-) azt is, hogy a valosaggal kapcsolatban ...
www.youtube.com/watch?v=xf2b0xrQV3Y
www.youtube.com/watch?v=VRVsyl5dm2Y&t=233s
...csak elmeletekrol beszelunk...

Mig az elmelet(ek).. -pl. az olyan elmeletek amelyeknek lenyegileg semmi tudomanyos alapjuk nincs -
www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-declares-evolution-and-big-bang-theory-are-right-and-god-isnt-a-magician-with-a-magic-9822514.html
...pedig maguk a valosag.

Ugyanakkor FP-ert azert is imadkozni kell, mert, ugy tunik, kovetkezetesen a Kereszt es Isten <<bukasat>> hirdeti
idokjelei.hu/2015/09/ferenc-papa-tenyleg-a-kereszt-bukasarol-beszelt-new-yorkban/

Mikozben a katolikus egyhaz masok bukasarol tanit...pl a katekizmusban
www.katolikus.hu/kek/kek00325.html#N72

2017.06.11. 10:44:08

csaba_carmarthen ugyanott folytatja, ahol csaba carmarthen és csab carmarthen abbahagyták.

Kérek mindenkit, hogy a www.jozan-katolikus.hu/ -n megjelenő írásokat csak erős fenntartásokkal olvassa.

csaba_carmarthen 2017.06.11. 11:31:41

Józanok legyetek és vigyázzatok. 1Pét5,8
szentiras.hu/SZIT/1Pt5

KEK 675

AZ EGYHÁZ UTOLSÓ PRÓBATÉTELE

675 Krisztus eljövetele elõtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatételen, mely sokak hitét meg fogja ingatni.

[639] Az üldözés, mely kíséri az Egyház földi zarándokútját, [640] fölfedi a "gonoszság misztériumát" egy vallási megtévesztés formájában, mely az embereknek problémáik látszólagos megoldását kínálja föl cserében azért, hogy elpártolnak az igazságtól.

A legnagyobb vallási megtévesztés az Antikrisztusé, azaz egy ál-messianizmusé, amelyben az ember önmagát dicsõíti Isten és az Õ testben eljött Messiása helyett. [641]

677 Az Egyház az Ország dicsõségébe csak ezen utolsó Húsvéton át léphet be, melyben követi Urát halálában és föltámadásában....
www.katolikus.hu/kek/kek00624.html#N113

www.youtube.com/watch?v=lAAkEp0BV9Q&t=100

2017.06.11. 17:03:38

@csaba_carmarthen:

Az Úr Jézus földi élete vajon látszólag nem kudarccal végződött? Azokon kívül, akik Vele a kereszt alatt maradtak, mindenki így láthatta. Van boldogunk, aki a küldetéséhez egyedül ebből merített erőt, életét pedig minden látványos eredmény nélkül élte le.

Nem minősítettem az elméleteket, hogy valóságosak-e vagy sem. De igyekszem Benedek e. pápa azon szavait sem elfelejteni – szabadon idézem, úgyhogy remélem nem rosszul: a legkisebb jó megtétele nagyobb a legnagyobb jó elgondolásánál. Hát még – ezt én teszem most hozzá – a legnagyobb rossz elgondolásánál.

csaba_carmarthen 2017.06.11. 18:04:55

@sollertia: itt nem csupan elgondolasrol van szo, hanem valos tunetekrol...(mindamellett, hogy a media folyamatosan sulykolja az ellenkezojet... igy sokan elhiszik, hogy ezek valoban csak elmeletben letezo tunetek...es ez igy is szokott maradni amig nem erzi az ember a sajat boren...) annak ellenere, hogy mindez mar tortenik:

PROGRAMME PEILLON: DESTRUCTIONS DES ÉGLISES EN FRANCE
www.youtube.com/watch?v=HNiRIsftYyA

PROGRAMME PEILLON: FINIR DE DÉTRUIRE LA CHRÉTIENTÉ EN FRANCE
www.youtube.com/watch?v=uJlmsdDktJI&t=28

Persze van gyogyszer.

De a gyogyszert csak akkor fogod alkalmazni, ha szembeneztel a betegseggel. (amig mindezt elmeletnek nevezed, vagyis a szamos tunet ellenere,
www.youtube.com/watch?v=dwcVULr5Scg&t=52
tagadod a betegseg letezeset... akkor nem is keresel ra orvossagot, esetleg addig a pontig, amikor mar tul keso)

Pedig van gyogyszer...

Tobbfele formaban is..
engesztelok.hu/magyarorszag-engesztelo-hivatasa

Akkor is ha sokan elutasitjak....

"Drága gyermekek! Ahogyan más helyeken is, ahová eljöttem, úgy itt is az imádságra hívlak titeket.

Imádkozzatok azokért, akik nem ismerik Fiamat; azokért, akik nem ismerték meg Isten szeretetét; a bűn ellen; a megszenteltekért, akiket Fiam meghívott, hogy legyen szeretetük és lelki erejük számotokra, az egyházért.

Imádkozzatok Fiamhoz, és a szeretet, amelyet megtapasztaltok közelsége által, erőt fog adni nektek, hogy az Ő nevében készségesek legyetek a szeretet cselekedeteinek véghezvitelére. Gyermekeim, legyetek készen.

Ez az idő fordulópont.

Ezért újra a hitre és a reményre hívlak benneteket. Megmutatom nektek azt az utat, amelyen járnotok kell, ez pedig az

evangélium igéinek útja.

Szeretetem apostolai, a világnak annyira szüksége van a ti ég felé, Fiam felé, a Mennyei Atya felé nyújtott kezeitekre. Sok alázatra és a szív tisztaságára van szükség. Legyen bizalmatok Fiamban, és tudjátok azt, hogy mindig lehettek jobbak. Édesanyai szívem azt szeretné, hogy ti, szeretetem apostolai a világ kicsi fényei legyetek, és bevilágítsátok azokat a helyeket, ahol a sötétség akar uralkodni, hogy imáitokkal és szeretetetekkel igaz utat mutassatok és lelket mentsetek. Veletek vagyok. Köszönöm nektek."
Medjugorje 2017 junius 2

Crusade Prayer (155) For Protection of the Mission of Salvation

O dearest Mother of Salvation, hear our call for the protection of the Mission of Salvation and for the protection of God‘s children.
We pray for those who defy the Will of God in this great moment in history.
We ask that you protect all those who respond to your call and the Word of God, to save everyone from the enemies of God. Please help release those souls, who fall prey to the deceit of the devil and open their eyes to the Truth.

O Mother of Salvation, help us poor sinners to be made worthy, to receive the Grace of perseverance at our time of suffering in the Name of your beloved Son, Jesus Christ.

Protect this Mission from harm. Protect your children from persecution. Cover all of us with your Most Holy Mantle and favour us with the Gift of retaining our faith, every time we are challenged for speaking the Truth, for conveying the Holy Word of God, for the rest of our days now and forever. Amen.
crusadeprayergroup.org/crusade.html

2017.06.11. 21:17:43

@csaba_carmarthen:

Nem a tünetek elméletek, éppen azt próbáltam megosztani, milyen volt először olvasni egy ennyire pontos diagnózist. Osztozom az aggodalomban.
Csak arra utaltam, hogy akár különleges időket élünk, akár nem, (sőt, akármi történik a falak mögött) ugyanarra az egyetlen orvosságra van szükségünk, aki a mi Urunk, Jézus Krisztus.

2017.06.14. 10:37:33

@csaba_carmarthen:

Az engesztelésnek egyébként vannak "kanonikusabb" gyökerei és formái - nem mintha feltételekhez lenne kötve ((bocsánat, nem hagyott nyugodni, hogy ne írjam le. És ráadásul nem tudhatom, milyen életállapotból, honnan stb. írsz.))
Ahol (a körülmények miatt is) a média sulykolásának csökken a jelentősége, viszont, éppen ezért is, megnő a tere annak, hogy "véghezvigyük a szeretet cselekedeteit".

csaba_carmarthen 2017.06.17. 23:29:53

@sollertia:
Természetesen. Ugyanakkor ez a hivatkozás nem hatalmazza fel a küzdő egyházat, hogy fellázadjon a Megdicsőcsőült Egyház ellen. (2 Tessz 2, 3-4)

Még "kanonikusabb" formáiban sem...
www.youtube.com/watch?v=6LmOpcP0M40

Ti. mintha a Szentlélek adott volna arra jele(ke)t, hogy nem ő tette le Benedek pápát...
www.bbc.co.uk/news/av/world-europe-21421810/lightning-strikes-st-peter-s-basilica-as-pope-resigns

Persze ez utóbbi is csak egy természeti jelenség, mint ahogy Krisztus keresztrefeszítésekor és halálakor a földrengés volt...és a Templom függönyének kettészakadása.

Igen mi Urunk, Jézus Krisztusra van szükségünk, feltéve ha úgy fogadjuk figyelmeztetéseit, ahogy Ninive tette.

De akkor lehet, még valamire szükségünk van:

Ninive attitüdjére.

szentiras.hu/SZIT/J%C3%B3n3

2017.06.18. 14:06:56

@csaba_carmarthen:

Kedves Csaba. Az Egyháznak fehérvértanúkra szüksége van. Szeretnék nem gondolni erről kevesebbet, mint Te.
De azt is hiszem, hogyha Isten kedvében szeretnék járni, ahhoz elsősorban Őt kell jobban megismernem, az időket és a jeleket nem. Minden időben készen kell állni, mint az okos szüzek, nem?
Szeretem az Egyházat, úgy, mintha egy személy volna. El lehet-e hagyni, Te elhagynád-e bármilyen öreg vagy beteg? Már akkor szerettem, amikor még igazán nem is ismertem.

csaba_carmarthen 2017.06.19. 09:39:31

@sollertia:
" Őt kell jobban megismernem, az időket és a jeleket nem."

Jézus mást mond:

A föld meg az ég jeleiből tudtok következtetni. Hát ezt az időt miért nem tudjátok felismerni?

Lk 12, 56
szentiras.hu/SZIT/Lk15,1-3;11-32

2017.06.19. 21:58:51

@csaba_carmarthen:

Igen, bocsánat, a helyes szórend: elsősorban Őt kell jobban megismernem, nem az időket és a jeleket. Hiszen az Emberfia maga is jel (Lk 12, 56). Hogy mindig készen kell állni, és hogy a pokol kapui nem vesznek erőt az Egyházon, ezeket szintén mondja Jézus.

Magam számára írom, de talán egyetértesz, eggyel több kattintás helyett néha többet ér eggyel többször felidézni: "Tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt"

csaba_carmarthen 2017.06.20. 07:57:17

@sollertia: Hogy tudod szeretni Istent, ha azokat az erofesziteseit, amelyeket a jelenben tesz, amelyeket folyamatosan tesz, ignoralod...(??)
sőt!! - masokat is erre buzditsz.

csaba_carmarthen 2017.06.20. 07:59:36

ne fojtsátok el a Lelket,

aki most munkálkodik közöttetek, amikor hitehagyástok elérkezett tetőfokára.

Ne mondjátok majd az ítélet napján:

"Sohasem hallottam, sohasem tudtam ezt." Jézus és én ezeket már azelőtt kinyilvánítjuk, mielőtt még megtörténnének,

hogy ne mondhassátok, amikor színről színre találkoztok Istennel: "Nem tudtam róla."

www.tlig.org/hu/humsg/hum559.html

www.youtube.com/watch?v=VO7jnR8F3Pg

csaba_carmarthen 2017.06.20. 08:40:35

The Forced Collective Suicide Of European Nations
www.youtube.com/watch?v=-aPRjg8ViF0&t=65s

Soros Funds Pro-Islamic Thugs Attacking Americans On The Street
www.youtube.com/watch?v=ze_gR4nGnAs

csaba_carmarthen 2017.06.20. 08:45:01

"ne fojtsátok el a Lelket,

aki most munkálkodik közöttetek, amikor hitehagyástok elérkezett tetőfokára.

Ne mondjátok majd az ítélet napján:

"Sohasem hallottam, sohasem tudtam ezt." Jézus és én ezeket már azelőtt kinyilvánítjuk, mielőtt még megtörténnének,

hogy ne mondhassátok, amikor színről színre találkoztok Istennel: "Nem tudtam róla."

www.tlig.org/hu/humsg/hum559.html

www.youtube.com/watch?v=VO7jnR8F3Pg

csaba_carmarthen 2017.06.22. 09:00:14

@sollertia: rendben

louisgrignion.pl/download/ertekezes.pdf

www.youtube.com/watch?v=E47ak-DnkCo&t=16m36s

“Segíts nekünk drága Jézus, hogy bátran kiálljunk a Te nevedben, és hordozzuk Szeretetlángodat, minden nemzeten át. Add meg nekünk, gyermekeidnek, az erőt, hogy szembenézzünk a gyalázkodásokkal, amelyekkel szembe fogunk kerülni mindazok között, akik nem hisznek igazán a Te Irgalmadban. Ámen.”

nagyfigyelmeztetes.hu/2011/12/imahadjarat-10-szeretetlangod-hordozasa/#sthash.R11l6BpH.dpuf

medjugorje.org/frjozoletter.htm

csaba_carmarthen 2017.06.23. 08:54:10

@sollertia:
ertem, tehat antikvariumokban te ilyeneket szoktal talalni..
louisgrignion.pl/download/ertekezes.pdf
Lehet hogy II. Janos Pal papa, akkor meg Karol Wojtyla is egy antikvariumban talalta... viszont kesobb eletprogramjava valt...amelyet te eleg jol ideztel..."Tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt"...(lehet, hogy ezt az idezetet is egy antikvariumban talaltad......??)

Az Egyhaz harom reszbol all, szenvedo, kuzdo, es megdicsoult
a Szentirasban az Ur napja-kent van megjovendolve ez az esemeny

www.tlig.org/en/spirituality/speeches/dayof/

csaba_carmarthen 2017.06.23. 09:18:20

@sollertia:

ertem, tehat antikvariumokban te ilyeneket szoktal talalni..

louisgrignion.pl/download/ertekezes.pdf

Lehet hogy II. Janos Pal papa, akkor meg Karol Wojtyla, is egy antikvariumban talalta... viszont kesobb eletprogramjava valt...amelyet te -mindenesetre- eleg jol ideztel..."Tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt"...(lehet, hogy ezt az idezetet is egy antikvariumban talaltad......??)

Az Egyhaz harom reszbol all, szenvedo, kuzdo, es megdicsoult Egyhazbol. Lathatoan II Janos Pal papa nem sorolta a Megdicsoult Egyhaz erofesziteseit ...az Egyhazzal "nem egysegben levo" kategoriaba...
www.youtube.com/watch?v=VO7jnR8F3Pg

A megdicsoult Egyhaz pedig evtizedek ota probalja felkesziteni Isten nepet -es az emberiseget- arra az esemenyre, amely a Szentirasban az Ur napja-kent van megnevezve...

www.tlig.org/en/spirituality/speeches/dayof/

...Idonkent , - talan h. erthetobb legyen- Figyelmezteteskent emlitve...

www.youtube.com/watch?v=2-lqE2fTdrU

>> YHWH-nak az a szándéka, hogy hamarosan keresztül halad közöttetek.

Halljam hát forró imátokat!

Kérdezzétek meg magatoktól: "Mit fog jelenteni számomra az Úr napja?"

Aki rosszat forral, saját romlását idézi elő.

Ezért mondom nektek: Jöjjetek, és vessétek el a béke és a kiengesztelődés magjait, hogy ízletes legyen gyümölcsötök a Mindenható számára, és a menny lesz a ti jutalmatok...>>

www.tlig.org/hu/humsg/hum979.html

Bálint József II. 2017.07.15. 18:42:00

@khamul:
Tisztelt khamul,
Miért kell a honlapomon szereplő írásokat fenntartással olvasni???
Igyekszem, hogy sem tárgyi, sem teológiai tévedések ne szerepeljenek rajta, és többször kértem olvasóimat, ha ilyenekbe botlanak, figyelmeztessenek. Úgy gondolom továbbá, minden alternatív véleménynek helyet adtam, illetve a téves állításokat illő módon, a kinyilatkoztatott katolikus tanítás alapján megcáfoltam. És természetesen azonnal revidiálom állításaimat, ha megfelelő érveléssel találkozom.
De miféle katolikus megközelítés ez, hogy fenntartással olvasni? Amúgy engem nem zavar ez sem. Olvassa mindenki, akár fenntartással is.
Bálint József

2017.07.15. 20:42:44

@Bálint József II.:

'Miért kell a honlapomon szereplő írásokat fenntartással olvasni???'

Azért, mert keverednek a helyes, vállalható hitvédelmi írások, és a vállalhatatlan hangvételű illetve paratudományos bejegyzések.

Bálint József II. 2017.07.15. 21:01:42

@khamul:
Hangvétel: Lehet benne valami. A stílust már a plébánosom is kifogásolta. De azt mondanám, ez vérmérséklet kérdése. Foglalkozzunk inkább a tartalommal.
Paratudományos: Hát ettől hanyattestem.
Még egyszer: Vannak érvek, és ellenérvek. Nem pedig címkézés.
Várom az ellenérveket akármelyik saját vagy idézett állításomra.

csaba_carmarthen 2017.07.16. 02:14:42

@Bálint József II.:

az itt felmerulo problemakorre
van egy szemleletes videoklip:

www.youtube.com/watch?v=Rr8ljRgcJNM
(we all're living in America* -es ist wunderbar)

Mas szoval, paratudomanyos az, aki a tudomanyos ervek alapjan allitja, hogy ember sohasem jart a Holdon...
www.youtube.com/watch?v=d3jrLXkuKcw

Paratudomanyos az is, aki tudomanyos eszkozokkel megvizsgalva az evolucio elmeletet felismeri hogy az evolucio mellett egyetlen tudomanyos erv sem szol...

Az is paratudomanyos, aki nem kivanja a csaladjat reggeltol estig GMO-val tomni...
www.youtube.com/watch?v=a6OxbpLwEjQ
mert " a tudosok megmondtak" (ti. a Monsanto tudosok)

*Az az <America> a tavaly novemberi valasztasokon megbukott...
www.youtube.com/watch?v=w9nt9xMNniY

az <es ist wunderbar> meg nem bukott meg

Bálint József II. 2017.07.16. 10:11:08

@csaba_carmarthen:
Bocs, Csaba,
nincs időm videoklipket nézegetni.
Tehát, ha úgy gondolod, hogy bármelyik állításom nem állja meg a helyét, ezt írd le a vonatkozó írás alatt. Ha jól gondolom, az evolúcióval van problémád, illetve az én megközelítésemmel. Idézhetsz más megállapításokat, más nézeteket valló tudósokat, de mindent szigorúan tudományos keretek között.
A régi görögök nagyon helyesen mondták ki:
Tézis - antitézis - szintézis.

csaba_carmarthen 2017.07.16. 11:42:25

@Bálint József II.:
csak annyit akartam kifejezni, hogy abban az idoszakban elunk, amelyrol a Szentiras igy ir:

" tévútra vezettek minden nemzetet "
Jel 18.23
mek.oszk.hu/00100/00176/html/jel.htm

A KEK pedig igy:

AZ EGYHÁZ UTOLSÓ PRÓBATÉTELE

675 Krisztus eljövetele elõtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatételen, mely sokak hitét meg fogja ingatni.

[639] Az üldözés, mely kíséri az Egyház földi zarándokútját, [640] fölfedi a "gonoszság misztériumát" egy vallási megtévesztés formájában, mely az embereknek problémáik látszólagos megoldását kínálja föl cserében azért, hogy elpártolnak az igazságtól.

A legnagyobb vallási megtévesztés az Antikrisztusé, azaz egy ál-messianizmusé, amelyben az ember önmagát dicsõíti Isten és az Õ testben eljött Messiása helyett. [641]

(...)

677 Az Egyház az Ország dicsõségébe csak ezen utolsó Húsvéton át léphet be, melyben követi Urát halálában és föltámadásában....
www.katolikus.hu/kek/kek00624.html#N113

Ugyhogy kerlek, ne aggodj... amit neked cimeztem az nem neked szolo kritika volt.

Az evolucio elmelettel nincs problemam, csak egyszeruen a ugy nem igaz ahogy van - megis a biologia tudomanyai mintegy axiomakent tekintenek ra.

A mutaciok betegsegeket, fogyatekossagokat eletkeptelensegeket okoznak..(erre ezerszamra van pelda) nem pedig evolucios fejlodest (ti. erre egyetlen pelda sincs - az antibiotikum rezisztencia kialakulasa sem pelda erre, mert az is vegsosoron destrukciot/betegseget okoz).

Hasonlokeppen miota elkeszultek a genterkepek, kiderult hogy az egyes fajok genallomanya olymertekben kulonbozo, hogy evolucios atmenet kozottuk lehetetlen

a peldakat lehetne sorolni szazszamra...

A te a honlapodon a Szaga nevu hozzaszolonak azzal ervelsz, hogy Isten nem bizna az ember kialakulasat evolucios veletlenek sorozatara. Ez onmagaban igaz - de az Egyhaz tanitasa ezt a leheteoseget ki is zarja, ui a vilag ilyen modon valo teremtese a Deizmus tevtanat erositene..azaz a gep forog az alkoto pihen. (ergo ha valaki katolikuskent az evolucio mellett ervel -ez utobbi a szempontbol is onellentmondasban van (jobb esetben); rosszabb esetben masokat szandekozik felrevezetni)

A Deizmus ugyanis nem az Egyhaz tanitasa. Az Egyhaz tanitasa szerint az Isten a vilagot folyamatosan teremti, Teremto igenjevel fenntartja. Ha Isten visszavonna ezt a folyamatos teremtoi IGEN-jet akkor az egesz vilag osszeomlana.
A fejlodes gondolata termeszetesen belefer Isten Teremto szeretetebe (>>anyám méhében te szőtted a testem.139. Zs,13 szentiras.hu/SZIT/Zsolt139 ),
az evolucio elmelete ezzel szemben tudomanyos onellentmondasban van, es sajat magat uti ki.

Mindamellett az evolucio elmelet jo taptalaja a 20-21. szazad nagy genocidumainak/holocaustjainak, mert az embert, az egyen erteket devalvalja - quasi as allat szintjere.
darwintohitler.com/hitlers-ethic/

Igy tehat nem csoda, hogy szabadkomuvesseg kezdettol fogva tamogatta az evolucioelmeletet, mert utat nyitott egyeb projectjeik elott- ugymint a fasizmus, kommunizmus vagy epp esetleg a jelenlegi torekvesuk, a globalokommunizmus elott.

A te megkozeliteseddel egyebkent nem volt semmilyen problemam (ti en ideztem be a honlapodat eloszor...ha visszaolvasol...((Arra persze nem szamitottam hogy a honlap szerkesztoje is majd feltunik ezen a feluleten :)) ))...
mindamellett, hogy nem ismerem az egesz honlap tartalmat, de az igazsag kereseset mint celt eleg jol megfogalmaztad:) tehat bocs ha nem jott at, hogy nem teged kritizaltalak

Ket dolgot tudnek csak hozzatenni:

1/Az ima fontossagat ajanlom figyelmedbe nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/

2/ az iman belul pedig figyelmedbe ajanlom azt, amit Szt Maximilian Kolbe atya mondott: vagyis, hogy a vilag osszes tevtanja Szuz Maria altal fog legyozetni.
(Ide sorolnam az a katolikus egyhazban -, de pl. a tudomany vilagaban jelenlevoket is)

Udv:

Csaba

2017.07.16. 19:27:55

@Bálint József II.:

'Várom az ellenérveket akármelyik saját vagy idézett állításomra.'

Vegyük például az alábbi bejegyzést:

www.jozan-katolikus.hu/2012/01/29/konyvismertetes-95-tezis-az-evolucio-ellen-iv/

84. pont:

Édesvíz vagy tengervíz borította a Föld felszínét a vízözön alatt? Ha előbbi, akkor a tengeri állatokról kellett gondoskodni, ha utóbbi, akkor a folyami/tavi állatokról.

Vajon mekkora bárka és milyen infrastruktúra (akvárium, víztisztító...) kellett volna ehhez?

Nem foglalkozom sem kozmológiával sem őstörténettel, de azt elég nehezen tudom elhinni, hogy a világ összes geológusa, paleontológusa és biológusa egy hatalmas megtévesztés áldozata lenne, és Földünk nem öregebb 6000 évesnél.

A természettudomány fejlődése nem mindig egyenletes, vannak zsákutcák, de ott van benne az önkorrekció lehetősége is.
Katolikusként soha nem éreztem, hogy félnem kéne a tudománytól. Sem akkor, amikor szerzetestanáraim először beszéltek hit és tudomány, Egyház és evolúció kapcsolatáról, sem később, amikor magam kezdtem el kutatással foglalkozni.

Hadd idézzem még II. János Pál pápát:

'A történelem arra tanít bennünket, hogy igen káros, ha a szellem tevékenységét megbénítják azzal, hogy az uralkodó ideológia követelményeinek szolgálatába állítják.
A kultúrának szüksége van az igazi szabadságra MÉG A VALLÁSOS HITTEL SZEMBEN IS. '
(kiemelés tőlem)

(II. János Pál pápa találkozása a tudomány és a művészet személyiségeivel, Budapest, MTA székház,1991. augusztus 17.)

Elérhető itt: uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=85

Nagyon tisztelem azokat a világi katolikusokat, akik hittel, Egyházzal foglalkozó blogot indítanak (Ön, matthaios, Heidl György, és még sokan mások, akiktől elnézést kérek, hogy nem írom le a nevüket).

Ez nagy felelősség, és aligha várható el valakitől, hogy átlássa ennek az igen összetett területnek minden részletét.

Éppen ezért TISZTELETTEL KÉREM, hogy ne foglalkozzon az evolúcióval. A kreacionizmus és az intelligens tervezés lényegében az amerikai fundamentalista protestantizmus terméke. Nem hiszem, hogy egy katolikus hitvédő blogon helye lenne, még akkor sem, ha gyengeségből vagy tájékozatlanságból sok katolikus is a csapdájába esik.

csaba_carmarthen 2017.07.16. 23:50:12

@khamul: @Bálint József II.:

Ron Wyatt megtalalta Noe barkajat Ararat hegysegben, Torokorszagban.

www.youtube.com/watch?v=IoTkguzRaCU

Published on 17 Jun 2015
The story of the evidence which led the Turkish authorities to recognize the discovery of Noah's Ark in the mountains of Ararat.

www.youtube.com/watch?v=q9-pTgPIPlo

Published on 11 Aug 2016
Ron Wyatt archaeologist founder of True Locations of Sodom and Gomorrah, Noahs Ark, Red Sea Crossing, Mt. Sinai, and The Ark of the Covenant.

hu.wikipedia.org/wiki/Arar%C3%A1t-hegy

tanítvány 2017.07.18. 22:10:38

Elkeserítő Ferenc pápa sok sok megnyilatkozása és az irányvonal, ami Európa hanyatlásához vezet.
Miért nincs igazi reagálás a vele kapcsolatos furcsa hírekre, eseményekre?
Pl. a muszlimokhoz való viszonyulására; a migránskérdés; az új ködösítő teológiája. Más hírforrásokon már az egyházszakadásról beszélgetnek, itt meg baljós csend.
Még sok más, ezeknél hitelesebb források is vannak, melyek közeli szakadást jósolnak.
avilagtitkai.com/articles/view/ferenc-papa-megdobbento-kijelentese-a-jezussal-valo-kapcsolat-veszelyes-es-artalmas

avilagtitkai.com/articles/view/van-ebben-a-kepben-valami-szomoru-es-szimbolikus

Merünk nyíltan, lényegretörően kommunikálni?
A Kommentelők válaszát is várnám...
És persze vissza a topikhoz, folytathatjuk a kezdetekkel, maga a 2. Vatikáni Zs. történetével, amely után a szerzetesek jelentős része "kilépett" szolgálatából, látván a konzervatív bíborosok elhallgattatását (A Rajna a Tiberisbe ömlött).
Üdvözlettel

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.07.19. 11:56:39

@tanítvány:

Ferenc pápa a törvényes pápa, a tőle való elszakadás valamilyen értelemben véve Jézus Krisztustól való elszakadás. Ferenc pápa azonban nem félisten. A pápaválasztás nem tesz senkit ilyenné. Tehát neki lehetnek és vannak nagyon is látható hibái. Ez sem újdonság a pápaság történetében. Csak egy példa. II. Gyula pápa (1503-1513), aki egyben az egykori Egyházi Állam feje is volt, leginkább hadvezéri képességeiről volt híres. Sok ellenfele volt, akik ellen személyesen vezetett hadjáratokat. A hadjáratok előtt kiközösítgette azokat, akik ellen harcolt. De hol van már II. Gyula pápa, az Egyház pedig még mindig itt van. Ezt (többek között) még a nem hivataluk magaslatán álló pápák sem tudták lerombolni. Mintha Ferenc pápában lennének politikai ambíciók. Ez egy nagy teher a pápaságra nézve és a hit hirdetésének is akadálya, mert a politikájukban megtámadottak nem biztos, hogy meg tudják tenni azt a megkülönböztetést, ami a pápa mint az Egyház legfőbb tanítója és a pápa mint egy adott politikai álláspont képviselője között van. Ezt a megkülönböztetést azonban meg kell tennie minden katolikusnak. Ha lelkiismerete és az Egyház erkölcsi tanítása szerint nem képvisel erkölcsileg elítélhető politikai álláspontot, akkor bizony vallhat a Szentatyával ellenkező politikai nézetet, ezzel együtt megtartva a pápával való egységet a hitben, a szentségekben és a hierarchiában.

Ha pedig a pápa miatt a hit kerülne veszélybe (ilyen is volt már az Egyház történetében), akkor sem szabad kilépni a Ferenc pápa által vezetett Egyházból, de figyelembe kell venni Aquinói Szent Tamás megjegyzését, aki így ír a testvéri feddésről (correctio fraterna) szóló kérdésében:

„Tudnunk kell azonban, ahol a hitet veszély fenyegeti, az alárendeltnek a főpapot nyilvánosan is meg kell feddnie. Ezért Pál, aki Péter alárendeltje volt, a hittel kapcsolatos fenyegető botrány miatt Pétert nyilvánosan megfeddte. És amint Ágostonnak a galatáknak írt levél 2. fejezetéhez (Gal 2, 11) írt glosszája mondja, maga Péter adott példát az elöljáróknak arra, hogy amikor ők esetleg a helyes ösvényt elhagyják, ne tartsák méltatlannak, ha egy alárendeltjük kijavítja őket” (ST II/II q. 33 a. 4).

Természetesen itt nem arról van szó, hogy bárki bármikor, indulatból kritizálja a pápát, mert alaposan meg kell győződni arról, hogy tényleg veszély fenyegeti a hitet. Sajnos Ferenc pápa egyoldalú, félreérthető, tisztázatlan kijelentései miatt ez már előfordult.

tanítvány 2017.07.23. 19:06:53

Köszi a választ matthaios, nagyjából egyet is értek.
A fenti honlap: világtitkai nem túl hiteles forrás. Kiragad és értelmez, szóval félrevezető lehet...
Mégis, van itt sok minden ami arra utal, hogy a pápánk tudatosan előkészít dolgokat ami bizony az "összeesküvés" elmélet gyakorlata lesz. A kép sok kis mozaikból áll, van sok belső egyházi és külső profán forrás.
Vannak pap barátaim, ismerőseim, akik pl. Kanadában is jártak, ott már elterjedt a templomokban a melegek zászlajának kitétele a sokszínűség elfogadásának nevében. Már csak egy kis lépés és ott leszünk mint sok ország evangelikus egyháza: elfogadják, megáldják, stb.
Közben megy a nagy ökumené felé vezetés... Ferenc lehet az új Luther irja egy cikk... (régen azt is meg kellett gyónni ha bementél egy református templomba).
A világ, a vallás egységesülés felé halad, s Ferenc nem úszik az árral szemben.
Kezdem azt hinni hogy ő az utolsó pápa. Benedek félre lett állítva! Olyan beteg, hogy könyvet tudott írni... a válságról.
Érdekes.
Igen, látni törekvést az Új Világrend létrehozására, ehhez a pápa is kell és Ferenc erre is tökéletes.
A klímaváltozással kapcsolatos dokumentumhoz: vatikáni szóvivő szerint 6 Mrd-al kevesebben kéne lennünk a földön
avilagtitkai.com/articles/view/a-vatikan-szovivoje-az-uj-vilagrendre-es-6-milliard-ember-kiirtasara-tett-utalast

Vatikáni csillagászat

www.netextra.hu/a-vatikan-felkeszul-a-foldonkivuli-elet-bejelentesere/

www.vilaglato.info/a-vilag-vallasai-egyesulnek-html/

Sztem ez az egész egy nagy kutymasz az Ufókkal, egyedül az új Világrend kiépítése ad hívő magyarázatot: az ufók a Gonosz megtestesülései, léteznek, s az "elhitetetés" eszközei, az antikrisztusé.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.07.23. 19:44:23

@tanítvány:

Nem Benedek az utolsó pápa. Nem tudjuk, még hány pápa lesz, de Bergoglio pápa és a Ferenc nevet választotta magának. Nehéz, de talán az Egyház történelmében nem teljesen egyedülálló helyzetről van szó. Nem is beszélek tovább, inkább Fellay (SSPX) püspököt idézném. A szöveg mélyen katolikus:

„ …Kérjük az Istent, segítsen, hogy ezt a titkot jobban megértsük, minden emberi nyomorúság ellenére, annak ellenére, hogy a pápa mostanában hihetetlen dolgokat mond az erkölcsről és megpróbálja nekünk azt mondani, hogy a bűn a kegyelem állapota – amit ma hallunk, hihetetlen és hallatlan – ennek ellenére ez a pápa véghez tud vinni olyan tetteket, amelyek megszentelnek és megmentenek. Isten nem vonta meg tőle az oldás és a kötés hatalmát (Mt, 16, 9). Képes a jót tenni és teszi is ezt. Ugyanez a helyzet a püspökökkel. Ezek nagy titkok, de nem jelentik azt, hogy elfogadjuk azt, ami rossz. Inkább elvetjük ezt és megőrizzük magunkat ettől. De ezzel együtt felismerjük, hogy az Egyházban van valami erősebb és nagyobb, mint amit látunk: a végtelenül szent és jóságos Isten van jelen. Csak egyetlen üdvösség felé vezető út adatott nekünk, ezen kívül nincs más. Ha üdvözülni akarunk, ezt csak az Egyházon, a Római Katolikus Egyházon keresztül érhetjük el: nincs más út. Kitalálhatunk bármit is, ez nem ér semmit. Ez az egyetlen út, nem hagyhatjuk el az Egyházat.”

csakpozitivan 2017.07.24. 21:23:04

@pacsy, @matthaios, @jabbok, @satori, @Déli pályaudvar, @Ky-Li, etc.: Segítsetek légyszíves, hogy mit jelent a "kreatív" hűség, ha értően olvassuk Card. Müller leváltása óta adott nyilatkozatait. Alkalmazkodó? Angolna? Bátor? Szentlélekkel eltelt? Felrázó? Botránkoztató? Előremutató? Modern jezsuita?
(A magam részéről: szeretem az Egyházat, védem bármi áron. Nem szeretném, ha a patás bennem is a megosztást erősítené. Sokszor bizonytalan vagyok. (De) Imádkozom.)

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.07.24. 22:19:11

@csakpozitivan:

A 2. Vatikáni Zsinat az Egyház 21. zsinata. Nem elég egyetlen zsinathoz hűségesnek lenni. Az Egyház teljes tanításából nem lehet egyes dolgokat kiemelni, másokról meg nem beszélni. Ha „kreativitás” ezt jelenti, akkor ez nagyon rossz dolog.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.07.24. 22:41:27

Még egy pár szó a 2. Vatikáni Zsinatról. Ez törvényesen összehívott egyetemes zsinat volt. De szándékával ellentétben állt, hogy egyetlen dogma súlyú kijelentést is tegyen. Más zsinatoknak (pl. a Trienti Zsinat, az 1. Vatikáni Zsinat) viszont kifejezett szándékukban állt dogmák kimondása. Ezért helytelen tendencia a 2. Vatikáni Zsinat „infallibizálása”, „szuperdogmakénti” kezelése.

csaba_carmarthen 2017.07.25. 02:56:05

2Tessz2,3
Semmiképpen meg ne tévesszen valaki titeket, hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, 4aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd helyet, és istennek akar látszani.
szentiras.hu/SZIT/2Tesz2

tanítvány 2017.07.26. 18:32:50

Nem lehetünk pápább a pápánál...
A törvényes összehívás és lefolyás önmagában nem jelenti a Szentlélektől való vezettetést. Mennyi emberi szempont került be a bíborosok által egy-egy dokument szerkesztésekor, hányat félredobtak a konzervatív előterjesztések közül... (2. vat.). Sokat gondolkodtam az egyik legvitatottabb témán, az anno a népnyelv bevezetésén... igen, szükséges volt a népnyelv, latinul nemhogy az afrikai de az európai ember sem értett már (kb. 1840-es évek óta. Mit is mondott Nagy Sándor József a hóhérjának? Hodie mihi, cras tibi! S hozzátette: ha ugyan ön érti ezt...) Ám a latin mint egyetelen biztosította a globálist: mindenki ugyanazt érti rajta, ha megtanulta.
Még ma is ez a hivatalos nyelve az egyháznak, Ferenc mégis lényegében betiltja a latin misézést - csak a Le febvr csapata misézhet így, háttal a népnek, szemben Istennel.
Bezzeg az afrikai tánc az bejöhet a liturgiába az inkulturáció leple alatt (címén). Még ez is érthető jórészt. De hogy miért kellett 1964-ben 2 evangélikus! fordítónak részt vennie a 3 fős fordító csapatban? Sok speciális és régi szövegrészt kidobni... ? Ma már a jó XXIII. János (Roncalli) kritikája is erősen negatív, mert elvtelenül beengedte a Széllel együtt a huzatot is.

Az alábbi link ír tbk. Walter Kasper és Dannels szerepéről.
Tudja valaki cáfolni?

www.hetek.hu/hit_es_ertekek/201703/penz_szex_obama_ezert_mondott_le_benedek_papa

Ahogy a latin mellé alternatív megengedték a népnyelvet, ma pedig a latint el is akarja Ferenc "törölni", ugy ma már elhiszem - hogy ha csak vmi mennykő be nem üt - a melegházasság is elfogadott lesz hamar az egyházban.
A szentségek relativizálása is küszöbön áll (pl. Schneider dogmatika...)

És akkor is maradjak benne?
Benne van az egész életem. Mocsárrá teszik a közegét. Akkor ki kell lépni a szárazra!

Ma már én is kb ugy látom, hogy az igazi keresztény ebben áll:
Szituáció: kórház, halálos beteg. pap kérdezi: Hisz? - Igen. szokott templomba járni, - Nem. Szokott imádkozni? - Nem. És el tudja fogadni a betegségét? - Igen. Tudja Ő sosem bántott engem.

Meglátjuk a halálos ágyon lesz e ripakodás. Barsi Balázsos politizálás (hitem a fideszben), stb. Isten maga hitelesíti a hűséget.

tanítvány 2017.07.26. 19:37:38

www.eucharisztikuskongresszus.hu/hit_188.html

Kánonjog, Ferenc pápaságának érvénytelensége:

www.eucharisztikuskongresszus.hu/BS_hit_69.html

gloria.tv/article/6jqJoGbXVmK3Aj1XqSZR3LqdM

és kit nevezett ki a családszinódus tagjának Ferenc "pápa"?
Nem mást mint a belga Dannels bíborost, aki a melegházasság legalizálásáért szállt síkra és élete is botrányos.

kereszteny.mandiner.hu/cikk/20150928_tagja_volt_a_papaellenes_mafia_klubnak_a_liberalis_belga_biboros

csaba_carmarthen 2017.07.27. 01:04:08

ima, bojt, engeszteles...

veritas-vincit-international.org/2015/01/18/hand-signals-of-freemasonry-explained/

„Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni…”

www.infowars.com/top-expert-trump-behind-takedown-of-global-pedophile-network/

Lelkesedjünk magyarok!
Beküldve: Magyarország engesztelő hivatása
Miért?

1. Mert „Isten megáldotta a magyart!”

2. Mert „megbűnhődte már e nép” és Jézus könyörülni akar rajtunk!

3. Mert annak Máriának az Országa és népe vagyunk, aki végül eltiporja a Sátán fejét!

4. Mert innen indulhat ki, ha akarjuk: a bűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a Sátán letaszítása, Jézus győzelme!

5. Mert a Sátán már ezer éve, minden eszközzel, kiemelten küzd Mária népe ellen, hogy meghosszabbíthassa földi létét, amiről mi nem is tudunk!

6. Mert Jézus együttmunkálkodásra hív minket a Világtörténelem legmegtisztelőbb feladatához. Mi az Ő munkatársai leszünk, ha vállaljuk feltételeit! Az Ő akaratát követve kell cselekednünk, de a legfontosabb munkát: a szívek átformálását, maga Jézus végzi. Szűzmária pedig mindenben segít minket.

engesztelok.hu/magyarorszag-engesztelo-hivatasa

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.07.27. 10:53:02

@tanítvány:

'És akkor is maradjak benne?
Benne van az egész életem. Mocsárrá teszik a közegét. Akkor ki kell lépni a szárazra!'

Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. „Ti férjek, szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat! Önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjében az ige által megtisztítva megszentelje, és dicsővé tegye magának az egyházat, hogy sem folt, sem ránc, sem más efféle ne legyen rajta, hanem legyen szent és szeplőtlen.” (Ef 5, 25-27).

A kérdés az, hogy hol van ez az Egyház. Ez csak egy lelki valóság, ahogyan a protestánsok mondják? Vagy ez az Egyház a pápa által vezetett látható közösségben van-e meg? Az előző esetben ott lehet hagyni azt a közösséget, amelynek „mocsárrá tették a közegét”. Az utóbbi esetben nem. Minthogy a katolikus igazság szerint az utóbbi a helyzet, az a katolikus, aki el akarja hagyni (legalábbis lélekben) az Egyházat Ferenc pápa és egyre hangosabbá váló közvetlen környezete miatt, saját katolicitásával kerül szembe. A mostanában egyes (világos gondolkozásban nem túl erős) katolikusok által agyondícsért Luther Márton útjára lép. Persze az ember nem hunyhatja be a szemét. A tendenciák ijesztőek. De ha ez van, vállalni kell az egyházpolitikából való kiszoríttatást, akár Egyházon belüli üldözést is. A Szentírás és Szenthagyomány alapján álló katolikus hittel ellentétes álláspontokról azonban nem szabad hallgatni. Ezekről ugyanis teljes biztonsággal tudjuk, hogy el fognak tűnni, míg a katolikus hit megmarad a hit szerzőjének, Jézus Krisztusnak második eljöveteléig, amikor majd ezt átmegy a Szentháromság színről-színre való látásába.

Péter el akar menekülni Rómából az üldözések elől. Aki ma ki akar menekülni az Egyházból, annak ugyanazzal a kérdéssel kell szembenéznie: Quo vadis?

Pandit 2017.07.27. 11:53:22

@matthaios:
Bocs' a kötözködésért, de a kérdést Szent Péter tette fel Krisztusnak. Azaz így pontosabb: "...annak a "szembejövő"(!) Krisztussal kell "szembe néznie". :)
Amúgy értettem és köszönöm. Szerintem nagyon kell az ilyen eligazítás is.

Ez a "Luther dolog" már nekem is(!!) feltűnt. (?)

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.07.27. 13:24:06

@Pandit:

Igen, a „szembejövő Krisztussal kell szembenézni”, mielőtt valaki kivonul az Egyházból.

csaba_carmarthen 2017.07.27. 14:42:17

Az emberek hajlamosak könnyen elfelejteni, hogy Egyházam vezetése fölülről történik és nem alulról.

Hajlamosak elfelejteni, hogy minden hatalom fölülről való. Azt mondom tehát nektek, hogy egyetlen hatalom, egyetlen földi királyság sem marad fenn, amely beszivárgott Egyházamba. Összetöröm és porhalmazzá teszem.

Ti ezt már előre tudtátok, de nem figyeltetek rám és nem engedelmeskedtetek nekem.

Kizártatok engem, de én minden ajtót, és ablakot kinyitok, hogy Lelkem szabadon lélegezhessen tulajdonomban. Nincs az a hatalom, amely eltorlaszolhatja azt az utat, amelyet megnyitok. Újból emlékeztetni fogom őket arra, hogy én vagyok az Alfa és az Omega, a Szentek Szentje, a Szentháromság, mindhárom az Egyben, a Hatalom.

Hamarosan veletek leszek. Szívembe fogadom mindazokat, akik szeretnek engem. Az én Szívem lesz az ő új otthonuk. Fölülről jövök és fölülről száll alá a ti új otthonotok is. Ez lesz az én ajándékom; és újból visszaadom nektek az én új Szent Nevemet, szeretteim. Jöjjetek hát és dicsérjetek engem; jöjjétek és magasztaljatok, jöjjetek és kössetek velem békét, kinyitom nektek házamat és mint enyéimet üdvözöllek benneteket. Jöjjetek hozzám!
www.tlig.org/hu/humsg/hum349.html

tanítvány 2017.07.29. 01:33:17

Hát... évek után feljöttem ide válaszokért, de lényegében nincsenek. A szerző sem szól hozzá.
Válságosnak látom e blog "életét". Virágoznia kellene, és nem ilyen kérdésekről beszélni. De ha nincs más választás, mint szembe nézni velük... Szóval olvasta egyáltalán valaki a belinkelt cikkeket?
-- Mi van a sankt Galleni bíboros "maffia"-csoporttal??? Ennek tükrében Ferenc nem legális pápa!
kereszteny.mandiner.hu/cikk/20150928_tagja_volt_a_papaellenes_mafia_klubnak_a_liberalis_belga_biboros

Nem baj hogy a pápa elfogadja a Gender-elmélet alapjait???
Hogy bocsánatot kell kérnünk a melegektől, miközben egyengetik útjukat az egyházba???
Nem baj hogy a vatikáni szóvivő szerint 6 Milliárddal többen vagyunk mint kellene???

A pápa szerintem illegális, nem pápa. Benedek meg nem beteg!!! Aki könyvet ír az fitt!! Betegen az ember a kertbe sem megy ki.
Ferenc tanítása meg sokhelyütt szembe megy a hagyományokkal!!!
Amoris laetitia ???

petersziklaja.hu/vallasi-polgarhaboru/

petersziklaja.hu/vezeto-nemet-filozofus-a-papa-buzditasa-szakitas-a-katolikus-hagyomannyal-2/

Csak sajnos a szalámitaktika segítségével és a mai fiatalok szimpátiájának megnyerésével úgyis tovább megy a hajójuk az ultraliberalizmus irányába.

Gondolom most sem lesznek igazi válaszok, ugyhogy majd megpróbálom Istennel megbeszélni e dolgokat, meg a pogány fórumokon.

csaba_carmarthen 2017.07.29. 06:34:34

@tanítvány:
Kezdd el imadkozni az alabbi imakat es Krisztus mutatni fogja az utat:

.....Crusade Prayer (1) My Gift to Jesus to Save Souls: “My dearest Jesus, You Who loves us so much, allow me, in my
humble way to help save Your precious souls. Have Mercy on all sinners, no matter how grievously they offend You. Allow
me, through prayer and suffering, to help those souls who may not survive The Warning to seek a place beside You in Your
Kingdom. Hear my prayer, O sweet Jesus, to help You win over those souls You yearn for. O Sacred Heart of Jesus, I
pledge my allegiance to Your Most Holy Will, at all times. Amen

Crusade Prayer (2) Prayer for Global Rulers: “My Eternal Father, in the Name of Your beloved Son, Jesus Christ, I ask
that You protect your children from the persecution, which is being plotted by global forces against innocent nations. I pray for the forgiveness of sin of those souls who are the cause of this hardship, so that they may turn to You with humble and contrite hearts. Please give Your tortured children the strength to withstand such suffering in atonement for the sins of the world, through Christ Our Lord. Amen.”

Crusade Prayer (3) Rid the world of fear: “O my Lord Jesus Christ, I beseech You to rid the world of fear, which detaches
souls from Your loving Heart. I pray that souls who will experience real fear during The Warning will stop and allow Your Mercy to flood their souls, so that they will be free to love You in the way they should. Amen.”

Crusade Prayer (4) Unite all Families: “Unite all families, Jesus, during The Warning, so that they may receive Eternal
Salvation. I pray that all families remain together, in union with You, Jesus, so that they may inherit Your New Paradise onEarth. Amen.”

Crusade Prayer (5) Praise to God the Most High: “O Eternal Father, we offer You our prayers, in joyful thanksgiving, for
Your precious Gift of Mercy to the whole of mankind. We rejoice and offer You, Most Glorious King, our praise and
adoration for Your loving and tender Mercy. You, God the Most High, are our King and for this Gift You now bring to us we lie at Your Feet in humble servitude. Please, God, have Mercy on all Your children. Amen.”

Crusade Prayer (6) Prayer to stop the antichrist: “O Jesus, I pray that God, in His Mercy, will prevent the antichrist and
his vile army from causing terror and inflicting hardship on Your children. We pray that He will be stopped and that the hand of chastisement will be avoided, through the conversion achieved during The Warning. Amen.”

Crusade Prayer (7) Prayer for those who refuse Mercy: “Jesus, I urge You to forgive those sinners, so dark of soul, who
will refuse the Light of Your Mercy. Forgive them, Jesus, I plead with You, in order to redeem them from the sins, which they find it so difficult to extract themselves from. Flood their hearts with Your Rays of Mercy and allow them the chance to return to Your fold. Amen.”

Crusade Prayer (8) The Confession: “Dearest Jesus, I ask Your pardon for all my sins and for the hurt and injury I have
caused to others. I humbly pray for the graces to avoid offending You again and to offer penance according to Your Most Holy Will. I plead for the forgiveness of any future offense, which I may partake in and which will cause You pain and suffering. Take me with You into the New Era of Peace, so that I may become part of Your family for eternity. I love You, Jesus. I need You. I honour You and everything You stand for. Help me, Jesus, so that I may be worthy to enter Your Kingdom. Amen.”

Crusade Prayer (9) Offer of Suffering as a gift: “O Most Sacred Heart of Jesus, teach me to accept insults, in Your Holy Name, when I proclaim Your Word with humble thanksgiving. Teach me to understand how humiliation, pain, and suffering, bring me closer to Your Sacred Heart. Allow me to accept such trials with love and generosity of spirit, so that I may present them as the Gifts so precious to You, in order to save souls. Amen.”

Crusade Prayer (10) Carrying the Flame of Your Love: “Help us, dear Jesus, to rise fearlessly in Your Name and to carry
the Flame of Your Love across all nations. Give us, Your children, the strength to face the abuse we will be faced with
among all those who are not true believers in Your Mercy. Amen.” ......

nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
nagyfigyelmeztetes.hu/jezus-az-emberiseghez-litaniak/

studiorum 2017.07.30. 10:37:10

@matthaios: Fellay (SSPX) püspök számomra nem tekintély. A szövege és különállása nem mélyen katolikus, hanem mélyen skizofrén. Hazugság, amit állít: " (a pápa) megpróbálja nekünk azt mondani, hogy a bűn a kegyelem állapota..." Én ilyen kijelentésről nem tudok. Aki ilyenről tud, az jelezze.
Ugyanabban a szövegben, -kifogva a szelet vitorlából- az ellenkezőjéről beszél: "...ennek ellenére ez a pápa véghez tud vinni olyan tetteket, amelyek megszentelnek és megmentenek." Fellay állít valamit, ami alól rögtön fel is menti magát. Az egész SSPX fenn- és különállása szektásodás. Nincs szükség arra, hogy bárki is a tagja legyen ennek a 'testvériségnek'. Szerinted igen? Én nem kérek belőle!

studiorum 2017.07.30. 13:33:33

@matthaios: A II.Vatikáni Zsinat határozatainak végén ez áll: “Mindazt, amit e konstitúció egészében és részleteiben tartalmaz, helyeselték az Atyák. Mi pedig mindezt a Krisztustól kapott apostoli hatalmunkkal a Tisztelendő Atyákkal együtt a Szentlélekben jóváhagyjuk, kötelezőként kimondjuk, tekintélyünkkel megerősítjük, és amit a Zsinat alkotott, Isten dicsőségére közzétenni elrendeljük.”

Szerinted ez mit jelent? Hogy kell viszonyulni az Egyház híveinek ehhez a megjegyzéshez?

studiorum 2017.07.30. 14:19:48

@tanítvány: A Ferenc pápára fogott, be nem bizonyított, nem megvalósult feltételezéseket hiszem, ha látom. Nem azt mondom ezzel, hogy a Szentatya minden nyilatkozatával egyetértek, de valótlanságokat állítani bűn: 'Ferenc mégis lényegében betiltja a latin misézést, az afrikai tánc az bejöhet a liturgiába, Benedek pápát kényszerítették a lemondásra, a melegházasság is elfogadott lesz hamar az egyházban, szentségek relativizálása is küszöbön áll.'

Mi a teendő? A Szentatya bíborosaira hagyni az atyai figyelmeztetést, ha az valóban szükséges.

Mindenkinek elsősorban a saját üdvösségéért kell harcolnia. Ez nem zárja ki mások lelke megmentésének missziós kötelezettségét. Ebbe nem tartozik bele a pápa tisztének és tekintélyének megkérdőjelezése, a vele szembeni tiszteletlenség, kioktató hangnem.

Ránk elsősorban a körülöttünk élők vannak rábízva. Őértük felelünk a napi tragédiák közepette. Arról kellene beszélni, hogy ezeket hogy oldjuk meg katolikus módon.

Hasznosnak tartanám, ha nem Ferenc pápa és a II.Vatikáni Zsinat állandó kritizálása, hanem a katolikus igazságok, erkölcsi törvények világos bemutatása és annak gyakorlati alkalmazása kerülne tárgyalásra a Szentíráson, az Egyház tanításán, a szentek példáján és gondolatain keresztül.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.07.30. 16:56:29

@studiorum:

A házasságtörés életvitelszerű elkövetése a halálos bűn állapota. A szentáldozáshoz szükséges a megszentelő kegyelem állapota. Ha az életvitelszerűen házasságtörésben élőket a szentáldozáshoz engedik, nem tesznek különbséget a bűnös állapot és a megszentelő kegyelem állapota között. Ferenc pápa folyamatosan visszautasítja ennek a kérdésnek a tisztázását. Erre célzott Fellay püspök. Aztán arra is, hogy ettől még nem szűnik meg Ferenc pápa pápasága. Itt nincs semmilyen ellentmondás.

Én nem vagyok tagja a testvériségnek (különben is ennek csak papok lehetnek a tagjai). Ugyancsak nem végeztem toborzó tevékenységet a testvériség részére. Az SSPX-t nem nevezném szektának, annak ellenére, hogy kánoni helyzetének tisztázása folyamatosan napirenden van.

A 2. Vatikáni Zsinatot egyetemes zsinatnak kijáró tisztelettel kell fogadni. De ez a zsinat nem jelentett ki egyetlen dogmát sem. Azonkívül ez a zsinat sem mondhat ellen a Tanítóhivatal ezt megelőző működésének. Tehát, ha a kettő között ütközés látszik (vagy esetleg ténylegesen van is), akkor ezt nem szabad a szőnyeg alá söpörni. A Joseph Ratzinger és Fellay püspök (SSPX) által 1988-ban aláírt jegyzőkönyvben ( www.fssp.org/en/protoc5mai.htm ) az SSPX (Lefebvre érsek) ezt mondja:

„Elfogadjuk a 2. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium dogmatikus konstitúciójának 25. pontjában lévő tanítását az egyházi tanítóhivatalról és az ehhez illő ragaszkodásról.
Vállaljuk, hogy a 2. Vatikáni Zsinat bizonyos tanításait és a liturgia és az egyházi törvény későbbi reformját illetően, azokat a dolgokat, amelyek számunkra úgy látszanak, hogy a Hagyománnyal csak nehezen összeegyeztethetőek, pozitív hozzáállással tanulmányozzuk és ezekről ugyanígy tájékoztatjuk a Szentszéket, elkerülve a polémiát.”

Sajnos a megállapodást később az SSPX fölmondta és mégis megtörtént a négy püspök fölszentelése. De az SSPX-ből ekkor kivált FSSP számára mindmáig irányadó a fenti jegyzőkönyv. Szoros értelemben véve nem tartozik a témához, de megemlíteném a következőket:

Az FSSPX legfrissebb statisztikája szerint 635 papra jut 215 szeminarista és 40 kisszeminarista. A papságra készülök aránya a felszentelt papokhoz képest 40,1% (100%-nak véve a fölszentelt papok létszámát).

Az FSSP esetében ez a szám 36% (a felszenteltek száma 270), az átlagéletkor 37 év.

Magyarországon 2110 pap van, a szeminaristák száma pedig 200 alatt van. Tehát a 40,1 illetve 36 százalékhoz képest Magyarországon ez a szám a legjobb esetben is 9, 5%.

Ezek tények.

tanítvány 2017.07.30. 18:08:12

@studiorum:
Hogy kellene viszonyulni? Már benne van a főáramban. De hogyan viszonyultak az atyák?? Egy dolog a hivatalos zárószó, de ismered a zs. lefolyását? Következményeit? A szerzetesrendekben is óriási felháborodást keltett, rengetegen kiléptek!! Relativizálták a missziók fontosságát. Erre Benedek is felhívta a figyelmet fogságából.

Én nem fogok semmit a pápára, szavai, és a Amoris laetitia önmagáért beszél és teljes összhangban áll a Sankt Gallen-i "maffia bíboros" céljaival. Teljesen látható a tendencia... az új nemzedék észre sem fogja venni a változást, sőt, ők kívánják.
Nézd csak meg a linkek tartalmát! Jé. Ez nem az ördögtől van. Hanem a pápától. Struccpolitika nem segít.
A magyarkurir miért nem említi a dokumentum bemutatásakor hogy a pápa úr elfogadja a gender alapjait? Hogy a melegek kapcsolatát is kvázi megértő tisztelettel kell fogadnunk (majd bocsánatkérés és jöhettek). Ez mekkora pofon a becsületesen küzdő egyháznak?

No akkor most hogy tanítson erkölcstant a hittanár?
(Vagy mit kezdjen az ujabb fejleményekkel).

Én kezdetben értettem a pápát és örültem sok nyilatkozatának. De fordult a kocka.
Nagyapám forogna a sírjában ha látná a mai helyzetet.

studiorum 2017.07.30. 23:43:13

@matthaios:

-Nem árt tudnod és tudnotok, hogy mi a pápa felfogása a házasság szentségéről: "Házassági előkészítés tanfolyamán résztvevő papokat fogadott Ferenc pápa. A Szentatya beszédében rövid foglalatát adta a házasság szentsége katolikus értelmezésének, majd tanácsokkal szolgált, melyek a családszinódus után előállott új lelkipásztori helyzetben segítik a papságot. Azt mondta: ők azok, akik megszólítják a fiatalokat, akik családot szeretnének alapítani és szentségi házasságot kötni. És ők azok, akik leginkább azon házaspárok felé fordulnak, akik súlyos nehézségekkel küzdenek a kapcsolatukban. Ezért a pápa azt kérte a jelen lévő papoktól, hogy a találkozás összes lehetséges formájában mutassák fel a házasság szentségének nagy titkát. Támogassák azokat, akiknek a kapcsolata nem igazi szentségi házasság, legyenek közel hozzájuk. Beszéde végén a pápa aláhúzta, hogy szükség van a házasulandók igazi katekumenátusára, mely magában foglalja a szentségi előkészítés állomásait, ami rájuk, a püspökök nélkülözhetetlen segítőtársaira van bízva, ezért azt kérte tőlük, hogy valósítsák meg, hogy a házasság egy igazi szentség legyen." ("Pápai tanácsok a házasságról, 2017. február 27. Vatikán.)

-Biztos vagyok abban is, hogy a Szentatya nem híve és nem jóváhagyója a szentségtörő áldozásoknak!

-Szegény Fellay nem célozgatott hanem konkrétan hamis váddal illette Ferenc pápát: " (a pápa) megpróbálja nekünk azt mondani, hogy a bűn a kegyelem állapota..." Ugyanakkor azt is mondta, -amit nem kommentáltál- hogy : "...ennek ellenére ez a pápa véghez tud vinni olyan tetteket, amelyek megszentelnek és megmentenek." Ebbe bizonyára nehéz lesz neki és nektek beilleszteni azt, hogy ő a szentségtörő áldozásokat megengedi, mert ugyebár az nem megment, hanem elveszejt.

-"Bernard Tissier de Mallerais, Alfonso de Galarreta és Richard Williamson a CNA beszámolója szerint levelet írt az FSSPX vezetőjének, amelyben kifogásolják a Rómával folytatott tárgyalásokat, mivel az szerintük véget vethet korszakunk „egyetemes hitehagyásának” való ellenállásnak. Mint írták, szerintük a II. Vatikáni Zsinat nem csak részleges hibákat vétett, hanem úgy, ahogy van, „az ész totális perverziója” volt, és a szubjektivizmusra alapozott új filozófia mellé állt. A három püspök XVI. Benedek pápát is szubjektivistának titulálta. A három püspök szerint lehetetlen a megegyezés „korunk Rómájával”, így a gyakorlati egyezséget is elvetik. Szerintük az FSSPX vezetése addig megy, míg már „nem lesz visszatérés”. Bernard Fellay válaszában azzal vádolta meg bírálóit, hogy hiányzik belőlük a realizmus és a „természetfeletti szemlélet”
(magyarkurir.hu)

Most akkor kinek van igaza? A főcsoportnak vagy annak fellais leágazásának? Szerinted helyes, ha tagja valaki ennek a 'testvériségnek' ? Meggyőződésem, hogy e különálló és belterjes társaság fennállásának semmi jogosultsága nincs a Római Katolikus Egyházzal szemben. Az Anyaszentegyházba való feltétel nélküli visszatérésükért természetesen imádkozni kell.

-Az Egyetemes Zsinatok közötti összeütközésről én nem tudok. A folyamatosság fönnáll közöttük. Szép, de elég tág az a megjegyzésed, hogy "A 2. Vatikáni Zsinatot egyetemes zsinatnak kijáró tisztelettel kell fogadni." Ennél jóval több az a záradék, amit idéztem: "...Mi pedig mindezt a Krisztustól kapott apostoli hatalmunkkal a Tisztelendő Atyákkal együtt a Szentlélekben jóváhagyjuk, kötelezőként kimondjuk, tekintélyünkkel megerősítjük, és amit a Zsinat alkotott, Isten dicsőségére közzétenni elrendeljük.” Ezt nem lehet eltereferélni, életleníteni, elhallgatni, vagy semmibe venni. Ennek komolyan vételében neked is nagy felelősséged van tekintélyed és követőid miatt.

studiorum 2017.07.31. 00:07:00

@tanítvány: Ferenc pápa letámadása helyett sok hasznos, lélekmentő tevékenységre nyílik alkalom közvetlen és közvetett környezetünkben. Jó, ha mindnyájan erre koncentrálunk és jó katolikus könyveket olvasunk.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.07.31. 09:28:47

@studiorum:

Nem érzem hivatottnak magam az SSPX belügyeinek a megtárgyalására. Nem érek rá. Az viszont tény, hogy Ferenc pápa mindmáig nem tisztázta az elváltak megáldoztatásának kérdését. Máltán, Németországban, egyes amerikai egyházmegyékben ez rendben van, Lengyelországban, más amerikai egyházmegyékben nincs rendben. Egyes bíborosok szerint (Marx, Schönbronn, Coccopalmerio) szerint ez rendben van, mások szerint (+Meissner, Burke, Müller, Caffara, Brandmüller) ez nincs rendben. A pápa hallgat.

Ferenc pápától még senki nem hallotta világosan és egyértelműen, hogy a homoszexualitás cselekedet halálos bűn. Akik ezt tagadják, viszont folyamatosan Ferenc pápára hivatkoznak...

Lehet, úgy viselkedni, hogy az ember ilyesmiről nem vesz tudomást. De úgyis lehet viselkedni, hogy a tényeket nem tagadjuk, de ennek ellenére Ferenc pápát tartjuk a pápának és nem hagyjuk el az Egyházat.

Kevés most az időm ezért csak egy történet a 2. Vatikáni Zsinatról és a kollegialitásról:

Tulajdonképpen a különböző „vezetési formák” megférnének az egyetlen pápai hatalommal is. Eleinte az egyetlen pápai hatalom csak implicit formában mutatkozott meg, de az egyes esetek egyre inkább mutatták, hogy itt tényleges hatalomról van szó. Az implicitből teljesen explicitté válás a dogma szintjén az 1. Vatikáni Zsinaton történt meg.

A 2. Vatikáni Zsinat megfogalmazásai valamilyen kettős hatalomként is érthetők. Ezek a megfogalmazások szándékosan voltak homályosak, hogy a zsinat után teret adjanak a pápai hatalom viszonylagosságát hirdető álláspontoknak.

Ez annyira így volt, hogy amikor Boldog VI. Pál pápa értesült, hogy így őt „megvezették”, sírva fakadt (Ralph M. Wittgen: A Rajna a Tiberisbe ömlött) és a Lumen Gentium kihirdetése alkalmából rögtön kihirdette a kritikus részekkel kapcsolatos értelmezését is és ezt magához a dokumentumhoz fűzette Előzetes magyarázó megjegyzés címmel. Ez az 1975-ös magyar kiadásban ott van, az MKPK honlapján és a Vatikán honlapján található magyar fordításból valamilyen okból hiányzik, de az angol fordítás végén ott van ( www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_en.html ). A magyarázó értelmezés mintegy „helyre teszi” a félreérthető kifejezéseket.

Az Egyház nehéz időket él át. Ferenc pápának és környezetének a felelőssége óriási. Mindnyájunknak van felelőssége, hogy átgondolva, indulatokat félretéve, „sine ira et studio” alakítsuk ki álláspontukat.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.07.31. 09:59:04

Nem szeretek a saját blogomra hivatkozni, de most, hogy intenzívebben előkerült a 2. Vatikáni Zsinat értelmezése: www.matthaios.hu/athanasius-schneider-puspok-a-2-vatikan-zsinat-ertelmezeserol-es-az-egyhaz-valsagarol/ .

studiorum 2017.07.31. 11:57:13

@matthaios:

-"A Szent X. Piusz Papi Testvérület (SSPX) felé történt egyházi közeledésről Müller bíboros azt mondta: "Ennek a csoportnak a megbékélése a katolikus egyházzal mindenképpen szükséges. Jézus nem akart semmilyen megosztottságot. Mik azonban az élő és teljes egység feltételei? Azt gondolom, ezeknek a feltételeknek mindenki számára ugyanazoknak kell lenniük. Van hitvallásunk, nem válogathatunk, hogy mit fogadunk el belőle, és mit nem. Mindenkinek vallania kell azt. Valamennyi zsinatot el kell fogadni, ahogy az Egyház élő tanítóhivatalát is." Majd a II. Vatikáni Zsinatról szólva a bíboros így folytatta: "Úgy értelmezni a II. Vatikáni Zsinatot, mint az Egyház újjáalapítását, abszurd dolog. A visszaélések, az ideológiák és félreértések bizonyosan nem a II. Vatikáni Zsinat következményei." (katolikusvalasz.blog.hu/2017/07/24/)

-"Ferenc pápától még senki nem hallotta világosan és egyértelműen, hogy a homoszexualitás cselekedet halálos bűn." (Matthaios)

Ennek az állításnak ellentmond a pápa világos nyilatkozata: „A hagyomány a Szentírásra támaszkodva – mely úgy mutatja be a homoszexuális kapcsolatokat, mint súlyos eltévelyedéseket – mindig vallotta, hogy »a homoszexuális cselekedetek belső természetük szerint rendetlenek«. Ellentétesek a természetes törvénnyel. (…) Nincs olyan eset, amikor jóváhagyhatók lennének."

A "halálos bűn" kifejezés a Katolikus Egyház Katekizmusában sincs benne, de nyilvánvalóan az a lelki tükrök és az Egyház értelmezése szerint.

- Az Amoris Laetitia helyes értelmezésének kérdésével Müller bíboros azt mondta: "A pápa többször is kijelentette, hogy nincs változás az Egyház tanításában, és ez magától értetődő is, mert ez nem is volna lehetséges." (katolikusvalasz.blog.hu/2017/07/24/)

-" Hogy pedig a püspökség maga egy és osztatlan legyen, Szent Pétert a többi apostol élére állította, és benne alapította meg a közösség és a hit egységének örök és látható alapját és princípiumát. A római pápa szent primátusának alapításáról, maradandóságáról, erejéről és módjáról, valamint az ő tévedhetetlen Tanítóhivataláról szóló tanítást a Szent Zsinat újra az összes hívő elé terjeszti, hogy erős hittel higgyék;" (Lumen Gentium 18.) www.katolikus.hu/zsinat/lg.html

Ebben semmiféle pápai hatalom viszonylagosságát hirdető álláspont nem fedezhető fel.

Az Egyház nehéz időszakon megy keresztül, -mikor nem?-
ugyanakkor a tárgyilagosság, a jól tájékozottság és a helyes értelmezés mindnyájunkat kötelez.

Pandit 2017.07.31. 12:00:58

@matthaios:
Én nem bánom ezeket a hivatkozásokat.
Elolvastam és nem igazán értem.
Vagyis azt értem, hogy mi a probléma, de
akkor sajnos ott kell kezdeni, hogy ez a zsinat nincsen befejezve, vagy szükség van egy másikra. Annak nem sok értelme látszik, hogy összehívunk egy zsinatot és szépen megfogalmazunk 4 területen igazságokat, ami igazából senkit nem érdekel (igazából fel se fogtam mik ezek és miért fontosak most, vagy voltak fontosak akkor) és nem is nagyon érint senkit, a híveket, azokat a kérdéseket amik meg mindenkit foglalkoztatnak (pl. liturgia) és válaszra várnak meg nyitva hagyjuk, hogy még lehet róla vitatkozni, de zsinatnak ezzel vége. Hát akkor zsinatoljanak addig amíg válaszolni nem tudnak kétértelműségek nélkül. Nem lenne jobb?
Továbbá azt értem, hogy Schneider püspök szerint ezekre a kérdésekre megvan már az Egyház válasza és nincs is szükség más válaszra, csak akkor miért beszél folyamatosan arról, hogy vitára van szükség?
Most akkor vitatható (értsd: pontosítható) az Egyház tanítása, vagy nem?
Az meg természetesnek tűnik, hogy egy érvelésnél egy zsinat által megfogalmazottak nagyobb súllyal esnek latba, mint akár egy (ha szerencsétlen módon is történt) kiközösítésbe esett püspökcsoport által megfogalmazottak. Még akkor is ha tévedés a zsinat ezen megfogalmazásait abszolút megkérdőjelezhetetlennek tartani. Hát ha én teológus püspök lennék és nem értenék teljesen egyet az SSPX dolgaival én is elővenném a IIVZS-t érvnek. Ok
az az valóban lehet hiba, hogy megkérdőjelezhetetlennek nevezik, de gondolom elég sok jelentős teológus koponya vett részt a zsinati dokumentumok elkészítésében. és hát ha ez egy törvényes igazi zsinat volt talán Krisztus is biztosabban vezette az ő szívüket és elméjüket, mint a "szakadár" (direkt idézőjelben!!!!), vagy bármelyik kritizáló püspökökét?
Vagy ez butaság?

Pandit 2017.07.31. 12:06:25

@studiorum:
Rendesen összezavartok.
Továbbra se lehet tudni mit gondoljon az ember Ferenc pápa ezen dolgairól. Valaki ezt mondja valaki azt és mindenki persze úgy, hogy ő csak tényeket állít.
De gondolom nem baj. Mmajd csak letisztul ez.

Pandit 2017.07.31. 12:10:50

@studiorum:
"Müller bíboros azt mondta: "A pápa többször is kijelentette..."..."
Ezt most akkor Müller bíboros mondta/jelentette ki, vagy Ferenc pápa?
Azért lehet, hogy nem teljesen mindegy.

Pandit 2017.07.31. 12:13:05

"A visszaélések, az ideológiák és félreértések bizonyosan nem a II. Vatikáni Zsinat következményei."
Én is így gondolnám, de ennek ellenére a "vitatkozó" felek mindkét oldalról a zsinatra mutogatnak.
(?)

Pandit 2017.07.31. 12:25:41

@Pandit:
Jó igazából kezdjük ott, hogy mi is a zsinat? Mi a célja?
Mi különbözteti meg a zsinati dokumentumot ha nem a valamiféleképp "megkérdőjelezhetetlenség", vagy legalábbis "felette állás", akármelyik püspök/teológus saját kijelentésétől/értelmezésétől?

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.07.31. 19:56:01

@studiorum:

A homoszexualitással kapcsolatban a Katolikus Egyház Katekizmusát idézted (2357). Nem ezzel volt problémám.

A Lumen Gentium-nak nem a 18., hanem a 22. pontja beszél a kettős hatalomról: „A püspökök rendje viszont, mely az apostolok kollégiumának helyére lépett a tanítás és a lelkipásztori gondoskodás terén, sőt melyben megszakítás nélkül megmarad az apostoli testület, fejével, a római pápával együtt — és sohasem e fő nélkül — szintén hordozó alanya az egész Egyházra kiterjedõ legfőbb és teljes hatalomnak”.

Az AL eltérő értelmezése pedig tény. „Contra facta non valet argumentatio”.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.07.31. 20:52:58

@Pandit:

A Tanítóhivatalnak különböző súlyú megnyilatkozásai vannak. A dogmákat a hit alapján kell elfogadni, ezek elutasítása hit elleni bűn. A nem teljesen visszavonhatatlan, tehát nem dogmaként történő megnyilatkozásokat vallásos engedelmességgel kell fogadni. Ezek visszautasítása az engedelmesség elleni bűn. A 2. Vatikáni Zsinatnak nincs egyetlen dogma jellegű megnyilatkozása sem.

Az általam idézett történet is utal arra, hogy a zsinaton igen ellentétes vélemények ütköztek egymással. A kitűnően megszervezett rajnai csoport éppen szervezettségével és a média használatával okozott nagy meglepetést. A hagyományt inkább képviselő püspökök is megalakították később a Coetus Internationalis Patrum nevű csoportot, amelyben Lefebvre érsek vezető szerepet játszott. Lefebvre érsek azonban több mint 20 évvel a zsinat után (1988) szentelte föl a 4 püspököt, tehát a zsinaton a heves viták ellenére sem történt szakadás. Minthogy zsinati dokumentumok elfogadását kétharmados arányhoz kötötték, a dokumentumok kompromisszumok eredményei, teret nyitva különböző értelmezéseknek.

Így a liturgiára vonatkozó Sacrosanctum Concilium dokumentumra hivatkozva történt a liturgikus reform. De a Sacrosantum Concilium szerint például „a latin nyelv használatát, a részleges jog érvényben maradása mellett a latin szertartásokban meg kell tartani”. A zsinat talán nem lett volna ekkora, teológusok körén túlmutató viták okozója, anélkül a „hatástörténet” nélkül, amely a zsinatot követő években játszódott le. Erről mondta Benedek pápa, már lemondása után: „Tudjuk, hogy a média zsinata lett elérhető mindenki számára. Ezért ez lett a domináns, a hatékonyabb, ez okozott oly sok katasztrófát, oly sok szenvedést: bezárt szemináriumok, bezárt kolostorok, banális liturgia…A feladatunk, különösen most, a hit évében az, hogy az igazi zsinat a Szentlélek erejében megvalósuljon, és az Egyház valóságosan megújuljon…Én visszavonulva az imádságba, az Úrban továbbra is veletek és mellettetek leszek azzal a bizonyossággal, hogy az Úr győzni fog.”

Amikor egy zsinat dogmát mond ki, akkor ezt a magyarázó, bevezető szövegektől elkülönítve, úgynevezett kánonokban teszi meg. A kánonok általában a dogma által kizárandó állítás fogalmazzák meg és így kezdődnek: „ha valaki azt mondja...”, és így fejeződnek be „ki van közösítve”.

A 2. Vatikáni Zsinat-tal kapcsolatban helye lenne a vitáknak ennek értelmezését és a zsinatot megelőző tanítóhivatalhoz való viszonyát illetően. Nem szeretek blogomra hivatkozni, de itt kér ilyen vitáról is szó van: a vallásszabadságot és a Szentírás tévedhetetlenségét illetően.

tanítvány 2017.07.31. 21:33:41

Matthaios: olvastam a blogodat, szép munka.
Átlátod és érzed a történések súlyát...
offolom magam.
Előtte idéznék a blogodból:
"Sajnos ez a hozzáállás igen súlyos jövőbeli (le merem írni) eretnekségek lehetőségét vetíti előre. Azt hiszem, ki lehet már jelenteni, hogy ma a Katolikus Egyházhoz tartozó egyes bíborosok, püspökök, teológusok véleményei között igen jelentős hitbeli és erkölcstani kérdésekben olyan különbségek vannak, amelyek régebben az Egyházon kívüli eretnekségekben nyilvánultak meg. Ezeknek a véleményeknek egy része már nem egyeztethető össze a katolikus tanítás folytonosságával."

Ez lényegében a blog célját is meghiúsítja tán (régi és új folytonosságának védelme, mely szép cél).

Ha nem titok megoszthatnád mivel foglalkozol. Alig hiszem hogy civil állás mellett lehet ily mélyen és rendszeresen foglalkozni vallási és tud. dolgokkal (lehet naiv vagyok).

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.07.31. 22:33:05

@tanítvány:

Néhány éve nyugdíjas vagyok. Azelőtt szoftverfejlesztő voltam. A régivel és újjal kapcsolatban azért még mindig optimista vagyok, de nem a mostani helyzet alapján, mert az újat nem lehet szembeállítani a régivel, hanem ez ebből jön. Olyan „újítókra” gondolok mint Assziszi Szent Ferenc, Szent Domonkos, Aquinói Szent Tamás, Loyolai Szent Ignác... Ők nem akartak újítók lenni, de ez mégis sikerült nekik. A görcsös újítói, forradalmi igyekezet, az „idők jeleinek” állandó lesése, az alkalmazkodási kényszer stb. nagyon messze van ettől.

studiorum 2017.07.31. 23:03:51

@Pandit: "Müller bíboros azt mondta: "A pápa többször is kijelentette, hogy nincs változás az Egyház tanításában..."

Egy másik idézet: "...egyes körök előszeretettel ráncigálják elő Ferenc pápa azon mondatát, amely így hangzik: „Ha egy ilyen személy tiszta szívvel keresi Istent, ki vagyok én, hogy megítéljem?” A mondat tényleg elhangzott, de a további részletek valahogy elhomályosulnak, pedig van tovább. Ugyanis a pápa azt is hozzátette, hogy az egyház tanításában nincs változás ezen téren. A homoszexuális cselekedet ugyanis a tanítás szerint ellentétes a természet törvényeivel. Na ez már nem hangzik olyan jól, ezért ezt már nem is idézik tőle." ( Írta: Shoeshine blog )

studiorum 2017.07.31. 23:55:19

@matthaios: ezt te írtad: "Ferenc pápától még senki nem hallotta világosan és egyértelműen, hogy a homoszexualitás cselekedet halálos bűn." Erre azt írtam, hogy a "halálos bűn" kifejezés a Katolikus Egyház Katekizmusában sincs benne, de nyilvánvalóan az a lelki tükrök és az Egyház értelmezése szerint.

-„A püspökök rendje viszont, mely az apostolok kollégiumának helyére lépett a tanítás és a lelkipásztori gondoskodás terén, sőt melyben megszakítás nélkül megmarad az apostoli testület, fejével, a római pápával együtt — és sohasem e fő nélkül — szintén hordozó alanya az egész Egyházra kiterjedő legfőbb és teljes hatalomnak”. Ezzel mi a probléma a 18. L.G. után?

-Nem az AL eltérő értelmezésének tényét vontam kétségbe, hanem a helytelen értelmezést vetettem el, valószínűen sok más józan gondolkodású és ítéletű katolikussal együtt.

"Az Amoris Laetitia helyes értelmezésének kérdésével Müller bíboros azt mondta: "A pápa többször is kijelentette, hogy nincs változás az Egyház tanításában, és ez magától értetődő is, mert ez nem is volna lehetséges." (katolikusvalasz.blog.hu/2017/07/24/)

Pandit 2017.08.01. 08:00:29

@studiorum:
""Az Amoris Laetitia helyes értelmezésének kérdésével Müller bíboros azt mondta: "A pápa többször is kijelentette, hogy nincs változás az Egyház tanításában, és ez magától értetődő is, mert ez nem is volna lehetséges."
Harmadszor írod le, de szerinted ez alkalmas arra, hogy eloszlassa az értetlenséget? Szerintem sajnos nem.

Pandit 2017.08.01. 08:02:26

@matthaios:
Ok. Köszi.
Bocs' az előző kommentemért kicsit ingerült voltam. Azt hiszem nem foglalkozom ezzel a témával inkább. Túl keveset tudok hozzá és nem is nagyon értem az egészet.
Ez van.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.08.01. 11:23:53

@studiorum:

Most akkor hallotta valaki Ferenc pápától kifejezetten, hogy a homoszexuális cselekedet súlyos bűn? Csak azt halották, hogy „ki vagyok én, hogy elítéljem”. Erre hivatkoznak világszerte. Miért nem szól pápa, az Egyház legfőbb tanítója? Ez nem kötelessége? Miért nem szól a pápa abban a kérdésben sem, hogy a házasságtörés állapotában lehetséges-e az áldozás? Miért? Akit a pápa hivatalosan megbízott az AL bemutatásával, az szerint ez lehetséges. Különböző püspöki konferenciák, püspökök egymástól eltérő módon értelmezik ezt. Miért hallgat a pápa? Azoknak lenne igazuk, akik a tanítás lopakodó megváltoztatásáról beszélnek? Vagy a tanítóhivatal püspöki konferenciákra való leosztásáról a kollegialitás nevében? Egyébként a püspöki konferenciának semmilyen dogmatikai alapja nincs, ez csak jogi képződmény.

csaba_carmarthen 2017.08.01. 18:03:24

Most akkor hallotta valaki Ferenc pápától kifejezetten, hogy a homoszexuális cselekedet súlyos bűn? Csak azt halották, hogy „ki vagyok én, hogy elítéljem”. Erre hivatkoznak világszerte. Miért nem szól pápa, az Egyház legfőbb tanítója? Ez nem kötelessége? Miért nem szól a pápa abban a kérdésben sem, hogy a házasságtörés állapotában lehetséges-e az áldozás? Miért? Akit a pápa hivatalosan megbízott az AL bemutatásával, az szerint ez lehetséges. Különböző püspöki konferenciák, püspökök egymástól eltérő módon értelmezik ezt. Miért hallgat a pápa?

@studiorum:
As for Francis' statement "Who am I to judge gays?"...
www.youtube.com/watch?v=LI6ZcdLq5tc

Bocsanatot kerek toled, de a Ortodox Egyhazban ugyanugy jelen vannak a Szentsegek mint a Romai Katolikus Egyhazban..az ortodox klerus ugyanazt az apostoli folytonossagot hordozza mint a romai katolikus..

A Szentsegek vedelmeben felszolalniuk ugyanannyi joguk van mint a katolikusoknak.

Ugyanakkor, ha egy olyan helyzet allt elo hogy a katolikus egyhaz --> ketto-versus-nulla papas...

For the first time in history TWO POPES participated in liturgy in St Peter Basilica (Catholic News Service)
www.youtube.com/watch?v=wv1kWSDhdJ4&t=8s

Prophecy of Blessed Catherine Emmerich on the TWO POPES
www.youtube.com/watch?v=dv4H2E86B9s&t=11s
(Catherine Emmerich-et II. Janos Pal Papa avatta boldogga)

...akkor mar a katolikus es ortodox klerus kozott semmilyen lenyegi kulombseg nem maradt, ti a vilagos kulombseget eddig a >> "Tu es Petrus" jelentette.

Ma viszont "Vos estis Petros" van..ilyet pedig Jezus nem mondott...ez a szabadkomuvesseg muve.

Igy tehat nyugodtan oda lehetne figyelni az ortodox klerus velemenyere (lasd fenti link)...

Masreszt itelkezes nelkul is be lehet inditani az engeszteles muvet...ti Jezus evtizedek ota azt keri...

Es ezzel vissza is kanyarodtunk oda amivel ervelsz, hogy mindenki a sajat haza tajan tevekenykedjen...

De ebben benne van az is, hogy nem azt kell folyamatosan szajkozni hogy "a hivek mind meghulyultek", meg hogy "nem ertik a <papat>"...

(es ezt nem Rad mondom(!), hanem ezt tapasztalom a sajat hazam tajan)

...hanem (itelkezes nelkul) szembe kene nezni a tenyekkel..
...es el kene kezdeni alkalmazni az egyetlen gyogyszert: az engesztelest.

engesztelok.hu/szent-anna-ret

csaba_carmarthen 2017.08.01. 18:24:51

>Én fogok szólni általad, és azokról a megpróbáltatásokról fogok beszélni, amelyeket Egyházamnak végig kell szenvednie. Ez a kinyilatkoztatás az én hangom. Ismerjétek fel az idők jeleit, fogadjátok el üzenetemet, ízleljétek meg üzenetemet, táplálkozzatok üzenetemmel, jaj a hitetleneknek!<
www.tlig.org/hu/humsg/hum217.html

www.youtube.com/watch?v=VO7jnR8F3Pg
www.tlig.org/en/messages/random/
vimeo.com/192943146

vimeo.com/192185549

tanítvány 2017.08.01. 21:05:17

Dehogynem változik a tanítás! Jó szlogen a nem változott a tan. Csak épp kiegészül és új gyakorlatot szül, ami látható megosztáshoz vezet.
Engem nem zavar az elváltak megáldozásának ügye. (ha akar ugyis odamegy titokban). Én meglátom benne a kegyelem gyakorlatát. Ismerek igen jószándékú rendes embereket, akik sajnos elváltak (ellehetetlenítették és gyenge volt kitartani a kilátástalanságban), és akkor még Krisztus orvosságától is el vannak tiltva. Örüljünk inkább egy "megtérő" bűnösnek, mégha a múltja elhibázott is.
Lehet többet merít belőle ha fontos neki Jézus, mint a kívülről rendben levő, de családját terrorizáló, szeretetlen de gyónó férj.

Ami engem zavar, az a melegekhez való közelítés. A "társegyházak" (ref, ev.) már sok országban elfogadták, megáldják a kapcsolatot, ami nekem érthetetlen: mert azok nem a tisztaságra jönnek össze.
Eddig tiszta volt mi a tanítás: aki másnak érzi magát, az éljen magányban, tisztaságban, ajánlja fel keresztjét üdvösségére, pont.

És akkor a pápa elfogadja a gendernek az alapelvét. Gratula.

Biztos velem van a baj és én vagyok homofób. De ha egyszer provokálnak: ülök a családommal (kisgyermekekkel!) egy cukiban, délben, és az egyik rádióban megy a reklámuk, kb ilyen szöveggel: aki nem jön el a melegklubba az lemarad... meg bejönnek a tv-n keresztül a szobába: "csók-bemutató, ok, szép párok, aztán megy továbba kamera és egyszercsak: két szakállas férfi csókolózik! aztán nyilatkoznak, hogy az milyen szuper...
aztán a felvonulások, a kampányok, ma már szerintem sok vezető is van a politikában, ez a trend.

És mindent meg lehet ideologizálni. A Bibliából! Már szent Pál is meleg volt - szerintük.
Vagy csak betegségnek mondják. ha betegség lenne, akkor minden gazda halálával eltűnne a földről (mivel általában nem vállalnak gyereket. Bár van sok kettős életű is,, családos, ráadásul ma már örökbe is fogadhatnak, adoptálhatnak egészséges gyereket. Hogy mi lesz belőle? - Anyukádat hogy hívják? Thomas!). De nem kihaltak utód híján, hanem egyre többen vannak.
Odamennek az oltár elé, és ammen.

Canadában pl. a pápa úr AL-je után sok katolikus templomban kitűzték a lobogójukat.

Gratulálok változatlan tan, Feri papa. Én nem kérek belőled!

studiorum 2017.08.01. 21:24:29

@Pandit: Igazad van. Ismételni ugyanazt felesleges. Bár mások is figyelembe vennék ezt a jótanácsot!

studiorum 2017.08.01. 21:57:58

@matthaios:

-Az általam kikeresett hivatkozások és a helyes értelmezés birtokában biztos vagyok abban, hogy a pápa is ugyanazt vallja, amit az Egyház kezdettől fogva vall és ami a Katekizmusban is le van írva. Ezek fényében és ezzel kiegészítve értelmezendő minden megnyilatkozása. Nekem soha nem vetődött fel problémaként az eligazodási pont hit és erkölcsi kérdésekben. Gondolom ezzel így van a legtöbb katolikus.

-Ha hallgat a szentatya, azt a hagyományos tanításba való beleegyezésnek veszem.

-Ha nem mint az Egyház legfőbb pásztora szólal meg mindenkire nézve kötelező erővel, arra odafigyelek ugyan tisztelettel, de nem tartom tévedhetetlennek, ha nem egyezik az Egyház eddigi tanításával és a történelmi tényekkel.

-Következésképp így is, úgy is tudjuk, hogy mi a követendő út.

-Értelmetlen szembeállítani a Lumen Gentium 18. és 22. részét, mert nincs ellentmondás közöttük.

studiorum 2017.08.01. 22:31:23

@tanítvány:

Mindenki a maga lelkét viszi vásárra. Biztos, hogy nem a kegyelem gyakorlata, hanem szentségtörés egy házasságtörő áldozása, hacsak a bűnbánat szentségében - mely több feltételt magában foglal- nem részesült előtte.

"TBILISZI, 2016. október 2. | A hagyományos házasság és család elleni "globális háború" veszélyére figyelmeztetett szombaton a pápa, aki szerint mindkettőnek ellensége a gender-elmélet és a válás. Ferenc pápa a grúziai katolikus közösség képviselőivel találkozva egy kérdésre adott rögtönzött válaszában beszélt erről. ------ "Ma globális háború folyik a házasság tönkretétele érdekében" - jelentette ki a pápa. "Nem fegyverekkel, hanem eszmékkel. Meg kell védelmezni magunkat az ideológiai gyarmatosítástól."
A pápa korábban az "ideológiai gyarmatosítás" kifejezéssel a gazdag országoknak azon kísérleteit bírálta, amelyekkel azok szerinte a fejlesztési segélyeket az azonos neműek közötti házasságot és a fogamzásgátlást megengedő társadalompolitikák elfogadásához kötik." (ujszo.com)

csaba_carmarthen 2017.08.02. 00:27:01

@studiorum:

ezt ugy nevezzuk, hogy modernizmus...
Egyszer teljesen katolikusat mond,
masszor meg 100%ban az ellenkezojet.

PASCENDI DOMINICI GREGIS
ENCYCLICAL OF POPE PIUS X
ON THE DOCTRINES OF THE MODERNISTS
w2.vatican.va/content/pius-x/en/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html

Őszentsége
X. Pius pápa
Isten szolgáinak szolgája
„PASCENDI DOMINICI GREGIS”
kezdetű enciklikája
a modernisták tanításáról
1907. szeptember 8.

www.katolikus-honlap.hu/0707/pascendi.htm

„...És ebben az értelemben egy nap a tévében is beszélhetne az abortusz ellen és egy nappal később ugyanebben a
tévéműsorban a Mayo Téren megáldhatja az abortusz feministákat.

Képes arra, hogy beszédet tartson a Szabadkőművesek ellen és órák múlva együtt egyen és igyon velük.”

Kedves Ferenc pápám, igaz, hogy volt egy Bergoglio bíboros, akit közelebbről megismertem: aki az egyik nap azzal volt elfoglalva, hogy izgatott beszédet folytasson Duarte
Aguer püspökkel az élet védelméről és ugyanazon a napon a vacsora alkalmával szintén izgatott beszédet folytasson Msgr. Ysernel és Msgr. Rosa Chavezzel a helyi közösségekről és az Egyház „dogmatikus tanításainak”
szörnyű akadályairól.

Aki az egyik nap Cipriani bíborosés Rodriguez Maradiaga bíboros barátja, akikkel a vállalati etikáról és a New Age ideológia ellen beszél és nem sokkal később pedig Casaldaliga és Boff barátja, akikkel pedig az
osztályharcról és a gazdagságról beszél, mely keleti gyakorlatokat ajándékozhatna az Egyháznak.

Attól a pillanattól kezdve imádkoztam érted és szeretett Egyházamért.

http://www.tengernekcsillaga.hu/!dokumentumok/aktualis-gondolatok/NyiltlevelFerencPapanak.pdf

A racionalizmus és a modernizmus Egyházam fő ellensége, mert mindkettő istentagadáshoz vezet.

Mindkettő meg akarja semmisíteni az egész Földet leányom, de rá fogom lehelni tüzemet e hitehagyottakra!

Ha majd egyszer lehullik szemükről a hályog, megláthatják, mekkora zűrzavart keltettek, és mennyire elnyomták a mi két Szívünket.

Keresztül fogok vonulni rajtatok....

www.tlig.org/hu/humsg/hum695.html

csaba_carmarthen 2017.08.02. 00:47:56

" Es lattam a ket papa kozotti kapcsolatot...Es hogy mennyire karosito hatasu volt ez a hamis egyhaz. Lattam hogy egyre nagyobb mereteket oltott. Mindenfajta eretnekek jottek a Varosba. A helyi papsag langyossa valt, es nagy sotetseget lattam..."

“I saw also the relationship between the two popes. . . I saw how baleful (harmful) would be the consequences of this false church. I saw it increase in size; heretics of every kind came into the city (of Rome). The local clergy grew lukewarm, and I saw a great darkness…”

veritas-vincit-international.org/2015/01/18/hand-signals-of-freemasonry-explained/

For the first time in history TWO POPES participated in liturgy in St Peter Basilica (Catholic News Service)
www.youtube.com/watch?v=wv1kWSDhdJ4&t=8s

Prophecy of Blessed Catherine Emmerich on the TWO POPES
www.youtube.com/watch?v=dv4H2E86B9s&t=30s
(Catherine Emmerich-et II. Janos Pal Papa avatta boldogga)

Akita and the 3.Fatima Secret
vimeo.com/192185549
www.youtube.com/watch?v=lAAkEp0BV9Q&t=100s

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.08.02. 18:27:23

@studiorum:

Látom, te is feltételezésekkel élsz arra vonatkozóan, hogy Ferenc pápa mit is gondol valójában. Nem kellene neki erre szavaival is utalni, pontosítani? Ha félreértik, kötelessége lenne a tisztázás. Hiszen ő az Egyház legfőbb tanítója. Vagy igaza lenne azoknak, akik szerint a pápa környezete a tanítás lopakodó megváltoztatására törekszik és a pápa tudva vagy nem tudva ennek az eszköze?

A Lumen Gentium-mal kapcsolatban javasolnám VI. Pál pápa záró értelmezését. Ez megtalálható például az angol fordítás végén. Ez utal a dokumentumban található pontatlanságokra, kétértelműségekre. A magyar fordításból ez sajnos hiányzik.

studiorum 2017.08.02. 23:46:03

@matthaios:

Ferenc pápával kapcsolatban világosan nyilatkoztam. Ezt ismételni, variálni nem szükséges. Kevés szóból is ért a bölcs.

A Lumen Gentiumhoz én is javaslom VI. Pál pápa záró értelmezését magyar nyelven megjelentetni. Amíg ez nem történik meg, az Egyház eddigi egyértelmű tanítását veszem alapul.

Hogy mit tesz vagy nem tesz a Szentatya, az az ő felelőssége. Miközben saját életünk és a körülöttünk élőké hull darabokra mindenféle tekintetben, addig a pápa erőltetett menetben van ízekre szedve és rögeszmésen van fekete bárányként beállítva. Ezt tématévesztésnek és álszent dolognak tartom a valódi tragédiák, eltévelyedések, az általános hitetlenség, a múlandóság és megítéltetésünk közelsége közepette.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.08.03. 08:51:42

@studiorum:

Mindössze csak arról van szó, hogy az ember nem hunyja be a szemét, használja az eszét és kérdéseket tesz fel. Semmi több. Azt elismerem, hogy ez most új jelenség, de azért nem egyedi jelenség, amint ezt az Egyház története tanúsítja. Mostanában többször kell idéznem Aquinói Szent Tamást (ST II/II q. 33 a. 4 ad 2):

„Tudnunk kell azonban, ahol a hitet veszély fenyegeti, az alárendeltnek a főpapot nyilvánosan is meg kell feddnie. Ezért Pál, aki Péter alárendeltje volt, a hittel kapcsolatos fenyegető botrány miatt Pétert nyilvánosan megfeddte. És amint Ágostonnak a galatáknak írt levél 2. fejezetéhez (Gal 2, 11) írt glosszája mondja: maga Péter adott példát az elöljáróknak hogy amikor ők esetleg a helyes ösvényt elhagyják, nem tartják méltatlannak, ha egy alárendeltjük kijavítja őket.”

Tehát a pápa iránt tanúsított tisztelet mellet, kérdések merülhetnek föl és ezeket nem szabad elhallgatni. Aki ezen a nem könnyű helyzeten a legkönnyebben segíthetne, az maga a pápa. Ő azonban ezt valamilyen okból nem teszi.

studiorum 2017.08.03. 16:02:09

@matthaios: A pápa alárendeltjei már feltették kérdéseiket. Aki külön akar még beszélni Ferenc pápával, az kérjen tőle kihallgatást és ha kell feddje meg.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.08.03. 16:21:06

@studiorum:

Választ ugyan nem kaptak és először kihallgatást kértek. Ez van.

studiorum 2017.08.03. 17:04:45

@matthaios: A második mondatom az itt elégedetlenkedő és nyugtalankodó fórumozó társaimra vonatkozott, amennyiben a pápa alattvalói ők is.

matthaios · http://www.matthaios.hu 2017.08.03. 17:38:02

@studiorum:

Hát az tény, hogy még Ferenc pápától nem kértem kihallgatást. Meg kellene próbálni? Hátha ami a bíborosoknak nem sikerül, matthaios-nak talán sikerül? Teljes tiszteletünket is kifejező levelet már sokad magammal küldtünk Ferenc pápának, eddig még nem kaptunk választ. Egyébként ritkán fordul elő, hogy közvetlenül Ferenc pápával annyit foglalkoznék, mint a napokban jóvoltodból. De ha esetleg vele foglalkozom, ezt soha sem teszem anélkül, hogy ne lennék tisztában azzal a tisztelettel, amivel neki tartozom és azzal, hogy ő az Egyház feje. És erre igyekszem mások figyelmét is felhívni.

De azért érvényes, amit Szent Tamás ír és amit CIC 212. 3. $ mond a hívők jogairól:

„Tudásuk, szakértelmük és tekintélyük alapján joguk, sôt néha kötelességük, hogy az egyház javát érintő dolgokról véleményt nyilvánítsanak a szent pásztorok előtt, és véleményüket a hit, az erkölcs és a pásztorok iránti tisztelet megtartásával, valamint a közjónak és a személyek méltóságának figyelembevételével, a többi krisztushívőnek tudomására hozzák.”

Persze itt nem elsősorban az én tudásomról, szakértelmemről és tekintélyemől van szó.

studiorum 2017.08.03. 20:23:09

@matthaios:

Mint a hírekből tudjuk, már sokadszorra teljesítették kötelességeiket a tudással, szakértelemmel és tekintéllyel rendelkező hívek az egyház java és a lelkek üdvössége érdekében. Ezt tudomásul véve nyugodt szívvel folytathatjuk tovább egyéb missziós kötelezettségeink teljesítését legjobb tudásunk és katolikus lelkiismeretünk szerint.

csaba_carmarthen 2017.08.03. 21:50:52

Ima Benedek pápa biztonságáért
2012. január 28.

Ó, Örök Atyám, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, és az Ő szenvedéseiért, melyeket elviselt, hogy megmentse a világot a bűntől

Arra kérlek most Téged, hogy védd meg a Te Szent Helytartódat, Benedek pápát, Egyházad földi Vezetőjét,

Hogy ő is segíthessen megmenteni gyermekeidet és minden felszentelt szolgádat a sátán és az ő bukott angyalainak csapásaitól, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban

Ó, Atyám, védd meg Pápádat, hogy gyermekeidet kormányozhassa a Te földi Új Paradicsomod felé vezető igaz úton. Ámen.

www.bbc.co.uk/news/av/world-europe-21421810/lightning-strikes-st-peter-s-basilica-as-pope-resigns

magyarno.com/alberto-villasana-nyilt-levele-oszentsege-xvi-benedek-papanak/

Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért
2012. január 31. kedd; 21.30

“Ó, Jézusom, Te vagy a világ világossága, Te vagy a ragyogó fényesség, mely megérint minden lelket. Irgalmad és szereteted végtelen. Nem vagyunk méltók a Te kereszthalálod által hozott áldozatra. Mégis tudjuk, hogy nagyobb a Te szereteted irántunk, mint a mi Irántad érzett szeretetünk, Add meg nekünk, Ó, Urunk, az alázatosság ajándékát, hogy kiérdemeljük a te Új Királyságodat
Tölts el bennünket a Szentlélekkel, így tovább menetelhetünk és vezethetjük a Te hadseregedet, hogy hirdessük a Te Szent Szavad igazságát és felkészítsük testvéreinket Dicsőséges Második Eljöveteledre a földön
Magasztalunk Téged. Dicsőítünk Téged. Felajánljuk magunkat, bánatainkat, szenvedéseinket Neked ajándékként a lelkek megmentésére. Szeretünk téged Jézus.
Légy Irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is legyenek.
Ámen.“

www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/vaticancityandholysee/9073811/The-Pope-will-die-within-a-year-Vatican-assassination-fears-revealed.html

...It warns of a "Mordkomplott" – death plot – against Benedict. The story was broken on Friday by an Italian daily, Il Fatto Quotidiano, with the headline

"Plot against the Pope – he will die within 12 months".

The newspaper, which has a reputation for scoops, published a page from the confidential report.

"During his talks in China, Cardinal Romeo predicted the death of Benedict XVI within 12 months.

His remarks were expressed with such certainty and resolution that the people he was speaking to thought, with a sense of alarm, that an attack on the Pope's life was being planned," the paper reported.

"Cardinal Romeo could never have imagined that the indiscreet remarks he made on the trip to China would be communicated back to the Vatican by third parties."

xxxxxxx

Mordkomplott. “Complotto di morte”. Fa impressione leggere nero su bianco su un documento strettamente confidenziale e riservato, pubblicato in esclusiva dal Fatto che un Cardinale autorevole, l’arcivescovo di Palermo Paolo Romeo, prevede con preoccupante certezza la morte del Papa entro novembre del 2012...

www.ilfattoquotidiano.it/2012/02/10/complotto-di-morte-benedetto-xvi/190221/

Ima az egész világon lévő látnokok védelmére

"Ó, Magasságos Isten, Könyörögve kérlek, nyújts oltalmat a világban levő valamennyi szent hírnöködnek. Kérlek, hogy védd meg őket a mások gyűlöletétől. Kérlek, hogy a Te Legszentebb Szavad gyorsan terjedjen, szerte az egész világon. Védelmezd hírnökeidet a rágalmazástól, a gyalázkodástól, a hazugságoktól és minden veszedelemtől.
Védd meg családjaikat, és borítsd be őket Szentlelkeddel minden időben. Hogy a világ számára általuk közvetített üzenetek töredelmes és alázatos szívvel találjanak meghallgatásra. Ámen."

nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
süti beállítások módosítása