Jezsuiták

PÁRBESZÉDBEN

Címkék

Ezotéria, vallások, kereszténység

2011.07.27. 15:31 Satori

Okkultizmus, ezotéria, jóga, természetgyógyászat, homeopátia, kineziológia, pránanadi stb. – megannyi gyanúsan csengő szó egy igazi hívő keresztény fülének. De vajon valóban így van? Mert bizony a mai világ szellemi szupermarketje egyre növekvő kínálattal rendelkezik ezekből, s ez nemegyszer a keresztény híveket is megkísérti. S vajon bűn ez? Aztán itt vannak az idegen vallások: megannyi kelendő áru! Mit tartson róluk egy keresztény? Hogyan viszonyulhat hozzájuk, ha hű akar maradni Jézus Krisztus evangéliumához? S kell azt terjesztenie ma?
E kérdéseket nem könnyű megválaszolni. Ha elsőként a szellemi körképre – a status quaestionis-ra – vetünk egy pillantást, nos a dolog legalábbis ellentmondásos. A katolikus egyház kebelén belül ugyanis számtalan irányultság és áramlat létezik, amelyek gyakran a legszélsőségesebb, nemegyszer egymásnak is homlokegyenest ellentmondó nézeteket képviselik. A karizmatikus megújulás képviselői például (jórészt újprotestáns hatásra) hajlamosak mindenben az ördög művét látni. Ráadásul kiterjesztik általánosító nézeteiket a nagy világvallásokra, a hinduizmusra, a buddhizmusra, az iszlámra, a zsidóságra és a törzsi vallásokra is (amelyekről pedig gyakran vajmi kevés fogalmuk van).
A zárt hozzáállás számomra emblematikus képviselője Gál Péter atya. Kedves kollégám ő, akiről nem kétlem, hogy van személyes tapasztalata a gonoszról, a kísértőről. (Talán sok minden éppenséggel ebből magyarázható…) Mégsem osztom a véleményét. (Meglehet, csak kevésbé vagyok traumatizált?) Mielőtt azonban kissé részletesebben kifejteném az ezzel kapcsolatos nézeteimet, hadd utaljak a szintén létező, ellenkező végletre is.
Keresztények széles körei mintha semmi nehézséget nem látnának az okkult praktikákban. „Hiszen ezt úgyis mindenki csinálja!” Ráadásul divatos is – eu-konform –: tőlünk nyugatabbra egész könyvkiadói és televíziós üzletág is épül rá. Márpedig, ha a keresztény körökből való barátnőim is kártyából jósoltatják a jövőt, ugyan mi volna ebben kivetni való? A magam részéről persze nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez a kritikátlan hozzáállás volna a helyes út…
Inkább egy alternatív megoldást javaslok! Mottójául az újszövetségi maximát választottam: „Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg, mindenféle rossztól óvakodjatok.” (1Tessz 5,21).
Mindenekelőtt kezdjük egy kis etimológiai magyarázattal. Az okkultizmus szó a „rejtett”, „titkos”, „nem ismert” szótőből ered. Röviden: arra utal, hogy valaki titokzatos, az átlagember számára hozzáférhetetlen szellemi erőkkel van kapcsolatban, legyenek azok jó vagy rossz természetűek (lsd. fehér vagy fekete mágia). Kétségkívül vannak energiák, amelyek működnek, de amiket nem ismerünk maradéktalanul. Végzetes (és tudományellenes) elbizakodottság, szcientizmus volna azt gondolni, hogy immár semmi lényeges felfedeznivaló nincs a természetben. Ha a kanálgörbítést (vagy mondjuk a homeopátiát) ebben az értelemben „okkultnak” nevezzük, semmi kifogásom ellene. (Ha viszont ezen az alapon kritikátlan magától értetődőséggel elutasítjuk azt, az már más kérdés a számomra…)
„Ördögi” egy jelenség, ha bizonyság van arról, hogy rosszindulatú nem-emberi-lények okozzák. Persze titkos erőket jóra is lehet használni! Ha jól tudom, komoly nyugati pszichológusok tanulmányozták például a brazíliai vagy Fülöp-szigeteki hagyományos gyógyításokat. Itt élnek olyan gyógyítók, akik képesek elismerten gyógyíthatatlan betegségeket (például a rákot) számunkra (egyelőre) megmagyarázhatatlan eszközökkel gyógyítani. Gyakran orvosi segédeszközre sincs szükség: puszta kézzel „kihúzták” a betegséget; máskor brutális, rozsdás késsel vágják fel a beteg testrészt; s a seb csodával határos módon begyógyul. A jelenséget (fehér mágiát?) széles körben tanulmányozták, lefilmezték, alaposan dokumentálták.
Hogy a gonosz is tud evilági értékeket (például egészséget) adni, nem kétséges. Merthogy ezt szokták az ilyen praktikákban leggyakrabban ellene vetni. A vád úgy szól, hogy az ilyen gyógyulásnak mindig ára van: hamarosan más formában fog kiújulni a betegség, és ilyen módon a beteg függővé válik a doktortól. Csakhogy ezek a vádak voltaképpen minden ismert és nem ismert (hagyományos/nyugati mainstream, illetve természeti/keleti alternatív) gyógyításnak is ellene vethetők… Számomra a teológiailag legproblematikusabb érvelés inkább így hangzik: Isten talán azt akarta volna, hogy az illető szenvedjen, és bizonyos értelemben „kár is” (mert az Ő akarata ellen való) hogy meggyógyították. Nos, ezt a gondolatmenetet én általában véve felháborítónak tartom. (Néhány misztikus, egyedi kivétel talán akad: Pió atya egyszer egy vak fiúnak felajánlotta, hogy visszaadja a látását, de ez esetben nem tudja garantálni az üdvösségét, mire a fiú visszautasította a gyógyítást.)
A vádat, miszerint az illető „lelke” az ár, lehetetlen kivédeni. Esetenként pedig nyilvánvaló is: határozottan el akarok határolódni a sátánizmus rettenetes „divatjától”, ami – tapasztalat szerint! – képes tönkretenni, romlásba dönteni az embert. Az „ideológiailag semleges”, de gyakran sátáninak bélyegzett eljárásokkal szembeni ellenvetéseket azonban – szerintem – empirikus módszerekkel kellene igazolni. Mondjuk statisztikailag: ha 25 embert meggyógyított, de mindben kiújult valamilyen formában a betegség, az gyanússá teszi a gyógyítót. A magam részéről azonban szeretek abból kiindulni (ami általános tapasztalat is), hogy azok, akik gyógyítással foglalkoznak, általában nagyon jó emberek. Aki segítő hivatást választott (eltekintve talán néhány jóléti országtól, ahol ez egy időben anyagilag is megérte), rendszerint nagyon magas etikai és szociális érzékkel megáldott ember. Rendszerint nem a Sátánnak dolgozik.
A homeopátia például aligha az ördögtől való. Többszáz éves tudomány, és ezrek használják ma is. Sok mindent meg lehet mondani két perc alatt ingával is; olyasmit is, amihez rendszerint hosszú vizsgálatra volna szükséges. Egyesek különleges adottságokkal rendelkeznek az ilyesmihez, s közülük sokan jámbor vallásos emberek, hithű keresztények (jónéhány papot is ismerek!). Nem tudok kételkedni ebben.
Hogy az ilyesmi valláspótlékká is válhat? Ez igaz (…egyébként, körülbelül mindenre…). A számomra eligazító megkülönböztetés abban áll, hogy amíg a (kétségtelenül létező, jó vagy rosszindulatú) energiákkal, életerő-csakrákkal, szellemekkel történő machináció az énre (annak önmegvalósítására, kibontakozására, egészségére stb.) irányul (ami szintén fontos lehet), addig a hiteles vallásosság inkább megfeledkezni igyekszik az énről és Isten felé törekszik, Rá irányul. („Megfeledkezni” az énről itt nem feltétlenül azt jelenti, hogy „kioltjuk” az ént, legfeljebb azt, hogy – keresztény szóhasználattal élve – „meghalni” igyekszünk önmagunknak.) Magamért teszem tehát, vagy Istenért? – ez itt a kérdés. A new age énközpontú, a vallás istenközpontú (s talán ezért nem lesz soha tömegjelenség…).
És mi a helyzet a világvallásokkal? Mert ezeket a dolgokat gyakran egy kalap alá veszik: ha már egyszer rossz a jóga, akkor rossz a zen buddhizmus, a szúfi misztika, a keleti meditáció is.
Van egy francia nevű, hosszú ideig Japánban élő, német jezsuita, akinek nézetei idővel fontosakká váltak számomra. Heinrich Demoulin (több standard, buddhizmusról szóló monográfia szerzője) szerint a vallások értelmezésének három szintje van. Hadd foglaljam össze a saját szavaimmal. Az első az utca emberének felületes szintje: „Mivel úgyis csak egy Isten van (s az sem biztos…), tehát szükségszerű, hogy végső soron minden vallás ugyanazt tanítsa!” Csakhogy ez végzetes leegyszerűsítés! Ha kicsit mélyebbre – a második szintre – ásunk, fény derül a vallások és kultúrák között meglévő óriási különbségekre: jóformán minden lényeges fogalom lefordíthatatlan, bár hasonlónak tetszik, mást és mást jelent. Végső soron különálló és összevethetetlen (inkommenzurábilis) világok. Az ind nirvána nem azonos a muszlim Paradicsommal, vagy a Jézus által hirdetett mennyországgal; a buddhista együttérzés nem ugyanaz, mint a keresztény szeretet. Csakhogy ezzel még nincs vége a dolognak! A legvégső, harmadik szinten újra konvergencia figyelhető meg. Általános tapasztalat, hogy a mélyen saját hitükből élő, abban gyökerező emberek közt etikai kérdésben kevés a vitapont. A különböző kultúrák szentjei mindig is jól megértették egymást: a misztikában a vallások összeérnek.
Hadd szögezzem le: nem gondolom, hogy a vallások azonos értékűek volnának – ez teológiai relativizmust jelentene. Ezen a ponton nem tudok kibújni a bőrömből: az animista emberáldozat kultusza szerintem nem összehasonlítható az oltáriszentség tiszteletével. Vannak lényeges különbségek! Azt mesélik, Tokióban van egy múzeum, ahol a nagy vallásalapítók alakjait állították ki. A szobrok alatt lakonikus rövidségű feliratok: „Buddha, a szenvedéstől való megszabadulás vallásának alapítója”; „Mohamed, az engedelmesség/alávetettség vallásának alapítója”; „Zarathusztra, a jót a rossztól megkülönböztető vallás alapítója” stb. Szerényen a többi között ott áll Jézus alakja is, minden feltűnés nélkül. Alatta a tárgyszerű felirat: „Jézus Krisztus, a szeretet vallásának alapítója”. Azt hiszem, ezzel fején találták a szöget! Mivel pedig személyes életemben a szeretet titka tűnik a legtalálóbb válasznak legmélyebb vágyaimra, nem tudok nem arra vágyódni, hogy ide tartozzak… Végül is Ázsia legvallásosabb országába is Teréz anyának kellett elmennie, hogy összeszedje Kalkutta utcáiról a haldoklókat. Csak később, az ő hatására kezdtek az indiaiak is reflektálni arra, hogy saját vallásaikban is jelen van a szenvedők iránti szolidaritás (a részvét, az együttérzés és a könyörületesség) egyetemes követelménye.
Ami számomra a legszomorúbb (és leginkább helytelennek tűnik) az egyes keresztény irányzatokban, amennyiben azok elutasítják a nem keresztény spiritualitást, hogy kirekesztőek. A lezárt gondolkodás kultúrájának terjesztésén túl igazolatlannak látom a félelemkeltést is. Nem gondolnám – egyébként a hivatalos katolikus tanítással legteljesebb összhangban (lsd. LG 16)! –, hogy Isten emberek milliárdjait akarná kárhozatba taszítani azáltal, hogy más (nem keresztény) úton vezeti őket. Inkább arról vagyok személyes tapasztalat alapján meggyőződve, hogy a nagy vallások követőinek nagyon tiszteletreméltó hagyományai, vallási vezetői és spirituális tanítói vannak világszerte, akiktől bizony – horribile dictu – mi, keresztények is tanulhatunk. A meditációs imamódszerek növekvő nyugati népszerűsége például kultúránk nagyon is reális egyoldalúságára mutat rá. Alázattal és tisztelettel kellene tehát ezen nagy vallási tradíciók felé fordulnunk, nagylelkűen (és az igazságnak megfelelően) elismerve értékeiket. A feléjük irányuló hittérítés, a misszió kapcsán pedig érdemes elismerni: csakis a példánk és a személyiségünk hat. Ezek által valóban gyakorolhatunk vonzerőt. A szeretet hatalma szelíd, de ellenállhatatlan. Ha látják, hogy mit csinálunk, hogyan élünk, jönnek majd maguktól is… Úgy éljünk tehát, hogy jöjjenek! – ezt jelenti számomra Jézus Krisztus tanításának mai hirdetése.

389 komment

Címkék: ezotéria kereszténység vallások

A bejegyzés trackback címe:

https://jezsuita.blog.hu/api/trackback/id/tr793104647

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

thotferi 2011.08.24. 19:54:05

@peppe80:
"Ez azért bámulatos, mondom én, aki különösebben nem is aggódik a nemzetért, „csupán” az emberekért."
Csupán emberek nem léteznek, nem létezhetnek, még
a mesterségesen összetákolt, a nemzeti múlt teljes hiányát felmutató Usa-ban is ragaszkodnak" Usa-beliségükhöz" az ottani emberek.Foggal körömmel kötődnek kicsiny nemzeti múltukhoz ,sőt nem rettennek vissza még attól sem, hogy kitalálják, költsenek maguknak egyet.
A nemzet nemzi az embereket, hozza létre őket. Aki megtagadja őseit, gyökereit és botor módon azt képzeli szakíthat velük , hogy a saját törvényei szerint éljen, az olyan, mint a génmanipulált kukorica: mérgező lesz a környezete számára és pusztulására van az életnek, és önmagának is.
A nemzet nemesít és nem génmanipulál!
Felkészít az életre, a pusztulás szakadéka feletti keskeny élen való közlekedésre. Az élet adta piciny élen nem lehet öntörvényűen jobbra- balra ugrándozni,, csak az élet törvényeihez alkalmazkodva, az őseim által létrehozott kollektív bölcsességhez igazodva.

peppe80 (törölt) 2011.08.24. 20:32:04

@thotferi: "A nemzet nemzi az embereket, hozza létre őket. "
Az embereket emberek nemzik "hozzák létre", és a nemzeteket is emberek hozták létre.

"Aki megtagadja őseit, gyökereit"
Eszemben sincs. Ez tényleg "botorság".

"azt képzeli szakíthat velük , hogy a saját törvényei szerint éljen"
Előbbi nem feltétele utóbbinak.

"A nemzet nemesít és nem génmanipulál!"
Emberekről beszélve a "nemesítés" szó ugyanolyan rossz ötleteket tud adni, mint a génmanipulálás.

"az őseim által létrehozott kollektív bölcsességhez igazodva"
Na, én viszont inkább azon próbálnék "nemesíteni".

flora 2011.08.24. 20:58:37

Nahát, fiúk, a vita nagyon elmérgesedett, és teljesen off! De azért érdekes! Úgy látom, mindenkinek vannak szilárd meggyőződései, hamarosan elküldöm a tipológiátokat!

@Karakó: Köszönet @peppe 80-nak! Pontosan azt kérdeztem tőled, amit ő lefordított neked! Szóval akkor a zsidó nép közösségként/kollektíve bűnös, viszont szerinted közösségi bűn nincs. Ugyanis ez tökéletes önellentmondás volt!

És ahogy olvasom a hozzászólásaidat, rájöttem valami fontosra, és ezért hálás vagyok neked!
Szóval okos dolog lenne az individuum kifejezést nem az egóval azonosítani! Te is megpróbálhatod a két dolog szétválasztását!
És hidd el, nem fáj, TE IS EGY INDIVIDUUM VAGY, a kérdés csak az, hogy milyen szakaszban:)))
És nem baj, hogy azok vagyunk! INDIVIDUUMNAK LENNI NEM ÖNZÉST JELENT, hanem azt, hogy megismered, elfogadod magad, ami rossz benned, azt felismered, tudod, mire vagy képes, mire nem, és próbálsz okosan, hasznosan cselekedni, nem doktrinér módon elvekhez, dogmákhoz ragaszkodni, elfogadod a változást, fülelsz az idők szavára, és így jársz Jézus útján. Aki egyébként döntéseket vár el tőled. Nem azt, hogy azt csináld, amit éppen hallasz...
Az a fajta közösség, ami után sóvárogsz, nincs, és nem, is tudnál benne élni!

thotferi 2011.08.24. 21:40:19

@peppe80: "A nemzet nemzi az embereket, hozza létre őket. "
"Az embereket emberek nemzik "hozzák létre", és a nemzeteket is emberek hozták létre."
Ez vice versa igaz, nem zárja ki egyik a másikat.
Amikor az emberek létrehozzák nemzetüket, azután a nemzet létrehozza azon emberek utódait.
Azért élünk a földön, az is a feladatunk, hogy megnemesedjünk. Nincs ebben semmi rossz ötlet.
A nemzet nemesít a legtökéletesebben és nem a röpke életű emberfiú.
"Na, én viszont inkább azon próbálnék "nemesíteni".
Az én(!) tud a legkevésbé hatékonyan és okosan nemesíteni, mert a nemesítéshez idő kell, az én csak génmanipulálni tud, mert az a gyors, látványos eredményekkel kecsegtető. A látványos és gyors eredmények mögött azonban a méreg bujkál.

Jadwiga21 · http://jadwiga.blog.hu 2011.08.26. 14:47:21

@flora: Kedves Flora! A hozzászólásodban gúnyt látok, de érveket arra nem, amiket írtam. Természetesen vannak bűnei az Egyház tagjainak, hiszen emberekből áll, akik gyarlók, de ilyen kollektív bűnei szerintem nincsenek, mint amiről ma sokan beszélnek.

Én is tisztelem sokminden miatt Boldog II. János Pált, de úgy látom, sokmindenben tévedett is, ahogy BÁRMELY ember ezen a földön. A szentek is tévedhetnek. És a pokolra jutottaknak is lehet olykor igazuk.

Zsidókérdés: más a Krisztus előtti és a Krisztus utáni zsidóság. A normális zsidók keresztények lettek (amely folyamat ma is tart), a többi meg megírta magának a Talmudot, ami kb. arról szól, hogy aki nem zsidó, az nem ember. Minden tiszteletem azoknak a zsidóknak, akik nem a Talmud szerint élnek.

Írások a témában, többségében papoktól: amdg.betiltva.com/kategoria/egyhaz-es-zsidosag/

2011.08.26. 18:01:58

@Jadwiga21:

'Természetesen vannak bűnei az Egyház tagjainak, hiszen emberekből áll, akik gyarlók, de ilyen kollektív bűnei szerintem nincsenek, mint amiről ma sokan beszélnek.'

Mégis mi a 'kollektív bűn'? Lehetnek bűnei egy érsekségnek?
Teljesen természetes, hogy bűnt az Egyház tagjai tudnak elkövetni. De ha büszkék vagyunk a szentjeinkre, akkor valahogy érintenek minket az Egyház (tagjainak) régi vétkei is.

Előfordulhat az is, hogy a hívek túlnyomó többsége téved vagy éppen rossz lelkiismerettel cselekszik. A francia püspökök bocsánatot kértek a Vichy rendszer kiszolgálása miatt, a német katolikusok többsége pedig lojális volt a náci rendszerhez.
A vértanú Franz Jaegerstetter teljesen egyedül maradt véleményével (sőt, az özvegye is, még a háború után is!).

A ki nem beszélt bűnök megmérgezhetik egy közösség életét.
Te fiatal vagy, de én már felnőtt fejjel láttam Jugoszlávia felbomlását, azt hogy egy nálunk gazdaságilag jórészt magasabb szinten élő ország egy nyelvet beszélő lakói hogyan állatiasodtak el pár pillanat alatt.
Biztos vagyok benne, hogy ez nem történhetett meg, ha a szerbek és horvátok, királypártiak és kommunisták a II. VH után egyaránt feltárják és kitisztítják a sebeket, és mindenki megpróbál elszámolni a lelkiismeretével. így viszont a nagyapák kibeszéletlen vétkei az unokák lelkét mérgezték meg.

Jadwiga21 · http://jadwiga.blog.hu 2011.08.26. 18:04:04

@khamul: Na ez a bocsánatkérés is butaság. A Vichy rendszer egy katolikus állam volt a javából! "Pétain teljes mértékben kihasználta teljhatalmát, mivel úgy gondolta, hogy a franciák vereségének oka nem a hadsereg, hanem az előző évtizedek köztársasági rendszere volt. Támogatásával a régi köztársasági jelszót, a „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség”-et leváltotta a „Munka, Család, Haza”. A köztársaság egyházellenességével szemben most a római katolikus egyháznak kitüntetett szerepet juttattak az erkölcsi megújulás elősegítésében."

flora 2011.08.27. 20:13:33

@Jadwiga21: Javaslok neked egy gondolatjátékot! Képzeld el magad előtt Jézust, amint a "Munka, család, haza" jelszót skandálja az apostoloknak és az egybegyűlt sokaságnak! Kérlek, Jadwiga, engedd el magad, és csináld meg ezt a kísérletet:)))

Jadwiga21 · http://jadwiga.blog.hu 2011.08.27. 23:30:58

@flora: Megtette, csak az akkor szokásos beszédstílusban, a parabolákban...

flora 2011.08.28. 00:03:51

Akkor javasolnám a tékozló fiút meditációs témának!

2011.08.28. 11:54:02

@Jadwiga21:

'A Vichy rendszer egy katolikus állam volt a javából! '

Ezzel azért nagyon vigyáznék.
Hadd álljon itt egy idézet II. János Páltól:

'„Nagyon kényesek azok a helyzetek, amelyekben egy sajátosan vallási norma állami törvény lesz vagy azzá válása fenyeget, anélkül, hogy különbséget tennénk a vallás és a politikai társadalom illetékessége, hatásköre között. A vallási törvény azonosítása a civil törvénnyel valójában elnyomhatja a vallásszabadságot és korlátozhat vagy megszüntethet más elidegeníthetetlen emberi jogokat”'

(II. János Pál: Üzenet a béke világnapjára 1991-ben 4: AAS 83 (1991) 414-415. )

Szóval egyáltalán nem biztos, hogy az a dolgunk, hogy a katolikus államért harcoljunk, mert annak nagy csalódás lehet a vége. A katolikus társadalom már jobb cél, de ott sem mindegy, hogy milyen eszközökkel akarjuk elérni.
Mi ér többet: egy nem-katolikus állam jól működő demokráciája, amelyben katolikusok is élhetnek a demokratikus alapjogokkal, vagy egy hazugságokkal és elnyomással terhelt 'katolikus diktatúra'?

Jadwiga21 · http://jadwiga.blog.hu 2011.08.28. 12:55:14

@khamul: Inkább egy katolikus diktatúra. Nem vagyok demokrata, megvetem a demokráciát. A magam részéről egy keresztény államot szeretnék és látok megvalósíthatónak, ahol a katolikus, református, evangélikus és ortodox egyházaknak fő szerep jut.

Szent István példakép lehet.

2011.08.28. 16:15:52

@Jadwiga21:

Csak ne legyenek illúzióid. A búza és a konkoly mindig együtt fognak nőni, bármilyen is a politikai rendszer.

Jadwiga21 · http://jadwiga.blog.hu 2011.08.28. 16:22:17

@khamul: Ez természetes. Egy pol. rendszer sem hozhatja el a Földre a mennyországot.

flora 2011.08.28. 18:27:08

@Jadwiga21: Jadwiga, te ki vagy találva! Megvan benned minden, amitől egy hitét kereső ember sikoltva menekül a kereszténységtől! Az egyháztól meg pláne!

Bocs, @pacyi, satori, nem látom értelmét az együtt érző kommunikációnak:-(

Jadwiga21 · http://jadwiga.blog.hu 2011.08.28. 20:55:09

@flora: Van, akinek Loyolai Szent Ignác, van, akinek Néri Szent Fülöp stílusa jön be. Nem egy ember van, akit Isten általam térített meg vagy erősített meg hitében. Én elhiszem, hogy valakinek nem tetszik a stílusom, de kérlek, ne általánosíts.

flora 2011.08.28. 22:26:49

A stílusod indifferens. Ezek a szövegek viszont nem képezik vita tárgyát a számomra:

"Inkább egy katolikus diktatúra. Nem vagyok demokrata, megvetem a demokráciát. A magam részéről egy keresztény államot szeretnék és látok megvalósíthatónak, ahol a katolikus, református, evangélikus és ortodox egyházaknak fő szerep jut.

Szent István példakép lehet. "

Egyszerűen, mert süt belőlük a fanatizmus. Szegény Szent István, belekerült, mint Pilátus a Krédóba...

2011.08.29. 00:12:37

@Jadwiga21:

'Inkább egy katolikus diktatúra.'

Egy katolikus diktatúra fő vesztese maga a katolikus egyház lenne.

Jadwiga21 · http://jadwiga.blog.hu 2011.08.29. 00:13:36

@khamul: A kettő közül választottam inkább azt. De utána leírtam, hogy szerintem mi lenne megvalósítható. :)

Jadwiga21 · http://jadwiga.blog.hu 2011.08.29. 00:15:54

@flora: Olvastad már Szent István intelmeit, törvényeit? Ha igen, tudhatod, hogy nem úgy csöppent ide, mint Pilátus, hanem 100%-osan jogosan. Az országát a katolikus Egyházra építette fel, a törvényei nagy része szabályoz vallási dolgokat. A társadalom a hit szabályaira épült, annak ritmusára. Vasárnap mise, pénteken böjt, stb... Ma már ez így nem lenne megvalósítható, csak megmutattam, hogy ilyet is lehetett, és egy szentről beszélünk, aki ezt csinálta, nem rólam.

2011.08.29. 00:16:00

@Jadwiga21:

Azt is írtad, hogy 'megveted a demokráciát'. Akkor az általad vázolt keresztény állam se diktatúra se demokrácia nem lenne?

Jadwiga21 · http://jadwiga.blog.hu 2011.08.29. 00:19:01

@khamul: A diktatúra manapság egy negatív kicsengésű szó. Azt jelenti, hogy egy ember basáskodik, a nép meg szenved. Én azt tartanám jónak, ha nem lennének pártok, hanem egy szellem uralkodna az országban, Isten, haza és család szeretete. Ez viszont nem uniformizáltan, hanem mint erősen támogatott irányvonal felülről. Hogy úgy mondjam, nem az lenne megszabva, miről kell írni, hanem az, hogy miről nem lehet. Ne lehessen pl. szapulni Jézust vagy reklámozni a durva erkölcstelenségeket, de nem lenne kiadva ukázba, hogy akkor most csak ezt meg azt lehet dicsőíteni, stb. Remélem, nem túl homályos, amit megfogalmaztam...

Ferdinandus 2011.08.29. 11:42:13

A diktatúra önmagában még nem azonos az ún. tirannizmussal (azaz zsarnoksággal, terrorral, az emberek sanyargatásával, stb.), hanem - legalábbis klasszikus értelemben - talán inkább a monarchiával (egyeduralom) rokonítható fogalom. (Igaz, szigorúan értelmezve, a diktatúra nem jelent szükségszerűen egyeduralmat, hiszen a diktatúrákban néha nem egyetlen személy, hanem inkább egy szűkebb, hierarchikus kör gyakorolja a hatalmat.) A monarchia lényege tehát, hogy a hatalom, illetve az állam ügyeit érintő döntésekre szóló jogkör nem az állam polgárainak (nép) kezében forgácsolódik szét, hanem ezeknek gyakorlása egyetlen személyhez köthető (pl. király). Mindemellett, még a monarchiának is többféle típusa létezik, attól függően, hogy az egyes rendeknek, illetve a nép képviseletének milyen mértékű befolyása van a közügyeket érintő döntések meghozatalában (abszolút monarchia, rendi monarchia, stb).

A lényeg (melyet a legtöbben nem látnak be): az ún. diktatúra nem azonos a zsarnoksággal, a rémuralommal, az öncélű hatalmaskodással, és az ezekhez hasonló fogalmakkal.

(Mondjuk, azoknak én is csak "gratulálni" tudok, akik úgy gondlják, hogy az elképzelhető legtökéletesebb kormányzási forma az, amikor egy tévedhetetlennek hirdetett, parancsra bálványozott kegyetlen agresszor véres ámokfutásokat rendez saját országának polgárai között, a "rendszer ellenségeinek" a köz érdekeit szolgáló és ennélfogva szükségszerű kiiktatására hivatkozva.)

Tilikov (törölt) 2011.08.29. 14:25:12

@Jadwiga21:

Az általad elképzelt teokratikus diktatúrának a valóságos államok közül leginkább Irán felel meg. Ott is megvan a vallási alapon uralkodó hierarchikus csoport, az Őrök Tanácsa élén a Legfőbb Vezetővel Ali Khameneivel. megtámogatva egy erős Forradalmi Gárdával és egy látszatdemokráciához elég parlamenttel, a Madzslesszel. Összességében nem hiszem, hogy idehaza népszerű lehessen egy ilyen társadalmi berendezkedés.

Bár gondolom te nem is iszlám teokratikus diktatúrára gondoltál, hanem keresztényre, mint amilyen a Pápai Állam volt, de abból mára a Vatikán maradt, és még az olaszok sem akarják visszacsinálni a teokráciát.

flora 2011.08.29. 15:51:13

@Jadwiga21: Nahát, leírtad a lényeget: 1000 éve. Ma valahogy mégiscsak másként lehet/kell a dolgokhoz hozzáállni.
Az Intelmeket éppen a napokban olvastam, és lenyűgözött a bölcsessége. A korában teljesen up-to-date volt, sőt! Képzeld el, ha nem az, és kívánkozott volna vissza a lóra! Persze, veszteség, hogy elhagytuk lovainkat:)
@Tilikov: -nak igaza van: Irán. Valahogy nem rokonszenves a modell. Se iszlámban, se keresztényben, arról nem beszélve, hogy teljességgel megvalósíthatatlan.

Na és a tékozló fiú contra Munka, család, haza, ha jól emlékszem?

thotferi 2011.08.29. 20:10:07

@flora:
A magyar modell nem Irán, hanem a bevált és teljesen egyedülálló Szent-Korona tan, a szakrális, ámde választott magyar királlyal.Ez egészen Mátyás haláláig működött és Európa legerősebb, legstabilabb , legigazságosabb államhatalmi berendezkedését jelentette. A bankármaffiának azonban útban volt és mindenáron meg akarta semmisíteni ezt a szakrális hatalmi központot, ezért példátlan módon összefogtak a török szultánnal is, hogy sikerrel járjanak.
Ennek lényegi összefoglalását ebből a filmből megtudhatjátok:
www.youtube.com/watch?v=JE_MuKODEeQ

www.youtube.com/watch?v=0d8JZKw2b2E

csaba carmarthen 2011.08.30. 03:24:56

(1)

kezdjük ott, hogy az irani vezető nem is muszlim...

www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/6256173/Mahmoud-Ahmadinejad-revealed-to-have-Jewish-past.html

igy mindaz amit tesz, nem más, mint szerepjáték...

egy volt irani kollégám szerint, "senki sem tudja hogyan került a hatalomba" mert "senki sem szavazott rá"...

az iráni politikai manipulaciók úgy tűnik csak részét képezik a világméretü kártyajátéknak...hogy a föld lakosságát félrevezessék...
pl a mediakracia / mammonkracia stb..altal
youtu.be/MnQTpDOesAU
(a fenti összeállítás egyértelműen rámutat arra hogy hogyan műkődik a nagy felrevezető gépezet)

Jel 20.8 a sátán kiszabadul börtönéből,
és útra kel, hogy a föld négy sarkán félrevezesse a népeket, Gógot és Magógot, és harcra toborozza őket. Számuk annyi, mint a tenger fövenye. mek.oszk.hu/00100/00176/html/jel.htm

hogy lerombolja a demokraciat... es (legalabbis szandékai szerint ) bevezesse a vilagmeretü antikrisztusi diktaturát

A Köztársasaság Bukása.
youtu.be/VebOTc-7shU
a valtozas egyik utja a globalis (világ) kormány ,,(0:44)
Az a javaslatom, hogy a Federal Reserve Új Hatalmat kapjon (1:20 -Barack Obama)

A szendioxid ado es szen kereskedelem vegso celja a termelés tönkretétele (1:30)
Ez az energiaado a legnagyobb ado emelés az Egyesült Államok történetében (1:30)
Letrehozunk egy globális felmelegedés rendörséget, akik 1, eljöhetnek ellenörizni a lakhelyedre és kiutalhatják a büntetest (1:40-1:50) Gyakorlatilag a Globalis felmelegedés GESTAPO-t hozzuk létre...

...kiegészitő civil erők kiképzése a katonai erők mellé..(1:50-2:10)
...elöször a történelemben valóban egy Birodalom új formájával állunk szemben...(08:40)

A Rendőrállam4
youtu.be/Klqv9t1zVww
Executive orders...(6:33)
ezek a felsoszintű rendeletek felhatalmazzák a kormányt hogy a magán és privátszektor, a médiat, minden repűlőteret és repülőgépet..evacualhatják a lakposságot és oda viszik őket ahova akarjak..(9.01)
kezűkbe vehetik a vasutakat, raktárakat...

A fentiek mind életbe léphetnek egyszerre egy nagyobb nemzetközi feszültség vagy gazdasagi krizis esetén,,,
..egy megtervezett gazdasagi válság során...
(folytatom)

csaba carmarthen 2011.08.30. 03:34:28

Több koporsók 10 millióit halmoztak fel amerika szerte:

youtu.be/9wV3vc9kDEM

az ujonan épülő koncentracios táborok közelében
youtu.be/ERwBNLZQEQ8

A terv pedig kiszivarogtatott egy SZiájjé tag által:
youtu.be/8K9dgqKmJ50

szükség állapot lesz kihirdetve..
A Marshall Törvény életbe lép HAJNALI 4-KOR /mellékes megjegyzés ö ez alapján mindenki terrorrista aki hisz Krisztus 2.eljővetelében (Legyen az keresztény, muszlim, vagy zsidó)
AZ EMBEREKET EZEKBE A TABOROKBA HURCOLJÁK ANNAK ELDŐNTÉSÉRE HOGY KI éLHET ÉS KINEK KELL MEGHALLNIA. eRRE KULÖNBÖZŐ LISTÁK ÁLLNAK A RENDELKEZÉSRE-
A VÖRÖS LISTA AZOK NEVEÉT TARTALMAZZA AKIKNEK MEG KELL HALLNIUK,MERT ELLENZIK AZ ÚJ VILÁGRENDET
A KÉK LISTA AZ ÁTNEVELHETŐ EMBEREK CSOPORTJA
A SÁRGA LISTA AZOKÉ, AKIKET EGYÁLTALAN NEM ÉRDEKEL MI TÖRTÉNIK VALÓJÁBAN - ŐK A KŐNNYEN BETANITHATÓAK AZ UJ VILAGREND SZABALYAIRA...

AZ EMBEREK HOMLOKARA VAGY KEZFEJÉRE BŐR ALATTI MIKROCSIPPEKET FOGNAK BEÜLTETNI, AMELY RÉSZBEN BANK KÁRTYÁUL RÉSZBEN A AZ ILLETŐ FELETTI KONTROLKÉNT SZOLGAL...

Hatalmat kapott, hogy lelket leheljen a vadállat szobrába, hogy megszólaljon a vadállat szobra, meg hogy megölje azokat, akik nem borulnak le a vadállat szobra előtt.
Jel 13.16
Elrendelte, hogy mindenkinek, kicsinek és nagynak, gazdagnak és szegénynek, szabadnak és rabszolgának jelöljék meg a jobb karját vagy a homlokát,
Jel 13.17
és hogy senki ne adhasson-vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét: nevét vagy nevének a számát
(folytatom)

csaba carmarthen 2011.08.30. 03:35:23

(3)

AZONBAN LÉTEZIK EGY GYÓGYSZER ARRA, HOGY EZT A VILÁGMÉRETŰ GENOCIDUMOT ELKERÜLJÜK

Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona.
Jel 12.2
Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott.
Jel 12.3

"Leányom! Vedd e Lángot, melyet neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább!
E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet Szívemből adtam nektek szívről szívre járva, gyújtsátok meg mindenkiét s annak fénye megvakítja a sátánt. Ez az összetartó szeretet tüze.
Veletek összefogva mentelek meg benneteket. Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel..."

„Tüzet tűzzel fogunk oltani: a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével. A sátán gyűlöletének tüze oly magasra csap, hogy azt hiszi, győzelme biztos már, de Szeretetlángom megvakítja a Sátánt.” (Szl. LN, 1964. dec. 6.)
„Ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam rendelkezésetekre, mint most: Szívem szeretetének lobogó Lángját. Ilyen még nem volt, mely a sátánt így megvakítaná.” (Szl. LN, 1962. aug. 1.)
www.theflameoflove.org
...El ne utasítsátok, mert ez nagy pusztulást vonna maga után. (I/84) Közel az idő, mikor Szeretetlángom ki fog gyúlni, és abban a pillanatban is vakká lesz a sátán, melyet éreztetni fogok veletek, hogy bizalmatokat ...

"Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok és böjtöljetek a szándékaimra, mert a sátán szeretné megsemmisíteni tervemet. Itt kezdtem el, ezzel a plébániával és meghívtam az egész világot. Sokan válaszoltak, de óriási azok száma, akik nem akarják meghallani, sem elfogadni hívásomat. Ezért ti, akik IGENT mondtatok, legyetek erősek és elszántak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."
www.medjugorjeportal.hu/Home/2011augusztus25

Ma arra hívlak benneteket, hogy a Szentlélek által szülessetek újjá az imában és váljatok új néppé Fiam mellett. Egy néppé, amely tudja, hogy ha elveszíti Istent, önmagát veszíti el. Egy nép, amely tudja, hogy a szenvedések és megpróbáltatások ellenére, Istennel biztonságban van és megmenekül. Arra hívlak benneteket, hogy gyűljetek össze Isten családjában, és erősödjetek meg az Atya erejében. Egyedül nem állíthatjátok meg a rosszat, amely uralni és lerombolni akarja a világot. De Isten akarata szerint, mindannyian együtt Fiam oldalán, mindent megváltoztathattok és meggyógyíthatjátok a világot. Hívlak benneteket, hogy teljes szívetekből imádkozzatok pásztoraitokért, mert Fiam választotta ki őket. Köszönöm nektek.“
www.medjugorjeportal.hu/Home/2011augusztus2

"Drága gyermekek! Ahogyan a természet az év legszebb színeit adja, úgy hívlak én is benneteket, hogy életetekkel tegyetek tanúságot és segítsetek másokat közeledni Szeplőtelen Szívemhez, hogy a Magasságbeli iránti Szeretet lángja fakadjon szívükben. Veletek vagyok, és szüntelenül imádkozom értetek, hogy életetek a mennyország visszfénye legyen itt a földön. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!"
www.medjugorjeportal.hu/Home/2011aprilis25

Ferdinandus 2011.08.30. 10:14:18

@csaba carmarthen:

Ezek aztán a csalhatatlan bizonyítékok! Egy fénykép néhány műanyagdobozról, illetve egy videó valamilyen elhagyatott ipartelep épületeiről...

Ugye tisztában vagy azzal, hogy, ha később ez a "koporsós" dolog netán, esetleg, valahogyan mégis valami idióta hoaxnak bizonyulna, akkor téged simán le lehet majd csukatni rémhírterjesztésért? Az ilyen baromságokból ugyanis nagyon könnyen tömeghisztéria kerekedhet (a gyakorlat ezt bőven igazolja), illetve fogadok, hogy ezen "beszámolók" hatására már rengetegen biztosra veszik, és rettegnek attól, hogy nemsokára mindenkit begyűjtenek, és koncentrációs táborokba zárnak, majd elevenen elhamvasztanak a "háttérhatalom" vérszomjas katonái.

Ne haragudj, de ez még a ballib. média színvonalát, módszereit is alulmúlja.

Tilikov (törölt) 2011.08.30. 11:09:50

@csaba carmarthen:

Ha nem bános kijavítalak: összekevered az iráni Vezetőt a köztársasági elnökkel. Ahmedinezsádról ugyanis tudható, hogy a választásokon került a hatalomra, más kérdés, hogy közismerten történtek törvénytelenségek ezen a választáson. Azzal viszont aligha lehet elvitatni az ő muszlimságát, hogy a családjában zsidó gyökerek is találhatóak. Khameneiről pedig szintén tudható, hogy kik szavazták őt a hatalomba, a Legfőbb Vezetőt az Őrök Tanácsa, azaz az ajatollahok szavazzák meg.

Szóval nem igaz az sem, hogy Ahmedinezsád zsidó, és az sem, hogy nem tudni kik szavaznak a vezető személyéről. Az igazság nagy teher kedves Csaba és mindannyiunknak nyomja a vállát, vallástól, kultúrától függetlenül.

thotferi 2011.08.30. 11:18:40

@Ferdinandus: ?" Az ilyen baromságokból ugyanis nagyon könnyen tömeghisztéria kerekedhet"
Amikor egy szűk, milliárdos elit kezébe kerül a hatalom teljesen ellenőrizhetetlenül, akkor minden elképzelhető.
És, ha bárminémű utalás,bizonyítékok előkerülnek galádságaikról, terveikről, akkor ebben az esetben mindent komolyan kell venni. Ők idézték elő a ll. Világháborút is a holokauszttal egyetemben. Akik erre képesek voltak, azokról ezután minden, de szó szerint minden feltételezhető.
Az az ostobaság, ha szó nélkül tűrünk, és becsukjuk szemeinket, szánkat és füleinket !

2011.08.30. 14:24:48

@Jadwiga21:

1. "A magam részéről egy keresztény államot szeretnék és látok megvalósíthatónak, ahol a katolikus, református, evangélikus és ortodox egyházaknak fő szerep jut.
Szent István példakép lehet. "

2. "A kettő közül választottam inkább azt. De utána leírtam, hogy szerintem mi lenne megvalósítható. :) "

3. "Az országát a katolikus Egyházra építette fel, a törvényei nagy része szabályoz vallási dolgokat. A társadalom a hit szabályaira épült, annak ritmusára. Vasárnap mise, pénteken böjt, stb... Ma már ez így nem lenne megvalósítható, "

Most megvalósítható, vagy sem? Vagy a "Szent Istváni Modellből" a protestantizmus és az ortodoxia hiányzott?
A magunkat nem túl komolyan vesszük szellemében kérdezem! :-)

thotferi:

"A magyar modell nem Irán, hanem a bevált és teljesen egyedülálló Szent-Korona tan, a szakrális, ámde választott magyar királlyal.Ez egészen Mátyás haláláig működött ..."
Magyarul nem vált be. :-) Egyébként ez nem így volt. A királyokat kevés kivételtől eltekintve nem választották. És amikor igen, akkor is csak egy szűk rétegnek volt beleszólása. (Ettől függetlenül persze az utódlás körül mindig komoly érdek- és hatalmi háttérharc volt akkor is.)
"bankármaffiának azonban útban volt és mindenáron meg akarta semmisíteni ezt a szakrális hatalmi központot, ezért példátlan módon összefogtak a török szultánnal is, hogy sikerrel járjanak."
Ezek szerint a "bankármaffia" egy sikeresebb "modell". Erre lehet szavazni? :-)

2011.08.30. 16:05:30

@Tilikov: Ez szimpla kötözködés, nem több. Ne azt nézd, hogy Iránban ez meg ez történik ÉS a nemlétező "közvélemény" értékítélete ez meg ez, hanem azt, hogy amit tesznek miképpen jogtalanok, és mi lehet Isten értékítélete. Ebből születnek a sztereotípiák.

@flora: Itt is ugyanez a gond. A konszenzus véleménye egy dolog, de korántsem szükséges, hogy a dolgokról eldöntsük, hogy tkp. milyenek. A tékozló fiúnál sem a tékozláson van a hangsúly, a Jézus előtt hódolatát, és bocsánatért könyörülő kéjnőn sem a kéjelgésen van a hangsúly, hanem a bánatra és visszafordulásra való képességen. És ez egy állameszményben irreleváns.

csaba carmarthen 2011.08.30. 16:27:43

@Ferdinandus:
kedves Ferdinandus,
-válaszom első része-

Akkor könnyen lehet (ahelyett, hogy megfogadnád, és követnéd a tanácsait) a Szűzanyát is "rémhírterjesztőnek" titulálnád:

1991. január 25.
„Drága gyermekek! Ma úgy hívlak benneteket imádkozni, ahogy eddig még sohasem. Imádkozzatok a békéért. A sátán hatalmas, és nemcsak az emberi életet akarja romba dönteni, hanem a természetet és a bolygót is, ahol éltek. Ezért drága gyermekeim, imádkozzatok, hogy az imádság által a béke isteni áldása megóvjon benneteket. Isten azért küldött hozzátok, hogy segítsek nektek. Ha akarjátok, ragadjátok meg a rózsafüzért. Egy egyszerű rózsafüzér csodákat tehet a világban és életetekben. Megáldalak benneteket, és veletek maradok, ameddig csak Isten akarja. Köszönöm, hogy nem lesztek hűtlenek jelenlétemhez. Köszönöm, mert válaszotok a jót és a békét szolgálja. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
www.medjugorjeportal.hu/uzenetek/1991

Ő Fatimában 1917-ben nagyon komolyan figyelmeztetett egy újabb háború kitörésének lehetőségére, ha kéréseit az Egyház nem követi. Nem is követte. ("Rémhirterjesztés"). Végül azonban XII. Piusz -1942-ben, amikor a háború már többnek tűnt mint "rémhír" - részlegesen mégis teljesítette Mária kérését
www.fatima.org/essentials/opposed/cvrup3.asp
- ennek megfelelően az események menetében részleges változás is állt be -ui. Sztálingrádnál megfordult a háború menete. Méghozzá sokban azon, hogy az egyik főúton vonuló német hadsereg nem vett észre a tőlük egy mellékutcában lapuló akkor még teljesen felfegyverzetlen szovjet hadtestet....

Mielött tovább itélkeznél a rémhírterjesztésről, ajánlom hogy nézz végig néhány dokumentumot (ha kell akár tolmács segítségével)…

www.youtube.com/watch?v=CG7I4UnoBnA

youtu.be/sBOel-LyJ_E

www.youtube.com/watch?v=H5wkyEDIxTk

csaba carmarthen 2011.08.30. 16:40:26

@Ferdinandus:
-válaszom második része-

Folytatásul íme néhány további dokumentum (még ha tolmács is szükséges hozzájuk)…

youtu.be/7a9MsVpn8-w

youtu.be/Klqv9t1zVww

youtu.be/VebOTc-7shU

youtu.be/m3zSDdm-SHI

csaba carmarthen 2011.08.30. 16:54:07

@Ferdinandus:
kedves Ferdinandus
-harmadik rész-
további dokumentumok...

youtu.be/ON3iqRkxFSc

youtu.be/eDn5UN7HpRw

Egyrészt nagyon örülnék, ha mindezek valóban csak „rémhír”-ek lennének (habár túl sokan hoznak fel bizonyítékokat ugyanarról a „nem létező” „rémhír”ről – és túl sokan tapasztalják már a bőrükön is –gondolva pl. az Irakban 2003 óta elhunytakra (becsült számuk mintegy egy millió, beleértve azokat akik a nehéz körülmények, gyógyszerek/víz hiánya miatt hunytak el
www.projectcensored.org/top-stories/articles/1-over-one-million-iraqi-deaths-caused-by-us-occupation/ ) vagy gondolva a mesterségesen manufakturált gazdasági válság(ok)ra és azok áldozataira..
(folytatom)

csaba carmarthen 2011.08.30. 17:06:00

@Ferdinandus:

kedves Ferdinandus,
-negyedik rész-

Másrészt az is fontos,SŐT AZ A LEGFONTOSABB hogy van kiút…abból ami még nem valósult meg, sok minden megváltoztatható és elkerülhető, csak nem szabad félvállról, pökhendien vennünk…

Isten a népével mindig tudatta a veszélyt előre (olvass bele pl az ószövetségbe), és mivel a pusztulás mindig a bűn következménye, a pusztulás elkerülésének feltétele a bűnnel..., közönnyel,gőggel stb való szakítás

youtu.be/Tq99snleP4E

1987. január 25.
„Drága gyermekek! Íme, ma is arra szeretnélek hívni benneteket, hogy mától mindnyájan kezdjetek el új életet élni! Drága gyermekek, szeretném, ha megértenétek, hogy Isten kiválasztott benneteket arra, hogy eszközei legyetek az emberiség üdvösségének nagy tervében. Ti nem tudhatjátok, milyen fontos szerepetek van Isten tervében. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, hogy az imában megértsétek Isten tervét, amit általatok akar véghezvinni. Veletek vagyok, hogy képesek legyetek egészen megvalósítani. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” www.medjugorjeportal.hu/uzenetek/1987

„Vedd e Lángot, melyet neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább!
E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet Szívemből adtam nektek szívről szívre járva, gyújtsátok meg mindenkiét s annak fénye megvakítja a sátánt. Ez az összetartó szeretet tüze.
Veletek összefogva mentelek meg benneteket. Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel..."

„Tüzet tűzzel fogunk oltani: a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével. A sátán gyűlöletének tüze oly magasra csap, hogy azt hiszi, győzelme biztos már, de Szeretetlángom megvakítja a Sátánt.” (Szl. LN, 1964. dec. 6.)
„Ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam rendelkezésetekre, mint most: Szívem szeretetének lobogó Lángját. Ilyen még nem volt, mely a sátánt így megvakítaná.” (Szl. LN, 1962. aug. 1.)
www.theflameoflove.org
...El ne utasítsátok, mert ez nagy pusztulást vonna maga után.
www.szeretetlang.hu/

üdv szeretettel:
Csaba

2011.08.30. 17:59:35

@csaba carmarthen: Az Egyház álláspontja az, hogy a medjugorje-i jelenések fiktívek, kitaláltak és csodával sincsenek megerősítve, és hamis tanokkal nem beszélve gyerekes primitívséggel vannak átitatva, melyekből konkrétan ki lehet szűrni, hogy nem igazak a lourdes-i vagy a fatimai jelenésekhez képest.

2011.08.30. 18:10:00

@csaba carmarthen:

A fatimai jelenések nem azt mondták, hogy a Szűzanyát Németországnak, hanem, hogy Oroszországnak ajánlják fel, mert akkor elterjeszti tévtanait... És ez a szovjet terjeszkedéssel nem, hogy visszafordult volna, hanem éppen fordítva...

„Ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam rendelkezésetekre, mint most: Szívem szeretetének lobogó Lángját. Ilyen még nem volt, mely a sátánt így megvakítaná.” (Szl. LN, 1962. aug. 1.)

Nem tudom, hogy ez honnan való, de kételkedek benne. A Sátán épp a '60-as évektől kezdve tette tönkre a kultúrát, nem beszélve a népi vallásosságot.

csaba carmarthen 2011.08.30. 21:45:52

@Nuntiulus Noster:
Kedves Küldöttecskénk!

Itt egy kicsit összecserélted a szavakat:

"jelenések nem azt mondták, hogy a Szűzanyát Németországnak, hanem, hogy Oroszországnak ajánlják fel"

Ti. a Szűzanya kérte azt, hogy az egész világot és külön Oroszországot ajánlja fel a pápa a bíborosokkal együtt az Ő Szeplőtelen szívének..
és "akkor béke lesz..."

Viszont mindmáig nincs béke (sajnos) - habár e felajánlásra számos kísérlet történt 1942,1952,1984.., mégis úgy tűnik sosem teljesítve maximálisan a kért feltételeket...(legutoljára 2000-ben történt meg ez a felajánlás a bíborosok jelenlétében, akkor viszont néhány nappal az ima előtt 2. János Pál pápának azt a tanácsot adták, hogy hagyja ki a felajánlásból Oroszország említését, mert az "árthat az Ökumenizmusnak"...nem tudni miért, de ő eszerint tett.
www.fatima.org/essentials/opposed/cvrup3.asp

van aki azt mondja hogy a felajánlás teljes értékűen megtörtént már mások szerint ezek részleges értékűek... egy viszont biztos: béke az még nincs.

Viszont úgy tűnik minden felajánlásnál történt valamilyen pozitív változás -pl 1984-ben indult el a peresztrojka.

1942-ben a sztálingrádi fordulat úgy érzem még akkor is pozitív változás, ha ez csak a háború mielőbbi végét jelentette és nem Oroszország megtérését, és a tévtanok terjedésének elkerülését. Ugyanakkor ebben az évben Sztálin számos templomot újra engedett megnyitni és honfitársait -ha ideiglenesen is -elvtársak helyett barátainak nevezte...erre persze mondhatnánk hogy csupán érdekből tette..

A Szeretetlánggal kapcsolatban figyelmedbe ajánlom, hogy 2009-ben Magyararországon is megkapta az Imprimatur-t
www.theflameoflove.org/imprimatur.html
egy Erdő Péter Érsek Úr által celebrált ünnepség és mise keretében

mindamellett hogy 1998-ban már Peruban és 2008-ban Braziliában érseki áldást és engedélyt kapott. Az előbbi 2011-ben újboli megerősítést nyert
www.theflameoflove.org/Images/lettre-lima.jpg

másik Mo-i támogatója
Róna Gábor atya SJ
www.theflameoflove.org/father_rona_statement.html

ui.
medjugorjéről külön írok

Üdv szeretettel:
Csaba

csaba carmarthen 2011.08.30. 23:07:03

@Nuntiulus Noster:

Kedves Nuntiulus!

3 dolog előzetesen, mielőtt az Egyház hivatalos álláspontjáról disputálnánk Medjugorjével kapcsolatban,
A),felidéznék (bemásolnák) neked egy testvérünk bejegyzését, amit megtalálsz a 'hiszi a piszi´ cimű Szent Tamás apostol szellemében íródott tavalyi jezsuita poszt utolsó 15 bejegyzése között (onnan másolom át):

kefas 2011.02.08. 22:34:52
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Erős vár a mi Istenünk! Áldás Békesség! Shalom!

Nem tudom zajlik-e még itt a diskurzus de csak most találtam erre a blogra és erre a postra. Végigolvastam cikket, a kommenteket /az ajánlott irodalmat is/.
Nem tudom jól látom-e hogy a többség úgy véleményez, hogy nem járt a helyszínen és a témával is érintőlegesen foglalkozott, s ennek ellenére komolyabb ex cathedra posicióba helyezik magukat mint pld. Laurentin atya.
Ez az első észrevételem.
A másik egy felvetés ami már régóta foglalkoztat.
Többször jártam Medjugorjéban de ez legyen az én bajom. Többször találkoztam a látnokokkal, volt hogy egész közelről volt hogy távolabbról, volt hogy csak eggyel, volt hogy többel is. A személyes benyomásom lényege, hogy rendkívül kiegyensúlyozott, normális emberi tulajdonságokkal bíró, szerény, ugyanakkor egy meggyőző belső erőtől hiteles személyiségű embereket láttam, telve türelemmel és mosolygós kedvességgel immár 30 éve. Vicka egyszerűen sugárzik, amikor napi nemtudomén hány órában felváltva fogadja szülei szegényes házának teraszáról a zarándokok nyugodtan mondhatjuk el nem fogyó tömegeit.
Ez a tény komolyan elgondolkoztatott a jelenések hitelességét vagy inkább az ún. látnokok szavahihetőségét illetően.
Nos a felvetésem a következő:
3 lehetséges magyarázat van szerintem az ún. medjugorjei eseményekre.
1. a látnokok betegek, azaz valamilyen eddig nem diagnosztizált pszichés behatás alatt vannak, ami változatlan formában fennáll 30 éve, amikor is hirtelen előállt hat személynél egyszerre, korra és nemre való tekintet nélkül, mint egy titokzatos vírus. Nem túl valószínű látva a fent említett normális emberi gesztusokat, reakciókat, hiteles tanúságtételüket.
2. a látnokok hazudnak. Gyermekként elkezdték aztán megállás nélkül 30 éve összehangoltan megvezetik a világot. Közben már családot alapítottak, többen elköltöztek a faluból de a hazugság az maradt. Lehet 30 évig hazudni folyamatos lelki hitelességet színlelve milliók előtt idegi összeroppanás nélkül, ráadásul 6 embernek? Hívőnek látszani hazug hitetlenként ennyi ideig? Badarság.
3. a látnokok igazat mondanak
egyenlőre ennyit

B) Ha Mária valóban megjelenik Medjugorjében (Ami ugyebár nem lehetetlen, tekintettel arra hogy II. János Pál Pápa, Teréz anya, Hans Urs von Balthasar biboros, Tomasek Prága érseke és még sokan mások ezen a véleményen voltak.. ) akkor azon érdemes elgondolkodnunk, hogy vajon mit mond neked ...és nekem
az az üzenete amit 5 nappal ezelőtt adott:

"Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok és böjtöljetek a szándékaimra, mert a sátán szeretné megsemmisíteni tervemet. Itt kezdtem el, ezzel a plébániával és meghívtam az egész világot. Sokan válaszoltak, de óriási azok száma, akik nem akarják meghallani, sem elfogadni hívásomat. Ezért ti, akik IGENT mondtatok, legyetek erősek és elszántak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."
www.medjugorjeportal.hu/Home/2011augusztus25

Ehhez érdemes hozzávennünk azt, hogy Mária ma az az emberiség számára, ami néhány ezer évvel ezelőtt Noé bárkája volt.

A fentieken való contemplatiot elsősorban az Eucharistia jelenlétében ajánlom.

C) Akkor véleményed szerint Schönborn érsek egy megtévedt bárány???

magyarkurir.hu/hirek/hiszem-hogy-medugorje-titka-szuzanya-interju-christoph-schoenborn-biborossal

csaba carmarthen 2011.08.31. 00:29:42

@Nuntiulus Noster:
kedves Nuntiulus,

II János Pál pápa Jozo Zovko atyának:
www.medjugorje.org/frjozoletter.htm

"Veled vagyok, védelmezd Medjugorjét, védelmezd a Miasszonyunk üzeneteit" -Valamint saját fényképes levele:
"Szívből küldöm különleges áldásomat Jozo Zovko o.f.m. atyának, és a mennyei jótétemények és kegyelmek új kiáradását valamint az áldott Szűz Mária folyamatos védelmét hívom segítségül" II János Pál

II János Pál pápa Emmánuel nővérhez:
www.aracnet.com/~cfpw/sr._emmanuel.html

Emmánuel nővér magánkihallgatáson 1996 november 15-én mondta a Szentatyának:
"Hét év óta Medjugorjében élek azzal a küldetéssel hogy a medjugorjei üzeneteket terjesszem az egész világon könyvek, kazetták, tv műsorokon és beszédeken keresztül. Gondolja.."...be sem tudtam fejezni a mondatot, mert meghallván ezen szavakat a Szentatya keze a homlokom felé lendült, arca csodálatos módon felragyogott, homlokomat megjelölte a kereszt jelével és azt mondta: "Megáldalak"

II János Pál személyes levelezéséböl:

www.webmedjugorje.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=61%3Athe-pope-church-and-medjugorje&id=1653%3Aprivate-letters-from-holy-father-john-paul-ii-about-medjugorje-&Itemid=345

Imáimban naponta elzarándoklok Medjugorjébe.

I guess Medjugorje is better understood these days. This kind of “urging” of our Mother is better understood today when we see with our very eyes the enormousness of the danger. At the same time, the response in the way of a special prayer – and that coming from people all around the world – fills us with hope that here, too, the good will prevail.

"Azt gondolom, hogy Medjugorjét jobban megértjük ezekben a napokban. A mi Anyánknak ez a fajta sürgetése érthtőbb ma amikor saját szemeinkkel látjuk ezt a hatalmas veszélyt, Ugyanakkor a válasz amely egyfajta különleges imában nyilvánul meg, és az egész világról érkezik az emberektől, reménnyel is tölt el minket, hogy itt is a jó fog győzni."

....

youtu.be/P5dVYKIF5WA

csaba carmarthen 2011.08.31. 00:50:11

@Nuntiulus Noster:

Medjugorje és az Egyház

Medjugorje, Medjugorje, a világ spirituális szíve!
II.János Pál
www.medjugorje.org/pope.htm

Az alábbiak fordítását /fordíttatását/ Rád bízom:

www.queenship.org/productdetails.cfm?sku=3062

www.medjugorje.org/faq.htm#no16

youtu.be/LlU8I_2UObY

youtu.be/P5dVYKIF5WA

thotferi 2011.08.31. 12:10:41

@Pandit: " Egyébként ez nem így volt. A királyokat kevés kivételtől eltekintve nem választották. És amikor igen, akkor is csak egy szűk rétegnek volt beleszólása."
A magyar(!) királyokról beszéltem.
"Még II. István királlyal (1116–1131) is megesett, hogy egy halicsi hadjáraton az elégedetlen főurak azzal fenyegették a királyt: „mi pedig visszatérünk Magyarországra és királyt választunk magunknak” . Nemcsak fenyegetőztek, hanem utóbb nővérének fiát, Sault jelölték a trónra"
"A Tripartium a fő- és köznemesek közti jog azonosság kimondása mellett összefoglalta a köznemesség addig kivívott jogait, és kimondta, hogy az ország egységét a szent korona jelképezi, melyet a rendek és a király együtt alkotnak. (Vagyis a nemesség joga a törvényalkotás és a szabad királyválasztás.)"
Ez nem egy szűk réteg volt, hanem a teljes magyar nemesség.
Attól, hogy valami elbukik, mert legyőzik őt a gonoszabbak, a becstelenebbek még nem következik, hogy a legyőzők voltak a jobbak, hanem pont ellenkezőleg. Ma a Káinok-Kónok uralmát éljük, de ebből még nem következik, hogy a Káinok jobbak, mint az "Ábelek".
A sikeresség, sem jelenti azt, hogy ami sikeresebb, mindig az a jobb , hanem pont ellenkezőleg.

2011.08.31. 13:29:02

@thotferi:
"A magyar(!) királyokról beszéltem"
Persze. Én is.
"A kor felfogásának megfelelően az Árpád-házi uralkodók születésük révén formáltak jogot a koronára. Azonban míg a vezérek esetében a család különböző ágai között öröklődött a fejedelmi méltóság, a királyok idejében már nem volt egyértelmű az öröklési rend: az elsőszülött fiú (primogenitúra), vagy a legidősebb férfi családtag (szeniorátus) jogszokása alapján öröklődjön a hatalom. A gyakorlatban mindkét elv érvényesült, s az ebből fakadó konfliktusok – nem ritkán testvérháborúk – végigkísérték az Árpád-ház uralkodásának háromszáz évét." (Wikipedia)
Szerinted pl. ez mitől választás?
A sikeresebb az sikeresebb. Ebben nincs közöttünk vita. :-)
"hanem pont ellenkezőleg"
tehát ami sikeres (ld korábban: "bevált"), az szükségképpen rossz?
Ha a szentkorona tan akár jó, akár nem szükségképpen sikertelen, akkor jobb ha nem foglalkozunk vele. :-)
Mondjuk engem nem érint ez az egész mert nem tartozom sem a fő- sem a köz- magyar nemesek közé. Vagy ezen csoportokon kívüli magyar "kisebbséghez" tartozom, vagy nem vagyok magyar. :-)
(Utóbbit viszont had döntsem el magam, ha lehet.) :-)

thotferi 2011.08.31. 15:19:14

@Pandit: Az Árpád-házi uralkodók esetében a királyválasztás korlátozott módon érvényesült, mert választani csakis ebből a Szent Turul -dinasztiából lehetett, de nem automatikusan öröklődött a királyi méltóság apáról fiúra.
" VII. Gergely fentemlített levelében - mely levél, mint a szövegből kitűnik, válasz volt Lászlónak arra a levelére, melyben bejelenti királlyá választását - határozottabb nyilatkozatot kívánt Lászlótól arra nézve, hogy a pápa iránt őszinte ragaszkodással viseltetik. A levél vonatkozó része a következőképpen hangzik: "...Egyébiránt figyelmeztetjük testvérségedet, hogy a királyt, akit ti választottatok, a többi testvéreid[del] s az ország előkelőivel egyetemben, szólítsd meg, tudtára adván és tanácsolva neki, hogy akaratát és az apostoli szék iránt tartozó tiszteletét alkalmas követek által nyíltabban fejezze ki." (35)
Ha megnézed az Árpád-ház leszármazási tábláját, látható, hogy annak eldöntése, hogy ki legyen a király mindig a nemesség kezében van és a királyok Magyarországon soha nem voltak abban a helyzetben, hogy biztosítani tudják automatikusan az elsőszülött fiú utódlását:
mek.oszk.hu/01900/01954/html/index519.html
"Szerinted pl. ez mitől választás?"
Azért, mert ebben a szövegben nincs szó választásról, attól még a választás tény volt.
"tehát ami sikeres (ld korábban: "bevált"), az szükségképpen rossz?"
Nem szükségképpen rossz, de nem is szükségképpen jobb. Én nem a sikerességet emeltem ki, mint követendő példát, hanem :
"a bevált és teljesen egyedülálló Szent-Korona tan, a szakrális, ámde választott magyar királlyal.Ez egészen Mátyás haláláig működött és Európa legerősebb, legstabilabb , legigazságosabb államhatalmi berendezkedését jelentette."
"Ha a szentkorona tan akár jó, akár nem szükségképpen sikertelen, akkor jobb ha nem foglalkozunk vele."
Miért lenne "szükségképpen sikertelen"?
De, ha még sikertelen is, sikertelen dolgokkal is érdemes foglalkozni, mert nem ez a döntő kritérium.
"Mondjuk engem nem érint ez az egész mert nem tartozom sem a fő- sem a köz- magyar nemesek közé. "
1848-óta minden magyar ember nemes, tehát téged is érint az ügy.(Nemes, mert van beleszólása a közügyekbe, így a királyválasztásba is lesz. )

csaba carmarthen 2011.08.31. 22:55:19

Íme a Korona sikerének (egyik, fő) záloga:

(már amennyiben a <Korona tagjai> az alábbiakat mind nagyobb számban és mélységben magukra értelmezik és magukévá teszik):

"Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak; enélkül bizony, tudd meg, sem kereszténynek, sem az egyház fiának nem mondanak. Akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel nem ékesítik, minthogy a hit tettek híján meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy koronában nem lesz részük. Ám ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is. Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen. Hiszen az apostol ezt mondja: "Csak az nyeri el a babérkoszorút, aki szabályszerűen küzd." A hit tehát, melyről beszélek, a következő: higgy erősen a mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, kit az angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától született, az egész világ üdvösségéért a keresztfán szenvedett és a Szentlélekben, ki szólt a próféták s az apostolok, valamint az evangélisták szavával, mint egyetlen tökéletes oszthatatlan szeplőtelen istenségben, és kétely hozzád ne férjen......"

mek.oszk.hu/00200/00249/00249.htm

egyébként érdemes még összehasonlítani az alábbi két korona-koncepciót (tant):

1)

The Crown is a corporation sole that in the Commonwealth realms, as well as in any provincial or state sub-divisions thereof, represents the legal embodiment of governance, whether executive, legislative, or judicial. It evolved naturally first in the United Kingdom as a separation of the literal crown and property of the nation state from the person and personal property of the monarch; a concept which then spread via British colonisation and is now rooted in the legal lexicon of the other 15 independent realms. In this context it should not be confused with any physical crown, such as those of the British state regalia.

en.wikipedia.org/wiki/The_Crown

2)

1-2. A Szent Korona mint jogi személy, jogilag a Magyar Államnak megfelelő. Ezen túlmenően az állam, mint elvont, megfoghatatlan gondolat fizikai megtestesülése. Szent István király a Szent Korona képében ajánlotta fel az országát Szűz Máriának.

3. A föld illetve általánosságban természeti erőforrások a Szent Koronához rendelése biztosíték, amellyel a közösségi erőforrások a közösség egészéhez rendeltettek. Ezzel megakadályoztatott, hogy pár nemzedék alatt a közösségtől és a közösséget alkotó személyektől a magántulajdon módszerével el lehessen vonni a természeti erőforrásokat, és ezzel a szabad életet ellehetetlenítő közállapotok alakuljanak ki. (Környezetszennyezés, élettér kizsákmányolása például: erdőirtással, intenzív mezőgazdaság vegyszereivel stb.) A Szent Korona teste az egész Kárpát-medence, vagyis Magyarország és a társországok: Erdély, Horvátország, Dalmácia, és Szlavónia.

4. A Szent Korona tagjai a Szent Korona országainak polgárai. Tehát a magyar nemzet és az együttlakó vendégnépekre is vonatkozik, akiket külön védelmez a Szent Korona-tan. Tehát a Szent Korona a politikailag szervezett nép, vagyis a nemzet, és mivel a Szent Korona a legfelsőbb szuverén, felség, ez megfelel a Rousseau által a 18. században kigondolt népfelség elvének.

5. Mivel a Szent Korona a legfőbb szuverén, a Szent Korona-tan nem ismer el fölötte álló személyt. Ezáltal a Szent Korona tagjai, vagyis a polgárok egyenlőek, közülük senki nem uralkodhat a másikon, tehát a Szent Korona-tan eleve kizár minden diktatúrát. Az ellenállási jog lehetővé teszi a Szent Korona tagjai számára, hogy az alkotmányosságon túllépő önkényuralommal szemben föllépjenek.

6. Mivel a Szent Korona a legfőbb szuverén, ezért az uralkodó sem állhat fölötte, az ő hatalma is csak a Koronától ered.
hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Korona-tan

....................................................................

Zárójelben megjegyzem, hogy az alábbi angol szövegű fordítás 1-2 éve még a Wikipédián szerepelt, az angol korona koncepcióhoz linkelve... mára gondos kezek mind a hozzákapcsolást, mind a szöveget eltávolították a Wikiröl... nehogy valaki (nem magyar) összehasonlíthassa a két koncepciót. Úgy tűnik, ugyanakkor, hogy egy másik angol nyelvű oldalon a szöveg mégis túlélt:
:)

Doctrine of the Holy Crown
The doctrine of the Holy Crown (in Hungarian: Szentkorona-tan) is a complex tradition that underlies Hungary's historical, unwritten constitution. It was on this basis that the idea of the state of Hungary was based, that determined Hungary's peculiar constitutional development from the Middle Ages to World War II, and which yields influence in public thinking on the constitution up to the present.

The Sovereign is not the king, but the Holy Crown. This is the unquestionable power, as it is the entity connecting heavenly to earthly. The crown is therefore a living entity and sacred, from this point it is the symbol of the permanence of the heavenly transcendent presence.

His Majesty the Holy Crown is a person (living entity). The Holy Crown embodies the state of Hungary.

As a legal entity, the Holy Crown is identical to the state of Hungary in a legal sense, the physical incarnation of the state which is an abstract, incomprehensible idea. Saint Stephen offered his country to Virgin Mary in the likeness of the Holy Crown.

2. The body of the Holy Crown is the body of the country, that is, the land of the country.

Assigning the land or generally the natural resources to the Holy Crown is the guarantee that the communal resources are owned by the whole of the community. No estate could be abalienated, if a noble family died out without an heir, the estate escheated to the Crown.
The body of the Holy Crown is the whole Carpathian Basin, namely Hungary and the joined or (co-)countries: Transylvania, Croatia, Dalmatia and Slavonia.
3. The members of the Holy Crown are the citizens of the Crown's lands.

It concerns the Hungarian people and also the other peoples living in the country who are particularly defended by the doctrine. Thus, the Holy Crown is the politically organized people, namely the nation. And because the Holy Crown is the principal supremacy, it corresponds to the principle of sovereignty of the people, conceived by Rousseau in the 18th century.
4. The Holy Crown is the source of all the power and rights, the highest majesty.

Whereas the Holy Crown is the principal supremacy, the doctrine doesn't acknowledge any person superior to the Crown. Hereby the members of the Holy Crown, the citizens are equal, none of them can dominate the others, so the doctrine excludes every form of dictatorship in advance. The right of resistance makes it possible that the members of the Holy Crown take steps against absolutism exceeding constitutionality.
5. The Holy Crown is superior to the sovereign, the sovereign rules in the name of the Crown.

Whereas the Holy Crown is the principal supremacy, the sovereign cannot be superior to it, his power arises from the Crown. So the doctrine of the Holy Crown is an ancient idea based upon a democratic ground, which – ahead of his age – assured the equality of the people, obliged the supremacy to keep the constitution, made the supremacy electable and replaceable, assured the protection of minorities, the respect for foreigners, defended the independence of the country and gave the state a legal personality.

www.godlikeproductions.com/forum1/message951180/pg1

Karakó 2011.09.01. 00:04:54

@csaba carmarthen:

Kedves Csaba, ha nincs ellenedre, légy szíves nézd meg és vedd figyelembe, hogy kik, mikor és hol "találták meg" azt az iratot, amit ma "Szent István király intelmei Imre herceghez" néven ismer a mélyen tisztelt publikum (12. századi latinsággal íródott, német-földi, stb-stb). Ne tegyünk már "Krisztusból bohócot"... !!

csaba carmarthen 2011.09.01. 00:41:52

@Karakó:

Kedves Karakó,:

Intelmek Szent István király intelmei Imre herceghez [1] a Corpus Juris Hungaricibe felvett első törvény, Szent István első törvénykönyve 1027-ből, a korszak legjelentősebb magyar irodalmi alkotása, Istvánnak fiához, a trónörökös Imre herceghez intézett Admonitiones (Intelmek) című latin nyelvű műve.

Nem igazi törvény, mivel általános magatartási szabályokat nem tartalmaz (Márkus Dezső szavaival: „Az Intelmek nem törvény, hanem azokat a bizonytalan származású erkölcsi és kormányzati tanácsokat és intelmeket foglalja magában, amelyeket állítólag a király mint atya intézett fiához: Imre herczeghez.”).

A szöveget feltehetőleg valamely egyházi személy (valószínűsíthetően Asrik, Asztrik (érsek), Anasztáz) fogalmazta, azonban gondolati tartalma vélhetően istváni sugalmazású. Az Intelmek a középkor egyik gyakori műfajában íródott, amely királytükör néven a Karoling Birodalom felbomlása után vált népszerűvé. A királytükrök egyszerű, de annál nemesebb céllal íródtak; ezeket olvasva kellett az uralkodóknak megérteniük, hogy milyeneknek kell lenniük, azaz hogyan kell jó, igazságos, bölcs és erős királlyá válni.

....
Első része 1000 után, második része 1030-1038 között (egyes vélemények szerint 1009 körül) születhetett....

hu.wikipedia.org/wiki/Intelmek

Karakó 2011.09.01. 02:20:54

@csaba carmarthen:

Kedves Csaba,
az "Első része 1000 után, második része 1030-1038 között (egyes vélemények szerint 1009 körül) születhetett..." passzus NEM az intelmekre, hanem István I. és II. törvénykönyvére vonatkoznak (az intelmek nem törvény) - mondom ezt az általad linkelt forrásra hivatkozva...
Ha így másolsz, hogyan ítélsz?

Mellőzted "igazi" felvetésemet: kik, mikor és hol "találták meg" ezt a bölcsességet... (aminek egyetlen személyes, de még csak konkrét vonatkozása sincs: ugyanezt szóról szóra írhatta volna Nagy Károlytól Vilmos császárig bárki - a "fiának")
Vagy kérdezek könnyebbet: kik, mikor és hol "találták meg" (-fel) a "Szent Jobbot"?

2011.09.01. 10:47:30

@thotferi:
"1848-óta minden magyar ember nemes..."
Na ez biztosan jó hír. Puszták népe (Illyés Gyula 1930-as évek(!) megvan?)

"(Nemes, mert van beleszólása a közügyekbe, így a királyválasztásba is lesz. )"

És mindenre "nem"-et mond: ééérted nem-es.:-))
Klassz ez a magyar nyelv mire rá lehet jönni: lásd Pató Pál ("én magyar nemes vagyok...")
:-))

2011.09.01. 10:52:55

A Pató Pál után kimaradt egy és. Nem jutott eszembe a cím: Petőfi S: A magyar nemes.

Ezt Petőfi 1945-ben 3 évvel a "mindenkinek nemessé válása" előtt írta. Na szép, most már tudjuk miért tart itt ez az ország. :-))

2011.09.01. 12:19:52

@Pandit:

'Ezt Petőfi 1945-ben 3 évvel a "mindenkinek nemessé válása" előtt írta.'

Tudtam, hogy nem halt meg Segesvárnál!!!!!!!!!!!!!!

thotferi 2011.09.01. 18:57:53

@Pandit:" És mindenre "nem"-et mond: ééérted nem-es.:-))"
Rosszul értelmezed! Nem azért nemes, mert mindenre nemet mond, hanem azért, mert neki van joga, lehetősége a nemet mondásra is, ellentétben a nemtelenekkel, akiknek ez a jog nem adatott meg.
"Ugocsa non coronat!"
Ehhez a nemet mondásukhoz a magyar nemesek foggal-körömmel ragaszkodtak, az életüket adták érte, a vérüket hullajtották érte a szabadságharcainkban.
Nemeseink ezáltal közvetve a nemteleneket is védték, mert az ő szabadságuk az ország szabadsága is volt.
"na ez biztosan jó hír. Puszták népe (Illyés Gyula 1930-as évek(!) megvan?)"
Hanem szereztél volna róla tudomást a szabadságharc elbukott, ezért ez a szabadság nem teljesedhetett ki akkor, de a kimondása , kinyilvánítása megtörtént. A szellem a palackból kiszabadult és a küzdelem ennek tökéletes eléréséért a mai napig tart még.

Dr. szpahi 2011.09.05. 12:20:57

@thotferi:

Ha a nemes szó azt jelenti, hogy mindenre nemet mond, bele se merek gondolni, hogy mit jelent a nemzet, vagy a nemzett: )))

Netalán akik nemet mondhatnak a zet(t)re? Így talán érthető a Zetelaka-falunév eredete is, ami valószínűleg ősi szkíta beszólás lehetett: pl. Zetel a k. a. vagyis: Zetel a kényszervállalkozó anyád :)))

thotferi 2011.09.08. 21:39:05

@Dr. szpahi:
Nem azt jelenti , hogy mindenre nemet mond, hanem a nemes szó kapcsolatba hozható a nemet mondás kifejezéssel, mert hangalakilag összetartozóak, ezért jelentésben is egy tőről fakadnak.
A nemeseknek volt lehetőségük a nemet mondásra is(!) a nemtelenekkel ellentétben, akiknek ez a jog nem adatott meg.
A nemzet kezdetben csak a nemeseket jelentette. A nemeseket nemes tulajdonságaik miatt nemesítette meg a nemzet, amely kinemzette őket önmagából.
A Zetelaka helynév a Szádelő helynévvel rokonítható hangalakilag, mivel a z-s-sz egy hangkategóriába tartoznak. A szád szó pedig nyílást, völgyet jelentett .

Karakó 2011.09.08. 23:07:01

@Dr. szpahi:

"Én is katolikus vagyok." - Aha...
"Zetel a k. a. vagyis: Zetel a kényszervállalkozó anyád"

Van pár udvarhelyi ismerősöm, köztük zetelakai gyökerűek is, majd elmesélem nekik a szófejtésedet - gondolom, jót szórakoznak (sajnos az elérhetőségeidet nem tudom nekik mellékelni...:(
Egyébként nagyon mély, keresztényi - sőt, katolikus - gondolat a Tiéd. Gratula!

Dr. szpahi 2011.09.09. 08:40:22

@Karakó:

Már vártam, hogy reagáljon valaki, de amit írtál sajnos nem értem. Milyen gondolatról beszélsz, ami nem keresztényi?

Dr. szpahi 2011.09.09. 09:21:39

@Karakó:

Ha figyelmesen elolvastad volna, amit írtam rájöhettél volna, hogy nem a zetelakiakról beszéltem, csupán arra a népi etimológiára reflektáltam ironikusan, ami teljesen dilettáns módon kifordítani igyekszik köznapi magyar szavaink mellett a Biblia szövegét is. Ha ez nem jött át, vagy megsértettem valakit, sajnálom, és bocsánatot kérek. Viszont továbbra sem látom, hogy miként függ össze mindez katolikusságommal vagy kereszténységemmel.

Az, hogy a nickem mellett van egy hivatkozás, ahonnan bárki beazonosíthat csupán annyit jelent, hogy vállalom amit írok (a tévedéseimet is). Te viszont egy ilyen álnévvel -- tisztelettel mondom -- csak a levegőbe beszélsz. Még azt sem tudhatom, hogy férfi vagy nő, pap vagy laikus vagy-e. Különben láttam, hogy felléptél a különböző posztokra, mint cenzor, és mást is lemostál, mert (szerinted) nem megfelelő videót tett fel.

És végül: a poén kedvéért: van egy olasz ruhamárka az a neve, hogy "Bigotti" ajánlom a szíves figyelmedbe : ))

Keresztényi szeretettel:

Sz. L.

thotferi 2011.09.09. 11:26:13

@Dr. szpahi:" csupán arra a népi etimológiára reflektáltam ironikusan, ami teljesen dilettáns módon kifordítani igyekszik köznapi magyar szavaink mellett a Biblia szövegét is"
Azért, mert téged a finnugor nyelvészet emlői tápláltak és lekicsinylően népi nyelvészetnek nevezed az általam felvázolt és alátámasztott összefüggéseket, még vehetnéd magadnak a fáradtságot, hogy utána nézzél a Pap Gábor nyelvész által kimunkált hangkategória rendszernek. A népi nyelvészet egyébként tudásban, messze felette áll a" finnugrász" északi bábos nyelvészetnek, amely semmit nem ér.

www.youtube.com/watch?v=YaOclKeen6k

www.youtube.com/watch?v=ddU86VCMQr4&feature=related

Dr. szpahi 2011.09.09. 14:48:20

@thotferi:

Kedves Feri!

Hidd el, semmi bajom nem lenne az egésszel, ha a Bibliát és a kereszténységet kihagynátok belőle. Így viszont nagyon kártékonynak tartom a fejtegetéseiteket, elsősorban azokra a magyar és székelyföldi fiatalokra gondolva, akik bedőlnek ezeknek a táltos+ősnyelv+őskeresztény stb. -féle szinkretista tévtanításoknak.

Azt pedig, hogy a nem (mint tagadószó) és a nem (mint a férfi és nő különbségének megnevezése) jelentésében is egyazon tőhöz tartozna -- ne haragudj -- a legmélyebb ostobaságnak tartom. Ti nem hallottatok még poliszémiáról, vagyis az azonos hangalak és eltérő jelentés viszonyáról? Hát persze, hogy nem. Hiszen éppen ez a jelentéstévesztő stratégia jellemzi a divatos előadásokat tartó, botcsinálta nyelvbúvárok leleményeit is!

Különben tudod, hogy ki ír a magyar gyökszavakról először? Nem más, mint Bolyai János. Marácz is sok mindent tőle koppintott. Persze Bolyai nem keveri össze a szezont a fazonnal és a butát Budával meg Buddhával. Pap Gábor pedig, már ne haragudj, csak egy félművelt dilettáns.

No de vissza Bolyai gyökszavaihoz: Egyik kéziratában például a tűzhely fejlődését, valamint a tűzhely megnevezésének a fejlődését valahogy így mutatja be: kem (a szabadban rakott tűz megnevezése), amelyet a legrégebbi idők óta használnak, kem+en (kémény), a szabadból a zárt térbe bevitt tűzhely, majd kem+en+ce (kemence) a zárt szekrényben égő tűz.

Remélem, hogy most valamennyire
érdemben válaszoltam a kérdéseidre. Persze, Téged meggyőzni nem lehet, ezt sajnálattal már tapasztaltam.

thotferi 2011.09.09. 15:34:16

@Dr. szpahi:
Egyetlen egy érdemi cáfolatát nem láttam annak itt és máshol sem, amiket leírtam.
Innentől kezdve nem én vagyok a meggyőzhetetlen, hanem ti.
A tagadásnak, mint nem, miért ne lenne köze a férfi és nő különbségének megnevezéséhez (nem )?
Ismered a jin-jang ábrát ? Abban a fekete a fehér tagadása (nemje) és egyben a férfi és női minőség jelölője is.
" Ezek a piktogramok nemcsak egymással ellentétben levő tulajdonságokat és formákat jelölnek, de egyúttal jelképezik az átalakulást egyik végletből a másikba, hasonlóan az évszakok változásához."
hu.wikipedia.org/wiki/Jin-jang
"Pap Gábor pedig, már ne haragudj, csak egy félművelt dilettáns."
Pap Gábor az Elten végzett művészettörténész- magyar nyelv szakon, nem dilettáns és végképp nem félművelt, hanem ő mindig az egészben gondolkodó zseni.
"butát Budával meg Buddhával"
A Buda egy d-vel a még nem megvilágosodott ember, tehát a buta, két d-vel a már megvilágosodott, tehát a buta tagadása.
A Bibliát bárki értelmezheti és az értelmezéséhez nem a másodlagos- harmadlagos görög- latin nyelvekből lehet csak kiindulni, hanem fényévekkel többre lehet menni a magyar nyelv segítségével.
A Szentlélek mindenkihez az anyanyelvén szólt (Apcsel2,7-8), tehát annak segítségével is lehet tájékozódni Isten titkaiban, kijelentéseiben.
Ha nem érted a Szentlélek kitöltésének csodáját és megbotránkozol azon, hogy én az anyanyelvem segítségével értek, értelmezek, akkor miben különbözöl a zsidó farizeusoktól ?
Nem tehetek róla, hogy az ősi magyar nyelvünk segítségével jobban megértem az Evangéliumot, sőt az Ószövetségi szövegeket is, mint a többi felhasznált nyelv segítségével.Ebből az következik, hogy az eredeti használt nyelv a magyarral rokon szkíta-pártus-sumér- magyar ősnyelv volt, illetve a többi nyelvek tőle kölcsönöztek . Nincs ebben semmi rossz, ez nekünk csak jól jön, közelebb kerülünk Jézus titkához.Örüljünk ennek és merjük használni csodálatos nyelvünket !
Üdv :Thot

Dr. szpahi 2011.09.09. 18:19:11

@thotferi:

"Ismered a jin-jang ábrát ? Abban a fekete a fehér tagadása (nemje) és egyben a férfi és női minőség jelölője is."

És azt megmondanád, hogy mi köze a j-j ábrának a magyar nyelvhez? Arról pedig már beszélni sem érdemes, hogy a j-j-ben nemcsak a "nem" hanem az "igen" is benne van.

"Nem tehetek róla, hogy az ősi magyar nyelvünk segítségével jobban megértem az Evangéliumot, sőt az Ószövetségi szövegeket is, mint a többi felhasznált nyelv segítségével."

Ez a kijelentésed csak akkor vehető komolyan, ha ismered az eredeti arámi, héber, görög nyelveket is. Másképpen természetes, hogy csak magyarul mond neked valamit a szöveg.

"A Buda egy d-vel a még nem megvilágosodott ember, tehát a buta, két d-vel a már megvilágosodott, tehát a buta tagadása."

No comment. Illetve annyi, hogy ezért a kijelentésedért Attila király bátyja valószínűleg felkoncolt volna.

"szkíta-pártus-sumér- magyar ősnyelv"

Megint azt kérdem: Te ismered ezeket a nyelveket?

Szerintem az igazság inkább az a magyarokkal kapcsolatban, amit J. A. mond a Dunánál c versében: "Árpád és Zalán, Werbőczi és Dózsa - török, tatár, tót, román kavarog e szívben"

"A Bibliát bárki értelmezheti..."

Igen ma már ezt is mindenki megteheti a maga felelősségére, amit viszont nyilvánosan is hirdetni kezdi saját értelmezését, másokért is felelőssé válik. Jézus azt mondja: "Aki egyet is megbotránkoztat a kicsinyek közül, jobb lett volna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tengerbe hajítanák" (Mk 9,24). Máshol pedig ez áll: „Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk.” (Jakab levele 3,1) Máté 5,19-ben pedig ez áll: "Valaki csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok
közül és úgy tanítja, az embereket, a mennyek országában a legkisebb lészen."

thotferi 2011.09.09. 19:24:42

@Dr. szpahi:
Ez az ábra a magyar népművészetben és a festett kazettás templomi mennyezeteken is megjelenik.
Tehát eme ábrának van köze hozzánk és ezáltal a nyelvünkhöz is . Itt F.Sz. lelkipásztor bemutatja a kazettákat a jin-jang jellel együtt:
5. perctől látható a videón:

www.youtube.com/watch?v=TgPBnAHHfNo

A jin-jang jelet nem csak a kínaiak és egyéb keleti népek használták, hanem mi is. Tehát joggal feltételezhető, tudtuk mit jelent és szabatos magyar nyelven ezt meg is tudtuk fogalmazni, mint ahogyan más népek, nyelvek is meg tudják ezt tenni. A jin-jang jelben sok minden benne van, nemcsak az igen és a nem, de az , hogy a nemet, a tagadást összekapcsolják a két eltérő nemmel , ez bizonyítja, hogy fogalmilag és magyar nyelvünkben hangalakilag is a kettő összetartozik.
Egyébként a jin-jang elvére nagyon sok minden épül fel kultúránkban és vallásosságunkban(!) is.
Dezső Tibor lelkipásztor írásából tájékozódhatsz ez ügyben:
www.scribd.com/doc/60433877/A-magyar-nep-egesz-sege-Dezs%C5%91-Tibor-madefalvi-lelkipasztor-irasa

"Ez a kijelentésed csak akkor vehető komolyan, ha ismered az eredeti arámi, héber, görög nyelveket is. "
Nem feltétlen, mert rengeteg lelkész ismerősöm van, akiktől sok magyarázatot ,véleményt hallottam, megismertem.

" Attila király bátyja valószínűleg felkoncolt volna."
Honnan tudod, hogy Buda nevét nem két d-vel ejtették ?
"Megint azt kérdem: Te ismered ezeket a nyelveket?"
Maradtak fenn töredékek, nevek párhuzamok, lehet következtetni, értelmezni.Vannak, akik nálam jobban ismerik ezeket , én is tőlük tanulok.

"Aki egyet is megbotránkoztat a kicsinyek közül, jobb lett volna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tengerbe hajítanák"
Szerintem, ha nem használjuk magyar nyelvünket az értelmezésben, akkor a Szentlélek ellen cselekszünk, aki adta nékünk, hogy mindenki a maga nyelvén hallja és értse az Isten szavait.
Szerintem ,ez a megbotránkoztató, ha ezt nem tesszük !

Dr. szpahi 2011.09.10. 09:15:56

@thotferi:

Megnéztem a videót. A kazettán semmiféle jin-jang nincs, legfennebb a lelkész úr agyában.

"Szerintem, ha nem használjuk magyar nyelvünket az értelmezésben, akkor a Szentlélek ellen cselekszünk"

Ti nem a Biblia értelmezésére használjátok a magyar nyelvet, hanem saját tévképzeteitek alátámasztására.

"rengeteg lelkész ismerősöm van, akiktől sok magyarázatot ,véleményt hallottam, megismertem." "Vannak, akik nálam jobban ismerik ezeket , én is tőlük tanulok." Ez a baj az ilyen tanításokkal, hogy nem tudod ellenőrizni a forrásokat, kénytelen vagy bevenni mindent, amit mondanak.

Egyébként sok tényszerű elem is van ezekben a tanításokban, amelyekre a laikus is ráismer, és így nem tűnnek fel neki a körmönfont okoskodás szándékos ferdítései. Az eljárást a szakirodalom statisztikai realizmusnak nevezi. Valahogy úgy, mint pl. Münchausen báró történeteiben:

Íme egy szövegrészlet:

Nem tudom pontosan megmondani, hogy tizenkét és fél vagy talán tizenhárom rőf mélyre merültem a mocsárban, és már fuldokolni kezdtem, amikor mentő ötletem támadt. Erősen megragadtam a varkocsomat, és húzni kezdtem magam kifelé. Ha néhány perccel később jut eszembe, menthetetlenül elpusztulok lovastól együtt. Így azonban mindketten megmenekültünk. A hajamnál fogva sikeresen kihúztam magam a mocsárból, s mivel közben térdemmel erősen szorítottam a lovam oldalát, őt is sikerült megmentenem.

thotferi 2011.09.10. 11:03:13

@Dr. szpahi:
Látom, nagyon csökönyös tudsz lenni !
De Jézus, bizony, felült a szamárcsikó hátára, Széthre és az engedelmeskedett neki.
A lelkész úr közölte, hogy a jin-jang ábrák jellegzetes motívumai a festett kazettás mennyezeteknek is.
Íme néhány :
87.229.73.118/~mennyeze/?q=image/tid/130
0202, 0203,0204,
87.229.73.118/~mennyeze/?q=image/tid/130&page=1
0607,0608

images.szabdecs.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/TOk2NAooClAAAEsQUj81/Pap%20G%C3%A1bor%20-%20Az%20%C3%89g%20Mennyezeti%20-%20Kazett%C3%A1s%20Mennyezetek.pdf?key=szabdecs:journal:121&nmid=388617572
"A keleti és nyugati gondolkodás páratlan szintézisét valósítja meg amikor az un. yang-yin képletet (összesen nyolcszor!), az öt elem rendszer jellegzetesen keletázsiai megfogalmazását együtt szerepelteti a Zodiákus tizenkét jegyének Nyugat Európában is használatos képjeleivel, külön hangsúlyozva az ilyenfajta ábrákban azt, hogy az illető jegytulajdonság ebben az esetben precessziós vonatkozásban, azaz egy 26000 éves idő-intervallum keretében értelmeződik" ( Pap Gábor)(Gyügye)
A jin-jang képjele jelenik meg ugyanakkor a rák-Zodiákus jegy képjelében is:69.
A rák jegyben valósul a nyári napforduló, amikor a fény elkezdi átadni a helyét a sötétségnek.
Ilyenkor van a Pál névnap egybeíródva Keresztelő János névünnepével (jún26).
"Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. (Jn 3,30)"
A János névben megjelenik a jin-jang kettőssége, kétarcúsága, amikor férfi névnek tételeződvén a "jányos" , nőies tulajdonságok is megjelennek benne.
( János apostol képi ábrázolásaiban is tetten érhető ez a kettősség)

"Ti nem a Biblia értelmezésére használjátok a magyar nyelvet, hanem saját tévképzeteitek alátámasztására."
Ez azt feltételezné, hogy először jelennek meg a "tévképzetek" és utána a magyarázat keresések. A tévképzetek, akkor honnan jönnek?
Nem , ez fordítva működik, először értelmezem magyar nyelven az igehelyeket és ebből erednek képzetek, amelyek helyességét sok mindennel alá lehet támasztani, mert rímszerűen íródnak mellé az asztrosophiai, művészettörténeti, és történelmi felismerések is.
"Ez a baj az ilyen tanításokkal, hogy nem tudod ellenőrizni a forrásokat, kénytelen vagy bevenni mindent, amit mondanak. "
Minden tanításnál fellelhetőek a megjelölt források is, le lehet ellenőrizni, utána lehet járni mindennek.
(" Aki nem hiszi ,járjon utána!")

Dr. szpahi 2011.09.10. 12:08:54

@thotferi:

Még egyszer megnéztem a festett kazettáidat a kedvedért, de ismétlem, semmiféle jing-jan ábrázolást nem láttam bennük. Egyszerű növény- és állatmotívumokról van szó. Persze ha Erik von Daniken lennék, talán azt is belemagyarázhatnám, hogy űrlényeket ábrázol, vagy leszállópályát az űrhajók számára, de attól a tények még tények maradnak.

"Ez azt feltételezné, hogy először jelennek meg a "tévképzetek" és utána a magyarázat keresések."

Pont erről van szó! Megfogjuk az üstökünket és annál fogva kihúzzuk magunkat a mocsárból. Vagyis kisebbrendűségi komplexusában és szorongásában néhány félművelt értelmiséginek eszébe jutott, hogy nem számít, ha mi magyarok kevesen vagyunk, és többnyire egymást is utáljuk, mert mindenikünk okosabbnak tartja magát a másiknál (hát még az idegeneknél!), be kell beszélnünk magunknak, hogy a mienk a legősibb nyelv, a legősibb kultúra, nálunk van a Föld köldöke. Sőt, minden okos ember, hadvezér, próféta magyar volt (mert mi más lehetett volna).

Erre az ideológiára alapozva összeszednek tücsköt-bogarat, beleöntik egy nagy zsákba, hozzátesznek egy adag összeesküvés-elméletet, idegengyűlöletet és a táltos-sámán kultusz kitalált kellékeivel, no meg azzal a hozzáállással, hogy "aki nem hisz nekünk, az ellenünk van", nyakonöntik az amúgy is belterjessé vált magyar társadalmat, határon innen és túl. Mindenkinek a saját szája íze szerint mondják el a történetet. A vallásos embernek a Bibliából, a lázadónak a pogány kultuszokból kiindulva, a hitetleneket és szinkretistákat vallás-ellenes szövegekkel, a Szíriusszal és asztrológiával etetve, a liberális-hippiket pedig a buddhizmusból és különböző keleti filozófiákból kiollózott motívumokkal megnyerve. Az idegengyűlölőkkel vagy a hiszékeny fiatalokkal persze ennél könnyebben is boldogulnak. És nem utolsó sorban: az egész mozgalom pénzszerzési forrásnak sem rossz!

Summa summarum: igazi szabadkőművesség.

csaba carmarthen 2011.09.10. 12:25:46

@Dr. szpahi:
Teljesen egyetértek.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a "szkíta" könyvesboltok telve vannak hitler műveivel és hasonló témákat éltető könyvekkel..

Ki állt ezen dolgok mögött 70 éve? a szabadkőművesek
akkor ki más állna most?

.(így mérgezik azon könyveket, amelyek tiszta forrásból származnak hogy megkeverjenek mindenkit...)

Persze ha az ember ezen kérdéseket az eladóknak felteszi, meg mondjuk azt, hogy miért nem árulják a Kommunista kiáltványt, valamint Marx, Lenin (és a szabadkőművesség egyéb fiainak) további műveit is ezen könyvesboltok polcain, akkor kezeiket mossák. (Ami abból a szempontból is érthető, hogy nem valószínű, hogy ezen könyvesboltok könyvárusai nagyon tájékozottak lennének ezen ügyekben + féltik a kenyérkeresetüket)

És persze azt "sem mondhatják meg", hogy kik ezen könyvesboltok valódi tulajdonosai.

Mi ugyanakkor esetleg -szeretettel- mondhatunk egy két felvilágosító szót nekik (az ő és mindenki más érdekében...:))

üdv:
cs

thotferi 2011.09.10. 13:18:08

@Dr. szpahi:
Ki lehet nagyítani a képeket és az ábrák belsejében, magjában jelennek meg ezek a jin- jang jelek.
De, ha neked ezek nem egyértelműek, mert nem mélyedtél el ezek ábraanyagában, akkor a Rák Zodiákus jegy képjelét ( 69) megnézve miért nem esik le, hogy ez a jin-jang ábra egy változata ?
A Jónás-János- június- Janusz névvonulatban is ez jelenik meg . Ez a kétarcúság, a férfi-nő, világos-sötét, múlt - jelen ellentétpárjai, magyarul a"jányosság".
Persze, aki vak az nem lát, mert nem akar látni, mert megrögzött," bigotti", csökönyös .
, "be kell beszélnünk magunknak."
És ti mit beszéltek be magatoknak? Azt, hogy " merjünk kicsik lenni "?
Legyetek azok, de én nem kérek belőle, ha egyszer ilyen nagyszerű őseink voltak (és egyre kevésbé kérnek belőletek mások sem.)
"Mindenkinek a saját szája íze szerint mondják el a történetet."
Mindenkinek ugyanúgy el lehet mondani és mindenki megérti rajtatok kívül, mert magyarázni csak magyarul lehet. Ezért érthető mindenkinek, mert van egy közös alap, ami érthetővé teszi a látszólag ellentétes dolgokat is. Ez a közös alap a magyarázó magyar anyanyelvünk, népi kultúránk és magyari őseink összesűrűsödött tudása, bölcsessége.
@csaba carmarthen:
"Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a "szkíta" könyvesboltok telve vannak hitler műveivel és hasonló témákat éltető könyvekkel.."
Ha ez neked bizonyít valamit, akkor az én érveim egymilliószor bizonyítóbb erejűek.
Ha egy jó könyv mellé odateszem Hitler munkáját, akkor már ezáltal a jó könyv is lesüllyed arra a nívóra ?
A katolikus könyvesboltokban is vannak kifogásolható könyvek, de azért ,mert egy polcon vannak a Bibliával, attól még a Biblia nem lesz szabadkőműves.
A könyvesboltok általában azt árulják, amit el lehet adni és nem szelektálnak szemét és értékes között.
Szerintem meg ez a szabadkőműves maffia célja, hogy a jó könyveket így járassák le a " buta" emberek szemében, hogy mellé teszik a "saját" könyveiket.
Olvad el őket, járj utána a benne foglaltaknak és ne a látszat után ítélj !

thotferi 2011.09.11. 11:00:47

Az" amint fent, úgy lent"("amint a mennyben, úgy a földön is") Hermész Triszmegisztosz (Háromszor Magasztos) által megfogalmazott elvére, kettősségére is lényeges "dolgok" íródnak.
Fenn az égbolton van világító égitestünk, a világ világossága ,a mi Napunk.(fenn-fény)
Mi a Napunk képére, orcájára teremtettünk, a mi népünk: a magyarok népe.(Nap-nép)
Más népek az égen felhőket, fellegeket látnak:
wolke. A felhők a földön árnyékot vetnek : volk.(falka) (wolke-volk)
Azonban furcsa módon, akik a fellegekben járnak és magukat " über alless"- nak képzelik, nem veszik észre, hogy őfelettük ezen csak mosolyog az őket is létrehozó, megalkotó, fellegekkel játszó legfőbb égi jóság a Nap, a Világ Világossága, Jézus: a Győző.

Karakó 2011.09.11. 14:10:57

@Dr. szpahi:

Ezt írtam Csabának (másik poszt alatt):
"Szerintem alapból visszataszító, amikor a templomot előadások céljára sajátítják ki. Azt gondolom, a templom a liturgia helye, a szentsége kiszolgáltatásának helye, nem a szórakoztató élvezeteké."

Erre Te:
"Különben láttam, hogy felléptél a különböző posztokra, mint cenzor, és mást is lemostál, mert (szerinted) nem megfelelő videót tett fel."

Jellegzetes a gondolkodásod: az ellenvéleményt nyilvánítót cenzornak titulálod (ez belső késztetéseid kivetítése); jellegzetes a szóhasználatod is: "lemostad", stb.
Ha mindenáron JÓHISZEMŰ kellene lennem (ui. ezt írja elő mind a jog, mind az erkölcs), akkor ostobának kellene tartsalak, akinek szövegértése a nulla felé tendál (nem érti a "szerintem", a "gondolom" kifejezéseket, sem értelmük, még kevésbé összefüggéseik szerint). Sajnos ez nem megy (nekem), bármennyire is igyekszem megőrizni Veled kapcsolatban az illendő jóhiszeműsége(me)t, képtelen vagyok az ostobasággal menteni reakciódat. Sokkal valószínűbb előttem, hogy sunyi kis "vitatechnikád" gyűrt ismét maga alá...

Lám, Csaba pontosan megértette, amit mondtam (utánanézhetsz). Vele ugyan nagyon kevés dologban értek egyet, mégse jön ilyesmikkel (cenzor, lemosás).

Akkor, még egyszer, csak Neked:
Nem azt írtam, hogy "nem megfelelő videót tett fel" - miután szerintem a templomgyalázásról egyáltalán nincsenek "megfelelő" videók. Bármely "művészet" bevitele a templomba általában öncélú, illetve kifejezetten az ösztönlény ember érzéki elégedettségét (kielégülését) szolgálja. És akkor még nm is szóltam az evilági bőség, gazdagság illúziójáról, amit egyidejűleg inspirálnak.

A másik dolog (írod):
"csupán arra a népi etimológiára reflektáltam ironikusan"

Nehéz arra mit mondani, hogy Neked a "kurvaanyázás" olyan ,ironikus', jó móka... Ezzel együtt, a "kereszténységedre" és "katolikusságodra" vonatkozó hivatkozásaimat visszavonom: maradhatunk az egyszerű jó modornál vagy illemnél.
Megint csak Neked, kissé szájbarágósabban:
Parodizálni szeretted volna Feri szófejtéseit. Egyszerű képlet: veszel egy tetszőleges szót, és betűiből, toldalékaiból, gyökeiből "kimagyarázol" valami tökéletes sületlenséget - mintegy demonstrálva, hogy "bármiből-bármit"... A kifigurázás célján kívül más témakötöttséged tehát nem volt. Ilyenkor lép működésbe az ember alapszókincse (a leggyakrabban, napi szinten használt), de úgy is felfogható, hogy "ami a nyelve hegyén van"... akár gondolati sémák, akár konkrét szófordulatok szintjén. Így jöttél elő az anyázással, ami Neked nyilván nagyon is kézenfekvő, ráadásul még bájosan "ironikus" is.

A nicknévvel való blogozással ismét nagyon ostoba toposzt szedsz elő (szerintem ezt sem igazán meggyőződésből, de most tegyük félre a saját - talán nem kifogástalanul működő - jóhiszeműségemet). Ha nicknéven az ember csak "levegőbe beszélhet", akkor elképzelem a véleményedet a jezsu blog író-olvasó társadalmáról is (egyébként, Neked minek a nicknév?).
Ha már ilyen szerényen megreklámoztad itt, és felhívtad rá külön is figyelmemet (mint amúgy érdemtelenét:), bekukkantottam... és mindjárt ezt találtam:
"A keresztény ember szabadságra elhivatott ember, üdvössége nem függ vallásos ceremóniák, rítusok, előírások teljesítésétől."
Remélem, a "több felekezethez" tartozó alkotóközösség ezt jól megbeszélte vallási vezetőikkel is (nehogy aztán bonyodalom legyen). Szóval, a keresztény ember szögre akasztja a szentmisét (istentiszteletet), magukat a szentségeket is... Ez kb. az a "szellemiség" (legalábbis, tűnik), amely gyerekek a kilencvenes években telefirkálták a város láthatóbb felületeit a "Jézus szeret Téged!" felirattal, nyilván ezt is afféle "kereszténymissziós" céllal / hevülettel.

Szóval (ott tartottam), megnéztem a blogodat, de csöppet sem lettem felvilágosultabb annak tekintetében, hogy Ki Vagy? (nem, mintha annyira érdekelne - nekem bőven elég, amiket itt-ott leírsz, akár "levegőbe", akár nem). A Te neveddel (felteszem) futkosnak pár tucatnyian csak ebben az országban - kinek lenne indíttatása ezt lenyomozni?
Bár nem kérdezted (szerintem nem is érdekel), azért elmondom, hogy messze nem azért írok nicknéven (mint amúgy "mindenki más" is így tesz), mert nem vállalnám a véleményem (felelősségét??). Ezzel szemben arról van szó, hogy többszáz emberrel dolgozom személyesen, akiknek csak elenyésző kis hányadáról gondolom, hogy helyesen értené egyik-másik közlésemet. És - Veled, illetve a nagy többséggel ellentétben - olyan nevet viselek, amit egyetlen mozdulattal lakcímre-telefonszámra be lehet azonosítani (de ha jóban vagy a blog gazdáival, előtted sem lesz titok).

Üdvözlettel.

Dr. szpahi 2011.09.11. 19:18:14

Kedve Karakó!

Miután ilyen szépen kiöntötted ami a lelkedet nyomta, remélem, hogy megkönnyebbültél. Amit a kérdésben el akartam mondani, azt az előzőekben már elmondtam, Így nem marad más hátra, mint egy kicsit több türelmet kívánni Neked gyarló embertársaiddal alakított mindennapi kapcsolataidban.

Isten áldjon!

Dr. szpahi 2011.09.11. 19:31:16

@Karakó:

Bocs. Elmaradt egy s-betű a megszólításból. Remélem, ezért nem tartasz majd egy újabb litániát erkölcsről meg miegymásról. Hiszen te mondtad, hogy nem cenzori szándékkal léptél fel. Vagy talán ezt is visszavontad már?

Karakó 2011.09.11. 20:33:07

@Dr. szpahi:

Úgy tűnik, sok volt Neked a mai lecke... (egyikünknek sem könnyű, és nem "fáklyásmenet" szembesülni szívesen mellőzött dolgainkkal, vagy sokszor akár csak eltérő megközelítésekkel)
Legközelebb majd igyekszem mértékletesebben adagolni.

Ég Veled!

Dr. szpahi 2011.09.12. 07:53:18

@Karakó:

Nem akartam veled vitázni, mert az indulatos és agresszív beszédmódodból arra következtettem, hogy nagyon kiborultál valamitől, és így akarod levezetni a haragodat.

Viszont ha már leckéket adsz, és így önjelölt nevelővé tetted magad, annyit mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy elég furcsa elveid vannak az "erkölcsről", "illemről", "modorról" stb. Mert miközben kiakadsz egy -- bevallom nem jól sikerült -- poénon (amiért egyébként bocsánatot kértem), azt már nem tartod aggályosnak, hogy egy csípőmozdulattal kétségbe vond a kereszténységemet vagy a katolikusságomat, ostobának, sunyinak nevezz, egy kissé már idejét múlt zúgpszichológiai terminológiával elemezni kezdd a személyiségemet, és megragadd az alkalmat arra, hogy saját nagyszerűségedet villogtasd.

Azt hiszem most, tényleg büszkék lehetnek rá a jezsuita blog gazdái, hogy -- amint mondtad -- közeli ismerősük, kollégájuk vagy! Engem minden esetre ez egy kicsit elszomorított.

csaba carmarthen 2011.09.22. 20:32:35

@Pandit:

Ertem amit mondasz, ugyanakkor, azt hiszem nem mindig helyettesithetjuk az Istentol jovo szavakat a sajat szavainkkal,
mert az
O szavainak hatalma van. (Mk1,22)
www.freeweb.hu/enok/M%E1rk.html

Masreszt mindenki sajat maga tudja, hogy szive melyen valojaban milyen szandekok vannak...

Isten elott mindannyian tudjuk...

ugyhogy

- aki olvassa, értse meg! -,
(Mt24,15)
www.kereszteny.hu/biblia/showchapter.php?reftrans=1&abbook=Mt&numch=24

Udv szeretettel: Csaba

csaba carmarthen 2011.09.22. 20:38:24

@Pandit:

ui: Nem vagyok benne biztos hogy az ilyen jellegu provokativ beirasokra erdemes tobb idot szanni. Az en gondolataim egyaltalan nem fontosak ebben a kerdesben, mert Isten gondolatai, nem a mi gondolataink...

Arra amit nekem irtal viszont akkor megosztok nehany bennem ebredt gondolatot -zarojelben..

(....A szerzonek voltak, mar hasonlo bejegyzesei (lenyegileg utolso temajat folytatja,
bar azt mondja, hogy most "elhatarozta" ,hogy "hozza se szol")...Azt mondja "nem ez lesz a temaja"...mindamellett hogy ott folytatja ahol abbahagyta...

A stilus es a szohasznalat ugyanaz (habar a nicknev megvaltozott, es esetleg az orszag is "más országban élünk"...pl elutazott (valakik elutaztattak) egy olyan orszagba, ahova mar a Mo-i rendtartomany fonokeinek/rendtarsainak nincs beleszolasa/hozzaferese ahhoz hogy miket ir...szabad a provokacio...
Analogiakent lasd: kurucinfo...

"ilyen infók lassan vagy egyáltalán nem jutnak el hozzám"

nehez elkepzelni, hogy "rendtarsarol" ne tudna:

A, pl. mert nehez elkepzelni azt, hogy a renden belul nincs info aramlas..pl Pacsy Kenyabol siman tudta, hogy Korizoli Madridban van:)

B, minden info rajta van ezen a blogon:)....

csaba carmarthen 2011.09.22. 20:43:02

@Pandit:

es akkor meg a zarojelen belul zarojel:)

(
1, az allam definicioja meg Platon okori definiciot sem kozeliti meg..habar par ezer ev eltelt mar
mek.oszk.hu/03600/03629/03629.htm#58

2,azt allitja, hogy a vallas az ember belso utja, holott az Iras azt mondja:

<Ha szivedben hiszed... es szaddal vallod..>..szajjal vallani- annyi mint vallani a nyilvanossag elott...

vagy:
Zsolt 22.23
Nevedet hirdetni fogom testvéreim előtt, és a közösségben dicsőítlek téged...
mek.oszk.hu/00100/00176/html/zsolt.htm

Jezus pedig ezt mondja:

"Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.

Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki nem hisz, elkárhozik."

Jezus szavai mintha totalisan masok lennenek...

e teismasvagytesemvagymas hozzalastol...

meg Isten (akiben egyebkent 'elunk mozgunk es vagyunk') a vilagbol/Europabol valo szamuzesenek gondolatatol (..szekularizacio...

-meg akkor is ha ez utobbi hozzaallas katolikus paptol ered, akar angolul akar magyarul-

Persze ha ezek az atyak -veletlenul- barmilyen kapcsolatban is allnanak a szabadkomuvesseggel... akkor...megjegyeznem az alabbiakat is

katolikus-honlap.fw.hu/0701/leo.htm

3,az <<egyhaz>>-rol alkotott definicioja...lehet hogy all a mar korabban emlitett "deru egyhazra"

"2006 óta bejegyzett szervezet vagyunk EE 33 nyilvántartási számon. 100 magyar, derűs, optimista személy gondolta úgy, lehet, s kell is az embereknek mutatni egy derűs utat. Tesszük a dolgunkat, és ha tetszik, amit csinálunk, köztünk a helyed."
www.deru.hu/program

...ez azonban nem Krisztus Egyhaza
www.katolikus.hu/katek/kek00731.html#N26

)) kettos zarojel bezarva.

csaba carmarthen 2011.09.22. 20:45:46

Temaba vago ...

„Drága gyermekek, amikor arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok azokért, akik még nem ismerték meg Isten szeretetét; ha a szívetekbe néznétek, megértenétek, hogy közületek sokakról beszélek. Nyitott szívvel, őszintén kérdezzétek meg magatoktól, hogy vágyakoztok-e az élő Istenre, vagy pedig el akarjátok őt távolítani és a magatok kedve szerint akartok élni. Tekintsetek körül gyermekeim, és nézzétek, merre tart a világ, mely az Atya nélkül gondolkodik és a kísértés sötétségében tévelyeg. Az igazság világosságát és a Szentlelket nyújtom nektek. Isten terve szerint vagyok veletek, hogy segítsek nektek, hogy szívetekben győzzön Fiam, az Ő keresztje és az Ő feltámadása. Édesanyaként vágyom és imádkozom Fiammal való egységetekért és az Ő működéséért. Itt vagyok, döntsetek! Köszönöm nektek.”

www.medjugorjeportal.hu/Home/2011junius2

csaba carmarthen 2011.09.22. 20:48:30

@Dr. szpahi: @Karakó:

Ha tudtam volna, hogy ennyire egymasnak ugrasztalak titeket Bocellivel, akkor hagytam volna az egeszet:))

Bar a hangsuly a Panis Angelicus-on volt.. melyben ugy tunik egyetertetek:))

ui.

Karako,
meg nem kuldted at az infokat a Szt Istvan-nal kapcsolatos dolgokrol

thotferi 2011.09.22. 21:41:14

@csaba carmarthen: @Karakó:
Az Intelmek kérdéskört megvilágosító Szántai Lajos előadást ajánlom nektek !
www.youtube.com/watch?v=sRPSIVDxZk8

csereborgár 2011.09.23. 08:08:41

@csaba carmarthen: itt kell megtaláljam olyan kommentedet, ami a másik posztot érinti, egyáltalán van benned annyi gerinc, hogy egyenes légy?

Nem lehetne megtenni pl azt, hogy ha velem vagy az általam leírtakkal van bajod, akkor azt az általam írt poszthoz írod? Már csak azért, mert mások posztjainál nem kapok értesítést és ez hátbatámadás. Ilyen alapdolgokat kellene előbb a fejben letisztázni, mielőtt mindenféle irreleváns hallucinációkkal megtöltjük a helyet.

Személyemmel kapcsolatban meg elszállt dolgokat feltételezel. Úgy tűnik az ilyenféle gondolatokra fogékony vagy. Úgy érzem, nem szorulok senki előtt magyarázkodásra.

És még egyszer megkérnélek, ha lehet, kicsivel több egyenességet. Kezdjük az alapoknál. Netikett meg hasonlók. Amikor ez megvan, akkor folytathatjuk magasztosabb erkölcsi problémák megbeszélésével, de addig mindez alaptalan.

Saint Jean 2013.06.27. 23:54:08

Sztem épp az a probléma az egyházzal (Magyarországon), hogy semmi ezoterikus nincs benne, semmi igazán izgalmas és titokzatos. Unalmas! kilométerekről látszik, hogy a legtöbben belülről nem élnek meg semmit sem egy mise során, sajnos a legtöbb pap sem. Korábban nagyon vallásos voltam, ma már szinte fizika rosszullét környékez, ha egy templomba bemegyek, érzem a minden oldalról áradó képmutatást. Ma az egyház legfeljebb hagyományőrző klub, esküvői rendezvényszervező, pártiroda avagy temetkezési vállalkozás (utóbbiak anyagi vonatkozásainak ecsetelésétől most inkább eltekintenék). Néhány éve súlyos lelki problémáimmal egy katolikus paphoz fordultam, a következőt válaszolta: "arra a lélekmentő tevékenységre, amit Ön kér tőlem, sajnos nem vállalkozhatom" majd sok sikert kívánt ahhoz, hogy a helyemet "másutt" megtaláljam. Pedig én lélekmentést nem is kértem, csak megértést, hiszen a lelkét leginkább mindenki maga mentheti meg. Ma számomra a magyar egyház teljesen hiteltelenné vált.

kannam 2016.01.09. 19:49:26

Te jó ég! És ez egy JEZSUITA oldalon megjelenhet? Talán kicsit többet kellene olvasni a Szentírást!

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2016.01.11. 09:53:22

Az ezotéria és a kereszténység közötti határ valahol ott húzódik, hogy az egyes gyakorlatok, praktikák, eljárások a megváltást, leginkább az önmegváltást szolgálják-e. A homeopátia nem azért kereszténységellenes, mert garantáltan hatástalan szerekkel váltanak ki placebohatást, hanem azért, mert naponta ötször kell Mekka helyett a cukorkás fiola, vagy a desztilláltvizes csöpögtető felé fordulni. A placebohatás, legyen az homeopátia vagy "mágneses réz karkötő" (műanyagból!) egyébként nemcsak átmeneti javulást okozhat, hanem akár "teljes" gyógyulást is. Persze ki a teljesen gyógyult, amikor "egészséges ember nincs, csak rosszul kivizsgált". Az ezotéria lényege az önmegváltás, amellyel relativizálja a Megváltó Krisztus cselekedetét.
A New Ages gyakorlatától szemérmesen elforduló, vagy pláne az azon szörfölő papok lelkében valami nagy hasadás lehet. Még a Szentírással, különösen az Ószövetség egyes szakaszaival össze is lehet egyeztetni valahogy ezeket, de az Élő Egyház gyökereit jelentő Szent Hagyomány többi részével nem. Az ezoterikus praktikákkal gyógyulni vagy gyógyítani akaró keresztény ember (pláne pap) hogy akar azoknak a római vértanúknak a szemébe nézni, akik könnyedén megúszhatták volna a kínhalált, csak a bálványszobrok előtt izzó parázsra kellett volna szórniuk egy pici tömjént?
A "gyújts egy gyertyát az ördögnek is" sunyiságát Jézus Krisztus és a vértanúi nagyon elutasítják. Jézus nagyon megértő szinte minden bűnössel, paráznával, csalóval, gyilkossal, tolvajjal, rablóval, hazaárulóval szemben (ez az alapja a mi reményünknek is) de nagyon elítéli azokat, akik egyszerre két úrnak akarnak szolgálni.

odamondogato 2016.01.11. 17:16:10

" Az ezoterikus praktikákkal gyógyulni vagy gyógyítani akaró keresztény ember (pláne pap) hogy akar azoknak a római vértanúknak a szemébe nézni"
Ha egyszer maguk az orvosok a kórházakban sokszor nem tehetnek, mert nem tudnak mást tenni a beteg gyógyítása érdekében, mint beadni neki a placebót, természetesen a beteg tudtán kívül!
Inkább azon kellene felháborodni, hogy a temérdek "valóban hatásos gyógyszerek" milyen egyéb mellékhatásai okán halnak meg vagy betegszenek meg tömegesen az emberek! Ez a kiakasztóbb dolog!
Jézus is placebóval gyógyított: „Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente vele szememet és azt mondta: Menj Síloe tavához és mosdjál meg. Én elmentem, megmosdottam és látok."Jn9,11

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2016.01.12. 10:42:12

@odamondogato: Másról van szó. A 0 gyógyulási esélyhez képest az akár 60-62% gyógyulási esély, az "orvosgyógyszer" vagy kellő (ál-)tudományos hókuszpókusszal beadott kemikália/fizikoterápia természetesen erkölcsös is lehet. A beteg akár(!) meg is gyógyulhat, vagy legalábbis nyugodtabban hal meg, nem frusztrálva annyira a szenvedésével a kórházi környezetét. A placebo elsősorban nem a beteg, hanem a gyógyító érdekét szolgálja, ugyanis nem minden betegség gyógyítható és "halál ellen nincs orvosság", viszont a tehetetlenség felőrölheti a gyógyítók és a hozzátartozók testét és lelkét.
A gyógyszerek adagolása mindig szakmai és erkölcsi döntés. A "gyakori mellékhatás" egyszerűsítve 100 emberből egynél jelentkezik. Ez halál is lehet, igen, ezért nem adnak pl. közérzet- vagy emésztésjavítónak olyan anyagot, amitől meghalhat a betegek 1%-a. Ezzel szemben a hatás gyakorisága ahhoz, hogy véglegesen törzskönyvezzenek egy gyógyszer, általában legalább 67%-os kell, hogy legyen. Persze a nem megfelelő (nem adekvát), vagy feleslegesen adott gyógyszerek mellékhatásával nem áll szemben semmiféle kedvező hatás. Az orvosok tévedéseit eltemetik, az építészek tévedéseit évtizedekig nézhetjük. Ez van.
Ez a "Jézus is placebóval gyógyított" állításod kimeríti a totális antikrisztianizmust. A régi sunnyogó talmudisták és a mai zavart szellemű, (és lelkű és gyakran agyú) "mixtikus" New Ages hullámlovasok, régi és új bigott ateisták egyik fő állítása, hogy a Názáreti Jézus nem Isten, még csak nem is Isten fia, pláne nem megváltó, hanem csak egy olyan "guru", egy olyan tanító/gyógyító vállalkozó, mint pl. akit ők követnek.

odamondogato 2016.01.12. 11:04:27

@Kitalátor (másként) gondolkodó: "A "gyakori mellékhatás" egyszerűsítve 100 emberből egynél jelentkezik."
Honnan veszed? Ha egyszer valaki rászokik a gyógyszerre, és a rászokásból következően állnak elő egyéb tünetek és betegségek, azokat már nem vizsgálják a gyógyszerek engedélyezése előtt. Ezért nincsenek is konkrét adatok erről!Ha Jézus nem használta volna fel a placebó hatást, ami nem más, mint a hit, akkor feleslegesen csinált sarat, hiszen egyszerűen hatalmánál fogva mondhatta volna, hogy meggyógyultál, mert én most meggyógyítottalak és kész!
"A placebo elsősorban nem a beteg, hanem a gyógyító érdekét szolgálja" Na ne viccelj, aki beteg és meg akar gyógyulni mindent megad az egészség érdekében!

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2016.01.12. 11:11:13

@odamondogato: Honnan veszem? Tanultam.
A hit nem egyenlő a placebo-hatással. Az istenit helyett lehet hinni a placebókban is. Mellette nem.
Aki beteg, és az örök életet nem a kereszténység tanítása szerint, hanem itt képzeli, és el akarja kerülni a fájdalmat, az öregedést , valóban, mindent megad érte. De semmi haszna sem lesz belőle, ellentétben a sarlatánokkal. Nekik lesz.

odamondogato 2016.01.12. 22:13:17

@Kitalátor (másként) gondolkodó: " nem a kereszténység tanítása szerint...és el akarja kerülni a fájdalmat, az öregedést , valóban, mindent megad érte. "
Miről zagyválsz? A kereszténység tanítása az, hogy segíteni kell a betegeken, örgeken, akik fájdalommal élnek! Az emberi élethosszt Isten 120 esztendőre mérte ki, tehát nem lehet beletörődni, hogy sokan csak 60-70 évig bírják!

"A hit nem egyenlő a placebo-hatással." De! Nagyrészt egyenlő, mert a placebó hatást a hit okozza! Aki hisz abban, hogy a számára beadott gyógyszernek nevezett h2o gyógyít , nyugodtan megteheti: az Isten-hit ebben nem akadályozza meg!

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2016.01.12. 22:50:16

@odamondogato: Ezt a 120 évet ki mondta neked? Isten személyesen?
A fájdalom kizárásának a vágya, ugyanúgy mint az azonnali kielégülés vágya az emberi létezés lerombolása. Még az emberré lett Isten is sokat szenvedett kisgyerekkorától, sőt gyászolt is, a barátját, Lázárt.
Egy élet taralmasságát nem a hossza határozza meg, van aki évtizedek alatt sem tud annyi szeretetet adni és elfogadni, mint egy pár év, hónap vagy nap alatt egy tragikusan korán megboldogult gyerek...

odamondogato 2016.01.12. 23:13:01

@Kitalátor (másként) gondolkodó: Forgasd a Bibliát többet!:
"Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje százhúsz esztendő.” 1 Mózes 6.3.
Attól, hogy Jézus szenvedett, ez még nem jelenti a szenvedés kívánatos voltát, hanem éppen ellenkezőleg: rámutat a szenvedés sátáni voltára, Isten felhívja a figyelmet a saját szenvedésén keresztül,- ennek hihetetlen furcsaságával-,hogy ne törődjünk bele a szenvedésbe, hanem tegyünk ellene! Lázár gyászába sem, a sírásba, jajgatásba sem tudott Jézus beletörődni, hanem feltámasztotta a halottak közül, és öröm, újjongás és derű vette kezdetét, ahol Ő megjelent!
Ne akard az emberekere rátukmálni azt, hogy természetesnek fogadják el az elfogadhatatlant: a szenvedést!

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2016.01.13. 09:39:52

@odamondogato: Jó!
"Káldi-Neovulgáta A zsoltárok könyve 90. fejezet
NEGYEDIK KÖNYV (90-106. zsoltár)
Isten örök – az ember mulandó

1 Mózesnek, az Isten emberének imádsága.
Uram, te lettél a mi menedékünk
nemzedékről nemzedékre.
2 Mielőtt a hegyek lettek,
a föld és a világ születtek,
te öröktől fogva és mindörökké vagy, Isten!

3 Te visszatéríted az embert a porba,
azt mondod: »Térjetek oda vissza, emberek fiai.«
4 Hiszen szemed előtt ezer esztendő olyan,
mint az eltűnt tegnapi nap,
vagy mint egy őrváltásnyi idő éjszaka.

5 Elragadod őket, olyanok mint az álom,
6 mint a reggel kiviruló fű:
reggel kihajt és virágzik, estére lehull és elszárad.

7 Elenyészünk ugyanis neheztelésed miatt,
rettegjük haragod.
8 Magad elé állítod gonoszságainkat,
titkainkat arcod világossága elé.

9 Napjaink mind elmúlnak haragodban,
éveinket, mint egy sóhajtást, bevégezzük.
10 Éveink száma a hetven esztendőt ha eléri,
vagy az erőseké a nyolcvanat,
és azok nagyrésze is munka és fájdalom,
gyorsan elmúlnak és mi elmegyünk.
11 Ki ismeri haragod erejét
és félelmetes felindulásodat?

12 Taníts meg számba venni napjainkat úgy,
hogy bölcsességgel telítsük szívünket.
13 Fordulj meg, Uram, végre valahára,
légy irgalmas szolgáidhoz.
14 Tölts el minket kora reggel irgalmaddal,
hogy ujjongjunk és vigadjunk egész életünkben.
15 Örvendeztess minket annyi napig,
mint amennyin megaláztál minket,
s annyi évig, mint amennyin nyomorúságot láttunk.

16 Nyilvánuljon meg műved szolgáidon
és dicsőséged az ő fiaikon.
17 Derüljön ránk a mi Urunk, Istenünk fényessége,
kezünk munkáját erősítsd meg,
és áldd meg kezünk munkáját!"

odamondogato 2016.01.13. 13:13:43

@Kitalátor (másként) gondolkodó: Szerinted akkor Dávid azért könyörgött így és azért sóhajtozott, mert szeretett szenvedni?
Mert elfogadta, hogy noha Isten 120 évet mért ki, mégis csak 70-et érnek?

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2016.01.13. 13:45:40

Ja! Mózes meg fickós volt, mint a vén Soros, azért akart 120 évig élni...

odamondogato 2016.01.13. 13:52:11

@Kitalátor (másként) gondolkodó: Mózes azért akart 120 évig élni, mert Isten ezt az életkort adta ajándékul az embereknek. Tehát nekünk is ehhez kell ragaszkodnunk! Nem pedig reád hallgatván megelégedni a 60-al!

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2016.01.13. 13:57:26

@odamondogato: Megvan! Te Mogács Dániel követője vagy, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt tagja!
Ingyen sör már nem is kéne?
süti beállítások módosítása